KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2005

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

ˇ Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 1/2005

Den a místo zasedání: 21.1.2005 v kanceláři obecního úřadu
Zasedání zahájeno: 19:10 hodin

Při zasedání zastupitelstva obce Klenovice byli přítomni všichni členové zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni paní Jiřina Halašková a paní Marie Hrazdilová.

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Smlouva na dopravní obslužnost 2005
4) Finanční podíl – VO Brousek
5) Koupě pozemku
6) Změny odměny zastupitelů
7) Rozpočtové opatření
8) Inventarizace 2004
9) Vyhláška 1/2005 – změna a doplnění OZV 1/2004
10) Poplatek za připojení na vodovodní síť
11) Různé a diskuse
12) Usnesení a závěr

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Všechny body byly splněny.
 
ad 3) Obec Klenovice obdržela a schvaluje návrh smlouvy na příspěvek na dopravní obslužnost pro rok 2005. Příspěvek ve výši Kč 8.024,-- bude poukázán dle smlouvy Krajskému úřadu v Českých Budějovicích. (Hlasování: 7 pro).
Zastupitelstvo obce v tomto bodě zároveň projednávalo možnost podání žádosti o zřízení samostatné autobusové linky Klenovice – Soběslav pro školní spoj, neboť v obci je v současné době 45 dětí školního věku. Vzhledem k téměř plně obsazeným linkám je problém, aby dopravci vždy zabezpečili přepravu všech cestujících z naší obce.
 
ad 4) V srpnu 2004 bylo vybudováno veřejné osvětlení v koncové části ulice Wilsonova „Na Brousku“, která sousedí s katastrem obce Klenovice. Investiční náklady na zhotovení veřejného osvětlení se pohybovaly v celkové částce cca 180 tis.Kč + DPH. Náš finanční podíl na této investiční akci byl vyčíslen na částku Kč 62.700,-- + DPH. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 5) Zastupitelstvo obce schválilo odkoupení pozemku parc. č. 1510/7 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 119 m2 za cenu Kč 50,-- za 1 m2, tj. celkem Kč 5.950,-- od Města Tábor. Tento pozemek bude začleněn do místní komunikace ve vlastnictví obce Klenovice. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 6) Od 1.1.2005 je v platnosti nařízení vlády, jímž se upravují odměny členů zastupitelstev místních samospráv. V návaznosti na tento předpis se od 1.1.2005 upravují měsíční odměny takto: starosta obce – Kč 13.000,--, místostarosta – Kč 11.650,--, předseda stavební a kulturní komise – Kč 860,--, předseda komise veřejného pořádku – Kč 760,--, předseda kontrolního a finančního výboru – Kč 760,--. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 7) Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem prvního rozpočtového opatření v roce 2005: v příjmové části celkové zvýšení o 153,8 tis.Kč (pol. 1122 +153,8 tis.Kč /daň z příjmu právnických osob za obce/; ve výdajové části celkové zvýšení o 220,2 tis.Kč (§2221, pol. 5193 -16,7 tis.Kč /příspěvek na dopravní obslužnost - přerozpočtováno/, §2221, pol. 5323 +8,1 tis.Kč /příspěvek na dopravní obslužnost – přerozpočtováno a sníženo dle smlouvy s KÚ JčK/, §3631, pol. 6341 +75,0 tis.Kč /podíl na vybudování veřejného osvětlení Brousek – sdružení prostředků s Městem Soběslav/, §6399, pol. 5362 +153,8 tis.Kč /daň z příjmu právnických osob za obce/; financování celkem +66,4 tis.Kč: (pol. 8115 +66,4 tis.Kč). Ve všech případech se jedná o účet 231.
Upravený rozpočet obce na rok 2005 činí – příjmy: 3.456,9 tis.Kč a výdaje: 3.312,6 tis.Kč. Rozpočtovaný přebytek hospodaření na rok 2005 je ve výši 144,3 tis.Kč a bude částečně krýt splátky úvěru, k plnému dokrytí bude použito financující položky změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
Zastupitelstvo obce po projednání navrhované rozpočtové opatření schvaluje. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 8) Starosta obce informoval o provedené inventarizaci majetku obce za rok 2004. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 9) Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005, kterou se upravuje platba „za odpady“ pro občany trvale bydlící na samotě Pod Svákovem. Tyto nemovitosti budou nadále posuzovány jako rekreační objekty a bude se na ně vztahovat poplatek odpovídající výši poplatku pro rekreační nemovitosti. Důvodem je nemožnost zajištění svozu popelových nádob. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 10) V souvislosti s ukončením členství obce Klenovice v JVS a s převodem majetku zpátky do vlastnictví obce, bude obec jako vlastník hradit veškeré náklady spojené s vodovodními přípojkami pro majitele nemovitostí. Vzhledem k této skutečnosti by docházelo k promítnutí těchto nákladů do ceny vody vždy pro následující rok. Zastupitelstvo projednalo variantu obecně závazné vyhlášky o připojovacím poplatku na veřejný vodovod a jeho možnou výši. Vzhledem k tomu, že nebylo shromážděno dostatečné množství informací, bylo rozhodnuto, že obecně závazná vyhláška bude předložena na příštím zastupitelstvu obce a starosta s místostarostou byli vyzváni k přípravě této vyhlášky. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 11) Různé a diskuse:
  - V souvislosti s převodem majetku od JVS do vlastnictví obce bylo zjištěno, že stavba, v níž jsou umístěny hlavní uzávěry vodovodního řadu obce Klenovice, je vybudována na cizím pozemku. Zastupitelstvo obce proto rozhodlo projednat s vlastníkem možnost odkoupení tohoto pozemku za cenu dle znaleckého posudku.
  - Zastupitelstvo obce se seznámilo s rozsudkem Okresního soudu v Táboře, který stanovil jako vlastníka pozemkových parcel číslo 147/1 a 151 v k.ú. Klenovice u Soběslavi pana xxxxxxxxxx. Tyto parcely jsou předmětem sporu, neboť se nacházejí v místě bývalého hřiště. Obec se proti rozsudku odvolala prostřednictvím svého právního zástupce.
  - Místostarosta obce informoval o rozsahu napadení stromů kůrovcem v obecních lesích a nutnosti provedení vytěžení poškozených částí lesa. Rozsah těžby bude stanoven po konzultaci s odborným lesním hospodářem.
  - Starosta informoval o jednání se zhotovitelem změny číslo 2 územního plánu obce. Konkrétní zadání bude projednáno na schůzce dne 4.2.2005.
 
ad 12) Schůzi ukončil starosta ve 22:10 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík


Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 1/2005 ze dne 21.1.2005

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Smlouvu na dopravní obslužnost pro rok 2005.
2) Finanční podíl na veřejném osvětlení „Na Brousku“.
3) Koupi pozemku parc. č. 1510/7 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 119 m2 za cenu Kč 50,-- za 1 m2, tj. celkem Kč 5.950,-- od Města Tábor.
4) Změny měsíčních odměn zastupitelů od 1.1.2005 dle bodu 6) zápisu z jednání.
5) Rozpočtové opatření dle bodu 7) zápisu z jednání.
6) Zprávu o inventarizaci majetku obce za rok 2004.
7) Obecně závaznou vyhlášku 1/2005, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Starostovi uzavřít smlouvu na dopravní obslužnost pro rok 2005 do 31.1.2005.
2) Starostovi projednat možnost zřízení školní linky Klenovice – Soběslav.
3) Starostovi dodat podklady pro uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 1510/7 s Městem Tábor do 31.1.2005.
4) Starostovi a místostarostovi obce zajistit odborné posouzení návrhu vyhlášky o připojovacím poplatku na vodovodní síť do příštího jednání zastupitelstva obce.
5) Starostovi a místostarostovi projednat s vlastníkem pozemku, na němž jsou umístěny hlavní uzávěry vodovodního řadu obce Klenovice, možnost jeho odkoupení do vlastnictví obce.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Rozsudek Okresního soudu v Táboře a informaci o odvolání proti rozsudku.
2) Informaci o přípravě těžby dřeva v obecních lesích.
3) Informaci o přípravě zadání změny územního plánu číslo 2.


Ověřovatelé zápisu:
Jiřina Halašková, v.r.
Marie Hrazdilová, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek