KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2003

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Klenovice č. 1/2003

Den a místo jednání: 7.2.2003 sále místní restaurace
Jednání zahájeno: 19:15 hodin

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Investiční akce na rok 2003
4) Poplatky za svoz, třídění a ukládání odpadu na rok 2003
5) Dopravní obslužnost na rok 2003
6) Rozpočet na rok 2003
7) Pronájem pozemků – odpuštění nájmu
8) Koupě pozemků - komunikace
9) Různé a diskuse
10) Usnesení a závěr

ad 1) Na jednání zastupitelstva obce Klenovice byli přítomni všichni členové zastupitelstva obce. Ověřovateli zápisu byli určeni paní Jiřina Halašková a pan Ing. Jaroslav Škoda.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce. Nebylo připomínek.
 
ad 3) Zastupitelstvo obce znovu projednalo jednotlivé návrhy investičních akcí, tak jak jsou naplánovány pro rok 2003. Jsou to akce nerealizované v roce 2002 plus nově navržené investiční akce zaměřené pro přípravu individuální bytové výstavby v lokalitě jižní části obce směrem k silnici na Želeč.
  - propojení vodovodu od xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx – 150 tis. Kč
  - propojení kanalizace od xxxxxxxxxx k OÚ – 250 tis. Kč
  - zatrubnění vodoteče mezi pí. xxxxxxxxxx a p. xxxxxxxxxx – 250 tis. Kč
  - oprava komunikace na Novou hospodu – 120 tis. Kč
  - výstavba nové trafostanice v jižní části obce – Kč 174.241,--
  - přeložení VN v jižní části obce – Kč 206.572,--
  - vybudování prodloužení vodovodního řadu od xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx – 300 tis. Kč
  - vodovodní řad od xxxxxxxxxx k silnici na Želeč – 300 tis. Kč
  - splašková kanalizace od silnice na Želeč k xxxxxxxxxx – 320 tis. Kč a ČOV – 480 tis. Kč
  - úprava povrchu komunikace od xxxxxxxxxx k silnici na Želeč – 600 tis. Kč
  - veřejné osvětlení a místní rozhlas od xxxxxxxxxx k silnici na Želeč – 150 tis. Kč
  - veřejné osvětlení od paní xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx (cesta na Lomky) spolufinancování s Městem Soběslav – 30 tis. Kč
  - posílení kanalizace od xxxxxxxxxx souběžně se stávající kanalizací až pod xxxxxxxxxx – 100 tis. Kč
 
ad 4) Poplatek za svoz, třídění a ukládání odpadu na rok 2003 – zastupitelstvo obce projednalo v návaznosti na informace získané od firmy Rumpold, s.r.o. stanovení výše úhrady nákladů na svoz a likvidaci odpadu. Firma Rumpold, s.r.o. pro rok 2003 zvyšuje cenu za svoz odpadů o 3%. Byl proveden ekonomický rozbor nakládání s odpady v celé obci za rok 2002; výdaje převýšily příjmy o cca 8 tis. Kč. Na základě těchto zjištěných informací zastupitelstvo obce rozhodlo ponechat poplatek za svoz, třídění a ukládání odpadu v roce 2003 ve výši Kč 270,-- na jednoho obyvatele či rekreační nemovitost.
 
ad 5) Starosta obce informoval jednání zastupitelstva obce o návrhu Smlouvy o zajištění financování základní dopravní obslužnosti a sdružení finančních prostředků navrženou Jihočeským krajem, odborem dopravy a SH. Navržená částka na spolufinancování dopravní obslužnosti pro Obec Klenovice ve stejném rozsahu jako v uplynulém roce ve výši Kč 16.520,-. Zastupitelstvo obce s návrhem smlouvy souhlasí.
 
ad 6) Předseda finančního výboru Marie Hrazdilová přednesla návrh rozpočtu na rok 2003. Tento nově sestavený rozpočet plně nahrazuje rozpočtové provizorium, které bylo přijato a schváleno dne 27.12.2002. K návrhu nebylo připomínek, ZO návrh rozpočtu schvaluje. Rozpočet je uveden v tabulce:
  PŘÍJMY VÝDAJE
  pol. název částka     § název částka
  1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 432,1     1031 Pěstební činnost 18,0
  1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 63,1     2212 Silnice 965,0
  1113 Daň z příjmu fyzic. osob z KV 25,7     2221 Provoz veřej. silnič. dopr. 17,0
  1121 Daň z příjmů právnických osob 477,0     2310 Pitná voda 812,0
  1211 Daň z přidané hodnoty 703,0     2321 Odvádění a číštění odpad.vod 1 238,0
  1311 Správní poplatky 1,0     3113 Základní školy 160,0
  1337 Poplatek za komunální odpad 151,0     3314 Činnosti knihovnické 47,0
  1341 Poplatek ze psů 4,3     3319 Záležitost kultury j.n. 1,5
  1342 Pobytové poplatky 1,5     3349 Záležitosti sdělovacích prostř. 4,2
  1511 Daň z nemovitostí 218,0     3392 Zájmová činnost v kultuře 34,2
  2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 170,8     3419 Tělovýchov. činnost j.n. 10,0
  2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2,1     3421 Využ.vol.času dětí a mládeže 5,5
  2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. 48,0     3631 Veřejné osvětlení 345,0
  2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 24,6     3636 Územní rozvoj 493,4
  2141 Příjmy z úroků 14,1     3639 Kom. služby a územ. rozvoj 48,1
  2324 Přijaté nekapit.přísp.a náhrady 4,0     3722 Sběr a svoz komunál. odpadů 172,6
  2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 15,0     3724 Využív.a zneškodň.nebez. odp. 4,0
  2460 Splátky půjček od obyvatelstva 101,1     3725 Využív.a zneškodň.kom. odp. 25,0
  3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 250,0     3727 Prevence vzniku odpadů 14,0
  4112 Neinv.přij.dotace ze SR 5,1     3745 Péče o vzhled obcí a veř. z. 56,5
            4313 Sociální ústavy pro zdrav.p.ml. 10,0
            4343 Soc.pom.os.v souv.s živel.pohr. 587,0
            5512 Požární ochrana - dobrovol.č. 30,0
            6112 Zastupitelstva obcí 275,0
            6171 Činnost místní správy 287,6
            6310 Obecné příj.a výd. z finan.oper. 0,4
            6402 Finanční vypořádání minulých let 50,5
  CELKEM 4 711,5     CELKEM 5 711,5
                 
  Příjmy-výdaje (schodek hospodaření): -1 000,0          
                 
  FINANCOVÁNÍ            
  8124 Uhraz.splátky dlouh.přij.půjček -240,0    
  8115 Změna stavu krátk.prostř.na ú. 1 240,0    
  CELKEM 1 000,0    
 
ad 7) Pan Ing. Vojtěch Trubač požádal písemně dne 30.12.2002 o prominutí nájemného ve výši Kč 695,-- za pozemky, které má pronajaty od Obce Klenovice pro zemědělskou výrobu. Žádost odůvodňuje nemožností obdělání pozemků a na to navazující minimální sklizní. Zastupitelstvo obce s prominutím nájemného nesouhlasí a trvá na dodržení nájemní smlouvy.
 
ad 8) Zastupitelstvo obce znovu projednalo a zrušilo své usnesení ze dne 12.6.2002, bod „Zastupitelstvo obce schvaluje, bod 3“ a schvaluje odkoupení pozemků na základě smlouvy o smlouvě budoucí od jednotlivých vlastníků pozemků pod komunikací v nové zástavbě a to:
  - od manželů xxxxxxxxxx – 852/67 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 41 m2 za Kč 6.150,--
  - od manželů xxxxxxxxxx - 852/66 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 25 m2 za Kč 3.750,--
  - od manželů xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx - 852/65 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 25 m2 za Kč 3.750,--
  - od manželů xxxxxxxxxx - 852/64 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 25 m2 za Kč 3.500,--
  - od pana xxxxxxxxxx - 852/63 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 48 m2 za Kč 7.200,--
  - od manželů xxxxxxxxxx - 852/62 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 77 m2 za Kč 11.550,--
 
ad 9) Různé a diskuse:
  - Starosta obce informoval jednání o podepsání smlouvy s JČE České Budějovice na výstavbu nové trafostanice v jižní části obce a zároveň na přeložení vedení VN v jižní části obce v celkové výši cca 380 tis. Kč.
  - Starosta obce informoval na nutnost uvést do praxe nařízení zákona č. 86/2002 Sb., O ochraně ovzduší a změně některých dalších zákonů. Zákon upravuje provoz malých tepelných zdrojů a množství emisí jimi produkovaných. Zastupitelstvo obce se tímto problémem zabývalo z toho důvodu, neboť se v obci opakovaně vyskytují případy, kdy jsou spalovány látky, při jejichž spalování v malých zdrojích dochází k úniku toxických látek do ovzduší.
  - Místostarosta obce informoval o nutnosti uzavřít smlouvu o vzájemné pomoci s Městem Soběslav týkající se přestupkového řízení.
 
ad 10) Schůzi ukončil starosta ve 21:35 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Ověřovatelé zápisu:
Jiřina Halašková, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


Usnesení zastupitelstva obce Klenovice č. 1/2003 ze dne 7.2.2003

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Investiční akce pro rok 2003 dle bodu 3) zápisu
2) Poplatek za svoz, třídění a ukládání odpadu na rok 2003 ve výši Kč 270,-- na občana či rekreační nemovitost
3) Návrh smlouvy o zajištění financování základní dopravní obslužnosti a sdružení finančních prostředků navrženou Jihočeským krajem, odborem dopravy a SH ve výši Kč 16.520,--.
4) Rozpočet obce Klenovice na rok 2003 dle bodu 6) zápisu
5) Koupi pozemků od jednotlivých vlastníků takto:
  - od manželů xxxxxxxxxx – 852/67 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 41 m2 za Kč 6.150,--
  - od manželů xxxxxxxxxx - 852/66 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 25 m2 za Kč 3.750,--
  - od manželů xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx - 852/65 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 25 m2 za Kč 3.750,--
  - od manželů xxxxxxxxxx - 852/64 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 25 m2 za Kč 3.500,--
  - od pana xxxxxxxxxx - 852/63 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 48 m2 za Kč 7.200,--
  - od manželů xxxxxxxxxx - 852/62 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 77 m2 za Kč 11.550,--

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1) Žádost pana Ing. Vojtěcha Trubače o prominutí nájemného za pozemky obce.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Starostovi a místostarostovi připravit investiční akce plánované pro rok 2003 k realizaci.
2) Starostovi obce uzavřít smlouvu o zajištění financování základní dopravní obslužnosti a sdružení finančních prostředků navrženou Jihočeským krajem, odborem dopravy a SH.
3) Starostovi zaslat stanovisko zastupitelstva obce panu Ing. Vojtěchu Trubačovi.
4) Starostovi a místostarostovi uzavřít kupní smlouvy dle bodu 8) zápisu.
5) Starostovi uzavřít smlouvu s Městem Soběslav pro řešení přestupků u přestupkové komise.
5) Starostovi a místostarostovi zajistit naplnění zákona č. 86/2002 Sb. v podmínkách naší obce.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) 30.4.2003 proběhne pálení čarodějnic pod restaurací a postavení máje, 3.5.2003 bude pouťová zábava a 4.5.2003 mše svatá v kapličce.


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
místostarosta obce


  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek