KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 6/2006

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 6/2006

Den a místo zasedání: 29.9.2006 v kanceláři obecního úřadu
Zasedání zahájeno: 19:13 hodin

Při zasedání zastupitelstva obce Klenovice bylo přítomno sedm členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni paní Jiřina Halašková a paní Marie Hrazdilová.

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Zpráva o čerpání a plnění rozpočtu obce za II. čtvrtletí 2006
4) Prodloužení vodovodu a kanalizace
5) Rozpočtové změny
6) Prodloužení vodovodu a kanalizace
7) Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole
8) Příspěvek na ČOV
9) Pilíř s rozvaděčem
10) Různé a diskuse
11) Usnesení a závěr

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Není splněn bod 75/5/2006 – plnění úkolu posunuto do 31.12.2006.
 
ad 3) Správce rozpočtu předložil zastupitelstvu obce Zprávu o čerpání a plnění rozpočtu obce za II.čtvrtletí roku 2006. Po projednání bylo hospodaření obce za II.čtvrtletí 2006 bez připomínek schváleno. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 4) Zastupitelstvo obce rozhodlo vybudovat prodloužení vodovodního řadu a kanalizace pro nové stavební pozemky za nemovitost pana xxxxxxxxxx. Jako zhotovitel byla vybrána firma pana Karla Tilleho. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 5) Zastupitelstvu obce byl předložen návrh páté rozpočtové změny v roce 2006: v příjmové části celkové zvýšení o 130,0 tis.Kč (pol. 4111, ÚZ 98187 +20,0 tis.Kč /dotace na volby do ZO/, pol. 4122, ÚZ 104 +50,0 tis.Kč /dotace na opravu střechy kapličky/, pol. 4222, ÚZ 114 +60,0 tis.Kč /dotace na rozšíření veřejného osvětlení/; ve výdajové části celkové zvýšení o 339,075 tis.Kč (§2212, pol. 5139 +2,0 tis.Kč /recyklovaný materiál/, §2212, pol. 6121 -100,0 tis.Kč /dopravní značení/, §2310, pol. 5139 +4,0 tis.Kč /vodoměry k přípojkám/, §2310, pol. 6121 +94,0 tis.Kč /vodovod - Bělohlav/, §2321, pol. 5139 +1,2 tis.Kč /materiál - ČOV/, §2321, pol. 5169 +11,0 tis.Kč /vyvážení ČOV/, §2321, pol. 6121 +211,5001 tis.Kč /posílení kanalizace+navýšení ČOV +100,0001 a kanalizace Bělohlav +111,5/, §2321, pol. 6121, ÚZ 91 -0,0001 tis.Kč /posílení kanalizace+navýšení ČOV/, §3314, pol. 5021 +1,0 tis.Kč /mzda/, §3314, pol. 5031, +2,0 tis.Kč /sociální pojištění), §3314, pol. 5032, +0,9 tis.Kč /zdravotní pojištění), §3326, pol. 5171 -45,0 tis.Kč - /oprava kapličky - přerozpočtováno na položku s ÚZ + navýšení/, §3326, pol. 5171, ÚZ 104 +50,0 tis.Kč /oprava kapličky - přerozpočtováno z položky bez ÚZ/, §3412, pol. 5169 +6,8 tis.Kč /sečení fotbalového hřiště/, §3419, pol. 5139 +0,5 tis.Kč /míč/, §3421, pol. 5169 +3,8 tis.Kč /revize dětských hřišť, sečení trávy/, §3421, pol. 5173 +0,675 tis.Kč /revize dětských hřišť/, §3631, pol. 6121 -60,0 tis.Kč /rozšíření veřejného osvětlení - přerozpočtováno na položku s ÚZ/, §3631, pol. 6121, ÚZ 114 +60,0 tis.Kč /rozšíření veřejného osvětlení - přerozpočtováno z položky bez ÚZ/, §3745, pol. 5139 +1,0 /materiál – veřejná zeleň/, §3745, pol. 5169 +5,0 tis.Kč /sečení veřejných ploch/, §5512, pol. 5139 +1,5 tis.Kč /náhradní díly – hasičská stříkačka/, §6115, pol. 5021, ÚZ 98187 +6,5 tis.Kč /odměny členů OVK+roznos hlasovacích lístků – volby do zastupitelstva obce/, §6115, pol. 5139, ÚZ 98187 +12,5 tis.Kč /drobný materiál – volby do zastupitelstva obce/, §6115, pol. 5173, ÚZ 98187 +0,3 tis.Kč /cestovné na školení OVK – volby do zastupitelstva obce/, §6115, pol. 5175, ÚZ 98187 +0,7 tis.Kč /občerstvení volební komise – volby do zastupitelstva obce/, §6171, pol. 5021 +0,1 tis.Kč /mzda – úklid ObÚ/, §6171, pol. 5137 +39,0 tis.Kč /pořízení PC/, §6171, pol. 5166 +6,1 tis.Kč /právní služby - hřiště/, §6171, pol. 5169 +10,0 tis.Kč /počítačové služby, SW MS Office/, §6171, pol. 5173 +4,0 tis.Kč /cestovné/, §6171, pol. 5175 +3,0 tis.Kč /občerstvení/, §6310, pol. 5141 +5,0 tis.Kč /úroky z revolvingového úvěru/; financování celkem +202,275 tis.Kč: (účet 231, pol. 8113 +700,0 tis.Kč, účet 231, pol. 8114 -200,0 tis.Kč, účet 231, pol. 8115 -290,925 tis.Kč). Ve všech případech se jedná o základní běžný účet 231.
Upravený rozpočet obce na rok 2006 činí – příjmy: 4.661,3706 tis.Kč a výdaje: 5.699,4812 tis.Kč. Rozpočtovaný schodek hospodaření na rok 2006 je ve výši 1.038,1106 tis.Kč a bude kryt přebytkem hospodaření minulých let a poskytnutým revolvingovým úvěrem.
Zastupitelstvo obce po projednání navrhované rozpočtové opatření schvaluje. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 6) Zastupitelstvo obce se seznámilo se zprávou finančního výboru o provedené kontrole plnění rozpočtu obce. Zastupitelstvo obce zprávu schvaluje. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 7) Zastupitelstvo obce se seznámilo se zprávou kontrolního výboru – kontrola se zaměřila na plnění usnesení zastupitelstva obce od počátku roku 2006. Zastupitelstvo obce zprávu schvaluje. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 8) Pan xxxxxxxxxx zkolaudoval dne 4.8.2006 vybudovanou individuální ČOV u svého rodinného domu. V souvislosti s tím požádal o příspěvek na vybudování ČOV. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši Kč 25.000,--. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 9) Při zhotovení rozvodů NN pro 13 RD v jihozápadní části obce byl obcí uhrazen zhotoviteli rozvodný pilíř pro dvě parcely. V současné době je tento pilíř umístěn na pozemkových parcelách, které obec prodala novým vlastníkům. Zastupitelstvo obce rozhodlo proto o bezúplatném převodu pilíře do vlastnictví manželů xxxxxxxxxx a slečny xxxxxxxxxx. (Hlasování: 7 pro).
 
ad 10) Různé a diskuse:
  - Obec neuspěla se svou žádostí o grant na nákup hasičské techniky. Žádost byla podána na nákup plovoucího a přenosného čerpadla.
  - Byla dokončena investiční akce posílení kanalizace. Po dohodě se zhotovitelem bylo rozhodnuto o prodloužení potrubí. Důvodem bylo nemožnost napojení do stávající šachty a zároveň přetlaková voda bude vytékat do volného terénu. Jedná se o více jak 20 metrů.
  - Byla dokončena oprava střechy kapličky – při opravě se zjistilo, že ve zvonici jsou poškozené průzvučné dřevěné mříže a budou se proto muset nechat vyrobit nové. Zároveň dojde k opravě nástavce nad zvonicí a budou vyměněny parapetní plechy.
  - Bylo konstatováno, že v letošním roce neproběhla pěstební činnost v obecních lesích (vyžínání), mazání proti okusu bude provedeno do zimy a v měsíci říjnu bude odklizeno vytěžené dřevo z polomů.
  - Světelný přechod – zastupitelstvo obce se znovu na podnět starosty vrací k projednání otázky vybudování světelného přechodu v obci. Bohužel stále narážíme na problém nedostatku finančních prostředků na vybudování této nákladné stavby. V každém případě musí být požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení.
  - Obec Roudná požádala z důvodu výstavby kanalizace v obci o objížďku pro veškerý provoz z katastru obce Roudná přes naši obec. I přes náš nesouhlas a po konzultaci na krajském úřadě, odboru dopravy, musí obec nařízený dopravní režim strpět. Podá však stížnost na procedurální pochybení Obecního úřadu Roudná při zřízení objízdné trasy.
  - Paní xxxxxxxxxx nabízí k odprodeji část pozemkové parcely č. 53/11 v k.ú. Klenovice u Soběslavi, kterou by obec využila na vybudování místní komunikace dle územního plánu. Bude řešeno v příštím roce.
  - Před nemovitostí pana xxxxxxxxxx, č.p. 121, v místě parkoviště je neustále se zvětšující „vlnící se“ kus vozovky. Je nezbytné provést kontrolní sondu a eventuální opravu poškozeného místa.
  - Dopravní značení – původní návrh změny dopravního značení byl na základě místního šetření se zhotovitelem a dopravním inženýrem upraven a celkově zredukován počet značek a tím i snížena celková cena na Kč 99.801,70.
  - Starosta informoval, že v průběhu měsíce října 2006 bude realizováno rozšíření veřejného osvětlení v obci podle plánu investičních akcí.
  - Místostarosta předložil projekt na zastřešení ČOV TOPAS v jihozápadní části obce. Jde pouze o jednu z variant, která je nad finanční možnosti rozpočtu. Zastupitelé uložili dopracovat levnější variantu zastřešení, která se musí ještě letos realizovat.
 
ad 11) Schůzi ukončil starosta ve 21:22 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice, konaného dne 29.9.2006

Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:

Usnesení 76/6/2006 ze dne 29.9.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o čerpání a plnění rozpočtu obce za II.čtvrtletí roku 2006.

Usnesení 77/6/2006 ze dne 29.9.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci prodloužení vodovodu a kanalizace.

Usnesení 78/6/2006 ze dne 29.9.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele prodloužení vodovodu a kanalizace pana Karla Tilleho.

Usnesení 79/6/2006 ze dne 29.9.2006
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce uzavřít smlouvu o dílo dle usnesení 78/6/2006 s panem Karlem Tillem do 15.10.2006.

Usnesení 80/6/2006 ze dne 29.9.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje 5. rozpočtovou změnu dle bodu číslo 5) zápisu.

Usnesení 81/6/2006 ze dne 29.9.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu finančního výboru o provedené kontrole č. 1/2006.

Usnesení 82/6/2006 ze dne 29.9.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole.

Usnesení 83/6/2006 ze dne 29.9.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na vybudování individuální ČOV panu xxxxxxxxxx v celkové výši Kč 25.000,--.

Usnesení 84/6/2006 ze dne 29.9.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pilíře NN manželům xxxxxxxxxx a slečně xxxxxxxxxx.

Usnesení 85/6/2006 ze dne 29.9.2006
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pilíře dle usnesení 84/6/2006 do 15.10.2006.

Usnesení 86/6/2006 ze dne 29.9.2006
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o nezískání dotace na nákup nové hasičské techniky.

Usnesení 87/6/2006 ze dne 29.9.2006
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zaslat Krajskému úřadu v Českých Budějovicích, odbor silniční dopravy stížnost na procedurální pochybení Obecního úřadu Roudná při zřízení objížďky do 7.10.2006.

Usnesení 88/6/2006 ze dne 29.9.2006
Zastupitelstvo obce ukládá místostarostovi obce zajistit vypracování projektové dokumentace levnější varianty zastřešení ČOV TOPAS do 20.10.2006.

Usnesení 89/6/2006 ze dne 29.9.2006
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi a místostarostovi obce zajistit odbornou firmu, která by provedla v místě vlnícího se úseku komunikace před nemovitostí č.p. 121 sondu, na jejímž podkladě by se přistoupilo k opravě komunikace do 20.10.2006.Ověřovatelé zápisu:
Jiřina Halašková, v.r.
Marie Hrazdilová, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek