KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 6/2004

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 6/2004

Den a místo zasedání: 27.9.2004 v kanceláři obecního úřadu
Zasedání zahájeno: 19:26 hodin

Při zasedání zastupitelstva obce Klenovice byli přítomni všichni členové zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni paní Jiřina Halašková a pan Ing. Jaroslav Škoda.

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Žádost o půjčku z FRB
4) Koupě pozemků
5) Prodej pozemků
6) Převod pozemku
7) Bezúplatný převod meliorací
8) Nájemní smlouva
9) Změna územního plánu
10) Zhotovitel výstavby VO a MR - jihozápad
11) Světelná signalizace – přechod
12) Rozpočtové opatření
13) Různé a diskuse
14) Usnesení a závěr

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Všechny body byly splněny.
 
ad 3) Zastupitelstvo obce schvaluje půjčku z FRB manželům xxxxxxxxxx ve výši Kč 70.000,-- na dobu 5 let s úrokovou sazbou 5% p.a. Bude se jednat o půdní nástavbu v rodinném domku č.p. 135. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 4) Starosta obce informoval o průběhu přípravy koupě pozemku parc. č. 2122/79 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o celkové výměře 65 m2 od pana xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx. Starosta zaslal výše jmenovaným dopis s nabídkou konkrétních částek pro případnou kupní smlouvu ve výši takto: pan xxxxxxxxxx Kč 800,--, paní xxxxxxxxxx Kč 400,--, pan xxxxxxxxxx Kč 200,-- a paní xxxxxxxxxx Kč 200,--. (Hlasování: 7 pro).
Dále Obec Klenovice připravuje přikoupení pozemku parc.č. 464/3 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 25 m2 od manželů xxxxxxxxxx za dohodnutou částku Kč 3.500,--. Tato část pozemku bude sloužit k rozšíření komunikace v „uličce“. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 5) Zastupitelstvo obce schválilo odprodej pozemku parc. č. 57/16 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 16 m2 manželům xxxxxxxxxx za částku Kč 2.400,--. (Hlasování: 7 pro).
Dále prodej pozemku parc. č. 57/15 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 23 m2 za částku Kč 3.450,-- manželům xxxxxxxxxx. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 6) Zastupitelstvo obce odsouhlasilo, že Obec Klenovice požádá o bezúplatný převod ideální poloviny pozemku parc. č. 2122/37 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 27 m2. Tento pozemek bude začleněn do komunikace a ochranného pásma nově vybudované trafostanice v jihozápadní části obce. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 7) Obec Klenovice byla oslovena nabídkou Pozemkového fondu České republiky, aby si do svého vlastnictví převedla dva hlavní meliorační kanály označené A a B, které v současné době obec využívá jako hlavní kanalizační svody z obce. Zastupitelstvo obce s bezúplatným převodem souhlasí. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 8) Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu s Městem Soběslav na část nemovitosti parc. č. 3978 v k.ú. Soběslav – nástupní ostrůvek o celkové výměře 6 m2. Nájem je sjednán ve výši Kč 5,-- za 1 m2 ročně, t.j. Kč 30,-- ročně s platností od 1.1.2005. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 9) Zastupitelstvo obce projednalo návrh na pořízení změny územního plánu číslo 2. Touto změnou by došlo k převodu pozemků nacházejících se v dočasných rezervách do pozemků tzv. aktivních ploch. Změna územního plánu je potřebná, aby nedocházelo k případným spekulacím s volnými pozemky mimo aktivní zónu územního plánu obce. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 10) Starosta informoval jednání o přípravě realizace stavby veřejného osvětlení a místního rozhlasu v jihozápadní části obce. Stavba bude jako přílož k budování rozvodů NN v této části a s její realizací bude započato začátkem října 2004. Jako zhotovitel byla vybrána na základě výběru JČE firma INTEM s.r.o. Tábor. Zároveň starosta informoval, že byly doplněny všechny nutné podklady k žádosti pro získání dotace ve výši Kč 90.000,-- na tuto akci.
 
ad 11) Zastupitelstvo obce projednalo aktuální situaci vzniklou kolem realizace světelného přechodu v obci. Máme objednánu starší řídící jednotku od Města Soběslavi, které odsouhlasilo její prodej za částku Kč 20.000,--. Vzhledem k výhledu finanční situace obce nelze v současné době přistoupit k realizaci celého projektu, ale pouze k dokončení projektové činnosti s vydáním stavebního povolení a odložit prozatím vlastní realizaci.
 
ad 12) Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem čtvrtého rozpočtového opatření v roce 2004: v příjmové části celkové snížení o 430,3 tis.Kč (§3636, pol. 2324 +6,5 tis.Kč /podíl na geometrickém plánu/, §3636, pol. 3111 -445,8 tis.Kč /nerealizované prodeje pozemků/, §6310, pol. 2141 +9,0 tis.Kč /zvýšení přijatých úroků ze ZBÚ/); ve výdajové části celkové snížení o 485,6 tis.Kč (§2212, pol. 5139 +2,6 tis.Kč /drobný materiál včetně nástupního ostrůvku/, §2212, pol. 5169 +25,0 tis.Kč /projektová dokumentace Semafor/, §2212, pol. 6130 +5,4 tis.Kč /koupě pozemků č.parc. 2122/79 a 464/3/, §2321, pol. 6121 -490,0 tis.Kč /nevybudování ČOV v jihozápadní části obce/, §2333, pol. 5171 -150,0 tis.Kč /nerealizování opravy hráze rybníka/, §3349, pol. 6121 +2,0 tis.Kč /navýšení rozpočtu na vybudování místního rozhlasu v jihozápadní části obce/, §3392, pol. 5179 +1,5 tis.Kč /navýšení autorských poplatků - OSA/, §3412, pol. 5169 +4,0 tis.Kč /sečení hřiště/, účet 236, §3611, pol. 5660, ÚZ 17024 +70,0 tis.Kč /půjčka z FRB - Pekařovi/, §3631, pol. 6121 +248,0 tis.Kč /navýšení rozpočtu na vybudování veřejného osvětlení v jihozápadní části obce/, §3636, pol. 5362 -47,1 tis.Kč /snížení daně z prodeje pozemků z důvodu neuskutečnění plánovaných prodejů/, §3636, pol. 6130 -244,3 tis.Kč /snížení rozpočtu na koupi pozemků/, §3639, pol. 5329, org 7155 +3,3 tis.Kč /členský příspěvek DSO Soběslavsko/, §3722, pol. 5021 +15,0 tis.Kč /mzdy/, §3722, pol. 5031 +4,5 tis.Kč /sociální pojištění/, §3722, pol. 5032 +1,0 tis.Kč /zdravotní pojištění/, §3722, pol. 5139 +1,0 tis.Kč /drobný materiál/, §3725, pol. 5169 +25,0 tis.Kč /likvidace TDO/, §3727, pol. 5166 +10,4 tis.Kč /příspěvek TDO – přerozpočtováno z jiné položky/, §3727, pol. 5329 -12,3 tis.Kč /příspěvek TDO – přerozpočtováno na jinou položku/, §3745, pol. 5021 +10,0 tis.Kč /mzdy/, §3745, pol. 5031 +2,6 tis.Kč /sociální pojištění/, §3745, pol. 5032 +1,5 tis.Kč /zdravotní pojištění/, §3745, pol. 5139 +2,0 tis.Kč /nářadí, drobný materiál/, §3745, pol. 5156 -4,3 tis.Kč /PHM - sekačka/, §3745, pol. 5169 -10,0 tis.Kč /sečení veřejné zeleně/, §3745, pol. 5175 +0,1 tis.Kč /občerstvení/, §6171, pol. 5011 +25,0 tis.Kč /mzdy/, §6171, pol. 5031 +6,5 tis.Kč /sociální pojištění/, §6171, pol. 5032 +2,0 tis.Kč /zdravotní pojištění/, §6171, pol. 5162, +4,0 tis.Kč /telefonní poplatky/, účet 236, §6171, pol. 5163 -1,0 tis.Kč /přerozpočtováno na jiný §/, účet 236, §6310, pol. 5163 +1,0 tis.Kč /přerozpočtováno z jiného §/); financování celkem -55,3 tis.Kč: (pol. 8115 -125,3 tis.Kč, účet 236, pol 8115 +70,0 tis.Kč). V případech, kde není uveden účet, se jedná o základní běžný účet 231.
Upravený rozpočet obce na rok 2004 činí – příjmy: 4.201,6 tis.Kč a výdaje: 4.844,0 tis.Kč. Rozpočtovaný schodek hospodaření na rok 2004 je ve výši 642,4 tis.Kč a bude pokryt financující položkou změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
Zastupitelstvo obce po projednání navrhované rozpočtové opatření schvaluje. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 13) Různé a diskuse:
  - Starosta obce informoval o svém jednání s paní xxxxxxxxxx, která v současné době staví RD v jihozápadní části obce a předpokládá dokončit stavbu do 31.12.2004. Protože obec bude umisťovat skupinovou ČOV v jihozápadní části obce až v druhé polovině roku 2005, nepřichází v úvahu napojení RD paní xxxxxxxxxx na kanalizační síť. Obec bude souhlasit s kolaudací RD pouze v případě, že odpadní vody budou svedeny do jímky na vyvážení eventuálně do individuální ČOV, na kterou nebude poskytnut příspěvek vzhledem k realizaci ČOV skupinové.
  - Starosta informoval o ukončení osazení vybavení dětského hřiště u kapličky. Dokončit zbývá pouze terénní úpravy.
  - Zastupitelstvo obce projednalo situaci vzniklou s ukládáním odpadů rostlinného původu na pozemcích, které má pan Jiří Kotoun, ml. pronajaty pro zemědělskou výrobu. Na takto vzniklou situaci upozornil starosta obce odbor životního prostředí Městského úřadu v Soběslavi. Byla provedena obhlídka pozemků, na nichž se výše uvedený biologický materiál skladuje. MěÚ Soběslav, odbor ŽP pozve nájemce k projednání výše uvedené skutečnosti.
  - Starosta obce informoval o situaci kolem majetku po zemřelém panu Jaroslavu Bláhovi. Majetek v současné má ve správě Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Obec bude žádat o převod nemovitostí do majetku obce.
  - Starosta informoval o tom, že v současné době je u Okresního soudu v Táboře podána žádost pana xxxxxxxxxx ve věci určení vlastnictví pozemků pod bývalým hřištěm.
  - Nájemce restaurace Klenovice požádal vlastníka nemovitosti o zvážení možnosti výměny okna v kuchyni za výrobek, který by splňoval potřebu provozu kuchyně, tzn. její větrání a zabezpečení proti vniknutí hmyzu do prostoru kuchyně. Protože se jedná o investici ve výši přibližně Kč 30.000,--, doporučilo zastupitelstvo počkat s pořízením a využít mimosezónních slev výrobců oken.
  - Starosta informoval jednání o přípravě investiční akce – prodloužení vodovodu k nemovitostem č.p. 11 a 12 v Klenovicích. Akci provede pan Karel Tille ve spolupráci s VaK Tábor.
 
ad 14) Schůzi ukončil starosta ve 22:20 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík


Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 6/2004 ze dne 27.9.2004

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Půjčka z FRB manželům xxxxxxxxxx ve výši Kč 70.000,-- na půdní nástavbu na dobu 5 let s úrokem 5% p.a.
2) Koupi pozemku parc. č. 2122/79 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 65 m2 od pana xxxxxxxxxx za Kč 800,--, od paní xxxxxxxxxx za Kč 400,--, od pana xxxxxxxxxx za Kč 200,-- a od paní xxxxxxxxxx za Kč 200,--.
3) Koupi pozemku parc.č. 464/3 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 25 m2 od manželů xxxxxxxxxx za částku Kč 3.500,--.
4) Prodej pozemku parc. č. 57/16 o v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 16 m2 manželům xxxxxxxxxx za částku Kč 2.400,--.
5) Prodej pozemku parc. č. 57/15 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 23 m2 za částku Kč 3.450,-- manželům xxxxxxxxxx.
6) Bezúplatný převod ideální poloviny pozemku parc. č. 2122/37 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 27 m2 od Pozemkového fondu České republiky.
7) Bezúplatný převod hlavních melioračních kanálů A a B od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví obce.
8) Nájemní smlouvu s Městem Soběslav na část nemovitosti parc. č. 3978 v k.ú. Soběslav o výměře 6 m2 – nástupní ostrůvek – za roční nájemné ve výši Kč 30,-- s platností od 1.1.2005.
9) Přípravu pořízení změny číslo 2 územního plánu obce Klenovice.
10) Jako zhotovitele investiční akce „veřejné osvětlení + místní rozhlas“ v jihozápadní části obce firmu INTEM s.r.o. Tábor.
11) Pořízení projektové dokumentace včetně stavebního povolení na výstavbu světelného přechodu v obci.
12) Rozpočtové opatření dle bodu 12) zápisu z jednání.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1) Prozatím realizaci výstavby světelného přechodu v obci.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Starostovi uzavřít smlouvy o půjčce z FRB s manželi xxxxxxxxxx do 31.10.2004
2) Starostovi a místostarostovi uzavřít kupní smlouvy dle bodů 2, 3, 4 a 5 dle tohoto usnesení do 31.12.2004.
3) Starostovi uzavřít smlouvy o převodu dle bodů 6 a 7 tohoto usnesení do 30.11.2004.
4) Starostovi uzavřít nájemní smlouvu na nemovitost dle bodu 8 usnesení do 30.9.2004.
5) Starostovi a místostarostovi oslovit zhotovitele pořízení změny číslo 2 územního plánu obce do 31.10.2004.
6) Starostovi uzavřít smlouvu o dílo s firmou INTEM s.r.o. Tábor na výstavbu veřejného osvětlení a místního rozhlasu v jihozápadní části obce do 30.9.2004.
7) Starostovi a místostarostovi dokončit přípravu projektové dokumentace a stavebního povolení na výstavbu světelného přechodu do 30.11.2004.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Informaci o dokončené výstavby dětského hřiště u kapličky
2) Informaci o jednání se zástupci MěÚ Soběslav, odbor životního prostředí týkajícího se skládkování bioodpadu panem Kotounem.


Ověřovatelé zápisu:
Jiřina Halašková, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek