KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 9/2004

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 9/2004

Den a místo zasedání: 14.12.2004 v sále místní restaurace
Zasedání zahájeno: 19:15 hodin

Při zasedání zastupitelstva obce Klenovice byli přítomni všichni členové zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni pan František Cílek a pan František Hrubý.

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) JVS – ukončení členství a převod majetku
4) Schválení provozovatele vodovodu
5) OZV o místním poplatku za odpady
6) OZV o stanovení výše stočného
7) Výše nájemného - restaurace
8) Rozpočtové opatření
9) Rozpočet na rok 2005
10) Rozpočtový výhled na rok 2006 a 2007
11) Různé a diskuse
12) Usnesení a závěr

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Všechny body byly splněny.
 
ad 3) Obec obdržela informace o činnosti JVS pro příští období. Na základě předložené zprávy zastupitelstvo obce rozhodlo o ukončení členství v Jihočeském vodárenském svazu k 31.12.2004 dle předložených materiálů. JVS převede darovací smlouvu nemovitý majetek (budova – stavba technického vybavení na stavebních parcelách 274/1 a 274/2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi) a movitý majetek (vodovodní řady 1, 2, 3, 4). Dále bude ukončena nájemní smlouva s JVS ze dne 22.9.2001 a 19.1.2004 na vodovodní řad v nové zástavbě ve východní a jihozápadní části obce. Vše k 31.12.2004. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 4) Zastupitelstvo obce projednávalo, jakým způsobem zajistí po ukončení členství v JVS technický provoz vodovodních sítí v obci, jimiž je obyvatelstvo zásobováno pitnou vodou. Vzhledem k tomu, že 100% odběratelů je smluvně vázáno s VaK JČ, a.s. Tábor a tento do současné doby pro JVS zajišťuje veškerou technickou péči o vodovodní systém, zastupitelstvo obce rozhodlo uzavřít smlouvu o provozování vodovodních sítí v obci s VaK JČ, a.s. Tábor. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 5) Zastupitelstvo obce projednalo návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vzhledem k neustále rostoucímu objemu třídění a shromažďování odpadu v obci, bylo velmi důležité pro další přípravu shromáždit detailní informace o veškerých nákladech na likvidaci odpadů v obci. Po zjištění všech údajů a provedení výpočtů bylo stanoveno základní pravidlo a to, že bude pro příští období stanovena rozdílná platba za ukládání odpadů pro trvale bydlící občany a jiná pro majitele rekreačních nemovitostí. Rozdílná platba odráží skutečnost, tj. co je možné nabídnou v systému likvidace odpadů jednotlivým skupinám obyvatel (trvale bydlící, rekreanti). Zastupitelstvo obce po provedených výpočtech stanovuje poplatek za likvidaci odpadů pro trvale bydlící občany ve výši Kč 400,-- na osobu a rok (Kč 167,-- + Kč 233,--). Pro občany – majitele rekreačních nemovitostí se stanovuje poplatek ve výši Kč 335,-- na nemovitost a rok (Kč 102,-- + Kč 233,--). (Hlasování: 7 pro).
 
ad 6) Zastupitelstvo obce projednalo návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení výše poplatku stočného na rok 2005. Návrh předpokládá poplatek ve výši Kč 6,-- za 1 m3 odpadní vody. Stanovení objemu odpadních vod pro trvale bydlící občany bude provedeno výpočtem dle směrného čísla vyhlášky Mze ČR. Objemy odpadních vod u podnikatelů budou stanoveny dle odběru vody z vodovodního řadu. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 7) Zastupitelstvo obce po projednání rozhodlo o úpravě výše nájemného za pronájem restaurace na částku Kč 5.000,-- / měsíc (Kč 4.000,-- za nemovitý majetek + Kč 1.000,-- za movitý majetek). Navýšení nájemného zohledňuje investice vložené do vybavení provozu restaurace. Navýšení je s platností od 1.1.2005. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 8) Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem šestého rozpočtového opatření v roce 2004: v příjmové části celkové zvýšení o 0,3 tis.Kč (pol. 1122 +0,1 tis.Kč /daň z příjmu placená obcí/, pol. 4139 +0,1 tis.Kč /převod ze zrušeného povodňového konta/, §3613, pol. 2329 +0,1 tis.Kč /úroky z finanční jistoty - restaurace/; ve výdajové části celkové zvýšení o 62,9 tis.Kč (§2212, pol. 5139 +25,8 tis.Kč /kámen – úprava místních komunikací/, §2321, pol. 5141 +4,0 tis.Kč /úroky z úvěru /, §2321, pol. 5154 +29,0 tis.Kč /přerozpočtování elektrické energie - ČOV/, §3113, pol. 5321 +7,9 tis.Kč /příspěvek na žáky/, §3314, pol. 5021 +1,2 tis.Kč /mzdy/, §3314, pol. 5154 +6,0 tis.Kč /přerozpočtování elektrické energie/, §3349, pol. 5139 +5,1 tis.Kč /doplnění místního rozhlasu 2 reproduktory/, §3349, pol. 5169 +2,7 tis.Kč /montáž 2 reproduktorů místního rozhlasu/, §3349, pol. 6121 +0,3 tis.Kč /místní rozhlas - jihozápad/, §3631, pol. 5154, -55,1 tis.Kč /přerozpočtování elektrické energie/, §3636, pol. 5137 +0,5 tis.Kč /rozvadeče 2x/, §3636, pol. 5362 +1,0 tis.Kč /daň z prodeje a směny pozemků/, §3722, pol. 5032 +0,1 tis.Kč /zdravotní pojištění/, §6171, pol. 5011 +4,8 tis.Kč /mzdy/, §6171, pol. 5031 +1,2 tis.Kč /sociální zabezpečení/, §6171, pol. 5032 +0,6 tis.Kč /zdravotní pojištění/, §6171, pol. 5136 +0,1 /Sbírky zákonů, publikace/, §6171, pol. 5137 +0,2 tis.Kč /vánoční výzdoba, vitrína/, §6171, pol. 5154 +20,1 tis.Kč /přerozpočtování elektrické energie/, §6171, pol. 5162 +2,0 tis.Kč /telefonní poplatky/, §6171, pol. 5165 +0,1 tis.Kč /pronájem pozemků/, §6171, pol. 5173 +2,0 tis.Kč /cestovné/, §6171, pol. 5175 +1,0 tis.Kč /pohoštění – volby z rozpočtu ObÚ/, §6310, pol. 5149 +0,1 tis.Kč /úrok z finanční jistoty placený nájemci restaurace/, §6310, pol. 5163 +2,0 tis.Kč /poplatky bance/, účet 236, §6330, pol. 5349 +0,1 tis.Kč /převod z povodňového fondu/, §6399, pol. 5362 +0,1 tis.Kč /daň placená obcí/); financování celkem -62,6 tis.Kč: (účet 231, pol. 8115 +62,5 tis.Kč, účet 236, pol. 8115 +0,1 tis.Kč). V případech, kde není uveden účet, se jedná o základní běžný účet 231.
Upravený rozpočet obce na rok 2004 činí – příjmy: 4.297,5 tis.Kč a výdaje: 5.032,1 tis.Kč. Rozpočtovaný schodek hospodaření na rok 2004 je ve výši 734,6 tis.Kč a bude pokryt financující položkou změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
Zastupitelstvo obce po projednání navrhované rozpočtové opatření schvaluje. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 9) Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2005, který byl zveřejněn na úřední desce v zákonné 15ti denní lhůtě před projednáváním dne 27.11.2004. Při projednávání byl návrh doplněn následujícími pozměňovacími návrhy: (Hlasování: 7 pro).
Příjmová část:
  - místní poplatek za likvidaci odpadů: pol. 1337 -26,9 tis.Kč
  - pronájem vodovodu: §2310, pol. 2133 -1,0 tis.Kč
  - pronájem movitého majetku v restauraci: §3613, pol. 2133 +6,0 tis.Kč
  Změna příjmů celkem: -21,9 tis.Kč
 
  Výdajová část:
  - koupě pozemků nerealizovaných v roce 2004: §2212, pol. 6130 +13,7 tis.Kč
  - přerozpočtování spotřeby elektrické energie: §2321, pol. 5154 +30,0 tis.Kč, §3314, pol. 5154 +6,0 tis.Kč, §3631, pol. 5154 -57,0 tis.Kč, §6171, pol. 5154 +21,0 tis.Kč
  - odvoz odpadů: §3722, pol. 5169 +25,0 tis.Kč
  Změna výdajů celkem: +38,7 tis.Kč
 
ad 10) Rozpočet upravený předchozími pozměňovacími návrhy je uveden v tabulce:
 
  PŘÍJMY VÝDAJE
  pol. název částka     § název částka
  1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 631,9     1031 Pěstební činnost 21,0
  1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 154,4     2212 Silnice 400,2
  1113 Daň z příjmu FO z KV 42,2     2221 Provoz veřejné silniční dopravy 16,7
  1121 Daň z příjmů právnických osob 627,8     2321 Odvádění a čištění odpad.vod 715,6
  1211 Daň z přidané hodnoty 1 113,2     2333 Úpravy drobných vodních toků 1,0
  1337 Poplatek za likvidaci kom.odp. 226,0     3113 Základní školy 230,0
  1341 Poplatek ze psů 5,2     3314 Činnosti knihovnické 57,0
  1342 Poplatek za lázeňský pobyt 1,5     3349 Ostatní záležitosti sděl.prostř. 8,2
  1361 Správní poplatky 1,0     3392 Zájmová činnost v kultuře 52,7
  1511 Daň z nemovitostí 218,0     3399 Ostat.záležitosti kultury, církví 0,3
  2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrob. 123,5     3412 Sportovní zařízení v maj.obce 15,0
  2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2,1     3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3,0
  2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. 48,0     3421 Využ.vol.času dětí a mládeže 17,5
  2133 Příjmy z pronájmu mov. věcí 24,6     3613 Nebytové hospodářství 20,0
  2141 Příjmy z úroků 7,9     3631 Veřejné osvětlení 148,0
  2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 36,2     3635 Územní plánování 20,0
  2460 Splátky půjček od obyvatel. 33,4     3636 Územní rozvoj 30,0
  4112 Neinv.přij.dotace ze SR 6,2     3722 Sběr a svoz komunál. odpadů 307,2
            3724 Využív.a zneškodň.nebez. odp. 4,0
            3725 Využív.a zneškodň.kom. odp. 55,0
            3727 Prevence vzniku odpadů 20,0
            3745 Péče o vzhled obcí a veř. z. 72,2
            4313 Sociální ústavy pro zdrav.p.ml. 10,0
            4319 Ostat.soc.péče a pom.zdrav.p. 1,5
            5512 Požární ochrana - dobrovol.č. 10,0
            6112 Zastupitelstva obcí 358,3
            6171 Činnost místní správy 440,0
            6310 Obecné příj.a výd. z finan.oper. 13,4
            6320 Pojištění funkčně nespecif. 12,1
            6402 Finanční vypořádání min. let 32,5
                 
  CELKEM 3 303,1     CELKEM 3 092,4
                 
  Příjmy-výdaje (přebytek hospodaření): 210,7          
                 
  FINANCOVÁNÍ            
  8124 Uhraz.splátky dlouh.přij.půjček -312,0    
  8115 Změna stavu krátk.prostř.na ú. 101,3    
  CELKEM -210,7    

  Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočet obce na rok 2005. Závazné detailní členění je uvedeno v komentáři k rozpočtu obce na rok 2005. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 10) Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtového výhledu obce Klenovice na rok 2006 a 2007. Prioritou dle tohoto sestaveného rozpočtového výhledu je tvorba zdrojů k financování výstavby místní komunikace v jihozápadní části obce. Rozpočtový výhled je níže uveden v tabulce:

PŘÍJMY
pol. Název návrh 2005 2006 2007
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 631,9 629,7 651,7
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze sam.výděl.činnosti 154,4 146,5 151,6
1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitál.výnosů 42,2 41,8 43,3
1121 Daň z příjmů právnických osob 627,8 516,2 534,3
1211 Daň z přidané hodnoty 1 113,2 1 318,7 1 364,9
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 252,9 235,0 243,2
1341 Poplatek ze psů 5,2 5,5 5,7
1342 Poplatek za lázeňský pobyt 1,5 1,5 1,5
1361 Správní poplatky 1,0 1,0 1,0
1511 Daň z nemovitostí 218,0 218,0 220,0
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 123,5 128,0 132,0
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2,1 2,1 2,1
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 48,0 60,0 62,0
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 19,6 20,0 20,0
2141 Příjmy z úroků 7,9 4,0 5,0
2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 36,2 30,0 31,0
2460 Splátky půjček od obyvatelstva 33,4 26,7 16,4
4112 Neinv.přij.dotace ze SR 6,2 6,4 6,6
  příjmy celkem 3 325,0 3 391,1 3 492,3
         
VÝDAJE
OdPa Název návrh 2005 2006 2007
1031 Pěstební činnost 21,0 21,7 22,5
2212 Silnice 386,5 193,0 199,8
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 16,7 17,3 17,9
2321 Odvádění a čištění odpad.vod 685,6 88,6 91,7
2333 Úpravy drobných vodních toků 1,0 1,0 1,0
3113 Základní školy 230,0 238,1 246,4
3314 Činnosti knihovnické 51,0 52,8 54,6
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 8,2 8,5 8,8
3392 Zájmová činnost v kultuře 52,7 54,5 56,4
3399 Ostat.záležitosti kultury, církví 0,3 0,3 0,3
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 15,0 15,5 16,0
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3,0 3,1 3,2
3421 Využ.vol.času dětí a mládeže 17,5 18,1 18,7
3613 Nebytové hospodářství 20,0 20,7 21,4
3631 Veřejné osvětlení 205,0 212,2 219,6
3635 Územní plánování 20,0 0,0 0,0
3636 Územní rozvoj 30,0 31,1 32,2
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 282,2 292,1 302,3
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 4,0 4,1 4,2
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 55,0 56,9 58,9
3727 Prevence vzniku odpadů 20,0 20,7 21,4
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 72,2 74,7 77,3
4313 Sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež 10,0 12,0 12,0
4319 Ostat.soc.péče a pomoc zdravotně postiženým 1,5 1,5 1,5
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 10,0 10,4 10,8
6112 Zastupitelstva obcí 358,3 370,8 383,8
6171 Činnost místní správy 419,0 433,7 448,9
6310 Obecné příjmy a výdaje z finanančních operací 13,4 13,9 14,4
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 12,1 12,5 12,9
6402 Finanční vypořádání min. let 32,5    
  výdaje celkem 3 053,7 2 279,8 2 358,9
         
  Výsledek hospodaření 271,3 1 111,3 1 133,4
         
FINANCOVÁNÍ
pol. Název návrh 2005 2006 2007
8115 změna stavu krátkodob.prostř.na bank.účtech 231 75,8 -727,0 -883,4
8115 změna stavu krátkodob.prostř.na bank.účtech 236 -35,1 -24,3 -14,0
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček -312,0 -360,0 -236,0
  Financování celkem -271,3 -1 111,3 -1 133,4
         
stav peněžních prostředků na ZBÚ 544,2 1 271,2 2 154,6

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtový výhled obce Klenovice na rok 2006 a 2007. (Hlasování: 7 pro).

ad 11) Různé a diskuse:
  - Starosta obce informoval jednání o proběhnuvší valné hromadě Svazku TDO Lužnice, zejména informoval o jednání týkajících se likvidace některých druhů odpadů. Obec se v současné době potýká s problémem likvidace nepotřebných elektrospotřebičů, zejména chladniček a mrazniček (obsahují freonové náplně).
  - Starosta obce informoval jednání zastupitelstva o množících se stížnostech občanů na útoky volně pobíhajících psů v obci, kteří obtěžují a ohrožují občany na zdraví. Naše obecně závazná vyhláška, která řešila a upravovala volný pohyb psů. byla zrušena na základě doporučení Krajského úřadu České Budějovice. Při opakovaných stížnostech se tyto přestupky budou hlásit přestupkové komisi MěÚ Soběslav a předány k vyřešení.
  - Starosta obce vyzval velitele místních dobrovolných hasičů, aby provedli likvidaci zbytků dřeva po těžbě v obecních lesích. Dále bude třeba provést těžbu suchých a napadených stromů kůrovcem.
 
ad 12) Schůzi ukončil starosta ve 21:15 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík


Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 9/2004 ze dne 14.12.2004

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Ukončení členství v Jihočeském vodárenském svazu k 31.12.2004.
2) Bezúplatné nabytí nemovitého vodohospodářského majetku od Jihočeského vodárenského svazu: budova – stavba technického vybavení na stavebních parcelách 274/1 a 274/2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi.
3) Bezúplatné nabytí infrastrukturního vodohospodářského majetku od Jihočeského vodárenského svazu: vodovodní řady 1, 2, 3, 4.
4) Ukončení nájemní smlouvy s Jihočeským vodárenským svazem ze dne 22.9.2001 a 19.1.2004 na infrastrukturní vodohospodářský majetek – vodovodní řad v nové zástavbě ve východní a jihozápadní části obce.
5) Provozovatele vodovodních sítí v obci – VaK JČ, a.s. Tábor.
6) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
7) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2004 o stanovení výše stočného.
8) Zvýšení nájemného za pronájem restaurace na Kč 5.000,-- s platností od 1.1.2005.
9) Rozpočtové opatření dle bodu 8) zápisu z jednání.
10) Rozpočet Obce Klenovice na rok 2005:
  a) Příjmy celkem Kč 3,303.100,--
    Výdaje celkem Kč 3,092.400,--
  z toho běžné výdaje Kč 2,458.700,--
    kapitálové výdaje Kč 633.700,--
    Schodek hospodaření Kč 210.700,--
    Uhrazené splátky přijatých půjček Kč 312.000,--
  b) Přebytek hospodaření rozpočtu roku 2005 bude částečně krýt splátky přijatého úvěru, které budou do plné výše financovány snížením stavu finančních prostředků na bankovním účtu
  c) Stanovuje závazné detailní členění rozpočtu uvedené v komentáři k rozpočtu obce na rok 2005
11) Rozpočtový výhled Obce Klenovice pro rok 2006 a 2007.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Starostovi oznámit ukončení členství v Jihočeském vodárenském svazu orgánům svazu do 31.12.2004.
2) Starostovi uzavřít smlouvy na bezúplatný převod majetku dle bodů 2 a 3 „ZO schvaluje“ tohoto usnesení do 31.12.2004.
3) Starostovi uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy s JVS dle bodu 4 „ZO schvaluje“ tohoto usnesení do 31.12.2004.
4) Starostovi uzavřít smlouvu o provozování vodovodních sítí v obci s VaK JČ, a.s. Tábor do 31.12.2004.
5) Starostovi uzavřít dodatek ke smlouvě o pronájmu restaurace s panem Jaroslavem Tourkem z důvodu změny výše nájemného do 31.12.2004.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Informaci z valné hromady Svazku TDO Lužnice.


Ověřovatelé zápisu:
František Cílek, v.r.
František Hrubý, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek