KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2005

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 3/2005

Den a místo zasedání: 9.6.2005 v sále místní restaurace
Zasedání zahájeno: 19:15 hodin

Při zasedání zastupitelstva obce Klenovice bylo přítomno šest členů zastupitelstva obce, paní Marie Hrazdilová – nepřítomna, omluvena.
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni paní Jiřina Halašková a pan František Hrubý.

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Závěrečný účet obce Klenovice za rok 2004
4) Zpráva o čerpání a plnění rozpočtu obce za I. čtvrtletí 2005
5) Vnitřní směrnice
  1. 1/2005 o účetnictví
  2. 2/2005 o zabezpečení zákona o finanční kontrole
  3. 3/2005 o účtování dlouhodobého majetku a zásob
6) Žádost o půjčku z FRB
7) Příspěvek na ČOV
8) Koupě pozemku
9) Prodej pozemků
10) Zadání změny č. 2 ÚPo
11) Rozpočtové opatření
12) Různé a diskuse
13) Usnesení a závěr

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Bez připomínek.
 
ad 3) Zastupitelstvo obce projednalo návrh závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2004, který byl zveřejněn na úřední desce i na webových stránkách obce dne 7.5.2005, a jenž jednotliví zastupitelé obdrželi předem k prostudování. Do doby konání jednání zastupitelstva obce ani v jeho průběhu nikdo ze zastupitelů či občanů neuplatnil k návrhu žádnou připomínku a tak byl závěrečný účet obce Klenovice za rok 2004 schválen v navrhovaném znění. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 4) Správce rozpočtu předložil zastupitelstvu obce Zprávu o čerpání a plnění rozpočtu obce za I.čtvrtletí roku 2005. Po projednání bylo hospodaření obce za I.čtvrtletí 2005 bez připomínek schváleno. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 5) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrhy tří základních norem upravujících činnost jednotlivých složek obce i obecního úřadu. Soubor norem obsahuje tyto směrnice: Vnitřní směrnice č.1/2005 o účetnictví, Vnitřní směrnice č. 2/2005 o zabezpečení zákona o finanční kontrole, Vnitřní směrnice č. 3/2005 o účtování dlouhodobého majetku a zásob. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 6) Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o půjčku z FRB manželům xxxxxxxxxx ve výši Kč 20.000,-- na vybudování WC a koupelny s dobou splatnosti 3 roky a úrokovou sazbou 3% p.a. Ručitelem bude slečna xxxxxxxxxx. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 7) Manželé xxxxxxxxxx žádají o poskytnutí mimořádného příspěvku na vybudování individuální ČOV. Požadují individuální výši příspěvku s ohledem na vysoké náklady na pořízení jejich ČOV. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek v obvyklé výši tj. Kč 25.000,--. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 8) V rámci převodu majetku z JVS zpět do vlastnictví obce bylo zjištěno, že stavba, v níž jsou umístěny hlavní uzávěry vodovodního řadu pro obec, je zřízena na cizích pozemcích a to: pozemek parc.č. 274/1 o výměře 7 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi – je ve vlastnictví paní xxxxxxxxxx a pozemek parc.č. 274/2 o výměře 18 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi – je ve vlastnictví státu. Obec navrhuje odkoupení za cenu Kč 25,-- za 1 m2 v případě paní xxxxxxxxxx. Ve druhém případě bude požádán Pozemkový fond České republiky o bezúplatný převod pozemku. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 9) Na žádost pana xxxxxxxxxx mu Obec Klenovice odprodá pozemky parc.č. 394/1 o výměře 57 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi a 394/3 o výměře 180 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi za cenu Kč 30,-- za 1 m2. Dále odprodá Obec Klenovice pozemek parc.č. 389 o výměře 119 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi panu xxxxxxxxxx za cenu Kč 30,-- za 1 m2. Pozemky, které jsou předmětem prodeje, mají žadatelé začleněné do svých oplocených parcel. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 10) Zastupitelstvo obce projednalo detailní návrh změny číslo 2 územního plánu obce. V návrhu zadání jsou zapracovány všechny detaily týkající se jak rozšíření aktivních ploch potenciálně zastavovaných území, tak nově veřejně prospěšných staveb, jako jsou ČOV, trafostanice, sportoviště apod.
 
ad 11) Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem třetího rozpočtového opatření v roce 2005: v příjmové části celkové zvýšení o 23,2 tis.Kč (§3613, pol. 2329 -0,2 tis.Kč /změna účtování finanční jistoty - restaurace/, §3636, pol. 3111 +10,0 tis.Kč /prodej pozemků/, §6171, pol. 2112 +0,8 tis.Kč /prodej leteckých snímků obce/, §6171, pol. 2133 +12,6 tis.Kč /pronájem sloupů z roku 2003+2004 a WIP Reklama/; ve výdajové části celkové zvýšení o 260,0 tis.Kč (§1014, pol. 5169 +6,0 /deratizace obce/, §1031, pol. 5021 +4,5 /dohody o provedení práce v lese/, §1031, pol. 5139 +9,0 tis.Kč /stromky/, §2212, pol. 5171 -256,0 tis.Kč /opravy místních komunikací/, §2212, pol. 6121 +400,0 tis.Kč /rekonstrukce místní komunikace/, §2310, pol. 5166 +0,3 tis.Kč /znalecký posudek – koupě pozemku pod vodojemem/, §2310, pol. 5362 +0,5 tis.Kč /vklad do katastru nemovitostí/, §2310, pol. 6130 +0,2 tis.Kč /pozemek pod vodojemem/, §3314, pol. 5031 +2,1 tis.Kč /sociální pojištění/, §3314, pol. 5032 +0,5 tis.Kč /zdravotní pojištění/, §3419, pol. 5194 +0,1 tis.Kč /poháry – lední hokej/, účet 236, §3611, pol. 5660, ÚZ 17024 +20,0 tis.Kč /půjčka z FRB/, §3613, pol. 5139 +0,8 tis.Kč /popelnice - restaurace/, §3635, pol. 6119 +50,0 tis.Kč /změna územního plánu/, §3636, pol. 5166 +0,3 tis.Kč /znalecký posudek – prodej pozemků/, §3636, pol. 5362 +1,5 tis.Kč /daň z převodu nemovitostí + vklad do katastru nemovitostí/, §6171, pol. 5166 +17,4 /právní služby - hřiště/, §6171, pol. 5321, ORG 7083 +3,0 tis.Kč /projednané přestupky/, §6310, pol. 5149 -0,2 tis.Kč /změna účtování finanční jistoty - restaurace/; financování celkem +236,8 tis.Kč: (účet 231, pol. 8115 +216,8 tis.Kč, účet 236, pol. 8115 +20,0 tis.Kč). V případech, kde není uveden účet, se jedná o základní běžný účet 231.
Upravený rozpočet obce na rok 2005 činí – příjmy: 3.566,4 tis.Kč a výdaje: 3.877,6 tis.Kč. Rozpočtovaný schodek hospodaření na rok 2005 je ve výši 311,2 tis.Kč a bude kryt přebytkem hospodaření minulých let.
Zastupitelstvo obce po projednání navrhované rozpočtové opatření schvaluje. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 12) Různé a diskuse:
  - Starosta obce informoval jednání, že obec obdržela dotaci na vybudování místní komunikace od prodejny Jednoty k dětskému hřišti ve výši 140 tis.Kč. Předběžný rozpočet výstavby je 470 tis.Kč bez DPH.
  - Starosta informoval jednání o podání žádosti o grant na výstavbu ČOV v jihozápadní části obce.
  - Starosta informoval o výsledku odvolacího řízení ve věci hřiště. Je zrušeno výlučné vlastnictví pozemku panu xxxxxxxxxx a věc předána znovu k rozhodnutí Okresnímu soudu v Táboře.
  - Starosta informoval o naší žádosti na zabezpečení objektu č.p. 22 a č.p. 58 vzhledem k jejich velmi špatnému stavebnímu stavu. Žádost obdržel odbor výstavby a RR MěÚ Soběslav, který následně vyzval vlastníka objektů ke zjednání nápravy.
  - Zastupitelstvo obce se znovu seznámilo s řešením jednotlivých bodů stížnosti pana xxxxxxxxxx na výkon státní správy. Stížnost byla projednána a přešetřena s orgány státního stavebního dohledu a vodohospodářského dozoru MěÚ Soběslav. Nebyly shledány žádné závažné nedostatky ze strany obce a obecního úřadu. V současné době očekáváme laboratorní výsledky rozboru odpadních vod domovní ČOV stěžovatele a závěry z místních šetření orgánů státní správy.
  - Obec Klenovice se i letos stane součástí Soběslavských hudebních slavností. 16. 7.2005 proběhnou v odpoledních hodinách v obci dva koncerty dechových hudeb z ČR a Holandska.
  - Zastupitelstvo obce projednalo nabídku na vybudování parkových úprav na pozemku okolo ČOV. Realizace odložena na IX-X/2005.
  - Zastupitelstvo obce projednalo povinnost upravit svislé dopravní značení dle silničního zákona, který nařizuje provést úpravy do konce roku 2005, tzn. osadit nové reflexní dopravní značky v obci.
  - Na základě podnětů občanů na výskyt hlodavců bylo provedeno monitorovací ukládání návnad a následně je prováděna plošná deratizace v kanalizačních sběračích obce. Na tuto deratizaci by měla navázat deratizace u soukromých osob, které chovají domácí hospodářská zvířata a samozřejmě deratizace v areálu zemědělského družstva.
  - Starosta informoval jednání o provedené letošní těžbě dřeva v lesích a pěstební činnosti v obecních lesích.
 
ad 13) Schůzi ukončil starosta ve 21:00 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík


Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 3/2005 ze dne 9.6.2005

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Závěrečný účet obce Klenovice za rok 2004.
2) Zprávu o čerpání a plnění rozpočtu obce za I.čtvrtletí roku 2005.
3) Vnitřní směrnice jako závazné předpisy pro Obec a Obecní úřad Klenovice v tomto rozsahu: Vnitřní směrnice č.1 o účetnictví, Vnitřní směrnice č. 2 o zabezpečení zákona o finanční kontrole a Vnitřní směrnice č. 3 o účtování dlouhodobého majetku a zásob.
4) Půjčku z FRB manželům xxxxxxxxxx ve výši Kč 20.000,-- s dobou splatnosti 3 roky a úrokem 3% p.a.
5) Příspěvek na vybudování individuální ČOV manželům xxxxxxxxxx ve výši Kč 25.000,--.
6) Odkoupení pozemku parc.č. 274/1 o výměře 7 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi od paní xxxxxxxxxx za cenu Kč 25,-- za 1 m2.
7) Odprodej pozemku parc.č. 394/1 o výměře 57 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi a 394/3 o výměře 180 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi za cenu Kč 30,-- za 1 m2 panu xxxxxxxxxx.
8) Odprodej pozemku parc.č. 389 o výměře 119 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi panu xxxxxxxxxx za cenu Kč 30,-- za 1 m2.
9) Doplnění návrhu zadání změny číslo 2 územního plánu obce.
10) Rozpočtové opatření dle bodu 11 zápisu z jednání.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Starostovi uzavřít smlouvu na půjčku z FRB do 30.6.2005.
2) Starostovi a místostarostovi uzavřít kupní smlouvy dle bodů 6), 7), 8) tohoto usnesení „ZO schvaluje“ do 31.7.2005.
3) Starostovi obce projednat možnost bezúplatného převodu pozemku parc.č. 274/2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi do 30.6.2005.
4) Starostovi a místostarostovi předložit návrh na zhotovitele komunikace od Jednoty k dětskému hřišti do příštího zasedání zastupitelstva obce.
5) Starostovi obce po schválení zadání změny č. 2 územní plánu obce požádat o dotaci na pořízení územně plánovací dokumentace.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Informaci o výsledku odvolacího řízení ve věci hřiště.
2) Informaci o provedeném zabezpečení objektu č.p. 22 a 58.
3) Informaci o výsledcích provedených šetřeních na základě stížností pana xxxxxxxxxx.


Ověřovatelé zápisu:
Jiřina Halašková, v.r.
František Hrubý, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek