KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2006

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 2/2006

Den a místo zasedání: 22.3.2006 v kanceláři obecního úřadu
Zasedání zahájeno: 20:35 hodin

Při zasedání zastupitelstva obce Klenovice bylo přítomno pět členů zastupitelstva obce, pan František Cílek a pan Ing. Jaroslav Škoda – nepřítomni, omluveni.
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni paní Marie Hrazdilová a pan František Hrubý.

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) VaK JČ, a.s. – roční vyúčtování
4) Informace – ptačí chřipka
5) Odměny zastupitelů
6) Dotace a granty 2006, Investiční akce na rok 2006
7) Smlouva na školní docházku – Město Tábor
8) Projednání úvěru obce
9) Rozpočtové opatření
10) Různé a diskuse
11) Usnesení a závěr

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Nejsou splněny body 4) usnesení č. 5/2005 ZO ukládá – kupní smlouva na pozemky bude uzavřena do 31.3.2006, není splněn bod 6) usnesení č. 5/2005 ZO ukládá – posouzení rozsahu poškození střechy restaurace – bude provedeno do 31.3.2006.
 
ad 3) Zastupitelstvo obce projednalo závěrečné vyúčtování VaK JČ, a.s., které spravuje vodovodní síť v obci. Výsledkem tohoto hospodaření je vykázaný zisk ve výši 131 tis.Kč. Po odečtení provozních nákladů a odměny za provozování je částka rozdělena takto: 40 tis.Kč pro VaK JČ, a.s. a 91 tis.Kč vráceno na účet obce. Vzhledem k příznivému výsledku hospodaření je i pro tento rok navržena částka Kč 31,50+DPH za 1 m3 pitné vody pro všechny odběratele. (Hlasování: 5 pro).
 
ad 4) Starosta informoval zasedání o nových skutečnostech týkajících se organizačních opatření v případě výskytu ptačí chřipky na území obce a nebo v její těsné blízkosti. V případě potřeby by se postupovalo dle informací pro výskyt této nákazy.
 
ad 5) V návaznosti na Nařízení vlády z února 2006, kterým se mění odměny za výkon funkce členů zastupitelstev, dochází k úpravě odměn starosty, místostarosty a předsedů výborů a komisí. Zastupitelstvo obce v souvislosti s tím schvaluje úpravu odměn s účinností od 1.1.2006 takto:
Mgr. Lubomír Turín, starosta obce: Kč 13.640,--
Ing. Jaroslav Škoda, místostarosta obce: Kč 12.220,--
František Cílek, předseda komise veřejného pořádku: Kč 760,--
Jiřina Halašková, předseda kulturní komise: Kč 910,--
Marie Hrazdilová, předseda finančního výboru: Kč 810,--
František Hrubý, předseda stavební komise: Kč 910,--
Ing. Jan Molík, předseda kontrolního výboru: Kč 910,--
(Hlasování: 5 pro).
 
ad 6) Zastupitelstvo obce na minulém zasedání projednalo záměr jednotlivých investičních akcí pro rok 2006. Nyní byla provedena konkretizace jednotlivých záměrů a to: opravy místních komunikací mohou dosáhnout až 250 tis.Kč, pasportizace a dopravní značení komunikací si vyžádá přibližně 100 tis.Kč, prodloužení kanalizace a vodovodního řadu na nově vzniklé stavební pozemky (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx) – cena bude upřesněna dle nabídky. Dále bylo požádáno o poskytnutí grantu na zpracování změny číslo 2 územního plánu obce (celkem 65 tis.Kč). Další granty jsou na doplnění druhé technologie ČOV (více jak 260 tis.Kč) a posílení kanalizace (téměř 550 tis.Kč). Z Programu obnovy venkova je přislíbena dotace ve výši 50 tis.Kč na opravu střechy místní kapličky a 60 tis.Kč na doplnění veřejného osvětlení v obci. Současně s definitivním oplocením ČOV TOPAS dojde i k jejímu zastřešení.
 
ad 7) Město Tábor zaslalo Smlouvu na zajištění povinné školní docházky pro jednoho žáka naší obce. I přesto, že má obec vytvořen společný školský obvod a uzavřenu dohodu s Městem Soběslav na plnění povinné školní docházky žáků s trvalým pobytem u nás, zastupitelstvo souhlasí s příspěvkem Městu Tábor. (Hlasování: 5 pro).
 
ad 8) Zastupitelstvo obce projednalo možnost využití úvěru na přechodný nedostatek finančních prostředků vzniklý z potřeby financování investičních akcí naplánovaných pro rok 2006, u nichž se uvažuje o spolufinancování státu (granty). (Hlasování: 4 pro, 1 proti).
 
ad 9) Zastupitelstvu obce byl předložen návrh prvního rozpočtového opatření v roce 2006, které se týká pouze výdajové části, kde dochází k celkovému zvýšení výdajů o 239,3 tis.Kč: (§1099, pol. 5165 +0,1 tis.Kč /pronájem pozemků/, §2212, pol. 5021 +1,6 tis.Kč /dohoda o provedení práce/, §2212, pol. 5139 +3,7 tis.Kč /dodatkové tabule k dopravním značkám/, §2212, pol. 5169 +25,0 tis.Kč /prohrnování komunikací/, §2212, pol. 5171 +130,0 tis.Kč /opravy místních komunikací po zimě/, §2212, pol. 6121 +40,0 tis.Kč /dopravní značky - navýšení/, §2321, pol. 5909 +0,2 tis.Kč /vratka stočného z roku 2005/, §3349, pol. 5179 -4,0 tis.Kč /autorské poplatky – místní rozhlas, přerozpočtováno na pol. 5192/, §3349, pol. 5192 +4,0 tis.Kč /autorské poplatky – místní rozhlas, přerozpočtováno z pol. 5179/, §3392, pol. 5179 -2,5 tis.Kč /autorské poplatky – hudební produkce, přerozpočtováno na pol. 5192/, §3392, pol. 5192 +2,5 tis.Kč /autorské poplatky – hudební produkce, přerozpočtováno z pol. 5179/, §3613, pol. 5137 +20,0 tis.Kč /kuchyňské pracovní stoly do restaurace/, §3729, pol. 5909 +0,3 tis.Kč /vratka poplatku za odpady z roku 2005/, §3741, pol. 5229 +2,0 /příspěvek Stanici pro zraněné živočichy/, §4319, pol. 5222 +2,0 tis.Kč /příspěvek Svazu tělesně postižených, přerozpočtováno z pol. 5492/, §4319, pol. 5492 -2,0 tis.Kč /příspěvek Svazu tělesně postižených, přerozpočtováno na pol. 5222/, §6171, pol. 5166 +14,4 tis.Kč /právní služby – soud, hřiště/, §6171, pol. 5321 +2,0 tis.Kč /projednané přestupky/. Ve všech případech se jedná o základní běžný účet 231.
Upravený rozpočet obce na rok 2006 činí – příjmy: 3.814,4 tis.Kč a výdaje: 4.170,6 tis.Kč. Rozpočtovaný schodek hospodaření na rok 2006 je ve výši 356,2 tis.Kč a bude kryt přebytkem hospodaření minulých let.
Zastupitelstvo obce po projednání navrhované rozpočtové opatření schvaluje. (Hlasování: 5 pro).
 
ad 10) Různé a diskuse:
  - U krajského soudu proběhlo jednání ve věci odvolání se proti rozhodnutí okresního soudu ve věci hřiště. Jednání proběhlo na základě odvolání se protistrany, neboť rozsudek okresního soudu zněl ve prospěch Obce Klenovice.
  - Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se skutečností, že náklady na zimní údržbu komunikací v letošním roce přesáhnou výše 60 tis.Kč.
  - V letošním roce dojde k prodeji pozemků ve vlastnictví obce, které jsou součástí parcel pod montovanými domky.
 
ad 11) Schůzi ukončil starosta ve 22:10 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice, konaného dne 22.3.2006

Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:

Usnesení 17/2/2006 ze dne 22.3.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení výsledku hospodaření VaK JČ, a.s. takto: Kč 40.000,-- - odměna za provozování vodovodu VaKu JČ, a.s. a Kč 91.000,-- poukázat do rozpočtu obce.

Usnesení 18/2/2006 ze dne 22.3.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného dodávanou společností VaK JČ, a.s. pro rok 2006 ve výši Kč 31,50+DPH za 1 m3.

Usnesení 19/2/2006 ze dne 22.3.2006
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace týkající se organizačních opatření v případě výskytu ptačí chřipky na území obce.

Usnesení 20/2/2006 ze dne 22.3.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu odměn starostovi, místostarostovi a předsedům výborů a komisí s účinností od 1.1.2006 dle bodu 5 zápisu.

Usnesení 21/2/2006 ze dne 22.3.2006
Zastupitelstvo obce bere na vědomí investiční akce pro rok 2006 a žádosti o granty a dotace dle bodu 6 zápisu.

Usnesení 22/2/2006 ze dne 22.3.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku na školní docházku Městu Tábor za jednoho žáka.

Usnesení 23/2/2006 ze dne 22.3.2006
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce uzavřít Smlouvu na zajištění povinné školní docházky s Městem Tábor.

Usnesení 24/2/2006 ze dne 22.3.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje možnost úvěru pro spolufinancování investičních akcí pro rok 2006.

Usnesení 25/2/2006 ze dne 22.3.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje první rozpočtové opatření v roce 2006 dle bodu 9 zápisu.

Usnesení 26/2/2006 ze dne 22.3.2006
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o odvolání odpůrce proti rozhodnutí okresního soudu ve věci vydání hřiště.

Usnesení 27/2/2006 ze dne 22.3.2006
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o výši výdajů na zimní údržbu místních komunikací v obci ve výši více jak 60 tis.Kč.Ověřovatelé zápisu:
Marie Hrazdilová, v.r.
František Hrubý, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek