KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2006

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 1/2006

Den a místo zasedání: 20.2.2006 v kanceláři obecního úřadu
Zasedání zahájeno: 19:13 hodin

Při zasedání zastupitelstva obce Klenovice byli přítomni všichni členové zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni paní Jiřina Halašková a pan Ing. Jaroslav Škoda.

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) OZV – FRB (změna) a vyhlášení výběrového řízení
4) Rekultivace opuštěného drážního tělesa
5) Doplnění druhé technologie ČOV
6) Nabídka zpracování návrhu znaku a praporu obce
7) Žádost o příspěvek na ČOV
8) Žádost o příspěvek – Stanice živočichů Votice
9) Investiční akce na rok 2006
10) Zpráva o čerpání a plnění rozpočtu obce za rok 2005
11) Různé a diskuse
12) Usnesení a závěr

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Nejsou splněny body 4) usnesení č. 5/2005 ZO ukládá – kupní smlouva na pozemky bude uzavřena do 31.3.2006, není splněn bod 6) usnesení č. 5/2005 ZO ukládá – posouzení rozsahu poškození střechy restaurace – bude provedeno do 31.3.2006.
 
ad 3) V souvislosti se změnami cen stavebních materiálů dochází postupně k podhodnocení jednotlivých skupin titulů půjček FRB. Zastupitelstvo obce projednalo a upravuje výši jednotlivých horních hranic půjček a schvaluje novou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území obce Klenovice, která nahrazuje původní vyhlášku č. 1/1999. Zároveň bylo zastupitelstvo obce seznámeno se způsobem využití finančních prostředků Fondu rozvoje bydlení obce Klenovice v roce 2005. První kolo výběrového řízení na poskytování půjček v roce 2006 se vyhlašuje na měsíc březen 2006. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 4) Na základě předložené projektové dokumentace k modernizaci trati IV. železničního koridoru v našem katastru, jejíž součástí je opouštěný úsek železničního svršku dráhy Soběslav – Doubí u Tábora a jejího budoucího využití, trváme na svém vyjádření o odstranění částí tělesa tam, kde vystupují nad terén ze dne 2.7.2005 pod č.j. 152/2005 eventuální doplnění přebytečného materiálu v místech, kde se nachází současně pod úrovní okolního terénu. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 5) Zastupitelstvo obce projednalo nutnost osazení čistírny odpadních vod ENVI-PUR další technologií, neboť stávající kapacita je již překročena. Zároveň byla předložena možnost požádat o získání grantu na tuto investiční akci. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 6) Zastupitelstvo obce se seznámilo s nabídkou heraldické kanceláře na zpracování návrhu obecního znaku a obecního praporu. Obec vlastní z dřívější doby zpracovaný návrh od pana xxxxxxxxxx, ale ráda by využila i služeb specialistů oboru heraldiky. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 7) Paní xxxxxxxxxx zkolaudovala rekonstruovaný RD a nově vybudovanou individuální ČOV. V souvislosti s tím požádala o příspěvek na vybudování ČOV. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši Kč 25.000,--. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 8) Stanice pro zraněné živočichy Votice požádala Obec Klenovice o příspěvek na její provoz, neboť svým provozem pokrývá i území Soběslavska. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo příspěvek ve výši Kč 2.000,--. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 9) Zastupitelstvo obce projednalo navrhované investiční akce pro rok 2006, které jsou: posílení kanalizace od dětského hřiště k vyústění u xxxxxxxxxx, osazení druhé technologie ČOV ENVI-PUR ve východní části obce, rozšíření veřejného osvětlení v obci, prodloužení kanalizace a vodovodního řadu pod dětským hřištěm u kapličky. Tyto dvě nové větve kanalizace a vodovodu budou využity pro nově vznikající stavební parcely v této části obce.
 
ad 10) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zprávu o čerpání rozpočtu obce za rok 2005. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 11) Různé a diskuse:
  - Zastupitelstvu byl předložen nový schválený kanalizační řád veřejné kanalizace obce.
  - V průběhu měsíce února a března 2006 provede firma Doznač v.o.s. České Budějovice pasportizaci obecních komunikací a plán dopravního značení v obci.
  - Na základě stížnosti Obce Roudná je obec povinna do konce února 2006 předložit oprávněnost umístění značek s omezení vjezdu vozidel na místních komunikacích. Vzhledem k negativním povětrnostním podmínkám pro statický posudek a pro hledání důkazů prokazujících skutečnost opravňující k omezení užívání bude termín prodloužen na základě žádosti obce. Zatím budou pouze doplněny dodatkové tabule.
  - Vzhledem k demolici č.p. 22 požádá obec o možnost odprodeje pozemkových parcel, které částečně rozšíří stávající místní komunikaci dle územního plánu pro lepší dopravní obslužnost v severozápadní části obce a dále budou využity jako stavební parcely.
  - Starosta obce informoval zastupitelstvo o opětovném ukládání rostlinného odpadu na pronajaté pozemky pana Jiřího Kotouna, ml. i přes výslovný zákaz Inspekce ŽP ČB, neboť jde o meliorované pozemky. Opět bude projednáno s Inspekcí ŽP.
  - V současné době se připravuje žádost o grant na financování změny číslo 2 územního plánu obce, který je ve fázi schváleného zadání.
 
ad 12) Schůzi ukončil starosta ve 21:45 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice, konaného dne 20.2.2006

Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:

Usnesení 1/1/2006 ze dne 20.2.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území obce Klenovice.

Usnesení 2/1/2006 ze dne 20.2.2006
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Informaci o využití Fondu rozvoje bydlení obce Klenovice v roce 2005.

Usnesení 3/1/2006 ze dne 20.2.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje Vyhlášení 1.kola výběrového řízení na poskytnutí půjček z FRB pro rok 2006.

Usnesení 4/1/2006 ze dne 20.2.2006
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zveřejnit vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjčky z FRB do 28.2.2006

Usnesení 5/1/2006 ze dne 20.2.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje původní stanovisko obce k odstranění částí opouštěného drážního tělesa.

Usnesení 6/1/2006 ze dne 20.2.2006
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zaslat stanovisko k návrhu na využití opouštěného železničního tělesa do 15.3.2006.

Usnesení 7/1/2006 ze dne 20.2.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje osazení ČOV ENVI-PUR ve východní části obce druhou technologií.

Usnesení 8/1/2006 ze dne 20.2.2006
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce oslovit heraldickou kancelář pro zpracování návrhu znaku a praporu obce do 31.3.2006.

Usnesení 9/1/2006 ze dne 20.2.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na vybudování individuální ČOV paní xxxxxxxxxx ve výši Kč 25.000,--.

Usnesení 10/1/2006 ze dne 20.2.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši Kč 2.000,-- Stanici pro zraněné živočichy Votice.

Usnesení 11/1/2006 ze dne 20.2.2006
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zaslat žádosti o poskytnutí grantů na připravované investiční akce pro rok 2006 dle termínů pro podání.

Usnesení 12/1/2006 ze dne 20.2.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o čerpání rozpočtu obce za rok 2005.

Usnesení 13/1/2006 ze dne 20.2.2006
Zastupitelstvo obce bere na vědomí schválený kanalizační řád obce.

Usnesení 14/1/2006 ze dne 20.2.2006
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce požádat MěÚ Soběslav o prodloužení termínu pro doložení skutečné únosnosti místní komunikace parc.č. 2415/1 do 28.2.2006.

Usnesení 15/1/2006 ze dne 20.2.2006
Zastupitelstvo obce ukládá místostarostovi obce zajistit úpravu dopravního značení omezujícího vjezd vozidel na místní komunikace v obci do 28.2.2006.

Usnesení 16/1/2006 ze dne 20.2.2006
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce projednat možnost odkoupení pozemkových parcel po demolici č.p. 22 v Klenovicích od ÚZSVM do 15.3.2006.Ověřovatelé zápisu:
Jiřina Halašková, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek