KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 5/2004

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 5/2004

Den a místo zasedání: 26.7.2004 v kanceláři obecního úřadu
Zasedání zahájeno: 19:14 hodin

Při zasedání zastupitelstva obce Klenovice bylo přítomno šest členů zastupitelstva obce.
Nepřítomna: paní Jiřina Halašková (omluvena).
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni pan František Cílek a paní Marie Hrazdilová.

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Skládka TKO II – podmínky Sdružení proti skládce
4) Dětské hřiště u kapličky
5) Světelná signalizace - přechod
6) Rozpočtové opatření
7) IV. železniční koridor
8) Různé a diskuse
9) Usnesení a závěr

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Všechny body byly splněny.
 
ad 3) Jednání zastupitelstva obce se seznámilo s nově vydaným stavebním povolením na výstavbu skládky TKO Klenovice II – 1. etapa. Na posledním jednání v rámci skládky byla vyzvána obec, aby se vyjádřila k připomínkám Občanského sdružení Občané rekreační oblasti Klenovice proti skládce TKO II. Vzhledem k tomu, že vydané stavební povolení obsahuje zamítavé rozhodnutí o námitkách účastníků řízení, není v současné době potřebné další vyjádření obce vůči podmínkám Občanského sdružení.
 
ad 4) Zastupitelstvo obce znovu na návrh starosty projednalo otázku odstranění stávajícího a vybudování nového dětského hřiště u kapličky. Stávající vybavení hřiště je z bezpečnostního hlediska nevyhovující a jeho provoz v této podobě je možný pouze do konce roku 2004. Výstavba dětského hřiště byla odsouhlasena a finanční částku potřebnou k proinvestování budou tvořit nevyčerpané finanční prostředky z dětského hřiště Lomky a příjem z prodeje dřeva z obecního lesa v celkovém objemu cca 95 tis. Kč. (Hlasování: 4 pro, 2 proti).
 
ad 5) Starosta obce informoval jednání o tom, že obec obdržela souhlasné stanovisko s vybudováním světelného přechodu u Pizzerie od PČR, ŘSD a odboru dopravy KÚ JčK. Zároveň byla předložena nabídka na technologii ve výši 334 tis.Kč + DPH. Zastupitelstvo obce souhlasí s přípravou výstavby světelného přechodu a zároveň stanovuje, že na zhotovitele akce bude vypsáno výběrové řízení. Na základě zpracované projektové dokumentace bude požádáno o stavební povolení. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 6) Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem třetího rozpočtového opatření v roce 2004: v příjmové části celkové zvýšení o 50,0 tis.Kč (§1031, pol. 2111 +50,0 tis.Kč /prodej dřeva/,); ve výdajové části celkové zvýšení o 838,1 tis.Kč (§3421, pol. 5169 +10,0 tis.Kč /likvidace dětského hřiště u kapličky/, §3421, pol. 6121 +27,0 tis.Kč /+85,0 tis.Kč dětské hřiště u kapličky -58,0 tis.Kč úspora z dětského hřiště v Lomkách /, §3613, pol. 5137 +10,0 tis.Kč /lavice se stoly v restauraci/, §3613, pol. 5171 +10,0 tis.Kč /oprava střechy restaurace/, §3745, pol. 5169 +53,0 tis.Kč /45 tis.Kč – sečení trávy, 8,0 – parkové úpravy/, §6117, pol. 5021, ÚZ 98348 +1,1 tis.Kč /roznos hlasovacích lístků – volby do Evropského parlamentu/, §6117, pol. 5139, ÚZ 98348 -1,1 tis.Kč /materiál – volby do Evropského parlamentu/, §6171, pol. 5169 +25,0 tis.Kč /služby ObÚ – EZS, mzdy, informační servis/,); financování: pol. 8115 +85,0 tis.Kč. U všech položek se jedná o základní běžný účet 231.
Upravený rozpočet obce na rok 2004 činí – příjmy: 4.631,9 tis.Kč a výdaje: 5.329,6 tis.Kč. Rozpočtovaný schodek hospodaření na rok 2004 je ve výši 697,7 tis.Kč a bude pokryt financující položkou změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
Zastupitelstvo obce po projednání navrhované rozpočtové změny schvaluje. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 7) Zastupitelstvo obce se seznámilo s konečnými závěry posudku záměru výstavby IV. železničního koridoru v úseku Soběslav (včetně) – Doubí u Tábora (včetně). V posudku jsou brány v úvahu jako nejvhodnější varianta „S“ (souběh s plánovanou dálnicí D3), kterou ve svých usneseních zastupitelstvo obce prosazuje. Dále jako akceptovatelná je varianta „A“ (modernizace stávajícího úseku tratě).
 
ad 8) Různé a diskuse:
  - Zastupitelstvo obce projednalo na návrh starosty možnost vybudování nástupního ostrůvku na protilehlé straně autobusové zastávky na lhotecké silnici. Je nutné pro umístění ostrůvku získat souhlas a technické podmínky k umístění stavby. Návrh výstavby bude projednán s vedením SÚS Tábor.
  - Obec Klenovice projedná a odkoupí do svého vlastnictví malou část parcely (ustoupení na usazení nového rozvaděče NN a VO) od Košových a zahrne ji do nově vybudované veřejné komunikace v jihozápadní části obce.
 
ad 9) Schůzi ukončil starosta ve 21:30 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík


Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 5/2004 ze dne 26.7.2004

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Výstavbu dětského hřiště u kapličky v objemu cca 95 tis.Kč.
2) Přípravu výstavby světelného přechodu u Pizzerie.
3) Rozpočtové opatření dle bodu 6) zápisu z jednání.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Starostovi a místostarostovi připravit výstavbu dětského hřiště včetně realizace do 15.9.2004.
2) Starostovi a místostarostovi zajistit projektovou dokumentaci, stavební povolení a přípravu výběrového řízení na výstavbu světelného přechodu u Pizzerie do 31.8.2004.
3) Projednat s vedením SÚS Tábor záměr umístit nástupní ostrůvek naproti autobusové zastávce na silnici do Želče do 31.8.2004.
4) Starostovi obce zajistit podklady pro odkoupení části pozemku od manželů Košových do 30.9.2004.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Stavební povolení na výstavbu skládky TKO Klenovice II – 1. etapa.
2) Závěry posudku záměru výstavby IV. železničního koridoru.


Ověřovatelé zápisu:
František Cílek, v.r.
Marie Hrazdilová, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek