KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2003

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 4/2003

Den a místo zasedání: 28.7.2003 v kanceláři obecního úřadu
Zasedání zahájeno: 20:20 hodin

Na zasedání zastupitelstva obce Klenovice byli přítomni čtyři členové zastupitelstva obce. Omluveni: František Cílek, Jiřina Halašková a František Hrubý. Přítomna je tedy nadpoloviční většina zastupitelů obce, zastupitelstvo je usnášení schopné.
Ověřovateli zápisu byli jmenování paní Marie Hrazdilová a pan Ing. Jaroslav Škoda.

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Prodej pozemků
4) Koupě pozemků
5) Obecně závazná vyhláška o zajištění čistoty a veřejného pořádku
6) Obecně závazná vyhláška o ochraně ovzduší
7) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku
8) Zrušení starých OZV
9) Finanční dar – Markovi
10) Úhrada nájemného za dočasné ubytování – Markovi
11) Rozpočtové změny
12) Zpráva finančního výboru o provedené kontrole
13) Různé a diskuse
14) Usnesení a závěr

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Nebyly splněny tyto body: z usnesení č. 1/2003, bod 5) ZO schvaluje– koupě pozemku od pana xxxxxxxxxx, z usnesení č. 2/2003, bod 2) ZO ukládá – zaslání výzev k úhradě pohledávek po splatnosti k 31.12.2002.
 
ad 3) Zastupitelstvo obce projednalo následující žádosti o odprodej pozemků v k.ú. Klenovice u Soběslavi.
  - xxxxxxxxxx zaslal žádost o odkoupení stavební parcely (v současné době není žádný pozemek k dispozici).
  - Manželé xxxxxxxxxx požádali o odprodej (příkup) pozemku parc.č. 67/7 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 304 m2 za cenu Kč 30.400,--. Zároveň požádali o možnost úhrady kupní ceny ve 3 splátkách a to: 1. splátka při podpisu smlouvy ve výši Kč 10.400,--, 2. splátka do 30.9.2003 ve výši Kč 10.000,-- a 3. splátka do 31.10.2003 ve výši Kč 10.000,--. (Hlasování: 4 pro).
  - Pan xxxxxxxxxx požádal o odprodej (příkup) pozemku parc.č. 67/8 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 117 m2 za cenu Kč 11.700,--. Zároveň požádal o možnost úhrady kupní ceny ve splátkách a to: při podpisu smlouvy Kč 1.700,-- a dále každý měsíc Kč 1.000,-- po dobu 10ti měsíců. (Hlasování: 4 pro).
  - Manželé xxxxxxxxxx požádali o odprodej (příkup) pozemku parc.č. 67/6 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 207 m2 za cenu Kč 20.700,--. (Hlasování: 4 pro).
  - Pan xxxxxxxxxx požádal o odprodej (příkup) pozemku parc.č. 2122/35 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 203 m2 za Kč 20.300,--. Bylo zjištěno, že žadatel doposud není vlastníkem nemovitosti v těsném sousedství předmětné nemovitosti. Jakmile žadatel doloží vlastnictví nemovitosti, lze uskutečnit prodej. (Hlasování: 4 pro).
 
ad 4) Obec Klenovice odkoupí od xxxxxxxxxx část pozemku parc.č. 852/25 díl „a“ v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 5 m2 za Kč 500,--. Tento pozemek bude začleněn do tělesa obecní komunikace. (Hlasování: 4 pro).
Obec Klenovice odkoupí od paní xxxxxxxxxx pozemek parc.č. 53/6 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 111 m2 za Kč 2.775,--. Tento pozemek bude také začleněn do místních komunikací v obci. (Hlasování: 4 pro).
Zastupitelstvo obce po projednání ruší bod 5) a 6) „OZ schvaluje“ usnesení č. 1/2002 a zároveň schvaluje koupi pozemku parc. č. 852/52 díl „b“ o výměře 388 m2 od paní xxxxxxxxxx za cenu Kč 9.700,--. Tento pozemek, který přejde do vlastnictví obce je v ochranném pásmu ČOV. Dále schvaluje koupi pozemku parc. č. 852/53 díl „g“ o výměře 163 m2 od pana xxxxxxxxxx za cenu Kč 4.075,-- a pozemku 852/53 díl „f“ o výměře 68 m2 od paní xxxxxxxxxx za cenu Kč 1.700,--. Tyto pozemky potřebuje obec Klenovice pro zamýšlenou výstavbu spojovací komunikace. Zastupitelstvo obce s odkupem pozemku souhlasí. (Hlasování: 4 pro).
 
ad 5) Zastupitelstvo obce na základě připomínek Krajského úřadu České Budějovice a doporučení územního pracoviště MVČR Tábor ruší vyhlášku č. 1/2003 o zajištění čistoty a veřejného pořádku na území obce Klenovice. Na základě získaných nových informací bude zastupitelstvo obce připravovat znění nového předpisu. (Hlasování: 4 pro).
 
ad 6) Zastupitelstvo obce na základě připomínek Krajského úřadu České Budějovice a doporučení územního pracoviště MVČR Tábor ruší vyhlášku č. 2/2003 o ochraně ovzduší na území obce Klenovice. Na základě získaných nových informací bude zastupitelstvo obce připravovat znění nového předpisu. (Hlasování: 4 pro).
 
ad 7) Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o možnosti přípravy obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku. Vyhláška by měla zamezit případům, kdy soukromý vlastník prodává stavební pozemek, pro který obec investuje do výstavby inženýrských sítí a tímto jej podstatnou měrou zhodnocuje. Vedení obce připraví konkrétní znění vyhlášky do příštího zasedání zastupitelstva obce.
 
ad 8) Na základě doporučení kontrolního orgánu územního pracoviště Ministerstva vnitra ČR Tábor zastupitelstvo obce ruší obecně závazné vyhlášky č. 2/93 o uznání honebního společenstva a vyhlášku č. 3/94 o dni a místě konání voleb do zastupitelstva v obci. (Hlasování: 4 pro).
 
ad 9) Zastupitelstvo obce rozhodlo o poskytnutí finančního daru manželům xxxxxxxxxx ve výši Kč 20.000,-- a paní xxxxxxxxxx ve výši Kč 30.000,--. Finanční dar se vztahuje k nápravě škod po povodních v roce 2002. (Hlasování: 4 pro).
 
ad 10) Zastupitelstvo obce rozhodlo o výplatě nájemného za náhradní ubytování pro rodiny xxxxxxxxxx za červenec a srpen 2003 manželům xxxxxxxxxx ve výši Kč 7.000,--. (Hlasování: 4 pro).
 
ad 11) Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtových změn vyplývajících z nutnosti přizpůsobit rozvrh jednotlivých rozpočtových položek předpokládanému novému rozpočtovému výhledu v tomto znění: v příjmové části celkové snížení o 370,7 tis. Kč (§2321, pol. 2329 +4,0 tis.Kč, §3421, pol. 2324 -4,0 tis.Kč, §3636, pol. 3111 -370,7 tis.Kč,); ve výdajové části celkové snížení o 370,7 tis. Kč (§1031, pol. 5139 +3,0 tis.Kč, §2212, pol. 5021 +1,4 tis. Kč, §2212, pol. 5171 +140,0 tis.Kč, §2212, pol. 6121 -600,0 tis.Kč, §2212, pol. 6130 -31,0 tis.Kč, §2310, pol. 6121 -253,5 tis.Kč, §2321, pol. 5021 +3,5 tis.Kč, §2321, pol. 6121 +390,0 tis.Kč, §3314, pol. 5031 -1,0 tis.Kč, §3314, pol. 5032 +1,0 tis.Kč, §3392, pol. 5179 +2,5 tis.Kč, §3399, pol. 5492 +0,3 tis.Kč, §3421, pol. 5175 -0,5 tis.Kč, §3421, pol. 5194 +0,5 tis.Kč, §3636, pol. 5169 +15,7 tis.Kč, §3636, pol. 6130 -105,7 tis.Kč, §3639, pol. 5139 +5,0 tis.Kč, §3745, pol. 5132 +0,2 tis.Kč, §3745, pol. 5139 +0,4 tis.Kč, §3745, pol. 5169 +6,0 tis.Kč, §3745, pol. 5171 +1,5 tis.Kč, §4343, pol. 5164 +7,0 tis.Kč, §4343, pol. 5492 +50,0 tis.Kč, §5512, pol. 5137 -7,7 tis.Kč, §5512, pol. 5139 +0,7 tis.Kč).
Upravený rozpočet obce na rok 2003 činí – příjmy: 4.959,3 tis. Kč a výdaje: 5.959,3 tis. Kč. Zastupitelstvo obce po projednání navrhované rozpočtové změny schvaluje. (Hlasování: 4 pro).
 
ad 12) Předsedkyně finančního výboru předložila zastupitelstvu obce zprávu o provedené kontrole, která se týkala kontroly stavu pokladny včetně pokladních dokladů za období od 1.1.2003 do 16.6.2003. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by zkreslovaly průkaznost účetnictví. (Hlasování: 4 pro).
 
ad 13) Různé a diskuse:
  - Starosta informoval, že firma DAICH provedla pokládku kanalizace od xxxxxxxxxx k OÚ a současně s tím bylo provedeno zatrubnění vodoteče kolem místní komunikace od firmy Pneuservis Souček k silnici E55.
  - Starosta obce informoval o započetí výstavby vodovodního řadu I. v průběhu měsíce srpna 2003, v měsíci září 2003 by měla být zahájena výstavba vodovodního řadu II. a III., dešťovodrenážní a splaškové kanalizace v jihozápadní části obce.
  - Starosta informoval o možnosti provedení zatrubnění vodoteče mezi nemovitostmi pana xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx.
  - Místostarosta obce informoval o proběhnutém kontrolním dni v místě plánované skládky TKO II. Provozovatel skládky potřebuje posouzení zamýšlené výstavby na nové ekologické limity EIA, které provede specialista xxxxxxxxxx a na základě tohoto zřejmě dojde k oddálení zahájení výstavby skládky TKO.
 
ad 14) Schůzi ukončil starosta ve 23:20 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík


Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 4/2003 ze dne 28.7.2003

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Prodej pozemků dle bodu 3) zápisu takto:
  - Manželům xxxxxxxxxx pozemek parc.č. 67/7 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 304 m2 za cenu Kč 30.400,--. Úhrady kupní ceny bude ve 3 splátkách a to: 1. splátka při podpisu smlouvy ve výši Kč 10.400,--, 2. splátka do 30.9.2003 ve výši Kč 10.000,-- a 3. splátka do 31.10.2003 ve výši Kč 10.000,--.
  - Panu xxxxxxxxxx pozemek parc.č. 67/8 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 117 m2 za cenu Kč 11.700,--. Úhrada kupní ceny proběhne ve splátkách a to: při podpisu smlouvy Kč 1.700,-- a dále každý měsíc Kč 1.000,-- po dobu 10ti měsíců.
  - Manželům xxxxxxxxxx pozemek parc.č. 67/6 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 207 m2 za cenu Kč 20.700,--.
  - Panu xxxxxxxxxx pozemek parc.č. 2122/35 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 203 m2 za Kč 20.300,--. Prodej bude realizován, jakmile žadatel doloží vlastnictví nemovitosti.
2) Koupi pozemků dle bodu 4) zápisu takto:
  - od xxxxxxxxxx pozemek parc.č. 852/25 díl „a“ o výměře 5 m2 za Kč 500,--.
  - od xxxxxxxxxx pozemek parc.č. 53/6 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 111 m2 za Kč 2.775,--.
  - od xxxxxxxxxx pozemek parc. č. 852/52 díl „b“ v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 388 m2 za Kč 9.700,--
  - od xxxxxxxxxx pozemek parc. č. 852/53 díl „f“ v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 68 m2 za cenu Kč 1.700,--
  - od xxxxxxxxxx pozemek parc. č. 852/53 díl „g“ v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 163 m2 za cenu Kč 4.075,--.
3) Zrušení vyhlášky č. 1/2003 o zajištění čistoty a veřejného pořádku na území obce Klenovice.
4) Zrušení vyhlášky č. 2/2003 o ochraně ovzduší na území obce Klenovice.
5) Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2/93 o uznání honebního společenstva a vyhlášku č. 3/94 o dni a místě konání voleb do zastupitelstva v obci.
6) Poskytnutí finančního daru manželům xxxxxxxxxx ve výši Kč 20.000,-- a paní xxxxxxxxxx ve výši Kč 30.000,--
7) Výplatu nájemného za náhradní ubytování pro rodiny xxxxxxxxxx manželům xxxxxxxxxx ve výši Kč 7.000,--.
8) Rozpočtové změny, tak jak jsou uvedeny v bodě 11) zápisu z jednání.
9) Zprávu finančního výboru o provedené kontrole.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Starostovi a místostarostovi uzavřít kupní smlouvy dle bodu 1) a 2) usnesení ZO schvaluje do 30.9.2003.
2) Starostovi obce zaslat příslušnému odboru Krajského úřadu České Budějovice rozhodnutí zastupitelstva obce o zrušení vyhlášky č. 1/2003 a 2/2003.
3) Zpracovat návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku do příštího zasedání zastupitelstva obce.
4) Vyplatit finanční dar manželům xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx do 31.8.2003.
5) Vyplatit manželům xxxxxxxxxx úhradu nájemného za náhradní ubytování do 31.8.2003.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Zprávu o výsledku kontrolního dne na skládce TKO II.
2) Informaci starosty o harmonogramu výstavby inženýrských sítí v jihozápadní části obce.


Ověřovatelé zápisu:
Marie Hrazdilová, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek