KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 9/2006

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 9/2006

Den a místo zasedání: 15.12.2006 v kanceláři obecního úřadu
Zasedání zahájeno: 19:28 hodin

Na zasedání zastupitelstva obce Klenovice bylo přítomno šest členů zastupitelstva obce, pan Ing. Roman Bílý omluven.
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Ověřovateli zápisu byli určeni pan Mgr. Martin Náhlík a pan Jaroslav Suda.

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) OZV 3/2006 – Místní poplatek „odpady“
4) Poplatek ze psů a stočné
5) Prodej majetku obce
6) Příspěvek na ČOV
7) Rozpočtové změny 2006
8) POV a investice 2007
9) Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole
10) Vnitřní směrnice č. 2/2006 o rozpočtu
11) Rozpočet na rok 2007
12) Inventarizace 2006
13) Pronájem restaurace
14) Odměny zastupitelů
15) Různé a diskuse
16) Usnesení a závěr

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Nejsou splněna tato usnesení zastupitelstva obce:
  usnesení číslo 85/6/2006 ze dne 29.9.2006: uzavření smlouvy na bezúplatný převod pilíře do vlastnictví manželů xxxxxxxxxx a slečny xxxxxxxxxx – plnění úkolu posunuto do 31.12.2006
  usnesení č. 3/2005 ze dne 9.6.2005, ZO schvaluje, bod 6: odkoupení pozemku parc.č. 274/1 v k.ú. Klenovice u Soběslavi od paní xxxxxxxxxx.
  usnesení č. 5/2005 ze dne 5.9.2005, ZO schvaluje, bod 6: prodej pozemku parc.č. 381/18 v k.ú. Klenovice u Soběslavi paní xxxxxxxxxx.
 
ad 3) Zastupitelstvo obce se seznámilo s rozborem výdajů obce na svoz, sběr a likvidaci odpadů, který vychází ze skutečnosti ke 14.12.2006. Vodítkem pro stanovení výše poplatku na příští rok je rozdíl příjmů a výdajů odpadového hospodářství obce bez zohlednění inkasovaného místního poplatku „za odpady“. Saldo této činnosti obce dosáhlo v roce 2006 ztráty Kč 289.986,37. Pro stanovení výše poplatku byla vzata v úvahu reálná možnost využití nabízených služeb obcí jednotlivým skupinám poplatníků. Dle této logiky je výše poplatku navrhována v rozdílné výši pro trvale bydlící občany, kde je možnost využívat pravidelného svozu popelových nádob, a pro majitele rekreačních nemovitostí, kteří z valné většiny tuto možnost nemají. Na úroveň majitelů rekreačních nemovitostí jsou postaveni i trvale bydlící občané na samotě Pod Svákovem a U Hasíka. Prostým přepočtem skutečného výsledku odpadového hospodářství v roce 2006 a dle rozsahu služeb poskytovaných obcí, zastupitelstvo obce stanovuje poplatek pro trvale bydlící občany na rok 2007 ve výši Kč 474,-- za osobu a rok a poplatek za rekreační nemovitost, včetně trvale bydlících na samotě Pod Svákovem a U Hasíka, ve výši Kč 335,--. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel).
Zastupitelstvo obce na základě předložených skutečných ekonomických ukazatelů za rok 2006 v oblasti odpadů projednalo a schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 4) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje ponechat výši poplatku ze psů a stočné pro rok 2007 v nezměněné výši. V platnosti tedy i pro rok 2007 nadále zůstává stejná výše poplatku ze psů a to: Kč 50,-- za prvního psa a Kč 75,-- za každého dalšího psa. Poplatek za stočné bude v roce 2007 činit Kč 6,-- za 1m3 vypouštěných odpadních vod, jejichž množství je stanoveno dle směrných čísel, tzn. při objemu 46 m3 na osobu a rok poplatek v roční výši Kč 276,--. Použití směrných čísel je aplikováno pouze u občanů trvale bydlících a rekreačních nemovitostí. U podnikatelských subjektů je množství vypouštěných odpadních vod stanoveno dle odebraného množství pitné vody z vodovodního řadu. I v těchto případech však platí sazba stočného Kč 6,-- za 1 m3 vypouštěných odpadních vod. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 5) Starosta obce seznámil zastupitelstvo se skutečností pořízení nového počítače včetně základního softwarového vybavení pro potřeby obecního úřadu, který byl zhruba z 50% pořizovací ceny hrazen z grantu prostřednictvím DSO Soběslavsko, jehož je naše obec členem. Původní počítač, který byl na obecním úřadu využíván více jak čtyři roky, bude jako nepotřebný vyřazen z majetku obce včetně softwaru MS Office XP formou odprodeje Základní škole a Mateřské škole Tučapy. Při určení prodejní ceny bylo přihlédnuto k fyzickému a morálnímu opotřebení odprodávaného majetku. Prodejní cena je stanovena ve výši 10% pořizovací ceny se zaokrouhlením na celé stokoruny směrem nahoru, což koresponduje s cenami obdobného hardwaru i softwaru v bazarových prodejnách. Počítač včetně operačního systému Microsoft Windows XP Professional bude odprodán za cenu Kč 4.600,-- a software MS Office XP za cenu Kč 1.400,--. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 6) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zkolaudovali individuální ČOV u svého rodinného domu v obci Klenovice. Podle schválených a dosud platných pravidel obec ze svého rozpočtu poskytuje příspěvek stavebníkům na tuto jejich investici. Manželé xxxxxxxxxx proto požádali o příspěvek na vybudování individuální čistírny odpadních vod. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek manželům xxxxxxxxxx ve výši Kč 25.000,--. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 7) Zastupitelstvu obce byl předložen návrh sedmé rozpočtové změny v roce 2006: v příjmové části celkové zvýšení o 53,07 tis.Kč (pol. 4122 +0,37 tis.Kč /dotace na hasiče/, §1031, pol. 2111 +46,7 tis.Kč /prodej dřeva/, §6171, pol. 2310 +1,4 tis.Kč /prodej software MS Office XP/, §6171, pol. 3113 +4,6 tis.Kč /prodej počítače/); ve výdajové části celkové snížení o 61,7 tis.Kč (§1014, pol. 5169 +6,0 tis.Kč /deratizace/, §1031, pol. 5139 -6,1 tis.Kč /sazenice do lesa/, §1031, pol. 5169 +5,5 tis.Kč /práce v lese/, §2212, pol. 5169 +6,0 tis.Kč /zimní údržba, zaměření komunikace/, §2212, pol. 5171 +25,4 tis.Kč /opravy komunikací/, §2212, pol. 5362 -2,5 tis.Kč /správní poplatky/, §2321, pol. 5021 +1,7 tis.Kč /mzda ČOV/, §2321, pol. 5032 +0,1 tis.Kč /zdravotní pojištění/, §2321, pol. 5141 -3,0 tis.Kč /úroky z úvěru/, §2321, pol. 5154 -24,4 tis.Kč /elektrická energie/, §2321, pol. 5169 +7,0 tis.Kč /vyvezení a navezení ČOV/, §2321, pol. 6379 -25,0 tis.Kč /příspěvek na ČOV/, §3314, pol. 5154 +0,6 tis.Kč /e lektrická energie/, §3314, pol. 5162 +0,2 tis.Kč /připojení k internetu/, §3314, pol. 5169 -1,6 tis.Kč /služby/, §3326, pol. 5171 +9,0 tis.Kč /oprava kapličky/, §3341, pol. 5137 +15,3 tis.Kč /ústředna místního rozhlasu/, §3341, pol. 5192 +2,8 tis.Kč /autorské poplatky – OSA/, §3349, pol. 5192 -2,8 tis.Kč /autorské poplatky - OSA/, §3392, pol. 5169 -7,9 tis.Kč /služby – osvětová beseda/, §3392, pol. 5194 +2,5 tis.Kč /květiny, blahopřání/, §3399, pol. 5175 +1,0 tis.Kč /občerstvení – vítání občánků/, §3399, pol. 5194 +7,0 tis.Kč /dary – 500.občan, vítání občánků/, §3399, pol. 5492 +15,0 tis.Kč /peněžité dary – vítání občánků/, §3412, pol. 5169 -4,6 tis.Kč /sečení fotbalového hřiště/, §3419, pol. 5164 -3,0 tis.Kč /pronájem sportoviště/, §3421, pol. 5169 +0,2 tis.Kč /sečení dětských hřišť/, §3421, pol. 5175 -1,5 tis.Kč /pohoštění/, §3421, pol. 5194 +0,2 tis.Kč /dary, odměny dětem/, §3613, pol. 5137 -6,1 tis.Kč /majetek - hospoda/, §3613, pol. 5139 -1,9 tis.Kč /materiál - hospoda/, §3613, pol. 5171 -5,8 tis.Kč /opravy a údržba - hospoda/, §3631, pol. 5154 -12,6 tis.Kč /elektrická energie/, §3631, pol. 5171 -11,8 tis.Kč /opravy veřejného osvětlení/, §3631, pol. 6121 +5,0 tis.Kč /zaměření veřejného osvětlení/, §3635, pol. 6119 -4,5 tis.Kč /změna č. 2 ÚPo/, §3636, pol. 5169 -19,0 tis.Kč /geodetické práce/, §3636, pol. 5362 +1,0 tis.Kč /daně z převodu nemovitostí/, §3722, pol. 5021 -5,6 tis.Kč /mzda – separační dvůr/, §3722, pol. 5031 -1,4 tis.Kč /sociální pojištění/, §3722, pol. 5032 -0,5 tis.Kč /zdravotní pojištění/, §3722, pol. 5169 -6,0 tis.Kč /odvoz odpadu/, §3724, pol. 5169 -2,1 tis.Kč /likvidace nebezpečných odpadů/, §3725, pol. 5169 -16,0 tis.Kč /odpady ze separačního dvora/, §3745, pol. 5021 -7,3 tis.Kč /mzda – veřejná zeleň/, §3745, pol. 5031 -1,9 tis.Kč /sociální pojištění/, §3745, pol. 5032 -0,6 tis.Kč /zdravotní pojištění/, §5512, pol. 5019 +1,5 tis.Kč /refundace mzdy – školení hasičů/, §5512, pol. 5139 +0,9 tis.Kč /smalt.cedule – Hasičská zbrojnice/, §5512, pol. 5169 +5,0 tis.Kč /projekt – Hasičská zbrojnice/, §6112, pol. 5023 -23,1 tis.Kč /odměny zastupitelů/, §6171, pol. 5011 +1,2 tis.Kč /mzdy/, §6171, pol. 5031 +0,3 tis.Kč /sociální pojištění/, §6171, pol. 5032 +0,1 tis.Kč /zdravotní pojištění/, §6171, pol. 5136 +5,0 tis.Kč /publikace, Sbírky zákonů, noviny/, §6171, pol. 5137 -3,9 tis.Kč /počítač, letecký snímek obce, fotoaparát/, §6171, pol. 5154 +2,5 tis.Kč /elektrická energie/, §6171, pol. 5171 +2,5 /údržba SW/, §6171, 5172 +9,0 /software WPOP/, §6171, pol. 5179 +10,0 tis.Kč /software MS Office, SW WPAM/, §6171, pol. 5329, ORG 7155 +7,2 tis.Kč /příspěvek DSO Soběslavsko - PC/, §6310, pol. 5141 -4,0 tis.Kč /úroky z revolvingového úvěru/, §6320, pol. 5163 -1,9 tis.Kč /pojištění/); financování celkem -114,77 tis.Kč: (pol. 8113 -700,0 tis.Kč, pol. 8114 +200,0 tis Kč, pol. 8115 +368,73 tis.Kč). Ve všech případech se jedná o základní běžný účet 231. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 8) Starosta seznámil zastupitelstvo s úvahou požadovaných dotací z Programu obnovy venkova na rok 2007. Obec v příštím roce zamýšlí rozšířit kancelář obecního úřadu. K rozšíření by byla využita místnost hasičské zbrojnice. Tímto stavební zásahem by kromě zvětšení plochy kanceláře byl vybudován příruční archiv úřadu. Současná hasičská zbrojnice by tím byla zrušena a nově by se zbudovala z kolny sousedící s nemovitostí manželů Pouzarových.
V roce 2007 obec plánuje následující investiční akce: posílení kanalizace, zvětšení plochy separačního dvora, rozšíření kanceláře obecního úřadu a vybudování hasičské zbrojnice. Rozpočtové krytí těchto investičních akcí je obsaženo v návrhu rozpočtu na rok 2007.
 
ad 9) Předseda kontrolního výboru pan Mgr. Martin Náhlík seznámil zastupitelstvo obce s provedenou kontrolou, která byla zaměřena na posouzení věcné i právní správnosti návrhu Vnitřní směrnice o rozpočtu, jejíž projednání je předmětem dalšího bodu programu tohoto zasedání. Sdělil, že v tomto připravovaném vnitřním předpisu neshledal nedostatky, které by bránily jeho přijetí a za kontrolní výbor doporučil zastupitelstvu obce směrnici schválit.
 
ad 10) Zastupitelé obce současně s programem tohoto jednání s předstihem obdrželi návrh Vnitřní směrnice o rozpočtu k prostudování. Žádný člen zastupitelstva k tomuto dokumentu nevznesl námitky ani připomínky. Vnitřní směrnice č. 2/2006 o rozpočtu byla schválena všemi hlasy přítomných jako velice důležitý dokument vymezující, určující a zpřesňující pravidla pro rozpočtové hospodaření obce. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 11) Návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2007 byl dne 29.11.2006 zveřejněn na úřední desce a téhož dne vyšel jako součást Klenovického měsíčníku, čímž byla dodržena zákonem stanovená 15ti denní lhůta zveřejnění před datem projednání. Občané měli možnost se k návrhu rozpočtu vyjádřit a vznést připomínky buď písemně do 14.12.2006 a nebo na tomto zasedání, čehož nikdo nevyužil.
Zveřejněný návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2007 byl v průběhu projednávání upraven následujícími pozměňovacími návrhy:
rozpočtový paragraf 2310 (Pitná voda): zvýšení kapitálových výdajů o Kč 4.000,00
rozpočtový paragraf 2321 (Odvádění a čištění odpadních vod): zvýšení kapitálových výdajů o Kč 4.000,00
rozpočtový paragraf 3113 (Základní školy): zvýšení běžných výdajů o Kč 20.000,00
rozpočtový paragraf 3723 (Sběr a svoz ostatních odpadů): snížení kapitálových výdajů o Kč 50.000,00
rozpočtový paragraf 6171 (Činnost místní správy): zvýšení běžných výdajů o Kč 22.000,00
Těmito pozměňovacími návrhy došlo pouze k přesunu rozpočtových prostředků mezi jednotlivými paragrafy, takže celková výše výdajů se od návrhu rozpočtu nemění. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočet obce Klenovice na rok 2007 v podobě, která byla zveřejněna dne 29.11.2006 a upravený výše uvedenými návrhy.
Rozpočet obce Klenovice na rok 2007 v členění podle závazných ukazatelů:
 
  PŘÍJMY
    pol. název     příjmy
celkem
    1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti     764 100,00
    1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ     106 500,00
    1113 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů     43 400,00
    1121 Daň z příjmů právnických osob     907 800,00
    1211 Daň z přidané hodnoty     1 381 900,00
    1333 Poplatky za uložení odpadů     900 000,00
    1337 Poplatek za likvidaci komun.odpadu     280 240,00
    1341 Poplatek ze psů     5 100,00
    1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt     4 500,00
    1361 Správní poplatky     1 000,00
    1511 Daň z nemovitostí     220 000,00
    2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva     77 173,00
    4112 Neinvest.přijaté transfery ze SR v rámci SDV     11 561,00
  §   název nedaňové
příjmy
kapitálové
příjmy
příjmy
celkem
  1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 5 300,00   5 300,00
  2321   Odvádění a čištění odpadních vod 120 300,00   120 300,00
  3611   Podpora individuální bytové výstavby 6 926,00   6 926,00
  3613   Nebytové hospodářství 60 000,00   60 000,00
  3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 300,00   300,00
  3726   Využív.a zneškodňování ostatních odpadů 20 000,00   20 000,00
  3727   Prevence vzniku odpadů 15 000,00   15 000,00
  6171   Činnost místní správy 12 600,00   12 600,00
  6130   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6 000,00   6 000,00
             
  PŘÍJMY CELKEM     4 949 700,00

  VÝDAJE
  §   název běžné
výdaje
kapitálové
výdaje
výdaje
celkem
  1014   Zvláštní veterinární péče 15 000,00   15 000,00
  1031   Pěstební činnost 20 000,00   20 000,00
  1032   Podpora ostatních produkčních činností 25 000,00   25 000,00
  2212   Silnice 375 000,00   375 000,00
  2221   Provoz veřejné silniční dopravy 100,00   100,00
  2310   Pitná voda 10 000,00 4 000,00 14 000,00
  2321   Odvádění a čištění odpadních vod 204 100,00 404 000,00 608 100,00
  2339   Záležitosti vodních toků a vodohospod. děl 3 000,00   3 000,00
  3111   Předškolní zařízení 35 000,00   35 000,00
  3113   Základní školy 290 000,00   290 000,00
  3314   Činnosti knihovnické 64 700,00   64 700,00
  3319   Ostatní záležitosti kultury 4 800,00   4 800,00
  3341   Rozhlas a televize 4 000,00   4 000,00
  3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 4 200,00   4 200,00
  3399   Ostatní záležitosti kultury, církví 55 000,00   55 000,00
  3412   Sportovní zařízení v majetku obce 23 000,00   23 000,00
  3419   Ostatní tělovýchovná činnost 7 000,00   7 000,00
  3421   Využití volného času dětí a mládeže 28 000,00   28 000,00
  3613   Nebytové hospodářství 20 000,00   20 000,00
  3631   Veřejné osvětlení 140 000,00   140 000,00
  3636   Územní rozvoj 100 000,00 560 000,00 660 000,00
  3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 4 000,00   4 000,00
  3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 190 000,00   190 000,00
  3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 116 300,00 65 000,00 181 300,00
  3724   Využívání a zneškodňování nebezpeč. odpadů 4 000,00   4 000,00
  3726   Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 60 000,00   60 000,00
  3727   Prevence vzniku odpadů 18 000,00   18 000,00
  3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 124 000,00   124 000,00
  4349   Ost.soc.péče a pomoc ost.skupinám obyv. 17 000,00   17 000,00
  5512   Požární ochrana - dobrovolná část 67 000,00 345 000,00 412 000,00
  6112   Zastupitelstva obcí 406 600,00   406 600,00
  6171   Činnost místní správy 644 200,00 120 000,00 764 200,00
  6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 16 000,00   16 000,00
  6320   Pojištění funkčně nespecifikované 14 000,00   14 000,00
  6402   Finanční vypořádání minulých let 23 000,00   23 000,00
             
  VÝDAJE CELKEM 3 132 000,00 1 498 000,00 4 630 000,00

  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
  Saldo příjmů a výdajů (přebytek hospodaření): 319 700,00

  FINANCOVÁNÍ
    pol. název financování
celkem
    8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech -83 700,00
    8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-) -236 000,00
         
  FINANCOVÁNÍ CELKEM -319 700,00

  (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 12) Starosta obce informoval zastupitelstvo o svém rozhodnutí k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2006. Fyzická inventura proběhne dne 6.1.2007. Důvodem tohoto lednového termínu je změna nájemce místní restaurace, takže inventura majetku v restauraci bude spojena s převzetím majetku od končícího nájemce a s předáním majetku obce novému nájemci.
 
ad 13) Dne 8.11.2006 podala firma Tourek s.r.o. výpověď z nájemní smlouvy, na jejímž základě je této společnosti pronajímána místní restaurace k provozování hostinské činnosti. Nájemní vztah dle ujednání ve smlouvě končí dnem 31.12.2006. Podle ústní domluvy s jednatelem firmy panem Jaroslavem Tourkem bude místní restaurace připravena k předání obci v sobotu 6.1.2007.
V souvislosti s výpovědí z nájmu restaurace bylo dne 9.11.2006 na úřední desce zveřejněno oznámení o zamýšleném pronájmu místní restaurace s termínem podání přihlášek do 9.12.2006. V uvedené lhůtě obecní úřad obdržel pouze jednu žádost o pronájem restaurace k provozování hostinské činnosti. Zájemcem je pan Martin Fišer ze Soběslavi, který doposud byl zaměstnancem společnosti Tourek s.r.o. a v místní restauraci působil jako kuchař. V panu Fišerovi je možno spatřovat záruku dalšího směrování restaurace v současném duchu, kdy toto místní zařízení je plně funkční a jeho provozování vede ke spokojenosti nejen obce, jako pronajímatele, ale hlavně návštěvníků tohoto pohostinství. Zastupitelstvo obce schvaluje pana Martina Fišera novým nájemcem místní restaurace. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel).
Starosta obce navrhl, aby cena pronájmu zůstala ve stejné výši jako v roce 2006, a sice za pronájem nemovitosti měsíčně Kč 4.000,-- a za pronájem movitých věci měsíčně Kč 1.000,--. Nájemné bude hrazeno počínaje měsícem lednem 2007 a za toto první měsíční období bude nájemné hrazeno v plné výši, i když nájemní smlouva bude uzavřena pravděpodobně dne 6.1.2007. Zastupitelstvo obce s takto navrženou výší nájemného souhlasí. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel).
Starosta dále informoval zastupitele, zvláště ty nově zvolené, o dřívějších potížích při ukončení nájmu s některými původními nájemci, po nichž zůstaly obci nedobytné pohledávky. Z toho důvodu bylo přistoupeno k požadavku složení finanční jistoty na účet obce ve výši Kč 50.000,-- každým novým nájemcem. Tato finanční jistota by sloužila k uspokojení obce v případě neuhrazení všech závazků nájemce při ukončení smluvního vztahu. Zastupitelstvo souhlasí a schvaluje přijetí této finanční jistoty od pana Fišera ve výši Kč 50.000,--, kterou bude obec evidovat mimorozpočtově jako přijaté cizí prostředky – ostatní dlouhodobé závazky. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel).
Dále zastupitelstvo obce projednalo výši poplatku za využití systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Současný nájemce má stanoven tento poplatek ve výši Kč 2.600,-- ročně. Starosta obce navrhuje i příštímu nájemci panu Martinu Fišerovi ponechat tento poplatek ve stejné výši. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel).
Odvádění odpadních vod z místní restaurace bude ošetřeno smluvně s novým nájemcem dle standardních podmínek užívaných v obci, tj. pro výpočet množství vypouštěných vod bude použito odečtu vodoměru odebrané pitné vody v místní restauraci.
 
ad 14) Vzhledem k nárůstu počtu obyvatel v obci zastupitelstvo projednalo výši měsíční odměny starostovi a místostarostovi, jejíž jedna složka je právě odvozena od počtu obyvatel k 1.lednu příslušného roku. K dnešnímu dni má obec Klenovice 505 obyvatel, takže v případě, že počet obyvatel k 1.1.2007 neklesne pod hranici 500, bude s účinností od 1.1.2007 stanovena výše měsíční odměny takto:
Mgr. Lubomír Turín, starosta obce: Kč 14.790,--
Ing. Jaroslav Škoda, místostarosta obce: Kč 13.370,--
Dojde-li k 1.lednu 2007 k poklesu obyvatel pod limitní hranici 500, nově vypočtené odměny nevstoupí v platnost a nadále bude měsíční odměna starosty a místostarosty v původní výši stanovené zastupitelstvem na svém jednání dne 2.11.2006.
V souvislosti s ukončením činnosti stavební komise obecního úřadu k 31.12.2006 zastupitelstvo obce projednalo výši odměny předsedy stavební komise Ing. Romana Bílého. Od 1.1.2007 bude Ing. Bílý řadovým členem zastupitelstva a jeho měsíční odměna bude od tohoto data činit Kč 380,--. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 15) Různé a diskuse:
  - Místostarosta informoval zastupitelstvo o provedených rozborech odpadních vod. Hodnoty vypouštěných vod v některých ukazatelích překročily povolené hranice. Na základě tohoto rozboru byla pozvána dodavatelská firma ČOV TOPAS, která provedla revizi a údržbu čistírny, aby již vypouštěné odpadní vody nepřekračovaly stanovené limity.
  - Starosta na základě dotazu Mgr. Náhlíka informoval o opětovném odročení soudu ve věci určení vlastnictví hřiště.
 
ad 16) Schůzi ukončil starosta ve 22:53 hodin.
 
Usnesení Zastupitelstva obce Klenovice ze dne 15.12.2006

Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:

Usnesení 114/9/2006 ze dne 15.12.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši Kč 474,-- ročně pro poplatníky s trvalým pobytem na území obce; a ve výši Kč 335,-- ročně pro poplatníky vlastnící stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, v níž není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba a pro poplatníky trvale bydlící na samotě Pod Svákovem a U Hasíka.

Usnesení 115/9/2006 ze dne 15.12.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení 116/9/2006 ze dne 15.12.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje ponechat výši poplatku ze psů a stočné pro rok 2007 v nezměněné výši.

Usnesení 117/9/2006 ze dne 15.12.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej vyřazeného počítače včetně softwaru dle bodu 5 zápisu.

Usnesení 118/9/2006 ze dne 15.12.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku manželům xxxxxxxxxx ve výši Kč 25.000,-- na vybudování individuální ČOV.

Usnesení 119/9/2006 ze dne 15.12.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje 7. rozpočtovou změnu v roce 2006 dle bodu 7 zápisu.

Usnesení 120/9/2006 ze dne 15.12.2006
Zastupitelstvo obce bere na vědomí požadované dotace z POV.

Usnesení 121/9/2006 ze dne 15.12.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje plánované investiční akce na rok 2007.

Usnesení 122/9/2006 ze dne 15.12.2006
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole dle bodu 9 zápisu.

Usnesení 123/9/2006 ze dne 15.12.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje Vnitřní směrnici č. 2/2006 o rozpočtu.

Usnesení 124/9/2006 ze dne 15.12.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Klenovice na rok 2007 dle bodu 11 zápisu včetně členění podle závazných ukazatelů.

Usnesení 125/9/2006 ze dne 15.12.2006
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozhodnutí starosty o provedení inventarizace za rok 2006.

Usnesení 126/9/2006 ze dne 15.12.2006
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výpověď z nájemní smlouvy na pronájem místní restaurace podanou firmou Tourek s.r.o.

Usnesení 127/9/2006 ze dne 15.12.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje nájemce restaurace Klenovice pana Martina Fišera. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení 128/9/2006 ze dne 15.12.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu za pronájem restaurace v měsíční výši Kč 4.000,-- za pronájem nemovitosti a Kč 1.000,-- za pronájem movitých věcí.

Usnesení 129/9/2006 ze dne 15.12.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finanční jistoty od nového nájemce restaurace ve výši Kč 50.000,--, která by sloužila ke krytí pohledávek v případě ukončení nájmu.

Usnesení 130/9/2006 ze dne 15.12.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje výši poplatku za využití systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši Kč 2.600,-- ročně pro nájemce restaurace pana Martina Fišera.

Usnesení 131/9/2006 ze dne 15.12.2006
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce uzavřít Smlouvu o pronájmu místní restaurace, Smlouvu o využití systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na správním území obce Klenovice, včetně systému nakládání se stavebním odpadem stanoveného obcí Klenovice obecně závaznou vyhláškou obce Klenovice č. 2/2001 a Smlouvu o odvádění odpadních vod s panem Martinem Fišerem dle bodu 13 tohoto zápisu do 6.1.2007

Usnesení 132/9/2006 ze dne 15.12.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměny pro starostu, místostarostu a člena zastupitelstva obce dle bodu 14 tohoto zápisu.


Zapsal: Pavel Fitl

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Martin Náhlík, v.r.
Jaroslav Suda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek