KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2004

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 4/2004

Den a místo zasedání: 28.6.2004 v kanceláři obecního úřadu
Zasedání zahájeno: 19:10 hodin

Při zahájení zasedání zastupitelstva obce Klenovice byli přítomni všichni členové zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni pan František Hrubý a pan Ing. Jaroslav Škoda.

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Odměny zastupitelů
4) Nájemní smlouva – zemědělské pozemky
5) Dětské hřiště u kapličky
6) Prezentace obce
7) Světelná signalizace - přechod
8) Prodloužení vodovodu - zhotovitel
9) Rozpočtové opatření
10) Různé a diskuse
11) Usnesení a závěr

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Všechny body byly splněny.
 
ad 3) Podle schváleného bodu usnesení číslo 3/2004, bod 5) ZO schvaluje nelze dle Nařízení vlády ČR vyplatit další měsíční odměnu za I. pololetí 2004. Toto nařízení umožňuje výplatu 10% další odměny zastupitelům a zároveň umožňuje zvýšení měsíční odměny starosty a místostarosty a to i zpětně od 1.1.2004. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zvýšení měsíční odměny starostovi na částku Kč 12.130,-- a místostarostovi obce na Kč 10.870,-- s účinností od 1.1.2004. Zároveň schvaluje výplatu 10% další měsíční odměny všem zastupitelům. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 4) Zastupitelstvo obce projednalo písemnou nabídku na pronájem zemědělských pozemků v majetku obce Klenovice od pana Miroslava Drse z Debrníka. Vzhledem k tomu, že v současné době jsou stále platné nájemní smlouvy se ZD Klenovice a panem Ing. Vojtěchem Trubačem, zastupitelstvo obce neschvaluje změnu nájemních smluv na pozemky. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 5) Zastupitelstvo obce projednalo nový návrh starosty obce obnovit vybavení dětského hřiště ve spodní části obce u kapličky. Vzhledem k finanční náročnosti zamýšlené akce (90 tis.Kč + náklady na demontáž stávajícího vybavení) ZO zatím neschvaluje obnovení vybavení a navrhuje posoudit stávající vybavení dětského hřiště a rozhodnutí odkládá na další zasedání zastupitelstva obce. (Hlasování: 6 proti, 1 pro).
 
ad 6) Starosta předložil jednání zastupitelstva obce nabídku firmy Aspida s.r.o. na prezentaci obce Klenovice v turistické publikaci. Zastupitelstvo obce tuto formu prezentace neschvaluje. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 7) Zastupitelstvo obce projednalo možnost vybudování světelné signalizace pro jeden přechod v obci přes E55 v místě stávajícího přechodu u autobusových zastávek. Podle předběžné nabídky firmy Telestar s.r.o. se bude jednat o částku cca 400 tis.Kč. Bylo rozhodnuto, že bude jednáno ve věci přípravy s ŘSD jako majitelem komunikace a DI PČR ve věci povolení přechodu. Po shromáždění všech podkladů bude ve věci rozhodnuto. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 8) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo jako zhotovitele akce prodloužení vodovodu k xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx pana Karla Tille. Předpokládaná cena díla je 55 tis. Kč.
 
ad 9) Z jednání zastupitelstva obce nevyplynula potřeba rozpočtových opatření.
 
ad 10) Různé a diskuse:
  - Zatrubnění vodoteče mezi nemovitostmi paní Poštolkové a pana Veselého je dokončeno. Po úpravě povrchu bude sloužit jako průchod pro pěší a jako takový bude označen dopravní značkou.
  - Manželé xxxxxxxxxx budou provádět rekonstrukci obvodového zdiva u své nemovitosti č.p. xx. Po dohodě s obcí bude provedeno geometrické zaměření nové hranice pozemku a tím dojde k rozšíření stávající komunikace. Tato část bude následně odkoupena obcí od majitelů.
  - Obec Klenovice má zájem odkoupit pozemek č.parc. 2122/79 o výměře 65 m2 od fyzických osob. Jedná se o pozemek pro veřejnou komunikaci v prostoru pod novou ČOV pro 13 RD v jihozápadní části obce. Zastupitelstvo obce navrhuje odkoupení za cenu Kč 25,-- za 1 2 a ukládá starostovi obce jednat s majiteli pozemku o realizaci této koupě.
  - Starosta obce informoval jednání o uzavření kupní smlouvy na prodej kůrovcového dřeva a dřeva ze zimní těžby firmě Jasanka s.r.o. Chabrovice.
 
ad 11) Schůzi ukončil starosta ve 21:55 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík


Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 4/2004 ze dne 28.6.2004

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Zvýšení měsíční odměny starostovi na Kč 12.130,-- a místostarostovi na Kč 10.870,-- s účinností od 1.1.2004.
2) Výplatu 10% další měsíční odměny všem členům zastupitelstva obce za I. pololetí 2004.
3) Pana Karla Tille jako zhotovitele investiční akce prodloužení vodovodu.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1) Obnovu vybavení dětského hřiště u kapličky.
2) Nabídku na pronájem pozemků panu Drsovi z Debrníka.
3) Prezentaci obce z nabídky firmy Aspida s.r.o.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Starostovi obce projednat s ŘSD a PČR přípravu výstavby světelného přechodu.
2) Uzavřít smlouvu o dílo se zhotovitelem prodloužení vodovodu.
3) Starostovi obce projednat s majiteli pozemku č.parc. 2122/79 koupi této nemovitosti do 31.7.2004.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Prodej dřeva firmě Jasanka s.r.o. Chabrovice.


Ověřovatelé zápisu:
František Hrubý, v.r.
Ing Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek