KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2004

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 1/2004

Den a místo zasedání: 5.2.2004 v sále místní restaurace
Zasedání zahájeno: 19:15 hodin

Při zahájení zasedání zastupitelstva obce Klenovice bylo přítomno šest členů zastupitelstva obce. Nepřítomen: František Hrubý (omluven), který se připojil k jednání ve 19:35 hodin při projednávání bodu 3. Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni paní Jiřina Halašková a paní Marie Hrazdilová.

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Povodňový fond
4) Stanovení poplatku za stočné
5) Stanovení poplatku za likvidaci komunálního odpadu
6) Úpravy v restauraci
7) Rozpočtové změny
8) IV. železniční koridor
9) Inventarizace 2003
10) Různé a diskuse
11) Usnesení a závěr

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Nebyly splněny tyto body: usnesení č. 7/2003, bod 4) ZO ukládá – zaslat výpověď Smlouvy o poskytování služby elektronické dálkové kontroly firmě T SECURITY s.r.o. Tábor do 23.12.2003, usnesení č. 7/2003, bod 5) ZO ukládá - uzavřít smlouvu o dodávce zabezpečovacího zařízení s firmou ALPAS Soběslav, usnesení č. 6/2003, bod 2) ZO ukládá - smlouvu o pronájmu sloupu VO dle bodu 4) usnesení ZO do 31.12.2003.
 
ad 3) Starosta informoval zastupitelstvo obce o průběhu likvidace následků povodní v roce 2002 z poskytnutého povodňového fondu obce. V rámci finančního vypořádání je obec povinna vrátit nevyužité finanční prostředky z tohoto fondu, které činí Kč 203.030,--. Zastupitelstvo obce schvaluje, aby po provedení vratky dotace byl povodňový fond obce zrušen a zůstatek, který je tvořen zúročením fondu bude převeden na základní běžný účet obce. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 4) Zastupitelstvo obce projednalo stanovení výše poplatku za stočné, který i pro letošní rok zůstane na výši Kč 6,-- / m3 (t.j. Kč 276,-- na osobu a rok). (Hlasování: 7 pro).
 
ad 5) Místostarosta obce informoval jednání zastupitelstva obce o problematice likvidace komunálních odpadů v obci. Seznámil jednání s ekonomickým rozborem odpadového hospodářství za rok 2003 a na základě toho zastupitelstvo obce odsouhlasilo vypočtenou výši poplatku za likvidaci komunálních odpadů ve výši Kč 335,--/obyvatel/rok. Výpočet je stanoven dle § 10b, odst. 3, písmeno a) zákona číslo 565/90 Sb., o místních poplatcích v platném znění ve výši Kč 97,-- a dle § 10b, odst. 3, písmeno b) zákona číslo 565/90 Sb., o místních poplatcích v platném znění ve výši Kč 238,--. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 6) Zastupitelstvo obce projednalo návrh jedné z rozpočtových změn týkající se dovybavení technologie kuchyně restaurace tak, aby vyhověla novým hygienickým normám. Náklady si vyžádají částku 40 tis.Kč. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 7) Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem prvního rozpočtového opatření v roce 2004: v příjmové části celkové zvýšení o 23,3 tis.Kč (pol. 1337 +23,3 tis.Kč /změna poplatku za likvidaci odpadů - Kč 335,-- x 444 trvale bydlících obyvatel + 106 chat + 38 chalup/); ve výdajové části celkové zvýšení o 528,7 tis.Kč (§2212, pol. 5171 +100,0 tis.Kč /oprava místní komunikace od Pouzarových ke Kopřivovým/, §2310, pol. 5021 +5,0 tis.Kč /dohody o provedení práce – projekční činnost/, §2310, pol. 6121 -45,0 tis.Kč /po úpravách zůstává 50,0 tis.Kč - prodloužení vodovodu k Václavíkovým a Lenkerovým + 5,0 tis.Kč – zaměření zbudovaného vodovodu/, §2321, pol. 5021 +10,0 tis.Kč /dohody o provedení práce – projekční činnost/, §2321, pol. 6121 +250,0 tis.Kč /zatrubnění mezi nemovitostmi paní Poštolkové a pana Veselého/, §3349, pol. 5179 +4,0 tis.Kč /autorské poplatky OSA – místní rozhlas/, §3392, pol. 5169 +10,0 tis.Kč /výdaje na akci „Blata se baví“/, §3412, pol. 5169 +7,0 tis.Kč /sečení hřiště/, §3419, pol. 5169 -7,0 tis.Kč /sečení hřiště – přerozpočtováno na §3412/, §3613, pol. 5137 +10,0 tis.Kč /chladnička, pracovní stůl/, §3613, pol. 5139 +3,0 tis.Kč /kontejner na pečivo/, §3613, pol. 5169 +27,0 tis.Kč /nákup služeb v restauraci/, §3636. pol. 5169 +30,0 tis.Kč /geodetické práce/, §3722, pol. 5137 +45,0 tis.Kč /kontejnery do separačního dvora/, §3722, pol. 5169 +68,0 tis.Kč /odvozy a likvidace odpadů/, §3725, pol. 5169 +5,0 tis.Kč /likvidace tříděného odpadu/, §6171, pol. 5137 +10,7 tis.Kč /4,7 tis.Kč - doplatek vánoční výzdoby z roku 2003, 6,0 tis.Kč – úřední deska/, §6171, pol. 5163 -25,0 tis.Kč /přerozpočtováno na §6310 a 6320/, §6171, pol. 5179 -4,0 tis.Kč /autorské poplatky – přerozpočtováno na §3349/, §6310, pol. 5163 +12,9 tis.Kč /poplatky bance/, §6320, pol. 5163 +12,1 tis.Kč /pojištění/), financování: pol. 8115 +505,4 tis.Kč.
Upravený rozpočet obce na rok 2004 činí – příjmy: 4.075,8 tis.Kč a výdaje: 4.356,5 tis.Kč. Zastupitelstvo obce po projednání navrhované rozpočtové změny schvaluje. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 8) Zastupitelstvo obce se seznámilo se závěrečnou zprávou posouzení vlivu výstavby IV. železničního koridoru, resp. jeho jednotlivých variant na životní prostředí. V minulosti z navrhovaných variant „A“ a „B“ se obec přikláněla k variantě „B“. V současné době je navržena ještě varianta „S“. Pro obec Klenovice se jako nejvýhodnější jeví varianta „S“, tzn. varianta těsného souběhu železničního koridoru s plánovanou dálnicí D3. Zastupitelstvo obce schvaluje nově navrženou variantu „S“. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 9) Starosta seznámil zastupitelstvo obce s proběhnuvší inventarizací majetku obce za rok 2003.
 
ad 10) Různé a diskuse:
  - Starosta obce seznámil přítomné s provedenou přípravou parcelace pozemků pro zamýšlenou výstavbu rodinných domků ve východní části obce nad xxxxxxxxxx. V této lokalitě je připraveno 13 stavebních parcel v přibližných výměrách 885 až 1.300 m2.
  - Zastupitelstvo obce znovu projednalo otázku výstavby dětského hřiště v lokalitě Lomky. Výstavba byla schválena, hřiště bude osazeno prvky dřevěného programu firmy JDZ Soběslav. Nebylo rozhodnuto o definitivní podobě univerzálního sportovního hřiště v této lokalitě, neboť zpevněný povrch hřiště by přesáhl finanční možnosti obce.
  - Starosta informoval přítomné o tom, že obdržel odpověď na žádost o pozemky ze Státního statku Jeneč, kde je obec vyzvána, aby získala písemný souhlas od PF ČR v Táboře a následně budou pozemky prodány za cenu znaleckého posudku.
  - Starosta obce znovu otevřel otázku zavedení místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace.
 
ad 11) Schůzi ukončil starosta ve 22:05 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík


Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 1/2004 ze dne 5.2.2004

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Zrušení povodňového fondu obce.
2) Stanovení poplatku za stočné ve výši Kč 6,-- za 1 m3.
3) Stanovení poplatku za likvidaci komunálních odpadů v obci ve výši Kč 335,-- na osobu (viz. zápis).
4) Rozpočtové opatření, tak jak jsou uvedeny v bodě 7) zápisu z jednání.
5) Variantu „S“ navrhované výstavby IV. železničního koridoru.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Starostovi obce zaslat souhlasné stanovisko obce Klenovice s variantou „S“ navrhované výstavby IV. železničního koridoru na MŽP ČR do 29.2.2004.
2) Starostovi a místostarostovi obce zahájit parcelaci a projektovou přípravu vybraných lokalit pro připravovanou výstavbu RD.
3) Starostovi obce uzavřít smlouvu o dílo se zhotovitelem dětského hřiště.
4) Starostovi obce požádat PF ČR o souhlas s koupí pozemku od Státního statku Jeneč.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Informaci o proběhnuvší inventarizaci majetku obce za rok 2003.


Ověřovatelé zápisu:
Jiřina Halašková, v.r.
Marie Hrazdilová, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek