KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 6/2005

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 6/2005

Den a místo zasedání: 7.11.2005 v kanceláři obecního úřadu
Zasedání zahájeno: 19:05 hodin

Při zasedání zastupitelstva obce Klenovice bylo přítomno šest členů zastupitelstva obce, paní Jiřina Halašková – nepřítomna, omluvena.
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni pan František Cílek a pan Ing. Jaroslav Škoda.

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Dohoda o školském obvodu
4) Projednání stanov Svazku TDO Lužnice
5) POV 2006
6) Projekty do roku 2008
7) Projednání SDH Klenovice
8) Investiční akce 2005
9) Inventarizace majetku 2005
10) Nabídka prezentace Táborsko
11) Příspěvek na ČOV
12) Zpráva o čerpání a plnění rozpočtu obce za III. čtvrtletí 2005
13) Rozpočtové opatření
14) Různé a diskuse
15) Usnesení a závěr

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Není splněn bod 4) usnesení č. 5/2005 ZO ukládá – kupní smlouva na pozemky bude uzavřena do 31.12.2005, není splněn bod 6) usnesení č. 5/2005 ZO ukládá – posouzení rozsahu poškození střechy restaurace – bude provedeno do 30.11.2005.
 
ad 3) Nový školský zákon č. 561/2004 Sb. předepisuje uzavření smlouvy resp. Dohody o vytvoření společného školského obvodu mezi Obcí Klenovice a Městem Soběslav. Uzavření dohody je nutné pro úhradu nákladů s plněním povinné školní docházky dětí z obce. Zastupitelstvo obce projednalo návrh dohody předložené Městem Soběslav a schvaluje ji. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 4) Zastupitelstvo obce projednalo návrh úpravy stanov Svazku TDO Lužnice, jehož je obec členem. Zastupitelstvo obce návrh stanov schválilo. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 5) Zastupitelstvo obce projednalo návrh investičních akcí, pro které by bylo možné požádat o dotace z POV v roce 2006. Jsou to zejména: zdvojení kanalizace, přestavba budovy obecního úřadu, oprava střešní konstrukce kapličky, úprava veřejné zeleně okolo stávající čističky.
 
ad 6) Zastupitelstvo obce projednalo návrhy jednotlivých investičních akcí s výhledem do roku 2008. Jsou to: vybudování světelného přechodu přes E55 u Pizzerie, komunikace v jihozápadní části obce, oprava komunikací v obci, zdvojení kanalizačních sítí v obci (oddělená kanalizace dešťovodrenážní a kanalizace splašková), přístavba restaurace.
 
ad 7) Zastupitelstvo obce projednalo činnost sboru dobrovolných hasičů v obci. V návaznosti na vyhlášku č. 247/2001 Sb., která mimo jiné stanoví dojezdové časy zásahové jednotky, bylo konstatováno, že nelze nařízení vyhlášky splnit. Bylo rozhodnuto jednat s SDH Soběslav o zajištění činností vyplývajících z výše uvedené vyhlášky pro zásahové družstvo. Pokud bude dosaženo dohody s jiným SDH, bude zásahové družstvo SDH Klenovice zrušeno. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 8) Starosta obce informoval jednání ZO o komplikacích spojených s výstavbou ČOV v jihozápadní části obce. ČOV se na místě dle původního vyústění kanalizace nepodařilo umístit, protože by byla při výkopu zasazena do místa nestabilního podloží (tekuté písky). Po geologickém průzkumu a statickém posudku byla navržena varianta ztraceného bednění (ocelové štětovnice) včetně obetonování a podložních vrstev do hloubky 8 metrů, která by stavbu prodražila o více 1,25 mil. Kč. Proto byla na základě místního šetření umístěna cca o 30 metrů jižním směrem do místa se stabilnějším podložím a provedeno její kompletní obetonování a ČOV byla usazena o téměř 150 cm výše. Tím je zajištěna její mechanická stabilita. V souvislosti s usazením o 1,5 metru výše bylo rozhodnuto o upravení kanalizačních přítoků do ČOV a byla zamítnuta přečerpávací stanice, kterou navrhoval projektant. Tato úprava si vyžádá zvýšení investičních nákladů na vybudování ČOV o cca 300-350 tis.Kč.
V tomto týdnu bylo započato s výstavbou a rekonstrukcí místních komunikací v obci od dětského hřiště směrem východním (k prodejně Jednoty) a jižním v celkové délce asi 200 metrů.
 
ad 9) Zastupitelstvo obce určilo termín inventarizace majetku obce na 17.12.2005.
 
ad 10) Zastupitelstvo obce projednalo nabídku na prezentaci obce v publikaci Táborsko za cenu přibližně 25 tis. Kč. ZO s touto formou prezentace nesouhlasí. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 11) Pan xxxxxxxxxx a požádal o poskytnutí příspěvku na vybudovanou a v současné době zkolaudovanou individuální ČOV pro svůj rodinný dům. Zastupitelstvo obce příspěvek ve výši Kč 25.000,-- schvaluje. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 12) Správce rozpočtu předložil zastupitelstvu obce Zprávu o čerpání a plnění rozpočtu obce za III.čtvrtletí roku 2005. Po projednání bylo hospodaření obce za III.čtvrtletí 2005 bez připomínek schváleno. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 13) Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem šestého rozpočtového opatření v roce 2005: v příjmové části celkové zvýšení o 203,022 tis.Kč (pol. 1334 +1,3 /odvody za odnětí ze ZPF/, pol. 4222, ÚZ 91 +201,722 tis.Kč /dotace na ČOV/); ve výdajové části celkové zvýšení o 144,1 tis.Kč (§2212, pol. 5139 +2,0 /panely+dlažba – nástupní ostrůvek/, §2212, pol. 6121 -280,0 /rekonstrukce místních komunikací/, §2321, pol. 5139 +0,2 tis.Kč /materiál - ČOV/, §2321, pol. 5171 +0,5 tis.Kč /údržba ČOV/, §2321, pol. 6121 +350,0 tis.Kč /ČOV jihozápad, navýšení výdajů/, §2321, pol. 6121 -201,722 tis.Kč /ČOV jihozápad – přerozpočtováno na položku s ÚZ/, §2321, pol. 6121, ÚZ 91 +201,722 tis.Kč /ČOV jihozápad – přerozpočtováno z položky bez ÚZ/, §2321, pol. 6379 +25,0 tis.Kč /příspěvek na individuální ČOV/, §3314, pol. 5136 +20,0 tis.Kč /knihy do knihovny/, §3392, pol. 5162 +0,1 tis.Kč /koncesionářský poplatek za TP/, §3636, pol. 5166 +0,3 tis.Kč /znalecký posudek/, §3636, pol. 5169 +1,8 tis.Kč /projekt – terénní úpravy/, §3636, pol. 5362 +1,0 tis.Kč /stavební povolení – terénní úpravy/, §3745, pol. 5169 +5,0 tis.Kč /sečení trávy/, §5512, pol. 5019 +2,2 tis.Kč /refundace mezd – školení hasičů/, §6171, pol. 5162 +10,0 /telefonní poplatky/, §6171, pol. 5173 +6,0 /cestovné/; financování celkem -58,922 tis.Kč: (účet 231, pol. 8115 -58,922 tis.Kč). Ve všech případech se jedná o základní běžný účet 231.
Upravený rozpočet obce na rok 2005 činí – příjmy: 3.939,422 tis.Kč a výdaje: 4.480,4 tis.Kč. Rozpočtovaný schodek hospodaření na rok 2005 je ve výši 540,978 tis.Kč a bude kryt přebytkem hospodaření minulých let.
Zastupitelstvo obce po projednání navrhované rozpočtové opatření schvaluje. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 14) Různé a diskuse:
  - Starosta obce informoval o probíhajícím jednání u Okresního soudu v Táboře ve věci hřiště. Na tomto jednání byli vyslechnuti svědci obou stran sporu, kteří doplnili informace pro další rozhodování ve věci. Rozsudek bude vynesen 9.11.2005.
  - Starosta obce informoval, že došlo ze strany pana Jiřího Kotouna k nápravě stavu, kdy on na pronajatých pozemcích skladoval rostlinné materiály v rozporu s předpisy upravujícími režim hospodaření na pozemcích opatřených meliorační sítí.
  - Starosta informoval o skutečnosti, kdy došlo v tomto týdnu ze strany starosty obce Roudná k zamezení vjezdu vozidel obsluhujících stavbu skládky TKO II Klenovice. Technické služby Tábor požádaly o povolení průjezdu vozidel obcí Klenovice a tento požadavek byl zamítnut.
 
ad 15) Schůzi ukončil starosta ve 21:50 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík


Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 6/2005 ze dne 7.11.2005

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Návrh Dohody o vytvoření společného školského obvodu mezi Obcí Klenovice a Městem Soběslav.
2) Stanovy Svazku TDO Lužnice.
3) Příspěvek na vybudovanou ČOV panu xxxxxxxxxx ve výši Kč 25.000,--.
4) Zprávu o čerpání a plnění rozpočtu obce za III.čtvrtletí roku 2005.
5) Rozpočtové opatření dle bodu 13) zápisu.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Místostarostovi obce a panu Františku Cílkovi shromáždit veškeré dostupné informace a podklady k rozhodnutí o existenci zásahové jednotky SDH Klenovice do 7.12.2005.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Informaci o jednání u Okresního soudu v Táboře ve věci hřiště.
2) Informaci o problémech spojených s výstavbou TKO II Klenovice.
3) Informaci o realizaci výstavby ČOV v jihozápadní části obce.


Ověřovatelé zápisu:
František Cílek, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek