KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 7/2005

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 7/2005

Den a místo zasedání: 15.12.2005 v sále místní restaurace
Zasedání zahájeno: 19:15 hodin

Při zasedání zastupitelstva obce Klenovice byli přítomni všichni členové zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni paní Marie Hrazdilová a pan František Hrubý.

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) OZV – Společný školský obvod
4) OZV – Místní poplatek „odpady“
5) Poplatek ze psů a stočné
6) Projednání SDH Klenovice
7) Skládka a navážení na staveniště
8) Pronájem pozemků
9) Smlouvy se svozovými firmami odpadů
10) Svozový režim pro rok 2006
11) Rozpočtové opatření
12) Rozpočet na rok 2006
13) Různé a diskuse
14) Usnesení a závěr

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Nejsou splněny body 4) usnesení č. 5/2005 ZO ukládá – kupní smlouva na pozemky bude uzavřena do 31.1.2006, není splněn bod 6) usnesení č. 5/2005 ZO ukládá – posouzení rozsahu poškození střechy restaurace – bude provedeno do 31.3.2006.
 
ad 3) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2005 o vytvoření společného školského obvodu základní školy zřizované městem Soběslav. Tato OZV navazuje na Dohodu o vytvoření společného školského obvodu Základní školy v Soběslavi, tř. E. Beneše. (Hlasování: 6 pro, 1 proti).
 
ad 4) Zastupitelstvo obce se seznámilo s rozborem nákladů na svoz a likvidaci odpadů, který vychází ze skutečnosti k 14.12.2005. Prostým přepočtem a dle rozsahu služeb poskytovaných obcí, zastupitelstvo obce stanovuje poplatek pro trvale bydlící občany ve výši Kč 450,-- za osobu a rok a poplatek za rekreační nemovitost ve výši Kč 335,--. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. (Hlasování: 5 pro, 2 proti).
 
ad 5) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje neměnit výši poplatku ze psů a stočné pro rok 2006. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 6) Zastupitelstvo obce projednalo situaci kolem SDH v obci. Vzhledem k nové skutečnosti dané zákonem o požární ochraně, dochází k problémům týkajících se zásahové jednotky. Obec má povinnost ze zákona zřídit zásahovou jednotku, ale protože členové SDH nepracují v místě bydliště a není k dispozici tažný prostředek, není možné plnit dojezdové časy stanovené zákonem. Proto se pokusili zástupci obce projednat s představiteli SDH Soběslav převzetí povinnosti vyplývající pro zásahovou jednotku. Zatím jednání bylo neúspěšné a znovu se bude o této problematice jednat počátkem roku 2006 za účasti i okolních obcí a vedení města Soběslavi.
 
ad 7) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s problémy při výstavbě skládky TKO II Klenovice. Na začátku druhé poloviny roku 2005 byl vybrán zhotovitel skládky. Na přelomu října a listopadu 2005 začala firma Hochtief navážet podloží skládky. Představitelé obce Roudná zamezili přístup vozidlům Hochtiefu na staveniště. Starosta obce Roudná podal stížnost na umístění dopravních značek v obci Klenovice omezujících průjezd nákladních automobilů ve směru Bory ke skládce. Spor dospěl k vyřešení na odbor výstavby a RR, oddělení silničního hospodářství Městského úřadu Soběslav a ten kauzu postoupil krajskému úřadu. Ten rozhodl, že v platnosti zůstává původní přístup ke skládce přes obec Roudnou.
 
ad 8) S prodejem majetku ZD Klenovice firmě Jasanka s.r.o. byla ukončena platnost nájemní smlouvy na pozemky obce Klenovice, které ZD Klenovice užívalo. Obec Klenovice proto nabídla k pronájmu tyto pozemky a jako jediný zájemce se přihlásila firma Jasanka s.r.o. Chabrovice. Obec Klenovice proto uzavře od 1.1.2006 novou nájemní smlouvu s firmou Jasanka s.r.o. za cenu Kč 500,--/ha a rok. Jedná se o tyto pozemky:
  číslo pozemku kultura výměra    
  97 orná půda 3.885 m2  
  98 orná půda 1.464 m2  
  884 orná půda 360 m2  
  1280 (část) louka 2.428 m2  
  1281/4 orná půda 5.524 m2  
  1281/6 louka 2.669 m2  
  1281/7 louka 13.631 m2  
  1281/13 louka 460 m2  
  1281/18 louka 15.930 m2  
  1281/17 (část) louka 4.985 m2  
  1281/19 (část) louka 1.378 m2  
  1281/21 louka 3.190 m2  
  1281/23 louka 28.057 m2  
  1304 orná půda 1.859 m2  
  1518 orná půda 13.656 m2  
  1549/1 louka 10.326 m2  
  1653 louka 2.176 m2  
  2123 louka 1.064 m2  
  2142 louka 324 m2  
  2416/2 louka 1.315 m2  
  Hlasování: 7 pro).
 
ad 9) Změna zákona o shromažďování a likvidaci odpadu nám ukládá uzavřít s jednotlivými firmami, které se zabývají likvidací konkrétních druhu odpadů, smlouvy o likvidaci. V případě odpadů z obalů fa Bohdana Břendová Želeč, pro kovový šrot fa Daich s.r.o. Tábor, pro vyvážení popelových nádob a směsného odpadu v kontejneru fa Rumpold s.r.o. Tábor. Smlouvy budou postupně připraveny a uzavřeny v průběhu I. čtvrtletí 2006.
 
ad 10) Zastupitelstvo obce projednalo na základě návrhů a podnětů občanů změnu svozového režimu popelnic na pravidelný týdenní. Zastupitelstvo obce se rozhodlo přistoupit na nepřetržitý týdenní svoz od 1.1.2006. (Hlasování: 5 pro, 2 proti).
 
ad 11) Zastupitelstvu obce byl předložen návrh sedmého rozpočtového opatření v roce 2005: v příjmové části celkové zvýšení o 374,6725 tis.Kč (pol. 1112 +10,0 tis.Kč /daň z příjmů FO ze SVČ/, pol. 1113 -7,0 tis.Kč /daň z příjmů FO z kapitál.výnosů/, pol 1121 +100,0 tis.Kč /daň z příjmů právnických osob/, pol. 1211 +55,0 tis.Kč /daň z přidané hodnoty/, pol. 1334 +0,3 tis.Kč /odvody za odnětí ze ZPF/, účet 236, pol. 2460 -6,9 tis.Kč /splátky půjček z FRB/, účet 236, §3611, pol. 2141 -0,2 tis. Kč, pol. 4122 +0,72 tis.Kč /dotace – hasiči/, pol. 4222, ÚZ 91 +252,1525 tis.Kč /dotace na ČOV/, §3636, pol. 3111 -29,4 tis.Kč/); ve výdajové části celkové snížení o 506,2 tis.Kč (§1031, pol. 5139 -5,4 tis.Kč /materiál – činnost v lese/, §1031, pol. 5169 -8,3 tis.Kč /práce v lese/, §2212, pol. 5021 -1,5 tis.Kč /mzda – komunikace/, §2212, pol. 6121 +9,5 tis.Kč /navýšení výstavba komunikace+zaměření/, §2310, pol. 5169 +6,7 tis.Kč /vodovodní přípojky/, §2310, pol. 5362 -0,5 tis.Kč /návrh na vklad do KN/, §2310, pol. 6121 +4,8 tis.Kč /zaměření vodovodu k č.p. 11+12/, §2310, pol. 6130 -0,2 tis.Kč /pozemek pod vodojemem/, §2321, pol. 5021 -4,1 tis.Kč /mzda – obsluha ČOV/, §2321, pol. 5031 -1,0 tis.Kč /sociální pojištění/, §2321, pol. 5032 –0,1 /zdravotní pojištění/, §2321, pol. 5154 -1,2 tis.Kč /elektrická energie - ČOV/, §2321, pol. 5169 -30,0 tis.Kč /posílení kanalizace/, §2321, pol. 5171 +1,4 tis.Kč /oprava ČOV/, §2321, pol. 6121 -639,0525 tis.Kč /ČOV jihozápad, financováno v roce 2006+přerozpočtováno na položku s ÚZ/, §2321, pol. 6121, ÚZ 91 +252,1525 tis.Kč /ČOV jihozápad – přerozpočtováno z položky bez ÚZ/, §3113, pol. 5321 +12,0 tis.Kč /příspěvek na školní docházku/, §3314, pol. 5021 +0,6 tis.Kč /mzda knihovnice/, §3314, pol. 5031 +0,5 tis.Kč /sociální pojištění/, §3314, pol. 5032 +0,1 tis.Kč /zdravotní pojištění/, §3314, pol. 5154 +0,6 tis.Kč /elektrická energie/, §3314, pol. 5169 -1,7 tis.Kč /ostatní služby/, §3392, pol. 5139 -1,5 tis.Kč /drobný materiál/, §3392, pol. 5169 -6,9 tis.Kč /služby – osvětová beseda/, §3392, pol. 5175 -5,8 tis.Kč /pohoštění/, §3392, pol. 5194 +2,0 tis.Kč /květiny/, §3419, pol. 5164 -3,0 tis.Kč /pronájem sportoviště/, §3421, pol. 5169 -1,1 tis.Kč /sečení dětských hřišť/, §3421, pol. 5175 -1,4 tis.Kč /občerstvení - děti/, §3631, pol. 5154 -25,2 tis.Kč /elektrická energie – veřejné osvětlení/, §3631, pol. 5171 -10,4 tis.Kč /opravy veřejného osvětlení/, §3635, pol. 6119 -69,3 tis.Kč /změna územního plánu/, §3722, pol. 5021 -10,0 tis.Kč /mzda – separační dvůr/, §3722, pol. 5031 -2,6 tis.Kč /sociální pojištění/, §3722, pol. 5032 -0,6 tis.Kč /zdravotní pojištění/, §3722, pol. 5169 +15,0 tis.Kč /odvoz odpadu/, §3725, pol. 5169 +17,0 tis.Kč /likvidace a uložení odpadů/, §3745, pol. 5021 -3,0 tis.Kč /mzda/, §3745, pol. 5031 -1,4 tis.Kč /sociální pojištění/, §3745, pol. 5032 -0,1 tis.Kč /zdravotní pojištění/, §3745, pol. 5156 -0,5 tis.Kč /benzín/, §3745, pol. 5169 -2,4 tis.Kč /sečení zelených ploch/, §6171, pol. 5011 -3,4 tis.Kč /mzda/, §6171, pol. 5021 +0,2 tis.Kč /mzda - úklid/, §6171, pol. 5031 -1,9 tis.Kč /sociální pojištění/, §6171, pol. 5032 +1,3 tis.Kč /zdravotní pojištění/, §6171, pol. 5139 +2,0 tis.Kč /materiál/, §6171, pol. 5151 -0,2 tis.Kč /studená voda/, §6171, pol. 5154 +1,1 tis.Kč /elektrická energie/, §6171, pol. 5161 +0,5 tis.Kč /služby pošt/, §6171, pol. 5167 -2,0 tis.Kč /školení/, §6171, pol. 5169 +10,0 tis.Kč /služby/, §6310, pol. 5163 +2,0 tis.Kč /poplatky bance/, účet 236, §6310, pol. 5163 +0,1 tis.Kč /poplatky bance z účtu FRB/); financování celkem -880,8725 tis.Kč: (účet 231, pol. 8115 -888,0725 tis.Kč, účet 236, pol. 8115 +7,2 tis.Kč). V případech, kde není uveden účet, se jedná o základní běžný účet 231.
Upravený rozpočet obce na rok 2005 činí – příjmy: 4.314,0945 tis.Kč a výdaje: 3.974,2 tis.Kč. Rozpočtovaný přebytek hospodaření na rok 2005 je ve výši 339,8945 tis.Kč. Zastupitelstvo obce po projednání navrhované rozpočtové opatření schvaluje. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 12) Zastupitelstvo obce detailně projednalo návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2006, který byl zveřejněn na úřední desce v zákonné 15ti denní lhůtě před projednáváním dne 28.11.2005. Při projednávání byl návrh doplněn následujícími pozměňovacími návrhy:
Příjmová část:
  pol. 1337 +24,1 tis.Kč (místní poplatek za likvidaci odpadů)
  Změna příjmů celkem: +24,1 tis.Kč

Výdajová část:
  §2310, pol. 5166 +0,3 tis.Kč (znalecký posudek – nerealizováno v roce 2005)
  §2310, pol. 5362 +0,5 tis.Kč (vklad do KN – nerealizováno v roce 2005)
  §2310, pol. 6130 +0,2 tis.Kč (pozemek pod vodojemem – nerealizováno v roce 2005)
  §2321, pol. 6121 +591,2 tis.Kč (doplatek kanalizace /566,2 tis.Kč/ + zastřešení ČOV /25,0 tis.Kč/ - nerealizováno v roce 2005)
  §3631, pol. 5169 -30,0 tis.Kč (rozšíření veřejného osvětlení o 2 světelné body – navýšeno o další 3 body a proto přerozpočtováno na položku 6121)
  §3631, pol. 6121 +75,0 tis.Kč (rozšíření veřejného osvětlení o 5 světelných bodů)
  Změna výdajů celkem: +637,2 tis.Kč
  Rozpočet upravený předchozími pozměňovacími návrhy je uveden v tabulce:
 
  PŘÍJMY VÝDAJE
  pol. název částka     § název částka
  1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 612,7     1031 Pěstební činnost 30,0
  1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 176,3     2212 Silnice 608,2
  1113 Daň z příjmu FO z KV 34,7     2310 Pitná voda 71,0
  1121 Daň z příjmů právnických osob 686,1     2321 Odvádění a čištění odpad.vod 952,9
  1211 Daň z přidané hodnoty 1 222,6     2333 Úpravy drobných vodních toků 1,0
  1337 Poplatek za likvidaci kom.odp. 258,2     3111 Předškolní zařízení 20,0
  1341 Poplatek ze psů 5,1     3113 Základní školy 250,0
  1342 Poplatek za lázeňský pobyt 3,5     3314 Činnosti knihovnické 59,6
  1361 Správní poplatky 1,0     3319 Ostatní záležitosti kultury 4,8
  1511 Daň z nemovitostí 220,0     3326 Poř,zach.a obn.hodnot kult.pověd. 100,0
  2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrob. 130,4     3349 Ostatní záležitosti sděl.prostř. 8,2
  2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2,1     3392 Zájmová činnost v kultuře 50,7
  2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. 48,0     3399 Ostat.záležitosti kultury, církví 0,5
  2133 Příjmy z pronájmu mov. věcí 24,6     3412 Sportovní zařízení v maj.obce 15,0
  2141 Příjmy z úroků 6,2     3419 Ostatní tělovýchovná činnost 6,0
  2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 31,0     3421 Využ.vol.času dětí a mládeže 21,5
  2460 Splátky půjček od obyvatel. 33,1     3613 Nebytové hospodářství 30,0
  3111 Prodej pozemků 311,7     3631 Veřejné osvětlení 210,0
  4112 Neinv.přij.dotace ze SR 7,1     3635 Územní plánování 70,0
            3636 Územní rozvoj 31,4
            3639 Kom.služby a územ.rozvoj 4,0
            3722 Sběr a svoz komunál. odpadů 337,5
            3724 Využív.a zneškodň.nebez. odp. 4,0
            3725 Využív.a zneškodň.kom. odp. 60,0
            3727 Prevence vzniku odpadů 17,0
            3745 Péče o vzhled obcí a veř. z. 77,5
            4313 Sociální ústavy pro zdrav.p.ml. 15,0
            4319 Ostatní soc.péče a pom.zdrav.p. 2,0
            6112 Zastupitelstva obcí 378,2
            6171 Činnost místní správy 465,3
            6310 Obecné příj.a výd. z finan.oper. 15,5
            6310 Obecné příj.a výd. z finan.oper. 0,5
            6320 Pojištění funkčně nespecifikované 14,0
                 
  CELKEM 3 814,4     CELKEM 3 931,3
                 
  Příjmy-výdaje (schodek hospodaření): -116,9          
                 
  FINANCOVÁNÍ            
  8124 Uhraz.splátky dlouh.přij.půjček -360,0    
  8115 Změna stavu krátk.pr.na ú.231 511,7    
  8115 Změna stavu krátk.pr.na ú.236 -34,8    
  CELKEM 116,9    

  Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočet obce na rok 2006. Závazné detailní členění je uvedeno v komentáři k rozpočtu obce na rok 2006. (Hlasování: 7 pro).

ad 13) Různé a diskuse:
  - Dokončená a zkolaudovaná ČOV v jihozápadní části obce si vyžádá oproti původnímu předpokladu navýšení o částku více jak 500 tis.Kč.
  - Byla zpevněna komunikace od Jednoty k dětskému hřišti a pod hospodu a vybudována nová od dětského hřiště směrem jižním. Nově vybudovaná ve výši téměř 400 tis.Kč bude po dohodě s firmou zaplacena v příštím roce.
  - Zastupitelstvo obce bylo informováno o opravě ČOV ve východní části obce. Oprava ČOV by měla odstranit problémy při jejím provozu a zlepšit kvalitu přečištěných vod. Zároveň byla zmíněna nespokojenost s obsluhou této čistírny. Z tohoto důvodu dojde ke změně obsluhy. Pro novou ČOV v jihozápadní části byla vybrána paní xxxxxxxxxx již od prosince 2005 a s platností od ledna 2006 bude obsluhovat i ČOV ve východní části.
  - Zimní údržbu místních komunikací v obci budou zajišťovat tyto firmy: prohrnování firma Suchan s.r.o. a posyp firma Vialit s.r.o.
  - Starosta informoval o podání žádostí o dotační titul pro rok 2006 na rozšíření VO o 5 světelných bodů a oprava střechy místní kapličky.
  - Starosta informoval, že dle zákona o pozemních komunikacích jsme povinni do konce roku 2006 provést pasportizaci místních komunikací a dopravního značení v obci Klenovice.
 
ad 14) Schůzi ukončil starosta ve 21:45 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík


Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice č. 7/2005 ze dne 15.12.2005

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2005, kterou se stanoví společný školský obvod základní školy zřizované městem Soběslav.
2) Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
3) Poplatek ze psů a stočné v nezměněné výši.
4) Pronájem pozemků obce Klenovice firmě Jasanka s.r.o. za cenu Kč 500,-- / ha a rok. Seznam pozemků viz. bod 8 zápisu.
5) Změnu svozového režimu firmy Rumpold s.r.o. na celoročně týdenní.
6) Rozpočtové opatření dle bodu 11) zápisu.
7) Rozpočet Obce Klenovice na rok 2006:
  a) Příjmy celkem Kč 3,814.400,--
    Výdaje celkem Kč 3,931.300,--
  z toho běžné výdaje Kč 3,814.400,--
    kapitálové výdaje Kč 1,393.300,--
    Schodek hospodaření Kč 116.900,--
    Uhrazené splátky přijatých půjček Kč 360.000,--
  b) Schodek hospodaření rozpočtu roku 2006 včetně splátek dlouhodobého úvěru bude pokryt financující položkou změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
  c) Stanovuje závazné detailní členění rozpočtu uvedené v komentáři k rozpočtu obce na rok 2006

Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Starostovi obce uzavřít nájemní smlouvu s firmou Jasanka s.r.o. na pronájem pozemků obce Klenovice do 31.12.2005.
2) Starostovi obce, místostarostovi obce a panu Františku Cílkovi jednat s vedením města Soběslav, SDH Soběslav a okolních obcí za účelem zabezpečení zásahu v případě požáru do 28.2.2006.
3) Starostovi a místostarostovi uzavřít smlouvy o likvidaci odpadů s jednotlivými firmami zabývajícími se likvidací příslušného druhu odpadu do 31.3.2006.
4) Projednat úpravu a uzavřít smlouvu s firmou Rumpold s.r.o. o zajištění svozu TKO celoročně v týdenním režimu do 31.3.2006.
5) Starostovi a místostarostovi vybrat zhotovitele pasportu místních komunikací a dopravního značení v obci.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Informaci o problémech s výstavbou skládky TKO II Klenovice.
2) Kolaudaci ČOV a zpevnění místních komunikací.
3) Žádosti o dotace na rok 2006.


Ověřovatelé zápisu:
Marie Hrazdilová, v.r.
František Hrubý, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek