KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2006 -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2006

Úřední deska - historie roku 2006


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 3/2006

Den a místo zasedání: 19.5.2006 v kanceláři obecního úřadu
Zasedání zahájeno: 19:10 hodin

Při zasedání zastupitelstva obce Klenovice bylo přítomno šest členů zastupitelstva obce, paní Marie Hrazdilová - nepřítomna, omluvena.
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni pan František Cílek a paní Jiřina Halašková.

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Závěrečný účet obce Klenovice za rok 2005
4) Zpráva o čerpání a plnění rozpočtu obce za I. čtvrtletí 2006
5) Žádosti o půjčku z FRB
6) Projednání příspěvku SDH Krátošice
7) Rozpočtové opatření
8) Pronájem restaurace
9) Dotace a granty 2006 – investiční akce
10) Změna územního plánu
11) Prodej pozemků
12) Různé a diskuse
13) Usnesení a závěr

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Nejsou splněny body 4) usnesení č. 5/2005 ZO ukládá – kupní smlouva na pozemky bude uzavřena do 30.6.2006, není splněn bod 6) usnesení č. 5/2005 ZO ukládá – posouzení rozsahu poškození střechy restaurace – bude provedeno do 30.6.2006.
 
ad 3) Zastupitelstvo obce projednalo návrh závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2005, který byl zveřejněn na úřední desce i na webových stránkách obce dne 30.4.2006 a jenž jednotliví zastupitelé obdrželi předem k prostudování. Do doby konání jednání zastupitelstva obce ani v jeho průběhu nikdo ze zastupitelů či občanů neuplatnil k návrhu žádnou připomínku, tak byl závěrečný účet obce Klenovice za rok 2005 schválen v navrhovaném znění a zastupitelstvo obce Klenovice projednání závěrečného účtu uzavřelo svým vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 4) Správce rozpočtu předložil zastupitelstvu obce Zprávu o čerpání a plnění rozpočtu obce za I.čtvrtletí roku 2006. Po projednání bylo hospodaření obce za I.čtvrtletí 2006 bez připomínek schváleno. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 5) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost manželů xxxxxxxxxx o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení Obce Klenovice ve výši Kč 25.000,-- na výměnu oken. Doba splatnosti půjčky 3 roky, úroková sazba 3% p.a. Ručitelkou půjčky je paní xxxxxxxxxx. (Hlasování: 6 pro).
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost manželů xxxxxxxxxx o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení Obce Klenovice ve výši Kč 50.000,-- na bytovou přístavbu. Doba splatnosti půjčky 3 roky, úroková sazba 4% p.a. Ručiteli jsou manželé xxxxxxxxxx a manželé xxxxxxxxxx. (Hlasování: 6 pro).
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost manželů xxxxxxxxxx o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení Obce Klenovice ve výši Kč 45.000,-- na výměnu oken. Doba splatnosti půjčky 3 roky, úroková sazba 3% p.a. Ručiteli jsou paní xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx. (Hlasování: 6 pro).
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost manželů xxxxxxxxxx o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení Obce Klenovice ve výši Kč 50.000,-- na výměnu oken. Doba splatnosti půjčky 3 roky, úroková sazba 3% p.a. Ručiteli jsou manželé xxxxxxxxxx a pan xxxxxxxxxx. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 6) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo finanční příspěvek ve výši Kč 5.000,-- na činnost SDH Krátošice zřízený Obcí Krátošice za účinnou pomoc při povodních na Ovčíně 2006. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 7) Zastupitelstvu obce byl předložen návrh druhého rozpočtového opatření v roce 2006: v příjmové části celkové zvýšení o 78,9305 tis.Kč (pol. 1334 +1,1 tis.Kč /odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu/, pol. 1342 +1,0 tis.Kč /poplatky za lázeňský a rekreační pobyt/, pol 4111, ÚZ 98071 +20,8 tis.Kč /dotace na volby do PS PČR/, pol. 4222, ÚZ 91 +50,4305 tis.Kč /grant ČOV/, §1031, pol. 2111 +1,1 tis.Kč /prodej dřeva/, §3392, pol. 2111 +1,9 tis.Kč /prodej vstupenek – sousedský bál/, §6171, pol. 2324 +0,5 tis.Kč /dobropis – Sbírky zákonů/, §6310, pol. 2141 +2,1 tis.Kč /úroky od banky/); ve výdajové části celkové zvýšení o 216,6 tis.Kč (§1014, pol. 5021 +0,4 tis.Kč /roznos letáků – ptačí chřipka/, §1014, pol. 5132 +0,4 tis.Kč /ochranné pomůcky – ptačí chřipka/, §2212, pol. 5362 +0,5 tis.Kč /návrh na vklad do KN - chodníky/, §2321, pol. 5021 +4,0 tis.Kč /dohoda o provedení práce - ČOV/, §2321, pol. 5139 +0,1 tis.Kč /materiál - ČOV/, §2321, pol. 6121 -50,4305 tis.Kč /ČOV jihozápad – přerozpočtováno na položku s ÚZ/, §2321, pol. 6121, ÚZ 91 +50,4305 tis.Kč /ČOV jihozápad – přerozpočtováno z položky bez ÚZ /, §2333, pol. 5139 +2,0 tis.Kč /vápno - rybník/, §3314, pol. 5162 +2,6 tis.Kč /připojení k internetu, knihovna – přerozpočtováno z položky 5169/, §3314, pol. 5169 -2,6 tis.Kč /připojení k internetu, knihovna – přerozpočtováno na položku 5162/, účet 236, §3611, pol. 5660, ÚZ 17024 +170,0 tis.Kč /půjčky z FRB/, §3613, pol. 5137 +0,8 /kuchyňské stoly do restaurace - navýšení/, §3745, pol. 5156 +0,4 tis.Kč /benzín, olej/, §5269, pol. 5139 +0,6 tis.Kč /pytle na písek - povodně/, §5269, pol. 5156 +2,9 tis.Kč /benzín - povodně/, §5512, pol. 5139 +0,9 tis.Kč /materiál - hasiči/, §6114, pol. 5021, ÚZ 98071 +6,2 tis.Kč /odměny členů OVK+roznos hlasovacích lístků – volby do PS PČR /, §6114, pol. 5139, ÚZ 98071 +13,7 tis.Kč /materiál – volby do PS PČR/, §6114, pol. 5173, ÚZ 98071 +0,3 tis.Kč /cestovné, školení – volby do PS PČR/, §6114, pol. 5175, ÚZ 98071 +0,6 tis.Kč /pohoštění – volby do PS PČR/, §6171, pol. 5162 +10,3 tis.Kč / připojení k internetu, obecní úřad – přerozpočtováno z položky 5169/, §6171, pol. 5166 +7,2 tis.Kč /právní služby - hřiště/, §6171, pol. 5169 -10,3 tis.Kč /připojení k internetu, obecní úřad – přerozpočtováno na položku 5162/, §6171, pol. 5194 +0,6 tis.Kč /květiny – pomník padlých/, §6171, pol. 5321, ORG 7039 +5,0 tis.Kč /dar – Obec Krátošice/); financování celkem +137,6695 tis.Kč: (účet 231, pol. 8115 -32,3305 tis.Kč, účet 236, pol. 8115 +170,0 tis.Kč). V případech, kde není uveden účet, se jedná o základní běžný účet 231.
Upravený rozpočet obce na rok 2006 činí – příjmy: 3.893,3305 tis.Kč a výdaje: 4.387,2 tis.Kč. Rozpočtovaný schodek hospodaření na rok 2006 je ve výši 493,8695 tis.Kč a bude kryt přebytkem hospodaření minulých let.
Zastupitelstvo obce po projednání navrhované rozpočtové opatření schvaluje. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 8) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost pana Jaroslava Tourka o ukončení nájmu na restauraci v Klenovicích dohodou k 19.5.2006. (Hlasování: 6 pro).
Dne 30.4.2006 Obec Klenovice oznámila, že hodlá pronajmout místní restauraci k provozování hostinské činnosti. Do výběrového řízení se jako jediný zájemce přihlásila firma Tourek s. r. o. přihláškou ze dne 17.5.2006. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje firmu Tourek s. r. o. jako nájemce restaurace Klenovice s platností od 20.5.2006. Cena měsíčního nájmu byla stanovena ve výši Kč 4.000,-- za pronájem nemovitého majetku a Kč 1.000,-- za pronájem movitého majetku. Nedílnou součástí nájemní smlouvy bude složení finanční jistoty v částce Kč 50.000,--, která by eventuálně sloužila ke krytí pohledávek při ukončení nájmu. (Hlasování: 6 pro).
Dále zastupitelstvo v tomto bodě projednalo výši poplatku za využití systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roční výši Kč 2.600,--. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 9) Starosta obce informoval jednání o příslibech dotací a přidělených grantech pro letošní rok:
a) Kč 50.000,-- na rekonstrukci střechy kapličky
b) Kč 60.000,-- na rozšíření veřejného osvětlení v obci (nové veřejné osvětlení podél nově vybudované místní komunikace k dětskému hřišti a pod hospodou, k firmě Vorel spol. s r. o.)
c) Kč 184.510,-- na rozšíření kapacity ČOV ve východní části obce o 75 EO na 150 EO
d) Kč 382.656,-- na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury (posílení kanalizace průměr 500 mm od dětského hřiště k xxxxxxxxxx.
V dalším zastupitelstvo obce projednalo možnost využití stavebních kapacit k prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu na nově vzniklé stavební parcely za nemovitostí pana xxxxxxxxxx.
V závěru tohoto bodu zastupitelstvo obce projednalo vzhledem k finanční náročnosti plánovaných investičních akcí připravit podklady pro žádost o provozní úvěr na pokrytí financování těchto akcí.
 
ad 10) Zastupitelstvo obce projednalo úpravy pro doplnění návrhu změny číslo 2 územního plánu obce tak, aby tyto změny co nejvíce odrážely aktuální potřeby související s rozšiřováním rozvojových ploch obce. Mezi navrhované změny patří rozšíření účinné plochy záchytného polderu na povrchovou vodu v jihovýchodní části obce a přemístění plánované centrální ČOV do prostoru pod hřiště. (Hlasování: 6 pro).
 
ad 11) Manželé xxxxxxxxxx požádali o odkoupení pozemku na stavební parcelu. Jedná se o pozemky parc.č. 2122/71, 2122/73 a 2122/90 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi. Zastupitelstvo obce bere žádost na vědomí a podmiňuje prodej obecních pozemků zřízením věcného břemena pro uložený kanalizační řad v předmětných pozemcích.
Zastupitelstvo obce se dále seznámilo se žádostí slečny xxxxxxxxxx, která požádala o odkoupení pozemků parc.č. 2122/68, 2122/70 a 2122/89 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi pro zamýšlenou individuální bytovou výstavbu.
 
ad 12) Různé a diskuse:
  - Opět byla diskutována otázka výstavby světelného přechodu v obci. Vzhledem k nedostatečnému finančnímu zajištění nelze zamýšlenou výstavbu zatím realizovat.
  - Úprava dopravního značení – zastupitelstvo obce se seznámilo s nabídkou firmy Jan Nevšímal – JANEV Sezimovo Ústí. Dalším zájemcem je firma DOZNAČ v.o.s. České Budějovice, ale do dnešní doby nedodala cenovou nabídku. Zastupitelstvo obce rozhodnutí odkládá do doby, než budou nabídky kompletní.
  - Manželé xxxxxxxxxx požádali o prominutí 1/2 poplatků z důvodu dlouhodobého pobytu mimo území republiky. Zastupitelstvo obce žádost zamítlo, neboť tato nemá oporu v platné obecní legislativě.
  - Starosta obce informoval o postupu projednávání sporu ve věci vydání pozemku, na němž se nacházelo hřiště. Krajský soud spor projednal a vrátil zpět k projednání Okresnímu soudu v Táboře, který je povinen posoudit platnost hospodářské smlouvy o převodu práva hospodaření mezi MěÚ Soběslav a Státním plemenářským podnikem.
  - Obec požádá o převod části pozemku, který je ve vlastnictví Pozemkové fondu České republiky a sousedí se separačním dvorem. Jedná se přibližně o 160 m2, o které by se rozšířila plocha separačního dvora.
  - Zastupitelstvo obce se vzhledem k velké finanční náročnosti rozhodlo zatím odložit nabídku firmy Geo Data s.r.o. na nákup digitální katastrální mapy obce.
  - Po zkušenostech s povodněmi v roce 2006 rozhodlo zastupitelstvo obce vstoupit do jednání s Povodím Vltavy a navrhnout protipovodňová opatření, kterými by se zmírnily následky případných povodní.
 
ad 13) Schůzi ukončil starosta ve 22:40 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice, konaného dne 19.5.2006

Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:

Usnesení 28/3/2006 ze dne 19.5.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet Obce Klenovice za rok 2005 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Usnesení 29/3/2006 ze dne 19.5.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o čerpání a plnění rozpočtu obce za I.čtvrtletí roku 2006.

Usnesení 30/3/2006 ze dne 19.5.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení Obce Klenovice manželům xxxxxxxxxx ve výši Kč 25.000,-- na výměnu oken. Splatnost půjčky: 3 roky, úroková sazba: 3,0% p.a.,ručitel: paní xxxxxxxxxx.

Usnesení 31/3/2006 ze dne 19.5.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení Obce Klenovice manželům xxxxxxxxxx ve výši Kč 50.000,-- na bytovou přístavbu. Splatnost půjčky: 3 roky, úroková sazba: 4,0% p.a.,ručitelé: manželé xxxxxxxxxx a manželé xxxxxxxxxx.

Usnesení 32/3/2006 ze dne 19.5.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení Obce Klenovice manželům xxxxxxxxxx ve výši Kč 45.000,-- na výměnu oken. Splatnost půjčky: 3 roky, úroková sazba: 3,0% p.a.,ručitelé: paní xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx.

Usnesení 33/3/2006 ze dne 19.5.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení Obce Klenovice manželům xxxxxxxxxx ve výši Kč 50.000,-- na výměnu oken. Splatnost půjčky: 3 roky, úroková sazba: 3,0% p.a.,ručitelé: manželé xxxxxxxxxx a pan xxxxxxxxxx.

Usnesení 34/3/2006 ze dne 19.5.2006
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce a místostarostovi obce uzavřít Smlouvy o půjčce z Fondu rozvoje bydlení včetně ručitelských prohlášení dle usnesení zastupitelstva obce číslo 30/3/2006, 31/3/2006, 32/3/2006 a 33/3/2006 do 15.6.2006.

Usnesení 35/3/2006 ze dne 19.5.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost SDH Krátošice Obci Krátošice ve výši Kč 5.000,-- za pomoc při povodních v roce 2006.

Usnesení 36/3/2006 ze dne 19.5.2006
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi uzavřít smlouvu s Obcí Krátošice na poskytnutí příspěvku na činnost SDH Krátošice ve výši Kč 5.000,-- do 15.6.2006.

Usnesení 37/3/2006 ze dne 19.5.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje druhé rozpočtové opatření v roce 2006 dle bodu 6) zápisu ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2006.

Usnesení 38/3/2006 ze dne 19.5.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pronájem místní restaurace s panem Jaroslavem Tourkem dohodou ke dni 19.5.2006.

Usnesení 39/3/2006 ze dne 19.5.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě oznámení o zamýšleném pronájmu místní restaurace nájemce restaurace firmu Tourek s. r. o. Doba pronájmu na dobu neurčitou s účinnosti od 20.5.2006, měsíční výše pronájmu Kč 4.000,-- za pronájem nemovitosti a Kč 1.000,-- za pronájem movitých věcí, tj. celkem Kč 5.000,-- měsíčně.

Usnesení 40/3/2006 ze dne 19.5.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje výši poplatku za využití systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši Kč 2.600,-- ročně pro firmu Tourek s.r.o.

Usnesení 41/3/2006 ze dne 19.5.2006
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce uzavřít smlouvy ve smyslu usnesení zastupitelstva obce číslo 39/3/2006 a 40/3/2006 a Smlouvu o odvádění odpadních vod s firmou Tourek s.r.o. do 20.5.2006.

Usnesení 42/3/2006 ze dne 19.5.2006
Zastupitelstvo obce bere na vědomí poskytované dotace a granty pro rok 2006.

Usnesení 43/3/2006 ze dne 19.5.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje zadání změn a úpravy jako doplnění zadání změny číslo 2 územního plánu obce.

Usnesení 44/3/2006 ze dne 19.5.2006
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost manželů xxxxxxxxxx o odkoupení pozemků parc.č. 2122/71, 2122/73 a 2122/90 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi.

Usnesení 45/3/2006 ze dne 19.5.2006
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost slečny xxxxxxxxxx o odkoupení pozemků parc.č. 2122/68, 2122/70 a 2122/89 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi.

Usnesení 46/3/2006 ze dne 19.5.2006
Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost manželů xxxxxxxxxx o prominutí 1/2 poplatků za rok 2006.

Usnesení 47/3/2006 ze dne 19.5.2006
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zadat zpracování geometrického plánu, na jehož základě by se požádalo o bezúplatný převod pozemku sousedícího se separačním dvorem obce do 30.6.2006.Ověřovatelé zápisu:
František Cílek, v.r.
Jiřina Halašková, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek