KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 5/2003

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 5/2003

Den a místo zasedání: 13.10.2003 v kanceláři obecního úřadu
Zasedání zahájeno: 19:20 hodin

Na zasedání zastupitelstva obce Klenovice byli přítomni všichni členové zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni pan František Cílek a pan František Hrubý.

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Prodej pozemků
4) Koupě pozemků
5) Vyhláška o zrušení obecně závazných vyhlášek
6) Žádost o příspěvek na ČOV
7) Dětské hřiště
8) Další rozvoj území dle územního plánu
9) Projednání komunikace - skládka
10) Zpráva finančního výboru o provedené kontrole
11) Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole
12) Rozpočtové změny
13) Různé a diskuse
14) Usnesení a závěr

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Nebyly splněny tyto body: z usnesení č. 2/2003, bod 2) ZO ukládá – zaslání výzev k úhradě pohledávek po splatnosti k 31.12.2002, usnesení č. 4/2003, bod 3) ZO ukládá – zpracovat návrh OZV o zhodnocení stavebních pozemků a usnesení č. 3/2003, bod 2) ZO ukládá – převod chodníků od ŘSD (probíhá shromažďování dokladů).
 
ad 3) V pátek 10.10.2003 proběhlo jednání se zájemci o stavební parcely v lokalitě jihozápadní části. Částka stanovená pro odprodej byla stanovena na Kč 250,--/m2 pozemku. Zastupitelstvo obce projednalo následující žádosti o odprodej pozemků v k.ú. Klenovice u Soběslavi.
  - manželé xxxxxxxxxx požádali o odprodej pozemku parc.č. 2122/38 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 461 m2 a 2122/40 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 457 m2 za celkovou cenu Kč 229.500,--. (Hlasování: 7 pro).
  - pan xxxxxxxxxx a slečna xxxxxxxxxx požádali o odprodej pozemku parc.č. 2122/42 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 445 m2 za cenu Kč 111.250,--. (Hlasování: 7 pro).
  - slečna xxxxxxxxxx požádala o odprodej pozemku parc.č. 2122/47 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 439 m2 a 2122/48 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 225 m2 za celkovou cenu Kč 166.000,--. (Hlasování: 7 pro).
  - manželé xxxxxxxxxx požádali o odprodej pozemku parc.č. 2122/50 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 174 m2, 2122/51 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 406 m2 a 2122/53 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 420 m2 za celkovou cenu Kč 250.000,--. (Hlasování: 7 pro).
  - manželé xxxxxxxxxx požádali o odprodej pozemku parc.č. 2122/55 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 444 m2, 2122/56 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 12 m2 a 2122/58 o výměře 545 m2 za celkovou cenu Kč 250.250,--. (Hlasování: 7 pro).
  - pan xxxxxxxxxx a slečna xxxxxxxxxx požádali o odprodej pozemku parc.č. 2122/60 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 1.000 m2 za cenu Kč 250.000,--. (Hlasování: 7 pro).
  - pan xxxxxxxxxx a slečna xxxxxxxxxx požádali o odprodej pozemku parc.č. 2122/61 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 1.000 m2 za cenu Kč 250.000,--. (Hlasování: 7 pro).
  - pan xxxxxxxxxx a slečna xxxxxxxxxx požádali o odprodej pozemku parc.č. 2122/62 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře .1000 m2 za cenu Kč 250.000,--. (Hlasování: 7 pro).
  - pan xxxxxxxxxx a slečna xxxxxxxxxx požádali o odprodej pozemku parc.č. 2122/64 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 531 m2 a 2122/65 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 456 m2 za celkovou cenu Kč 246.750,--. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 4) Obec Klenovice má zájem odkoupit pozemek parc. č. KN 2122/36 kolem nového vedení VN vybudovaného v jihozápadní části obce a to 1/2 výměry, tj. 183 m2 takto: 1/6 o výměře 61 m2 od pana xxxxxxxxxx za cenu Kč 9.150,--, 1/6 o výměře 61 m2 od paní xxxxxxxxxx za cenu Kč 9.150,-- a 1/6 o výměře 61 m2 od paní xxxxxxxxxx za cenu Kč 9.150,--. (Hlasování: 7 pro). Druhá polovina je ve vlastnictví PF ČR, o kterou bude požádáno formou bezúplatného převodu.
Pan xxxxxxxxxx má zájem odkoupit soubor pozemků v Klenovicích v blízkosti E55 v kombinované zástavbě. Jedním z předmětných pozemků je i parcela parc.č. 852/79 o výměře 836 m2, v současné době ve vlastnictví státu. Obec Klenovice proto požádá o koupi předmětné parcely PFČR. (Hlasování: 7 pro).
Obec Klenovice požádá Státní statek Jeneč o odprodej pozemku parc.č. 59, díl „b“ o výměře 23 m2, díl „f“ o výměře 16 m2 a díl „g“ o výměře 75 m2. Předmětné parcely jsou začleněny do stavební parcel a přístupové komunikace. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 5) Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2003, jíž se ruší obecně závazné vyhlášky obce Klenovice č. 2/93 o uznání Honebního společenstva, č. 3/94 o dni a místě konání voleb do zastupitelstva v obci, č. 1/2003 o zajištění čistoty a veřejného pořádku na území obce Klenovice a č. 2/2003 o ochraně ovzduší na území obce Klenovice. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 6) Manželé xxxxxxxxxx požádali o příspěvek na vybudovanou individuální ČOV u svého RD ve výši Kč 20.000,--. Zastupitelstvo obce s poskytnutím příspěvku souhlasí. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 7) Zastupitelstvo obce projednalo návrh starosty obce na realizaci výstavby dětského hřiště v lokalitě Lomky pro rok 2004. Návrh obsahuje soubor dřevěných staveb, které by realizovala firma Jihočeské dřevařské závody Soběslav s přibližným rozpočtem cca 250 tis.Kč. (Hlasování: 3 pro, 4 proti). Zastupitelstvo po projednání prozatím realizaci výstavby odložilo na příští jednání ZO v rámci nástinu rozpočtu na rok 2004.
 
ad 8) Zastupitelstvo obce projednalo návrhy jednotlivých dílčích investičních akcí v rámci dalšího rozvoje a obnovy obce pro rok 2004. Pro bližší seznámení se s konkrétní situací se zastupitelstvo obce sejde v pátek 17.10.2003 v 16:30 hodin za účelem prohlídky konkrétních míst v obci.
 
ad 9) Místostarosta obce informoval zastupitelstvo o právě dokončené sanaci skládky na pozemcích Města Tábora. Celé území je nově oploceno, je dokončeno překrytí zeminou v části rekultivace, toto je oseto a je provedeno kompletní povrchové odvodnění. V areálu je umístěna kompostárna a bude obnoven provoz na recyklaci stavebních sutí. Zastupitelstvo dále projednávalo problematiku likvidace dočasné přístupové komunikace od silnice E55 směr Bory. Obec Klenovice vyvine snahu pro získání předmětné komunikace i s pozemky pod ní do svého vlastnictví (jednání s vlastníky a TS Tábor).
 
ad 10) Zastupitelstvo obce se seznámilo se zápisem z kontroly č. 2/2003 a zprávou předsedkyně finančního výboru, která doplnila písemný zápis z proběhnuvší kontroly. Zastupitelstvo obce tuto zprávu schvaluje. Na základě návrhu finančního výboru bude od příštího roku stočné splatné ve stejných termínech jako poplatek za odpady, tj. buď jedenkrát ročně v plné výši do 15.3. nebo ve dvou stejných splátkách vždy do 15.3. a 15.9. příslušného kalendářního roku. Do konce kalendářního roku bude dokončen seznam poplatníků a vymáhány nedoplatky. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 11) Zastupitelstvo obce se seznámilo se zápisem z kontroly č. 1/2003 a zprávou předsedy kontrolního výboru z proběhnuvší kontroly. Zastupitelstvo obce tuto zprávu schvaluje. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 12) Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtových změn pro poslední úsek hospodaření roku 2003. Změny odrážejí zreálnění finančních toků na jednotlivých úsecích hospodaření obce v tomto znění: v příjmové části celkové zvýšení o 161,2 tis. Kč (pol. 1111 -7,4 tis.Kč, pol. 1112 +141,7 tis.Kč, pol. 1113 +0,3 tis. Kč, pol. 1121 +39,4 tis.Kč, pol. 1211 +1,2 tis.Kč, pol. 1361 +0,5 tis.Kč, pol. 4111, ÚZ 98290 +14,7 tis.Kč, pol. 4112 +5,1 tis.Kč, pol. 4112, ÚZ 98072 +6,0 tis.Kč, pol. 4122 -5,1 tis.Kč, §1031, pol. 2111 -45,5 tis.Kč, §2310, pol. 2133 +1,0 tis.Kč, §3639, pol. 2329 +0,3 tis.Kč, §3727, pol. 2329 +9,0 tis.Kč); ve výdajové části celkové zvýšení o 161,2 tis. Kč (§2212, pol. 6130 +2,5 tis.Kč, §2310, pol. 5021 +1,5 tis. Kč, §2321, pol. 5021 +1,5 tis.Kč, §2321, pol. 5141 -5,0 tis.Kč, §2321, pol. 5171 +2,0 tis.Kč, §2321, pol. 5499 +0,2 tis.Kč, §2333, pol. 5139 +0,8 tis.Kč, §3314, pol. 5169 -4,3 tis.Kč, §3392, pol. 5169 +3,0 tis.Kč, §3419, pol. 5139 -3,2 tis.Kč, §3419, pol. 5156 -5,1 tis.Kč, §3419, pol. 5164 +2,8 tis.Kč, §3419, pol. 5169 +5,5 tis.Kč, §3421, pol. 5194 +3,5 tis.Kč, §3631, pol. 6141 -30,0 tis.Kč, §3636, pol. 6130 +30,0 tis.Kč, §3639, pol. 5137 -21,5 tis.Kč, §3639, pol. 5139 +4,2 tis.Kč, §3639, pol. 5169 +4,0 tis.Kč, §3639, pol. 5171 +2,6 tis.Kč, §3722, pol. 5021 +6,0 tis.Kč, §3722, pol. 5031 +4,2 tis.Kč, §3722, pol. 5169 +22,0 tis.Kč, §3722, pol. 5169, ÚZ 98253 +37,8 tis.Kč, §3722, pol. 5499 +0,3 tis.Kč, §3727, pol. 5329 +3,2 tis.Kč, §3745, pol. 5169 +4,0 tis.Kč, §4186, pol. 5410, ÚZ 98072 +6,0 tis.Kč, §6112, pol. 5023 +37,0 tis.Kč, §6114, pol. 5021, ÚZ 98290 +4,2 tis.Kč, §6114, pol. 5173, ÚZ 98290 +0,3 tis.Kč, §6114, pol. 5175, ÚZ 98290 +0,6 tis.Kč, §6171, pol. 5011 +21,0 tis.Kč, §6171, pol. 5031 +5,5 tis.Kč, §6171, pol. 5032 +1,9 tis.Kč, §6171, pol. 5137 -8,5 tis.Kč, §6171, pol. 5139 +8,5 tis.Kč, §6171, pol. 5167 +1,0 tis.Kč, §6171, pol. 5169 +4,3 tis.Kč, §6171, pol. 5171 +2,0 tis.Kč, §6171, pol. 5173 +5,0 tis.Kč, §6310, pol. 5149 -0,1 tis.Kč).
Upravený rozpočet obce na rok 2003 činí – příjmy: 5.120,5 tis. Kč a výdaje: 6.120,5 tis. Kč. Zastupitelstvo obce po projednání navrhované rozpočtové změny schvaluje. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 13) Různé a diskuse:
  - Zastupitelstvo obce projednalo přípravu opravy komunikace od xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx po ukončené pokládce nové kanalizace. Zároveň dojde při této opravě k rozšíření silničního tělesa přibližně o 1 m. Oprava proběhne během měsíce listopadu 2003, předpokládaná cena dle nabídky cca 93 tis.Kč.
  - Starosta informoval o své účasti na jednání o umístění stavby D3 v rámci územního řízení, kde bylo mimo jiné projednáno zahájení výstavby dálnice v úseku Tábor – Zvěrotice – Bošilec s termínem zahájení výstavby 2005 (2006).
  - Starosta obce informoval o svém jednání se zástupcem JČE ve věci přípojky NN k RD Jináčkových. ZO vyloučilo možnost finanční spoluúčasti.
  - Veřejné osvětlení plánované na letošní rok ve spolupráci s MěÚ Soběslav v ulici od Foglových k Flíčkovým nebude pro letošní rok realizováno. Na základě jednání s JČE dojde v příštím roce v této lokalitě k položení nového kabelu NN pro posílení přívodu elektrické energie a současně přiloženo vedení pro nové VO.
  - Zastupitelstvo obce se znovu zabývalo žádostí pana xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc.č. 2122/35 v k.ú. Klenovice u Soběslavi formou příkupu. Prodej formou příkupu je podle usnesení zastupitelstva nemožný, neboť žadatel nesplňuje základní podmínku tj. být vlastníkem sousední nemovitosti. Parcelu může tudíž koupit pouze majitel pozemku parc.č. 2122/26 v k.ú. Klenovice u Soběslavi.
 
ad 14) Schůzi ukončil starosta ve 23:20 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík


Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 5/2003 ze dne 13.10.2003

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Prodej pozemků dle bodu 3) zápisu takto:
  - manželům xxxxxxxxxx pozemky parc.č. 2122/38 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 461 m2 a 2122/40 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 457 m2 za celkovou cenu Kč 229.500,--.
  - panu xxxxxxxxxx a slečně xxxxxxxxxx pozemek parc.č. 2122/42 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 445 m2 za cenu Kč 111.250,--.
  - slečně xxxxxxxxxx pozemky parc.č. 2122/47 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 439 m2 a 2122/48 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 225 m2 za celkovou cenu Kč 166.000,--.
  - manželům xxxxxxxxxx pozemky parc.č. 2122/50 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 174 m2, 2122/51 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 406 m2 a 2122/53 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 420 m2 za celkovou cenu Kč 250.000,--.
  - manželům xxxxxxxxxx pozemky pac.č. 2122/55 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 444 m2, 2122/56 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 12 m2 a 2122/58 o výměře 545 m2 za celkovou cenu Kč 250.250,--.
  - panu xxxxxxxxxx a slečně xxxxxxxxxx pozemek parc.č. 2122/60 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 1.000 m2 za cenu Kč 250.000,--.
  - panu xxxxxxxxxx a slečně xxxxxxxxxx pozemek parc.č. 2122/61 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 1.000 m2 za cenu Kč 250.000,--.
  - panu xxxxxxxxxx a slečně xxxxxxxxxx pozemek parc.č. 2122/62 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře .1000 m2 za cenu Kč 250.000,--.
  - panu xxxxxxxxxx a slečně xxxxxxxxxx pozemky parc.č. 2122/64 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 531 m2 a 2122/65 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 456 m2 za celkovou cenu Kč 246.750,--.
2) Koupi pozemků dle bodu 4) zápisu takto:
  - od pana xxxxxxxxxx 1/6 pozemek parc. č. KN 2122/36 o výměře 61 m2 za cenu Kč 9.150,--, 1/6 o výměře 61 m2 od paní xxxxxxxxxx za cenu Kč 9.150,-- a 1/6 o výměře 61 m2 od paní xxxxxxxxxx za cenu Kč 9.150,--.
  - od Pozemkového fondu ČR pozemek parc.č. 852/79 o výměře 836 m2.
  - od Státního statku Jeneč pozemky parc.č. 59 díly „b“, „f“ a „g“ o výměrách 23 m2, 16 m2 a 75 m2.
3) Obecně závaznou vyhlášku obce Klenovice č. 3/2003 o zrušení vyhlášek č. 2/93 o uznání Honebního společenstva, č. 3/94 o dni a místě konání voleb do zastupitelstva v obci, č. 1/2003 o zajištění čistoty a veřejného pořádku na území obce Klenovice a č. 2/2003 o ochraně ovzduší na území obce Klenovice.
4) Příspěvek manželům xxxxxxxxxx na vybudování individuální ČOV ve výši Kč 20.000,--.
5) Zprávu finančního výboru č. 2/2003 o provedené kontrole a termíny pro výběr stočného a to: buď jedenkrát ročně v plné výši do 15.3. nebo ve dvou stejných splátkách vždy do 15.3. a 15.9. příslušného kalendářního roku.
6) Zprávu kontrolního výboru č. 1/2003 o provedené kontrole.
7) Rozpočtové změny, tak jak jsou uvedeny v bodě 12) zápisu z jednání.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1) Prozatím realizaci výstavby světelného přechodu v obci.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Starostovi a místostarostovi uzavřít kupní smlouvy dle bodu 1) a 2) usnesení ZO schvaluje do 31.12.2003.
2) Starostovi obce zaslat žádost o odkoupení částí pozemku parc.č. 59 v k.ú. Klenovice u Soběslavi Státnímu statku Jeneč do 30.11.2003.
3) Starostovi obce požádat PF ČR o odprodej pozemku parc.č. 852/79 v k.ú. Klenovice u Soběslavi do 30.11.2003.
4) Místostarostovi, předsedům finančního a kontrolního výboru připravit nástin rozpočtu na rok 2004.
5) Místostarostovi dokončit seznam poplatníků a následné vymáhání nedoplatků.
6) Starostovi a místostarostovi projednat s vlastníky pozemků umístěných pod dočasnou komunikací od silnice E55 do Borů možnost jejich odkoupení do 31.10.2003.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Investiční záměr výstavby dětského hřiště v lokalitě Lomky.
2) Informaci starosty z jednání o přípravě zahájení výstavby dálnice D3.


Ověřovatelé zápisu:
František Cílek, v.r.
František Hrubý, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek