KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 7/2006

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 7/2006

Den a místo zasedání: 19.10.2006 v kanceláři obecního úřadu
Zasedání zahájeno: 19:16 hodin

Při zasedání zastupitelstva obce Klenovice bylo přítomno pět členů zastupitelstva obce, paní Marie Hrazdilová a pan František Hrubý omluveni.
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni pan František Cílek a pan Ing. Jaroslav Škoda.

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Zpráva o čerpání a plnění rozpočtu obce ke III. čtvrtletí 2006
4) Zastřešení ČOV TOPAS
5) Rozpočtové změny
6) Schválení změny číslo 2 územního plánu obce Klenovice
7) Obecně závazná vyhláška – změna číslo 2 územního plánu obce Klenovice
8) Různé a diskuse
9) Usnesení a závěr

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Není splněn bod 85/6/2006 – plnění úkolu posunuto do 30.11.2006.
 
ad 3) Správce rozpočtu předložil zastupitelstvu obce Zprávu o čerpání a plnění rozpočtu obce ke III.čtvrtletí roku 2006. Po projednání bylo hospodaření obce ke III.čtvrtletí 2006 bez připomínek schváleno. (Hlasování: 5 pro).
 
ad 4) Zastřešení ČOV TOPAS – projektovaná varianta zastřešení čističky je finančně velmi náročná (více jak 200 tis.Kč). Zvolena proto byla varianta zastřešení s pultovou střechou a jednoduchým opláštěním za cenu cca 106 tis.Kč. Zhotovitelem zastřešení bude pan Ing. Jaroslav Škoda. (Hlasování: 5 pro).
 
ad 5) Zastupitelstvu obce byl předložen návrh šesté rozpočtové změny v roce 2006: v příjmové části celkové zvýšení o 99,3 tis.Kč (pol. 1111 +42,1 tis.Kč /daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti – úprava dle upřesnění očekávané skutečnosti MF ČR/, pol. 1112 -84,3 tis.Kč /daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti – úprava dle upřesnění očekávané skutečnosti MF ČR/, pol. 1113 +2,6 tis.Kč /daň z příjmů fyzických osob z kapitálového výnosu – úprava dle upřesnění očekávané skutečnosti MF ČR/, pol. 1121 +117,4 tis.Kč /daň z příjmů právnických osob – úprava dle upřesnění očekávané skutečnosti MF ČR/, pol. 1211 -16,0 tis.Kč /daň z přidané hodnoty – úprava dle upřesnění očekávané skutečnosti MF ČR/, pol. 1337 +20,0 tis.Kč /poplatek za odpady – navýšení/, §2321, pol. 2111 +15,0 tis.Kč /stočné – navýšení/, §6310, pol. 2141 +2,5 tis.Kč /úroky od banky – navýšení/); ve výdajové části celkové zvýšení o 49,3 tis.Kč (§2212, pol. 5169 +15,0 tis.Kč /zaměření komunikace/, §2310, pol. 6121 +3,0 tis.Kč /zaměření prodloužení vodovodu/, §2321, pol. 5169 +10,0 tis.Kč /zaměření kanalizace/, §2321, pol. 6121 +43,0 tis.Kč /přístřešek ČOV TOPAS – navýšení, zaměření prodloužení kanalizace/, §3111, pol. 5321, ORG 7083 +12,4 tis.Kč /příspěvek na předškolní vzdělávání/, §3326, pol. 5171 +10,0 tis.Kč /oprava střechy kapličky - navýšení/, §3722, pol. 5137 -45,0 tis.Kč /kontejnery/, §5512, pol. 5139 +0,9 tis.Kč /náhradní díly - stříkačka/, §6115, pol. 5021, ÚZ 98187 +0,2 tis.Kč /volby do zastupitelstva obce, roznos hlasovacích lístků - navýšení/, §6115, pol. 5139, ÚZ 98187 +0,1 tis.Kč /volby do zastupitelstva obce, drobný materiál/, §6115, pol. 5173, ÚZ 98187 -0,3 tis.Kč /volby do zastupitelstva obce, cestovné/); financování celkem -50,0 tis.Kč: (účet 231, pol. 8115 -50,0 tis.Kč). Ve všech případech se jedná o základní běžný účet 231.
Upravený rozpočet obce na rok 2006 činí – příjmy: 4.760,6706 tis.Kč a výdaje: 5.748,7812 tis.Kč. Rozpočtovaný schodek hospodaření na rok 2006 je ve výši 988,1106 tis.Kč a bude kryt přebytkem hospodaření minulých let a poskytnutým revolvingovým úvěrem.
Zastupitelstvo obce po projednání navrhované rozpočtové opatření schvaluje. (Hlasování: 5 pro).
 
ad 6) Zastupitelstvo obce se seznámilo se stanoviskem Krajského úřadu České Budějovice, oddělení územního plánování k návrhu změny číslo 2 územního plánu obce, v němž souhlasí s projednáním Změny číslo 2 územního plánu obce Klenovice. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh změny č. 2 územního plánu obce Klenovice. (Hlasování: 5 pro).
 
ad 7) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2006, kterou se vymezuje závazná část změny č. 2 územního plánu obce Klenovice. (Hlasování: 5 pro).
 
ad 8) Různé a diskuse:
  - Obec Klenovice opomněla zaslat Kč 2.000,-- Záchranné stanici ptactva ve Voticích. Nutno neprodleně uhradit.
  - 16.10.2006 proběhl dílčí přezkum hospodaření Obce Klenovice, který byl proveden pracovnicemi Krajského úřadu v Českých Budějovicích. V hospodaření Obce Klenovice nebyly zjištěny žádné závady či nedostatky.
  - V současné době probíhá těžba poškozeného lesního porostu v obecních lesích. Dřevo bude prodáno.
  - Na Krajském úřadu v Českých Budějovicích, odboru ŽP, zemědělství a lesnictví proběhlo 18.10.2006 jednání všech zainteresovaných. Předmětem bylo dokončení integrovaného povolení na skládku TKO II Klenovice. Jednání bylo úspěšné a předpoklad zahájení provozu skládky je XI/2006.
 
ad 9) Schůzi ukončil starosta ve 21:05 hodin.
 
Zapsal: Ing. Jan Molík

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Klenovice, konaného dne 19.10.2006

Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:

Usnesení 90/7/2006 ze dne 19.10.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o čerpání a plnění rozpočtu obce ke III.čtvrtletí roku 2006.

Usnesení 91/7/2006 ze dne 19.10.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele zastřešení ČOV TOPAS pana Ing. Jaroslava Škodu.

Usnesení 92/7/2006 ze dne 19.10.2006
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce uzavřít smlouvu o dílo dle usnesení 91/7/2006 s panem Ing. Jaroslavem Škodou do 31.10.2006.

Usnesení 93/7/2006 ze dne 19.10.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje 6. rozpočtovou změnu dle bodu číslo 5) zápisu.

Usnesení 94/7/2006 ze dne 19.10.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 26 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů změnu č. 2 územního plánu obce Klenovice.
Zastupitelstvo obce vymezuje závaznou část změny č. 2 územního plánu obce Klenovice, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.

Usnesení 95/7/2006 ze dne 19.10.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2006, kterou se vymezuje závazná část změny č. 2 územního plánu obce Klenovice.

Usnesení 96/7/2006 ze dne 19.10.2006
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o provedeném dílčím přezkumu hospodaření obce.

Usnesení 97/7/2006 ze dne 19.10.2006
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o úspěšně projednaném integrovaném povolení na skládku TKO II Klenovice.Ověřovatelé zápisu:
František Cílek, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Příloha č. 1 k usnesení zastupitelstva obce č. 94/7/2006 ze dne 19.10.2006

ZÁVAZNÁ ČÁST ZMĚNY č 2 ÚPO KLENOVICE

Urbanistická koncepce
Záměr změny č. 2 není v rozporu se sídelní funkcí včetně jejího urbanistického charakteru. V lokalitě „a“ se rozsah ploch navržených a schválených v ÚPO nemění, změnou č. 2 je navržena pouze změna funkčního využití ploch ( z ploch smíšených na plochy čistě obytné) a upravena trasa obslužné komunikace, přičemž napojení na silnici I. třídy ( I/55) zůstává dle schváleného územního plánu obce.
V lokalitě „b“ je rezervní plocha pro bydlení dle schváleného ÚPO přeřazena do návrhového období a na části ploch je navržena změna funkčního využití (z ploch smíšených na plochy čistě obytné). Rozsah navržených ploch je shodný se schváleným ÚPO. Lokalitou prochází přívodní vodovodní řad, který je návrhem respektován. Je navržena bloková ČOV.
V lokalitě „c“ se mění trasy navržených obslužných komunikací v souvislosti s návrhem protipovodňového opatření. Obytné plochy v jižní části lokality navržené ve schváleném ÚPO jako rozvojové jsou změnou přeřazeny do návrhového období a jsou rozšířeny o plochu cca 0.8ha. Z důvodu návrhu protipovodňových opatření je přemístěna i navržená trafostanice a sice na jihozápadní okraj zastavitelného území této lokality. Je navržena bloková ČOV
V lokalitě „d“ je navržena dílčí bloková čistírna pro navrženou obytnou zástavbu v severozápadní části obce
Lokalita „e“ zahrnuje navržené hřiště dle schváleného ÚPO , které změnou č. 2 je zařazeno do veřejně prospěšných staveb. Je navržena dílčí bloková ČOV. Dále je navržena rezervní plocha pro centrální ČOV ( změna umístění oproti schválenému ÚPO z důvodů menší investiční náročnosti).
Lokalita „f“ se dotýká pouze změny umístění navržené trafostanice – posunutí cca o 100m západním směrem od původně navržené a schválené v ÚPO.

     Nová výstavba by se neměla nadměrným měřítkem, nevhodným tvaroslovím, materiálovou skladbou či barevností a také pohledově nepříznivě uplatňovat vůči tradiční zástavbě. Zvláště bude kladen důraz na skutečnost, aby nové objekty svou výškou nepřekročily výškový horizont stávající zástavby, nevytvářely v měřítku neúměrné hmoty objektů a neužívaly nové, netradiční materiály, které by se nevhodně a rušivě uplatňovaly.

Využití ploch a jejich uspořádání
  Zastavitelné plochy navržené změnou č.2 jsou členěny dle funkční zonace na :
- obytné
- sport
- smíšené bydlení s podnikáním
- výroba a podnikání
- technická infrastruktura
- vodní plochy (dešťová nádrž)
- veřejná zeleň

Podmínky využití ploch navržených změnou č. 2

Obytné plochy
Přípustné
- zřizovat a provozovat na tomto území stavby pro bydlení vesnického charakteru, které mají odpovídající zázemí užitkové zahrady s možností chovu drobného domácího zvířectva pro vlastní potřebu
- možnost výstavby doplňkového objektu pro zajištění údržby zahrady
- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným a podmíněně přípustným využitím území
Nepřípustné
- jsou veškeré činnosti (včetně zařízení chovatelských, pěstitelských), které zatěžují, nebo překračují stupeň zátěže, nebo režim stanovený vyhláškou obce a příslušnými hygienickými normami
- stavby pro výrobu
- velkokapacitní stavby občanského vybavení
- velkokapacitní stavby pro dopravu
- velkokapacitní stavby technického vybavení

Sport
Přípustné
- zřizovat jednoúčelová i víceúčelová hřiště
- výstavba objektu pro šatny, umývárny, sklad sportovního náčiní
- výstavba altánků, krytého sezení, osazení laviček, osazení dětských herních prvků
- zeleň parková, travnaté plochy pro oddech, slunění
- nezbytné technické vybavení
- plocha nezbytně nutná pro parkoviště osobních automobilů
Nepřípustné
- Jiné využití než sportovní činnost

Smíšené bydlení s podnikáním
Přípustné
- zřizovat a provozovat na tomto území stavby pro bydlení vesnického charakteru
- zřizovat a provozovat zařízení pro drobnou podnikatelskou činnost, která svým charakterem nesmí narušovat obytnou funkci nad zákonem stanovené limity
Nepřípustné
- jsou veškeré činnosti (včetně zařízení chovatelských, pěstitelských), které zatěžují, nebo překračují stupeň zátěže, nebo režim stanovený vyhláškou obce a příslušnými hygienickými normami

Výroba a podnikání
Přípustné
- plochy výrobní nebo skladovací, s přízemní výstavbou ve formě odpovídající užití tradičních materiálů a proporcím odpovídajícím objektům venkovské hospodářské zástavby v místě
- parkovací stání, odstavná stání a garáže na vlastním pozemku pro potřeby vyvolané přípustným využitím území
Podmíněné
- byt majitele firmy, případně byt správce
Nepřípustné
- jsou veškeré činnosti obtěžující okolí nad zákonem stanovené limity – hluk, prašnost exhalace, nebo překračující režim stanovený vyhláškou obce a příslušnými hygienickými normami

Technická infrastruktura
Přípustné
- výstavba zařízení související bezprostředně s danou funkcí staveb dopravních, energetických a vodohospodářských
Podmíněné
- do doby realizace navržených záměrů lze návrhové zóny využívat pro dočasná zařízení
Nepřípustné
- veškeré stavby trvalého charakteru nesouvisející s danou funkcí

Vodní plochy
Přípustné
- výstavba nových vodních nádrží
- zásahy do vodních ploch, toků a území s nimi bezprostředně souvisejícího nutné pro stabilizaci vodních poměrů v území
Podmíněné
- zřizovat sítě a zařízení technické infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zásobování přilehlého území kolmo na vodní toky, případně nejkratším možným způsobem přes, nebo pod vodní hladinou
Nepřípustné
- zřizovat a provozovat jakákoliv nová zařízení (zejména stavby), nesouvisející s využitím vodní plochy a to včetně rekreačních staveb a zařízení a dále pak funkční využití a činnosti, které nejsou uvedeny jako přípustné, nebo podmíněně přípustné

Veřejná zeleň
Přípustné
- Zatravnění ploch
- Výsadba okrasné zeleně (domácí okrasné keře a stromy)
- Osazení ¨drobné architektury (lavičky, odpadkové koše, výstavba altánu, dětské herní prvky)
Nepřípustné
- Jiné než přípustné využití


Limity využití území včetně stanovení zátopových území
      Výstupním limitem jsou všechny navrhované plochy včetně příslušných regulativů (viz. kapitola B.d.). Max. hranice centrální PHO ČOV nesmí překročit hranice plochy navržené pro tuto technickou vybavenost.

Vymezení zastavitelného území

Označení plochy Funkční využití dle
schváleného ÚPnSÚ
Funkční využití plochy navržené
změnou č. 2
Výměra ha
a - smíšené obytné s podnikáním -
-
obytné plochy
změna trasy navržené obslužné komunikace
zůstává dle schváleného ÚPO
b -
-
smíšené obytné s podnikáním
obytné rezervní plochy
-
-
obytné plochy
bloková ČOV
Zůstává dle schváleného ÚPO, rezervní obytné plochy o rozloze 1,074 byly přeřazeny do návrhového období
c -
-
výroba, podnikání
smíšená bydlení s podnikáním
obytná
-
-
-
-
-
-
výroba, podnikání
smíšená bydlení s podnikáním
obytná
vodní plocha dešťová nádrž
veřejná zeleň
bloková ČOV
Oproti schválenému ÚPO je plocha rozšířena o 0,79ha (ve prospěch obytné zástaby) Plochy o rozloze 2,40 ha jsou přeřazeny z rezervy do návrhového období
d - orná půda - bloková ČOV 0,001 ha
e - sport -
-
-
sport
bloková ČOV
centrální ČOV
Plocha pro sport zůstává dle schváleného ÚPO centrální ČOV – 0,022ha bloková ČOV – 0,001ha
f - orná půda -
-
technická vybavenost
trafostanice
 


Zásady uspořádání dopravy, občanského a technického vybavení a nakládání s odpady
Doprava a dopravní zařízení.
     Doprava a dopravní zařízení.

Občanská vybavenost
     Struktura občanské vybavenosti obce není změnou č. 2 dotčena

Vodohospodářské řešení
Zásobování vodou
     Systém zásobování vodou není změnou č. 2 dotčen, je pouze prodloužena vodovodní síť k zástavbě navržené změnou č. 2 a dle možností zokruhována.
Kanalizace
     Z hlediska etapovitosti nové výstavby navrhujeme zřízení dílčích ČOV pro jednotlivé lokality – viz situace, s výhledovým vybudováním centrální ČOV pod obcí.
     V návrhových plochách za hlavní silnicí – jihovýchodní okraj obce je navrženo zřízení retenční nádrže se stálou minimální hladinou. Toto opatření je navrženo pro zachycení a transformaci průtoku z přilehlého povodí, s ohledem na kapacitu navazující trubní stoky (DN 500). Dešťové vody z návrhových ploch přiléhajících k nádrži budou provedeny přes tuto nádrž
     Doporučujeme v maximální možné míře dešťové vody z jednotlivých parcel (střechy) zasakovat.

Zásobování el energií
     Systém zásobování el. energií nebude změnou č. 2 narušen. Dochází pouze ke změně umístění navržených trafostanic v lokalitě „c“ a „f“.

Nakládání s odpady
     Není změnou č. 2 dotčeno.

Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů
     V řešeném území se nenachází plochy pro dobývání ložisek.

Vymezení místního systému ekologické stability
     Místní systém ekologické stability není změnou č. 2 dotčen

Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb asanací a asanačních úprav
     Veřejně prospěšná stavba navržená změnou č. 2
Doprava
D1  navržené obslužné komunikace
Zásobování el. energií
E1  trafostanice v jihozápadní části obce vč. přípojky
E2  trafostanice v jihozápadní části obce vč. přípojky
E3  trafostanice v severní části obce vč. přípojky
Vodní hospodářství
V1  centrální ČOV
V2  bloková ČOV v západní části obce (lokalita d)
V3  bloková ČOV u hřiště (lokalita e)
V4  bloková ČOV v jihovýchodní části obce (lokalita c)
V5  bloková ČOV ve východní části obce (lokalita b)
V6  navržená kanalizace splašková
V7  navržená kanalizace dešťová
V8  navržený vodovod
V9  dešťová nádrž – protipovodňové opatření
Ostatní
O1  hřiště


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
místostarosta obce

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek