KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 9/2002

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Klenovice č. 9/2002

Den a místo jednání:15.11.2002 v sále místní restaurace
Jednání zahájeno: 19:15 hodin

Program:
1) Zahájení a program
2) Ověření platnosti zvolených členů ZO
3) Složení slibu zvolených zastupitelů obce
4) Volba volební a návrhové komise
5) Volba starosty
6) Volba místostarosty
7) Zřízení výborů a volba předsedů výborů
8) Schválení jednacího řádu obce
9) Odměny zastupitelů
10) Různé a diskuse
11) Usnesení a závěr

ad 1) Na jednání zastupitelstva obce Klenovice byli přítomni všichni nově zvolení členové zastupitelstva obce. Ověřovateli zápisu byli určeni paní Jiřina Halašková a paní Marie Hrazdilová.
 
ad 2) Předsedající schůze pan František Cílek jmenoval mandátovou komisi ve složení pan xxxxxxxxxx a pan xxxxxxxxxx. Mandátová komise provedla ověření platnosti mandátů nově zvolených členů zastupitelstva obce Klenovice. Konstatovala, že mandáty jsou platné.
 
ad 3) Pan František Cílek přednesl slib člena zastupitelstva obce a všichni zastupitelé složili do jeho rukou předepsaný slib a podepsali jej.
 
ad 4) Zastupitelstvo obce rozhodlo spojit pro další jednání volební a návrhovou komisi. Tato komise byla navržena a schválena ve složení pan xxxxxxxxxx, pan xxxxxxxxxx a pan xxxxxxxxxx – předseda komise. Pro další volbu zastupitelé zvolili způsob veřejného hlasování.
 
ad 5) Zmocněncem byl na funkci starosty obce navržen pan Mgr. Lubomír Turín. Zvolen byl šesti hlasy pro, jeden se zdržel hlasování.
 
ad 6) Zmocněncem byl na funkci místostarosty obce navržen pan Ing. Jaroslav Škoda. Zvolen byl šesti hlasy pro, jeden se zdržel hlasování.
 
ad 7) Do začátku dalšího jednání byl změněn předsedající schůze. Řízení jednání se ujal nově zvolený starosta obce pan Mgr. Lubomír Turín. Zastupitelé obce zvolili předsedu kontrolního výboru – Ing. Jan Molík a předsedu finančního výboru – Marie Hrazdilová. Pro další fungování obce byly zřízeny následující výbory: výbor veřejného pořádku a životního prostředí – předseda pan František Cílek, výbor stavební – předseda pan František Hrubý, kulturní výbor – předseda paní Jiřina Halašková.
 
ad 8) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo jednací řád zastupitelstva obce Klenovice. Tento jednací řád přímo navazuje na zákon 128/2000 Sb.
 
ad 9) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo měsíční odměny starostovi, místostarostovi a předsedům výborů takto:
Mgr. Lubomír Turín, starosta obce – Kč 9.900,--
Ing. Jaroslav Škoda, místostarosta obce – Kč 5.720,--
František Cílek, předseda výboru veřejného pořádku a ŽP – Kč 700,--
Jiřina Halašková, předseda kulturního výboru – Kč 800,--
Marie Hrazdilová, předseda finančního výboru – Kč 600,--
František Hrubý, předseda stavebního výboru – Kč 800,--
Ing. Jan Molík, předseda kontrolního výboru – Kč 700,--.

Zastupitelstvo obce projednalo a zrušilo usnesení č. 8/2002, bod 7) – ZO schvaluje týkající se výplaty jedné poloviny další odměny zastupitelům za druhé pololetí 2002, neboť nebyla splněna základní podmínka pro výplatu.
Zároveň rozhodlo o výplatě jedné poloviny další odměny za druhé pololetí 2002 ke dni 30.11.2002 pro následující zastupitele, kteří se ve funkci k 30.11.2002 více jak 90 dní: František Cílek, Jiřina Halašková, František Hrubý, Ing. Jan Molík, Ing. Jaroslav Škoda a Mgr. Lubomír Turín.
 
ad 10) Různé a diskuse:
  - Starosta obce informoval jednání zastupitelstva o skutečnostech, které brání realizaci naplánovaných investičních akcí pro rok 2002. K realizaci propojení vodovodního řadu a opravy komunikace na Novou hospodu by přesto mělo dojít. O propojení kanalizace se jedná se zhotoviteli.
  - Starosta obce informoval zastupitelstvo o obdržení dotace ve výši Kč 50.000,-- na likvidaci odpadu z nemovitostí postižených povodní, Kč 40.000,-- na opravu visuté lávky přes řeku Lužnici a Kč 566.000,-- na obnovu bydlení nemovitostí postižených povodní.
 
ad 11) Schůzi ukončil starosta ve 20:40 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Ověřovatelé zápisu:
Jiřina Halašková, v.r.
Marie Hrazdilová, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


Usnesení zastupitelstva obce Klenovice č. 9/2002 ze dne 15.11.2002

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Návrhovou a volební komisi ve složení Ing. Roman Bílý, Josef Molík a Martin Příplata.
2) Starostu obce pana Mgr. Lubomíra Turína.
3) Místostarostu obce pana Ing. Jaroslava Škodu.
4) Zřízení výborů zastupitelstva obce – kontrolní výbor, finanční výbor, výbor veřejného pořádku a životního prostředí, stavební výbor a kulturní výbor.
5) Pana Ing. Jana Molíka jako předsedu kontrolního výboru, paní Marii Hrazdilovou jakou předsedu finančního výboru, pana Františka Cílka jako předsedu výboru veřejného pořádku a životního prostředí, pana Františka Hrubého jako předsedu stavebního výboru a paní Jiřinu Halaškovou jako předsedu kulturního výboru.
6) Jednací řád zastupitelstva obce Klenovice.
7) Měsíční odměny pro starostu obce, místostarostu a předsedy výborů dle bodu 9 zápisu.
8) Výplatu jedné poloviny další odměny zastupitelům za druhé pololetí 2002 dle bodu 9 zápisu.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Předsedům jednotlivých výborů doplnit své výbory o další členy do příštího zasedání zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Investiční akce s předpokládanou realizací v roce 2002.
2) Informaci o přijatých dotacích na likvidaci povodňových škod.


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
místostarosta obce


  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek