KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 5/2005

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 5/2005

Den a místo zasedání: 5.9.2005 v kanceláři obecního úřadu
Zasedání zahájeno: 19:19 hodin

Při zasedání zastupitelstva obce Klenovice byli přítomni všichni členové zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni paní Marie Hrazdilová a pan František Hrubý.

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Zadání změny č. 2 územního plánu
4) Zpráva o čerpání a plnění rozpočtu obce za II. čtvrtletí 2005
5) Zpráva finančního výboru o provedené kontrole
6) Vnitřní směrnice
  1. dodatek č. 1 k vnitřní směrnici 1/2005 o účetnictví
  2. dodatek č. 1 k vnitřní směrnici o zabezpečení zákona o finanční kontrole
  3. 4/2005 o oběhu účetních dokladů
7) Bezúplatný převod pozemků od PF ČR
8) Prodej pozemků
9) Pronájem majetku
10) Rozpočtové opatření
11) Různé a diskuse
12) Usnesení a závěr

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Bez připomínek.
 
ad 3) Obec obdržela souhlasné stanovisko KÚ JčK jako nadřízeného orgánu, na jehož základě zastupitelstvo schvaluje zadání změny číslo 2 územního plánu obce Klenovice. V průběhu zadání byla uzavřena dohoda s těmi dotčenými orgány státní správy, které zaslaly souhlasná vyjádření. Pro další postup zastupitelstvo navrhuje a schvaluje sloučení konceptu s návrhem vzhledem k jednoduchosti a bezvariantnímu řešení všech bodů změny. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 4) Správce rozpočtu předložil zastupitelstvu obce Zprávu o čerpání a plnění rozpočtu obce za II.čtvrtletí roku 2005. Po projednání bylo hospodaření obce za II.čtvrtletí 2005 bez připomínek schváleno. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 5) Zastupitelstvo obce se seznámilo se zprávou finančního výboru o provedené kontrole plnění rozpočtu obce. Zastupitelstvo obce zprávu schvaluje. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 6) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje dodatek č. 1 k vnitřní směrnici č. 1/2005, o účetnictví. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje dodatek č. 1 k vnitřní směrnici č. 2/2005, o zabezpečení zákona o finanční kontrole. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje vnitřní směrnici č. 4/2005, o oběhu účetních dokladů. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 7) Zastupitelstvo projednalo a souhlasí se žádostí Pozemkovému fondu ČR o bezúplatný převod pozemků parc.č. PK 7, 8, 1460, 1464, 1467, KN 2116, 2117/1, 274/2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi, které jsou v zájmovém území zahrnutém do územního plánu obce v severní a severozápadní části obce. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 8) Zastupitelstvo obce projednalo žádost paní xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 381/18 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 61 m2 a ideální poloviny pozemku parc.č. 382 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o výměře 46 m2. Jedná se o pozemky, které jsou uvnitř oploceného pozemku žadatelky. Zastupitelstvo obce prodej schvaluje za cenu Kč 30,-- / 1 m2. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 9) Firma Obaly Česko s.r.o. Tábor žádá o pronájem obecního majetku a to sloupu VO u silnice E55 na umístění směrové tabule pro svou nově vzniklou provozovnu v Rybově Lhotě. Zastupitelstvo obce s pronájmem souhlasí. Cena pronájmu se stanovuje na Kč 240,-- / rok. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 10) Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem pátého rozpočtového opatření v roce 2005: v příjmové části celkové zvýšení o 170,0 tis.Kč (pol. 4222, ÚZ 114 +140,0 tis.Kč /dotace na rekonstrukci místních komunikací/ §3636, 3111 +30 tis.Kč /prodej obecních pozemků/); ve výdajové části celkové zvýšení o 186,1 tis.Kč (§1014, pol. 5169 +4,8 /deratizace obce/, §2212, pol. 5139 +5,0 /barvy na nátěr čekárny, panely na nástupní ostrůvek/, §2212, pol. 6121 -140,0 tis.Kč /rekonstrukce místních komunikací – přerozpočtováno na položku s ÚZ/, §2212, pol. 6121, ÚZ 114 +140,0 tis.Kč /rekonstrukce místních komunikací – přerozpočtováno z položky bez ÚZ//, §2310, pol. 5169 +79,9 tis.Kč /vodovodní přípojky/, §2321, pol. 5141 -7,0 tis.Kč /úroky z úvěru/, §2321, pol. 5169 +35,0 tis.Kč /posílení kanalizace/, §2321, pol. 5362 +3,0 tis.Kč /stavební povolení na posílení kanalizace/, §3392, pol. 5161 +0,1 tis.Kč /poštovné/, §3421, pol. 5169 +4,0 tis.Kč /sečení dětského hřiště/, §3613, pol. 5139 +0,4 tis.Kč /materiál - restaurace/, §3631, pol. 5171 +62,0 tis.Kč /opravy veřejného osvětlení/, §3636, pol. 5362 +1,5 tis.Kč /daň z převodu nemovitosti/, §3727, pol. 5166 +7,7 tis.Kč /příspěvek na činnost TDO/, §3727, pol. 5329 -12,3 tis.Kč /příspěvek na činnost TDO/, §3745, pol. 5139 +1,0 tis.Kč /materiál/, §6399, pol. 5363 +1,0 tis.Kč /penále - OZP/; financování celkem +16,1 tis.Kč: (účet 231, pol. 8115 +16,1 tis.Kč). Ve všech případech se jedná o základní běžný účet 231.
Upravený rozpočet obce na rok 2005 činí – příjmy: 3.736,4 tis.Kč a výdaje: 4.336,3 tis.Kč. Rozpočtovaný schodek hospodaření na rok 2005 je ve výši 599,9 tis.Kč a bude kryt přebytkem hospodaření minulých let.
Zastupitelstvo obce po projednání navrhované rozpočtové opatření schvaluje. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 11) Různé a diskuse:
  - Starosta obce informoval zastupitelstvo o způsobu likvidace škod způsobených kroupami na obecním majetku – poškozené rámy oken restaurace a obecního úřadu, poškozená krytina střechy na restauraci a 3 rozbitá okna na budově OÚ. Rozsah poškození střechy restaurace je nutné nechat posoudit odbornou firmou a jednat s pojišťovnou.
  - Firma E-ON bude provádět výměnu kabelu v místě zamýšlené výstavby místní komunikace pod hospodou. Spolu s touto výměnou bude do výkopu uložen nový kabel pro VO a připraveny dva nové světelné body. Práce provede firma Elektro Dukát.
  - Starosta obce informoval jednání o proběhnuvším místním šetření, které bylo svoláno na popud obce a týkalo se ukládání rostlinných materiálů na pronajatých pozemcích panem Jiřím Kotounem.
  - Motorová sekačka, která je v majetku obce, je ve velmi špatném technickém stavu a poškozená natolik, že je nefunkční. Bylo rozhodnuto vyřešit údržbu ploch dodavatelsky.
  - ČOV – vlivem přívalových dešťů dochází k pravidelnému přeplnění čistírny a pokud nedojde k včasnému zásahu ze strany obsluhy, vniknou nepřečištěné odpadní vody do obecního rybníka. Je nutné v maximální míře ze strany obsluhy dodržovat technologické postupy při obsluze čistírny a do budoucna upravit vstup odpadních vod do čistírny.
  - Zastupitelstvo obce projednalo situaci kolem separačního dvora. Vedení obce bude naléhat a kontrolovat, aby ze strany obsluhy separačního dvora byl prováděn úklid prostranství a bezprostředního okolí dvora. Je nutné změnit systém odvozu rostlinného odpadu, který je skladován na volné ploše vedle separačního dvora, neboť dochází k úniku šťáv, které vznikají při tlení.
  - Starosta informoval o nové autobusové lince pro školní děti a s tím související úpravou nástupního ostrůvku.
  - Místostarosta informoval o nutnosti zahájení stavby posílení kanalizace od dětského hřiště směrem západním, před výstavbou komunikace musí být upravena revizní šachta a položena část kanalizačního potrubí pod touto komunikací firmou Jihostav Soběslav s.r.o.
 
ad 12) Schůzi ukončil starosta ve 21:50 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík


Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 5/2005 ze dne 5.9.2005

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Zadání změny číslo 2 ÚPo Klenovice v předloženém znění (text zadání a výkres limitů)
2) Zprávu o čerpání a plnění rozpočtu obce za II.čtvrtletí roku 2005.
3) Zprávu finančního výboru o provedené kontrole č. 2/2005
4) Dodatek č. 1 k vnitřní směrnici č. 1/2005, o účetnictví, dodatek č. 1 k vnitřní směrnici č. 2/2005, o zabezpečení zákona o finanční kontrole a vnitřní směrnici č. 4/2005 o oběhu účetních dokladů
5) Bezúplatný převod pozemků parc.č. PK 7, 8, 1460, 1464, 1467, KN 2116, 2117/1, 274/2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi od Pozemkového fondu České republiky.
6) Prodej pozemku parc.č. 381/18 o výměře 61 m2 a jednu ideální poloviny pozemku parc.č. 382 o výměře 46 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi paní xxxxxxxxxx za cenu Kč 30,-- / 1 m2.
7) Pronájem obecního majetku – sloup VO na umístění směrové tabule firmě Obaly Česko s.r.o. Tábor za cenu Kč 240,-- / rok.
8) Rozpočtové opatření dle bodu 10) zápisu.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Starostovi obce objednat u zhotovitele územního plánu zpracování návrhu konceptu spojeného s návrhem změny územního plánu do 30.9.2005.
2) Starostovi obce požádat o poskytnutí dotace na úhradu zpracování ÚPo do 30.9.2005.
3) Starostovi obce požádat PF ČR o bezúplatný převod pozemků dle bodu 5) usnesení do 15.10.2005.
4) Starostovi obce a místostarostovi uzavřít kupní smlouvu na pozemky dle bodu 6) usnesení do 15.10.2005.
5) Starostovi obce uzavřít nájemní smlouvu dle bodu 7) usnesení.
6) Místostarostovi obce zajistit odbornou firmu, která provede posouzení rozsahu poškození střechy restaurace do 15.10.2005.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Zprávu z místního šetření ve věci skladování rostlinných materiálů panem Kotounem na pronajatých pozemcích.
2) Informaci o provozu čistírny odpadních vod a stavu separačního dvora.
3) Výměnu kabelu pro veřejné osvětlení společně s kabelem NN.
4) Zahájení výstavby posílení kanalizace úpravou revizní šachty a položení potrubí.


Ověřovatelé zápisu:
Marie Hrazdilová, v.r.
František Hrubý, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek