KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 7/2003

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 7/2003

Den a místo zasedání: 16.12.2003 v sále místní restaurace
Zasedání zahájeno: 19:12 hodin

Při zahájení zasedání zastupitelstva obce Klenovice bylo přítomno šest členů zastupitelstva obce. Nepřítomen: František Cílek (omluven), který se připojil k jednání ve 20:34 hodin při projednávání bodu 8. Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni pan František Hrubý a pan Ing. Jaroslav Škoda.

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Soběslavské hudební slavnosti
4) Mikroregion Soběslavsko
5) Nové lokality pro výstavbu rodinných domků
6) Investiční akce na rok 2004
7) Rozpočtové změny
8) Rozpočet na rok 2004
9) Různé a diskuse
10) Usnesení a závěr

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Nebyly splněny tyto body: usnesení č. 5/2003, bod 5) ZO ukládá – dokončit seznam poplatníků (poplatky za odpady z rekreačních nemovitostí), usnesení č. 5/2003, bod 2) ZO ukládá - zaslat žádost o odkoupení částí pozemku parc.č. 59 v k.ú. Klenovice u Soběslavi Státnímu statku Jeneč do 30.11.2003.
 
ad 3) Starosta obce osobně jednal s ředitelem Kulturního domu v Soběslavi panem Mgr. Petrem Valešem o možnosti zařazení obce do Soběslavských hudebních slavností. Nabídka se setkala s kladnou odezvou, jednalo by se o 1-2 hodinový koncert dechové kapely. Obec by se podílela na uhrazení nákladů spojených s tímto koncertem částkou cca 5 tis. Kč. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 4) Zastupitelstvo obce znovu projednalo vstup obce do Mikroregionu Soběslavsko. Opět byly zváženy všechny argumenty, které hovoří pro a proti. Mikroregion má reálnou šanci být příjemcem finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie. Větší celek má větší šanci hájit zájmy všech obcí sdružených v tomto svazku. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 5) V roce 2004 - 2005 dokončí obec Klenovice výstavbu inženýrských sítí v jihozápadní části obce. Je nutné připravit nové rozvojové plochy dle územního plánu pro možnou další výstavbu rodinných domků a s tím souvisejících inženýrských sítí. První lokalitou je území směrem k hřišti v západní části obce, další lokalitou, kde bude probíhat předprojektová příprava, jsou parcely od trafostanice směrem východním po obou stranách nově vybudované komunikace pod VN. Obě tyto plánované lokality budou připraveny jak po stránce parcelace území po projednání s majiteli, tak po stránce projektové a postupně se budou realizovat dle finančních možností obce a dle zájmu o stavební pozemky. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 6) Zastupitelstvo obce projednalo návrhy jednotlivých investičních akcí, které by měly být realizovány v následujícím roce 2004. Jsou to: ČOV s připojením, komunikace, dětské hřiště v Lomkách, veřejné osvětlení a rozhlas v nové zástavbě, investiční příspěvek na vybudování veřejného osvětlení (spoluúčast s Městem Soběslav) v jižní části obce (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). (Hlasování: 6 pro).
 
ad 7) Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtových změn pro poslední úsek hospodaření roku 2003. Změny odrážejí upravené pohyby finančních prostředků vlivem obdržených dotací a nerealizovaných výdajů: v příjmové části celkové zvýšení o 321,5 tis. Kč (pol. 4116 (ÚZ 17032) +35,0 tis.Kč, pol. 4216 (ÚZ 17075) +560,0 tis.Kč, §3636, pol. 3111 -285,9 tis.Kč, §3727, pol. 2329 +6,7 tis.Kč, §6171, pol. 2112 +1,0 tis.Kč, §6310, pol. 2141 +4,7 tis.Kč); ve výdajové části celkové snížení o 364,5 tis. Kč (§1031, pol. 5169 +2,4 tis.Kč, §2212, pol. 6130 +7,8 tis. Kč, §2310, pol. 6121 +97,5 tis.Kč, §2321, pol. 5171 +6,0 tis.Kč, §2321, pol. 6121 -454,0 tis.Kč, §3113, pol. 5321 +21,3 tis.Kč, §3631, pol. 5141 +14,2 tis.Kč, §3636, pol. 5362 -130,4 tis.Kč, §3639, pol. 5139 +1,0 tis.Kč, §3639, pol. 5171 +3,2 tis.Kč, §3722, pol. 5139 +1,2 tis.Kč, §3722, pol. 5169 +17,3 tis.Kč, §3725, pol. 5169 +1,3 tis.Kč, §3745, pol. 5169 +1,3 tis.Kč, §4319, pol. 5492 +1,0 tis.Kč, §6171, pol. 5011 +10,1 tis.Kč, §6171, pol. 5031 +2,6 tis.Kč, §6171, pol. 5032 +0,9 tis.Kč, §6171, pol. 5136 +0,8 tis.Kč, §6171, pol. 5137 +20,0 tis.Kč, §6171, pol. 5169 +10,0 tis.Kč).
Upravený rozpočet obce na rok 2003 činí – příjmy: 5.442,0 tis. Kč a výdaje: 5.756,0 tis. Kč. Zastupitelstvo obce po projednání navrhované rozpočtové změny schvaluje. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 8) Předseda finančního výboru Marie Hrazdilová přednesla návrh rozpočtu na rok 2004. K návrhu nebylo připomínek. Rozpočet je uveden v tabulce:
  PŘÍJMY VÝDAJE
  pol. název částka     § název částka
  1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 549,6     1031 Pěstební činnost 21,0
  1112 Daň z příjmů fyz. osob ze SVČ 275,1     2212 Silnice 185,0
  1113 Daň z příjmů fyz. osob z KV 30,3     2221 Provoz veřejné silniční dopravy 16,7
  1121 Daň z příjmů právnických osob 575,5     2310 Pitná voda 100,0
  1211 Daň z přidané hodnoty 908,6     2321 Odvádění a čištění odpad.vod 651,3
  1337 Poplatek za komunální odpad 173,7     2333 Úpravy drobných vodních toků 151,0
  1341 Poplatek ze psů 5,2     3113 Základní školy 210,0
  1342 Poplatek za lázeň.nebo rekr.pob. 1,5     3314 Činnosti knihovnické 49,0
  1361 Správní poplatky 1,0     3349 Ostatní záležitosti sděl.prostř. 54,2
  1511 Daň z nemovitostí 218,0     3392 Zájmová činnost v kultuře 37,7
  2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 118,1     3399 Ostat.záležitosti kultury, církví 0,3
  2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2,1     3419 Ostatní tělovýchovná činnost 10,0
  2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. 48,0     3421 Využ.vol.času dětí a mládeže 311,0
  2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 19,6     3613 Nebytové hospodářství 20,0
  2141 Příjmy z úroků 5,7     3631 Veřejné osvětlení 410,0
  2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 30,2     3636 Územní rozvoj 404,6
  2460 Splátky půjč.prostř. od obyvat. 76,7     3722 Sběr a svoz komunál. odpadů 172,2
  3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 008,0     3724 Využív.a zneškodň.nebez. odp. 4,0
  4112 Neinv. přijaté dotace ze SR 5,6     3725 Využív.a zneškodň.kom. odp. 25,0
            3727 Prevence vzniku odpadů 20,0
            3745 Péče o vzhled obcí a veř. z. 30,7
            4313 Sociální ústavy pro zdrav.p.ml. 10,0
            4319 Ostatní soc.péče a pom.zdrav.p. 1,5
            5512 Požární ochrana - dobrovol.č. 10,0
            6112 Zastupitelstva obcí 350,0
            6171 Činnost místní správy 359,4
            6310 Obecné příj.a výd. z finan.oper. 0,2
            6402 Finanční vypořádání minulých let 213,0
                 
  CELKEM 4 052,5     CELKEM 3 827,8
                 
  Příjmy-výdaje (přebytek hospodaření): 224,7          
                 
  FINANCOVÁNÍ            
  8124 Uhraz.splátky dlouh.přij.půjček -276,0    
  8115 Změna stavu krátk.prostř.na ú. 51,3    
  CELKEM -224,7    
  Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočet obce na rok 2004. Závazné detailní členění je uvedeno v komentáři k rozpočtu obce na rok 2004. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 9) Různé a diskuse:
  - Starosta informoval zastupitelstvo obce o žádosti, kterou předložila 1. motocyklová AMK Soběslav. Žádost se týká povolení vloženého závodu malých motocyklů na ledové ploše rybníka v Klenovicích (samozřejmě za předpokladu příznivých podmínek). Závod by se měl konat mezi 19. a 21. hodinou dne 10.1.2004. Zastupitelstvo obce s pořádáním závodu nesouhlasí, neboť zamrzlá ledová plocha rybníka slouží jako jediné kluziště pro děti i dospělé obyvatele Klenovic. (Hlasování: 6 proti, 1 pro).
  - Zabezpečení majetku obce – zabezpečovací systém, který v současné době je nainstalován v prostorách obecního úřadu a knihovny, je vzhledem k poloze správce (Praha) velmi neoperativní. Proto zastupitelstvo obce rozhodlo vypovědět současnému správci smlouvu a rozhodlo nainstalovat nový systém, který pokryje všechny prostory na OÚ a bude přímo napojen na Policii ČR.
  - Příspěvek na autobus Kolín – České Budějovice a zpět byl opětovně projednán a zastupitelstvo obce trvá na svém rozhodnutí příspěvek na tuto linku neposkytnout.
  - Zimní údržba komunikací – starosta informoval o zajištění údržby zimních komunikací stejným způsobem jako v minulých letech, tzn. posyp inertním materiálem zajistí firma Vialit s.r.o. Soběslav a pluhování zajistí ZD Klenovice.
  - - Ve dnech 11. a 12.12.2003 proběhlo vyčištění sedimentační nádrže ve skupinové ČOV v nové zástavbě. Bylo zjištěno, že v sedimentu se hromadí velké množství nerozložitelných dílů, které zneprůchodňují jednotlivé průtočné kanály v ČOV. Bylo konstatováno, že tento problém pramení z nekázně obyvatel RD napojených do ČOV.
  - Zastupitelstvo obce projednalo zájem pana xxxxxxxxxx o odkoupení části pozemku parc.č. 852/61 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 50 m2. Zastupitelstvo obce jednomyslně nesouhlasí s dělením předmětné parcely.
  - Místostarosta obce navrhuje, aby s každou investiční akcí, která se bude na území obce plánovat a realizovat, se detailně seznámili všichni zastupitelé obce.
 
ad 10) Schůzi ukončil starosta ve 21:45 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík


Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 7/2003 ze dne 16.12.2003

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Zapojení obce do Soběslavských hudebních slavností od roku 2004.
2) Vstup obce Klenovice do Mikroregionu Soběslavsko.
3) Investiční akce pro rok 2004 dle bodu 6) zápisu.
4) Rozpočtové změny, tak jak jsou uvedeny v bodě 7) zápisu z jednání.
5) Rozpočet Obce Klenovice na rok 2004:
  a) Příjmy celkem Kč 4,052.500,--
    Výdaje celkem Kč 3,827.800,--
  z toho běžné výdaje Kč 2,292.900,--
    kapitálové výdaje Kč 1,534.900,--
    Přebytek hospodaření Kč 224.700,--
    Uhrazené splátky přijatých půjček Kč 276.000,--
  c) Stanovuje závazné detailní členění rozpočtu uvedené v komentáři k rozpočtu obce na rok 2004

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1) Žádost pana xxxxxxxxxx o odkoupení části pozemku parc.č. 852/61 v k.ú. Klenovice u Soběslavi.
2) Žádost 1. motocyklové AMK Soběslav o pořádání závodu na ledě na rybníce v Klenovicích.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Starostovi obce zaslat souhlasné stanovisko obce Klenovice se vstupem do připravovaného Mikroregionu Soběslavsko do 20.12.2003.
2) Starostovi a místostarostovi obce zahájit parcelaci a projektovou přípravu vybraných lokalit pro připravovanou výstavbu RD.
3) Starostovi obce zaslat stanovisko ZO k žádosti 1.motocyklové AMK Soběslav.
4) Starostovi obce zaslat výpověď Smlouvy o poskytování služby elektronické dálkové kontroly firmě T SECURITY s.r.o. Tábor do 23.12.2003.
5) Starostovi obce uzavřít smlouvu o dodávce zabezpečovacího zařízení s firmou ALPAS Soběslav.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Informaci místostarosty o technologických problémech ČOV.


Ověřovatelé zápisu:
František Hrubý, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek