KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2005

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 4/2005

Den a místo zasedání: 29.6.2005 v kanceláři obecního úřadu
Zasedání zahájeno: 20:10 hodin

Při zasedání zastupitelstva obce Klenovice bylo přítomno šest členů zastupitelstva obce, paní Marie Hrazdilová – nepřítomna, omluvena.
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni pan František Cílek a pan Ing. Jaroslav Škoda.

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Rozpočtové opatření
4) Výběr zhotovitele místní komunikace
5) Grant na ČOV
6) Železniční těleso
7) Různé a diskuse
8) Usnesení a závěr

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Bez připomínek.
 
ad 3) Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem čtvrtého rozpočtového opatření v roce 2005, které se týká pouze výdajové části rozpočtu, kde dochází k celkovému zvýšení výdajů o 272,6 tis.Kč: (§2212, pol. 6121 +431,4 /komunikace/, §2310, pol. 5169 +6,4 /vodovodní přípojka/, §2321, pol. 6379 -50,0 tis.Kč /příspěvky na individuální ČOV – další poskytování prozatím pozastaveno/, §3314, pol. 5136 -20,0 tis.Kč /knihy do knihovny – další nákup knih zatím zastaven/, §3613, pol. 5171 -8,9 tis.Kč /opravy a údržba restaurace/, §3636, pol. 5169 -30,0 tis.Kč /geodetické práce/, §3722, pol. 5137 -36,3 tis.Kč /kontejner na odpad/, §5512, pol. 5137 -7,0 tis.Kč /drobný hmotný dlouhodobý majetek - hasiči/, §5512, pol. 5139 -3,0 tis.Kč /nákup materiálu - hasiči/, §6171, pol. 5137 -10,0 tis.Kč /drobný hmotný dlouhodobý majetek – obecní úřad/; financování celkem +272,6 tis.Kč: (účet 231, pol. 8115 +272,6 tis.Kč). Ve všech případech se jedná o základní běžný účet 231.
Upravený rozpočet obce na rok 2005 činí – příjmy: 3.566,4 tis.Kč a výdaje: 4.150,2 tis.Kč. Rozpočtovaný schodek hospodaření na rok 2005 je ve výši 583,8 tis.Kč a bude kryt přebytkem hospodaření minulých let.
Zastupitelstvo obce po projednání navrhované rozpočtové opatření schvaluje. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 4) Zastupitelstvo obce projednalo nabídky potencionálních zhotovitelů místní komunikace od prodejny Jednoty k dětskému hřišti. Obec obdržela tyto nabídky: Viastav, spol. s r.o. Lhota Samoty (531,3 tis.Kč), Strabag a.s. Soběslav (654,8 tis.Kč - penetrace), Swietelský stavební s.r.o. (837,5 tis.Kč). Současně zastupitelstvo obce projednalo možnost zhotovení místní komunikace od dětského hřiště jižním směrem k panu Zdeňku Petrů. Předběžný rozpočet na výstavbu této komunikace je 287 tis.Kč. Jako zhotovitel byla pro obě akce vybrána firma Viastav s.r.o. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 5) Starosta informoval jednání o skutečnosti přidělení grantu ve výši Kč 504.305,-- na realizaci osazení ČOV v jihozápadní části obce. Jakmile dojde k podpisu smlouvy o grantu, bude vyzván zhotovitel stavby firma Jihostav Soběslav s.r.o., aby provedla dokončení ČOV a to v měsících červenci a srpnu 2005.
 
ad 6) Zastupitelstvo obce projednalo žádost Správy železničních dopravních cest o možnosti využití železničního tělesa po odstranění kolejového svršku a drážních zařízení. Zastupitelstvo obce schvaluje převzetí opouštěného tělesa dráhy za podmínky odstranění drážního tělesa a uvedení do původního stavu, tzn. v úseku viaduktu na silnici směr Soběslav – Želeč a v části severně od tohoto viaduktu, kde je vyzděný propustek pro povrchovou vodu, upravení do úrovně okolního terénu. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 7) Různé a diskuse:
  - Starosta informoval jednání o úspěšném odvolání se u Krajského soudu v Táboře ve věci hřiště, kdy byla uznána odůvodněnost odvolání a věc vrácena zpět k projednání Okresnímu soudu v Táboře.
  - Zastupitelstvo obce znovu projednávalo možnost výstavby světelného přechodu v obci. Prozatím je realizace odložena vzhledem k nedostatku finančních prostředků.
  - Zastupitelstvo obce projednalo nutnost požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o odprodej pozemků náležících k č.p. 22 v Klenovicích, které jsou začleněny do územního plánu obce pro výstavbu rodinných domu a veřejně prospěšných staveb.
 
ad 8) Schůzi ukončil starosta ve 21:20 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík


Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 4/2005 ze dne 29.6.2005

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Rozpočtové opatření dle bodu 3 zápisu z jednání.
2) Zhotovitele místních komunikací firmu Viastav spol. s r.o. Lhota Samoty
3) Převzetí opouštěného železničního tělesa dráhy za podmínky odstranění drážního tělesa a uvedení do původního stavu.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Starostovi obce uzavřít smlouvu o dílo se zhotovitelem místních komunikací do 15.7.2005.
2) Starostovi obce oznámit Správě železniční dopravní cesty, s.o. stanovisko obce ve věci odstranění drážního tělesa do 10.7.2005.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Rozhodnutí Krajského soudu v Táboře ve věci odvolání se ve věci hřiště.


Ověřovatelé zápisu:
František Cílek, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek