KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2005

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 2/2005

Den a místo zasedání: 4.4.2005 v kanceláři obecního úřadu
Zasedání zahájeno: 19:13 hodin

Při zasedání zastupitelstva obce Klenovice bylo přítomno šest členů zastupitelstva obce, pan František Hrubý – nepřítomen, omluven.
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni pan František Cílek a pan Ing. Jaroslav Škoda.

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Smlouva - předškoláci
4) ČOV - jihozápad
5) Pozemky – IV. železniční koridor
6) Změna územního plánu 2
7) Zrušení OZV č. 2/2004
8) Vodovodní přípojky
9) Investiční akce 2005
10) Rozpočtové opatření
11) Různé a diskuse
12) Usnesení a závěr

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Není splněn bod 5 „ZO ukládá“ usnesení č. 1/2005. Všechny ostatní body byly splněny.
 
ad 3) Změnou legislativy ČR došlo ke skutečnosti, kdy rodiče dětí, které musí povinně absolvovat předškolní přípravu, nejsou povinni hradit náklady spojené s výukou. Povinnost hradit tyto náklady přešla na obce, kde jsou děti místně příslušné bydlištěm. Obec je povinna uhradit zřizovateli mateřských školek přímé náklady ve výši Kč 270,-- na jedno dítě. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 4) V letošním roce je v plánu investičních akcí dokončení ČOV pro rodinné domky v jihozápadní části obce. Zhotovitel díla informoval starostu o tom, vzhledem k navýšení ceny technologie ČOV dojde oproti plánu ke zvýšení ceny stavby ze 600 tis.Kč na cca 750 tis.Kč. Zároveň starosta informoval jednání ZO o možnosti požádat o grant na vybudování ČOV. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 5) Hlavní projektant firmy Metroprojekt Praha zodpovědný za projektovou přípravu IV. železničního koridoru požádal o souhlas s odprodejem části pozemku parc. č. 2434 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 100 m2 pro železniční těleso a o pronajmutí části pozemku parc.č. 2434 o výměře 10 m2 jako přístup na staveniště po dobu výstavby. ZO s odprodejem i pronájmem pozemků souhlasí. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 6) Zastupitelstvo obce projednalo návrhy na změny, které by měly být zohledněny a zapracovány ve změně číslo 2 územního plánu obce. Takto navržené změny budou projednány se zhotovitelem změny číslo 2 v pátek 8.4.2005 dopoledne, kdy se jednání zúčastní i dotčené orgány státní správy. Odpoledne bude změna územního plánu číslo 2 projednána za účasti zhotovitele s občany na veřejném projednání v místní restauraci.
 
ad 7) Zastupitelstvo obce projednalo a na návrh legislativního odboru Krajského úřadu v Českých Budějovicích ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2004, o stanovení výše stočného v obci Klenovice Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2005. Zároveň zastupitelstvo obce stanovuje poplatek za stočné ve výši Kč 6,-- za 1 m3 odpadní vody. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 8) Vzhledem k tomu, že Obec Klenovice se stala po ukončení členství ve svazku JVS vlastníkem vodovodních řadů, je potřebné upravit vztahy vlastníka a odběratelů vody. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje, aby každý nový žadatel o připojení na vodovodní řad uhradil zhotoviteli vodovodní přípojky veškeré náklady spojené s pořízením vodovodní přípojky. Zároveň zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje výši příspěvku na vybudování individuální ČOV ve výši Kč 25.000,--. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 9) Zastupitelstvo obce projednalo a předběžně schválilo tyto investiční akce pro rok 2005:
  - ČOV v jihozápadní části obce (výše žádané dotace až 80%)
  - komunikace od prodejny Jednoty k dětskému hřišti včetně slepé komunikace k xxxxxxxxxx (požádáno o dotaci z POV 200 tis.Kč)
  - místní komunikace od dětského hřiště ke xxxxxxxxxx (v případě přiznaných dotací)
  (Hlasování: 6 pro).
 
ad 10) Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem druhého rozpočtového opatření v roce 2005: v příjmové části celkové zvýšení o 86,3 tis.Kč (pol. 1335 +6,6 tis.Kč /poplatek za odnětí lesní půdy/, pol. 1342 +2,0 tis.Kč /poplatek za lázeňský a rekreační pobyt/, §1031, pol. 2111 +65,8 tis.Kč /prodej dřeva/, §3392, pol. 2111 +1,7 tis.Kč /prodej vstupenek – sousedský bál/, §6171, pol. 2324 +10,2 /dobropis Sbírky zákonů, úhrada pohřebného/); ve výdajové části celkové zvýšení o 305,0 tis.Kč (§1031, pol. 5169 +15,0 tis.Kč /práce v lese/, §2212, pol. 5165 +0,1 tis.Kč /pronájem pozemku – nástupní ostrůvek/, §2212, pol. 5166 +0,3 tis.Kč /znalecké posudky/, §2212, pol. 5169 +25,0 tis.Kč /zimní údržba komunikací+projektová dokumentace/, §2212, pol. 5362 +0,5 tis.Kč /vklad do katastru nemovitostí/, §2321, pol. 6121 +150,0 tis.Kč /ČOV – navýšení/, §2321, pol. 6379 +75,0 tis.Kč /příspěvky na ČOV 3x25 tis.Kč/, §3111, pol. 5321 +16,2 tis.Kč /příspěvek na předškolní docházku/, §3319, pol. 5021 +4,4 tis.Kč /mzda – kronika, přerozpočtováno z §3392/, §3392, pol. 5021 – 4,4 tis.Kč /mzda, přerozpočtováno na §3319/, §3392, pol. 5139 +3,0 tis.Kč /drobný materiál/, §3392, pol. 5492 +6,0 tis.Kč /peněžité dary – vítání občánků/, §3419, pol. 5194 +2,0 tis.Kč /poháry – lední hokej/, §3613, pol. 5137 +5,4 tis.Kč /odsavač par - restaurace/, §3613, pol. 5169 +3,0 /instalatérské práce v restauraci/, §3639, pol. 5329 +3,4 tis.Kč /příspěvek DSO Soběslavsko/, §3727, pol. 5166 -20,0 tis.Kč /příspěvek na činnost TDO – přerozpočtováno na položku 5329/, §3727, pol. 5329 +20,0 tis.Kč /příspěvek na činnost TDO – přerozpočtováno z položky 5166/, §6171, pol. 5229 +0,2 tis.Kč /členství v SMO - navýšení/, §6171, pol. 5362 +3,0 tis.Kč /soudní poplatek – hřiště/, §6402, pol. 5366 -3,1 tis.Kč /vratky nevyčerpaných dotací z roku 2004/; financování celkem +218,7 tis.Kč: (pol. 8115 +218,7 tis.Kč). Ve všech případech se jedná o účet 231.
Upravený rozpočet obce na rok 2005 činí – příjmy: 3.543,2 tis.Kč a výdaje: 3.617,6 tis.Kč. Rozpočtovaný schodek hospodaření na rok 2005 je ve výši 74,4 tis.Kč a bude kryt přebytkem hospodaření minulých let.
Zastupitelstvo obce po projednání navrhované rozpočtové opatření schvaluje. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 11) Různé a diskuse:
  - Starosta obce informoval o jednání ve věci odvolání se v probíhajícím sporu o vlastnictví hřiště, které proběhne 21.4.2005.
  - Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s návrhem systému likvidace dřevního odpadu občanů obce. Systém předpokládá individuální odvoz dřevního odpadu na kompostárnu Technických služeb Tábor a náklady spojené s likvidací dřevní hmoty bude hradit obec.
  - Starosta informoval o přípravě úklidu a následné opravě místních komunikací v obci v průběhu měsíce dubna 2005.
  - Dne 8.5.2005 bude položen věnec k památníku padlých k 60. výročí konce 2. světové války.
  - Zamýšlená stavba světelného přechodu se zatím odkládá pro nedostatek financí.
 
ad 12) Schůzi ukončil starosta ve 21:55 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík


Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 2/2005 ze dne 4.4.2005

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Prodej části pozemku parc.č. 2434 o výměře 100 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi Českým drahám, s.p. pro zamýšlenou výstavbu IV: železničního koridoru.
2) Pronájem části pozemku parc.č. 2434 o výměře 10 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi Českým drahám, s.p. jako přístup pro zamýšlenou výstavbu IV: železničního koridoru.
3) Vyhlášku č. 2/2005 Obce Klenovice, kterou se ruší vyhláška č. 2/2004 Obce Klenovice o stanovení výše stočného.
4) Poplatek za stočné ve výši Kč 6,-- / 1m3 odpadní vody.
5) Každý nový žadatel o zřízení vodovodní přípojky na vodovodní řad obce uhradí veškeré náklady spojené s pořízením nové přípojky zhotoviteli vodovodní přípojky.
6) Výši příspěvku na vybudování individuální ČOV ve výši Kč 25.000,--.
7) Investiční akce dle bodu č. 9 zápisu z jednání.
8) Rozpočtové opatření dle bodu 10 zápisu z jednání.
9) Stanovený způsob likvidace dřevní hmoty občanů obce.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Starostovi a místostarostovi obce projednat a zkontrolovat, aby navrhované změny projednané v bodě 6 zápisu byly zapracovány ve změně č. 2 územního plánu obce.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Příspěvek na předškolní vzdělávání ve výši Kč 270,-- na 1 dítě.
2) Informaci o odvolání se ve věci sporu o vlastnictví hřiště.


Ověřovatelé zápisu:
František Cílek, v.r.
Ing Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek