KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 7/2004

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 7/2004

Den a místo zasedání: 22.11.2004 v kanceláři obecního úřadu
Zasedání zahájeno: 19:15 hodin

Při zasedání zastupitelstva obce Klenovice byli přítomni všichni členové zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni pan František Cílek a pan František Hrubý.

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Koupě pozemků
4) Změna územního plánu č. 2 - zhotovitel
5) Rozpočtové opatření
6) Převod ÚPo do majetku obce
7) Poplatky – odpady 2005
8) JVS – ukončení členství a převod majetku
9) Příprava rozpočtu na rok 2005
10) Různé a diskuse
11) Usnesení a závěr

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Nejsou splněny body 2) a 6) usnesení č. 6/2004 „Zastupitelstvo schvaluje“.
 
ad 3) Zastupitelstvo obce znovu projednalo způsob odkoupení pozemku parc. č. 2122/79 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 65 m2, který projednával na minulém jednání. Vzhledem k tomu, že jeden z vlastníků předmětného pozemku nesouhlasí s navrženou cenou, byla tatu kupní cena upravena dle nového znaleckého posudku hodnoty pozemku na částku Kč 50,-- za 1 m2 a do kupní smlouvy bude zahrnut i zbytek pozemku parc. č. 198 dle GP ve vlastnictví týchž osob o celkové výměře 19 m2. Po této úpravě by úhrada za odkoupené pozemky celkem činila ve prospěch pana xxxxxxxxxx Kč 2.100,--, paní xxxxxxxxxx Kč 1.050,--, pana xxxxxxxxxx Kč 525,-- a paní xxxxxxxxxx Kč 525,--. (Hlasování: 7 pro).
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo odkoupení pozemku parc.č. 1510/7 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 119 m2 od Města Tábor za cenu minimálně Kč 50,-- za 1m2.
 
ad 4) Zastupitelstvo obce projednalo na návrh starosty obce dvě nabídky na zhotovení změny číslo 2 územního plánu obce. První nabídku předložila Ing. Arch. Štěpánka Ťukalová s koncovou cenou Kč 60.214,--. Druhou nabídku předložil Ateliér Ing. Arch. Štěpána s koncovou cenou Kč 17.850,--. Tato druhá nabídka je akceptovatelná a bude s Ing. Arch. Štěpánem uzavřena smlouva o dílo (Hlasování: 5 pro, 1 proti, 1 zdržel).
 
ad 5) Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem pátého rozpočtového opatření v roce 2004: v příjmové části celkové zvýšení o 95,6 tis.Kč (pol. 1112 -119,0 tis.Kč /nižší inkaso daně z příjmu FO ze SVČ/, pol. 1113 +9,0 tis.Kč /daň z příjmu FO z kapitálového výnosu/, pol. 1211 +60,0 tis.Kč /daň z přidané hodnoty/, pol. 1334 +0,3 tis.Kč /odvody za odnětí půdy ze ZPF/, pol. 4111, ÚZ 98193 +29,7 tis.Kč /dotace na volby do zastupitelstva kraje a Senátu PČR/, pol. 4222, ÚZ 98718 +90,0 tis.Kč /dotace na výstavbu veřejného osvětlení/, §1031, pol. 2111 +1,1 tis.Kč /příjmy z prodeje dřeva/, §3636, pol. 3111 +8,9 tis.Kč /prodej pozemků/, §3725, pol. 2111 +5,6 tis.Kč /prodej kovového odpadu/, §3727, pol. 2329 +10,0 tis.Kč /odměna za třídění odpadů/); ve výdajové části celkové zvýšení o 125,2 tis.Kč (§2212, pol. 5139 +20,0 tis.Kč /kámen – úprava místních komunikací/, §2212, pol. 5169 +10,0 tis.Kč /doprava materiálu a úprava místních komunikací/, §2212, pol. 6130 +8,3 tis.Kč /koupě pozemků č.parc. 2122/79 – změna ceny, pozemku 198 a pozemku od Města Tábor/, §2321, pol. 5139 +0,1 tis.Kč /drobný materiál – ČOV/, §2321, pol. 5169 +1,6 tis.Kč /rozbor odpadních vod/, §2321, pol. 6121 +30,3 tis.Kč /podíl na nákladech JČE – ČOV v jihozápadní části obce, rozvaděč k ČOV, zaměření zatrubnění vodoteče a kanalizace/, §3314, pol. 5031 +0,3 tis.Kč /sociální pojištění z odměny knihovnice/, §3314, pol. 5139 +2,0 tis.Kč /nákup nového antivirového programu do knihovny/, §3392, pol. 5139 +0,1 tis.Kč /drobný materiál/, §3392, pol. 5175 +3,0 tis.Kč /pohoštění – setkání s důchodci/, §3421, pol. 5021 +2,7 tis.Kč /likvidace a úprava dětského hřiště – dohody o provedení práce/, §3421, pol. 5169, -7,7 tis.Kč /likvidace dětského hřiště/, §3421, pol. 5175 +0,2 tis.Kč /pohoštění – akce s dětmi/, §3421, pol. 6121 +6,4 tis.Kč /výstavba dětských hřišť/, §3613, pol. 5169 +0,3 tis.Kč /nákup služeb – restaurace/, §3631, pol. 5154 +8,0 tis.Kč /elektrická energie/, §3631, pol. 6121 -90,0 tis.Kč /přerozpočtování výdajů na výstavbu veřejného osvětlení v jihozápadní části obce -> výdaj s ÚZ/, §3631, pol. 6121, ÚZ 98718 +90,0 tis.Kč /přerozpočtování výdajů na výstavbu veřejného osvětlení v jihozápadní části obce -> kryto poskytnutou dotací/, §3636, pol. 5137 +13,0 tis.Kč /2 rozvaděče ke kapličkám u pozemků v jihozápadní části obce, které jsou stále v majetku obce/, §3636, pol. 5169 -59,7 tis.Kč /geodetické práce/, §3636, pol. 5199 +33,4 tis.Kč /podíl na nákladech JČE/, §3636, pol. 5362 +0,3 tis.Kč /daně z prodeje a směny pozemků/, §3745, pol. 5139 +0,7 tis.Kč /drobný materiál/, §6115, pol. 5021, ÚZ 98193 +9,7 tis.Kč /volby do zastupitelstva kraje a Senátu PČR – odměny členů OVK a odměna za roznos hlasovacích lístků/, §6115, pol. 5139, ÚZ 98193 +16,2 tis.Kč /volby do zastupitelstva kraje a Senátu PČR – nákup materiálu/, §6115, pol. 5169, ÚZ 98193 +2,1 tis.Kč /volby do zastupitelstva kraje a Senátu PČR – počítačové služby/, §6115, pol. 5173, ÚZ 98193 +0,3 tis.Kč /volby do zastupitelstva kraje a Senátu PČR – cestovné na školení členů OVK/, §6115, pol. 5175, ÚZ 98193 +1,4 tis.Kč /volby do zastupitelstva kraje a Senátu PČR – stravné členů OVK/, §6171, pol. 5011 +10,0 tis.Kč /mzdy/, §6171, pol. 5031 +2,7 tis.Kč /sociální pojištění/, §6171, pol. 5032 +2,5 tis.Kč /zdravotní pojištění/, §6171, pol. 5136, +5,0 tis.Kč /Sbírky zákonů, publikace/, §6402, pol. 5364 -9,7 tis.Kč /přerozpočtováno na jinou položku/, §6402, pol. 5366 +9,7 tis.Kč /přerozpočtováno z jiné položky/); financování celkem +29,6 tis.Kč: (pol. 8115 +29,6 tis.Kč). Ve všech případech se jedná o základní běžný účet 231.
Upravený rozpočet obce na rok 2004 činí – příjmy: 4.297,2 tis.Kč a výdaje: 4.969,2 tis.Kč. Rozpočtovaný schodek hospodaření na rok 2004 je ve výši 672,0 tis.Kč a bude pokryt financující položkou změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
Zastupitelstvo obce po projednání navrhované rozpočtové opatření schvaluje. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 6) Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci o převodu nehmotného investičního majetku – část územního plánu obce, který byl hrazen Okresním úřadem Tábor ve výši Kč 70.350,--. Po ukončení činnosti okresních úřadů byl tento majetek převeden na krajský úřad a nyní převeden naší obci. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 7) Zastupitelstvo obce se seznámilo s vývojem celkových nákladů na systém odpadového hospodářství v roce 2004. Na straně výdajů více jak 299 tis.Kč, na straně příjmů přes 47 tis.Kč. Tyto celkové náklady se stanou podkladem pro výpočet místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu v roce 2005. Konkrétní výše poplatku bude stanovena na příštím jednání zastupitelstva obce v měsíci prosinci 2004.
 
ad 8) Starosta informoval zasedání o dopise JVS, ve kterém jsou všichni členové sdružení informování o skutečnosti, že dojde vzhledem k postupnému vystupování rozhodujících členů JVS mimo svazek ke skokovému navýšení ceny vody, aby byla zaručena ekonomická stabilita svazu. Součástí dopisu je i návrh na ukončení členství a vrácení majetku obci. Zastupitelstvo obce tuto skutečnost projednalo a rozhodnutí odkládá na příští zasedání.
 
ad 9) Zastupitelstvo obce uložilo připravit rozpočet obce na rok 2005 tak, aby mohl být projednán a schválen v letošním roce.
 
ad 10) Různé a diskuse:
  - Starosta obce informoval jednání o dokončování investiční akce veřejné osvětlení a rozvody NN v jihozápadní části obce, které by měly být dokončeny do konce měsíce listopadu 2004.
  - Znovu byla projednána situace týkající se realizace světelného přechodu v obci. Dle rozhodnutí zastupitelstva obce se realizace odkládá. V současné době je zpracovaná kompletní projektová dokumentace a bylo zahájeno stavební řízení.
  - Zastupitelstvo obce projednalo a navrhuje zvýšit nájemné za pronájem restaurace. Důvodem navýšení jsou investice do majetku restaurace.
  - Zastupitelstvo obce projednalo a doporučilo koupi části pozemku parc.č. 1962/1 v k.ú. Klenovice u Soběslavi, který rozšíří stávající místní komunikaci k chatové oblasti u Hasíka.
  - Zastupitelstvo obce souhlasí s odkoupením části pozemku manželů xxxxxxxxxx, na kterém je osazena rozvodná skříň kabelového vedení dle zhotoveného geometrického plánu.
  - Inventarizace majetku obce proběhne dne 18.12.2004.
 
ad 11) Schůzi ukončil starosta ve 22:15 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík


Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 7/2004 ze dne 22.11.2004

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Zrušení bodu č. 2) usnesení č. 6/2004 „Zastupitelstvo obce schvaluje“.
2) Koupi pozemku parc. č. 2122/79 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 65 m2 a zároveň část pozemku 198 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 19 m2 od pana xxxxxxxxxx za Kč 2.100,--, od paní xxxxxxxxxx za Kč 1.050,--, od pana xxxxxxxxxx za Kč 525,-- a od paní xxxxxxxxxx za Kč 525,--.
3) Koupi pozemku parc. č. 1510/7 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 119 m2 od Města Tábor.
4) Zhotovitele změny č. 2 územního plánu obce Ing. Arch. Štěpána za cenu Kč 17.850,-- vč. DPH.
5) Rozpočtové opatření dle bodu 5) zápisu z jednání.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Starostovi a místostarostovi uzavřít kupní smlouvy na pozemky dle bodu 2) tohoto usnesení do 31.12.2004.
2) Starostovi zaslat nabídku na odkoupení pozemku dle bodu 3) tohoto usnesení do 30.11.2004.
3) Starostovi uzavřít smlouvu o dílo s Ing. Arch. Štěpánem na změnu č. 2 územního plánu obce do 31.1.2005.
4) Místostarostovi připravit podklady pro stanovení výše místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu na rok 2005 do 28.11.2004.
5) Starostovi připravit podklady pro rozhodnutí o setrvání obce v JVS do 7.12.2004.
6) Předsedkyni finančního výboru a starostovi připravit návrh rozpočtu obce na rok 2005 do 29.11.2004.
7) Starostovi zajistit potřebné podklady pro odkoupení pozemků dle bodu 10) zápisu do 14.12.2004.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Převod nehmotného investičního majetku – územní plán obce pořízený OkÚ Tábor ve výši Kč 70.350,--.
2) Dokončení investiční akce VO a NN v jihozápadní části obce.
3) Termín inventarizace majetku obce.


Ověřovatelé zápisu:
František Cílek, v.r.
František Hrubý, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek