KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2007

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 4/2007

Den a místo zasedání: 22.6.2007 v kanceláři obecního úřadu
Zasedání zahájeno: 19:10 hodin

Na zasedání zastupitelstva obce Klenovice bylo přítomno všech sedm členů zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Ověřovateli zápisu byli určeni paní Jiřina Halašková a pan Ing. Jaroslav Škoda.

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Závěrečný účet obce Klenovice za rok 2006
4) Rozpočtové změny
5) Komunikace jihozápad
6) Stavba hasičské zbrojnice a přestavba OÚ
7) Oprava lávky přes řeku Lužnici
8) Zpráva kontrolního výboru
9) Koupě pozemků
10) Žádost o bezúplatný převod pozemků
11) Změna územního plánu
12) Parcelace pozemků
13) Různé a diskuse
14) Usnesení a závěr

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Nejsou splněna tato usnesení zastupitelstva obce:
  usnesení č. 5/2005 ze dne 5.9.2005, ZO schvaluje, bod 6: prodej pozemku parc.č. 381/18 v k.ú. Klenovice u Soběslavi paní xxxxxxxxxx.
 
ad 3) Zastupitelstvo obce projednalo návrh závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2006, který byl zveřejněn na úřední desce i na webových stránkách obce dne 30.4.2007 a jenž jednotliví zastupitelé obdrželi předem k prostudování. Do doby konání jednání zastupitelstva obce ani v jeho průběhu nikdo ze zastupitelů či občanů neuplatnil k návrhu žádnou připomínku, tak byl závěrečný účet obce Klenovice za rok 2006 schválen v navrhovaném znění a zastupitelstvo obce Klenovice projednání závěrečného účtu uzavřelo svým vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 4) Zastupitelstvu obce byl předložen návrh 7.rozpočtové změny v roce 2007. Rozpočtová změna obsahuje tato rozpočtová opatření:
  Rozpočtové opatření 11/2007
  radonový průzkum
  účet § pol. text
  231 3771 2xxx Protiradonová opatření 1.000,00
        Příjmy celkem 1.000,00
  231 3771 5xxx Protiradonová opatření 1.000,00
        Výdaje celkem 1.000,00

  Rozpočtové opatření 12/2007
  snížení daně z nemovitostí dle sdělení Finančního úřadu Soběslav
  účet § pol. text
  231   1511 Daň z nemovitostí -36.000,00
        Příjmy celkem -36.000,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 36.000,00
        Financování celkem 36.000,00

  Rozpočtové opatření 13/2007
  koupě pozemku parc.č. 53/11 v k.ú. Klenovice u Soběslavi
  účet § pol. text
  231 2212 6xxx Silnice 23.300,00
        Výdaje celkem 23.300,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 23.300,00
        Financování celkem 23.300,00

  Rozpočtové opatření 14/2007
  odstoupení od záměru koupě pozemků od ÚZSVM
  účet § pol. text
  231 3636 6xxx Územní rozvoj -560.000,00
        Výdaje celkem -560.000,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -560.000,00
        Financování celkem -560.000,00

  Rozpočtové opatření 15/2007
  zpracování návrhu obecních symbolů
  účet § pol. text
  231 3399 5xxx Ostatní záležitosti kultury, cirkví a sdělovacích prostředků 10.000,00
        Výdaje celkem 10.000,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 10.000,00
        Financování celkem 10.000,00

  Zastupitelstvo obce rozpočtová opatření projednalo a schvaluje. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 5) Starosta seznámil zastupitelstvo obce s postupem příprav výstavby zamýšlené komunikace v jihozápadní části obce. Obecní úřad vyzval tyto čtyři firmy k předložení cenových nabídek na uvažovanou investiční akci - Swietelsky stavební s.r.o., Vialit Soběslav s.r.o., Strabag, a.s. a Josef Jůn Drahonice. Všechny nabídky na zhotovení komunikace se pohybují kolem částky 4 mil. Kč, což je v současné době nad rozpočtové možnosti obce. Nepodaří-li se ještě v letošním roce získat dotaci na tuto akci, bude výstavba komunikace přesunuta do dalšího období.
 
ad 6) Starosta obce informoval zastupitelstvo o blížící se stavbě hasičské zbrojnice a přestavbě obecního úřadu. Na výstavbu hasičské zbrojnice, která bude budována z bývalé kolny v blízkosti obecního úřadu, má obec přislíbenu dotaci z Programu obnovy venkova ve výši Kč 120.000,--, zbylou část výdajů na stavební práce ve výši cca Kč 180.000,-- bude obec hradit ze svého rozpočtu. Rovněž bude z rozpočtu obce plně hrazena rekonstrukce obecního úřadu, která si vyžádá prostředky ve výši cca Kč 120.000,--. V současné době musí být osloveny stavební firmy, které by tyto dvě akce realizovaly.
 
ad 7) Starosta obce informoval zastupitelstvo o stavu visuté lávky přes řeku Lužnici, která je v majetku obce. Bylo konstatováno, že je třeba provést její běžnou údržbu. K provedení těchto prací bude osloven pan xxxxxxxxxx, který v roce 1995 a 2002 prováděl celkovou rekonstrukci lávky a je tudíž s konstrukcí této stavby detailně seznámen. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 8) Předseda kontrolního výboru pan Mgr. Martin Náhlík seznámil zastupitelstvo obce s kontrolou, kterou provedl kontrolní výbor. Kontrola byla zaměřena na plnění usnesení zastupitelstva obce, na dodržování právních předpisů obce, plnění rozpočtu obce, kontrolu majetku, pohledávek a závazků a inventarizaci majetku obce. Kontrolou byly zjištěny nedostatky pouze v nesplnění dvou usnesení zastupitelstva obce - usnesení č. 3/2005 ze dne 9.6.2005, ZO schvaluje, bod 6: odkoupení pozemku parc.č. 274/1 v k.ú. Klenovice u Soběslavi a č. 5/2005 ze dne 5.9.2005, ZO schvaluje, bod 6 prodej pozemku parc.č. 381/18 v k.ú. Klenovice u Soběslavi.
 
ad 9) Starosta obce informoval zastupitelstvo o zájmu vlastníka pozemku parc.č. 53/11 v k.ú. Klenovice u Soběslavi o jeho odprodej obci. Tento pozemek je o výměře 233 m2 a byl by využit na místní komunikaci. Paní xxxxxxxxxx, majitelka pozemku, požaduje cenu ve výši Kč 100,-- za 1 m2. Zastupitelstvo obce schvaluje koupi tohoto pozemku za požadovanou cenu. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 10) K dalšímu naplňování územního plánu obce je třeba požádat o bezúplatný převod pozemků do vlastnictví obce, jejichž vlastníkem je Pozemkový fond České republiky. Starosta obce seznámil zastupitelstvo s lokalitami obce, v nichž se tyto pozemky nacházejí. Jedná se o pozemky v katastrálním území Klenovice u Soběslavi parc.č.: PK a KN 8, 229, 274/2, 406, 415, 416/1, 418/1, 418/2, 426, 428, 454, 756, 757, 758, 770, 771, 774, 1315, 1315/5, 1316, 1459, 1460, 1464, 1467, 2116, 2117/1, 2122/36, 2122/37. Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným převodem výše zmíněných pozemků. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 11) Starosta obce informoval o žádosti firmy T.O.D.O.K. s.r.o. o změnu územního plánu obce z důvodu jejich uvažované koupě provozní budovy od firmy M belt s.r.o. Změna územního plánu je pro žádající firmu nutná nejen k provozování jejich stávající podnikatelské činnosti – prodej a montáž oken, ale i v souvislosti s možným rozšířením jejich předmětu podnikání o provozování ubytování včetně relax centra. Zastupitelstvo obce důvody změny územního plánu projednalo v širších souvislostech, zvláště ve vazbě na sousedící zemědělský podnik, a prozatím realizaci změny číslo 3 územního plánu obce Klenovice neodsouhlasilo. (Hlasování: 0 pro, 7 proti, 0 zdržel). Zastupitelstvo obce současně ukládá starostovi zjistit bližší údaje o rizicích vyplývajících ze sousedství zemědělské prvovýroby s uvažovaným provozováním ubytovacích služeb. Na základě posouzení těchto vlivů bude o realizaci územního plánu dále jednáno (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 12) Starosta obce seznámil zastupitelstvo se zamýšlenou parcelací pozemků v nové lokalitě obce a to V lukách (na úroveň bývalého hřiště). Jedná se zatím o studii budoucího využití dalšího území obce v souladu s územním plánem. Zastupitelstvo obce schvaluje předložené studie zpracované panem Janem Švecem. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 13) Různé a diskuse:
  - Starosta informoval o nabídce firmy Aspida na prezentaci obce v turistické publikaci Cestujeme po kraji Jihočeském za cenu Kč 5.515,--. O tuto formu zveřejnění nemá obec zájem.
  - Starosta obce informoval o blížícím se 13. mezinárodním festivalu dechových hudeb, který proběhne ve dnech 21.7. – 22.7.2007. V rámci této akce se i v obci Klenovice dne 21.7.2007 uskuteční koncerty dvou dechových hudeb.
  - Starosta obce sdělil zastupitelům návrh klenovické mládeže na vybudování přístřešku včetně sezení za místní restaurací.
  - Starosta informoval o výši příjmu z poplatku za uložení odpadů na skládce TKO Klenovice.
  - Zastupitelstvo bylo seznámeno se stavem komunikace na parkovišti u místní restaurace před nemovitostí pana xxxxxxxxxx. V inkriminovaném místě dochází k poškozování povrchu vozovky vlivem pohybu podloží: Z toho důvodu bude provedena sonda, která by měla odhalit příčiny stavu komunikace.
  - Starosta informoval o neutěšeném stavu před místní restauraci, který tkví v parkování nákladních automobilů, tím je ohrožen stav komunikace a stabilita hráze rybníka. Bude řešeno s DI PČR.
  - Starosta obce znovu otevřel otázku zřízení semaforu přes silnici E55 u Pizzerie. Zastupitelstvo obce po projednání opět realizaci semaforu nepodporuje.
  - Starosta obce informoval zastupitelstvo o svém jednání s heraldickou kanceláří, která začne zpracovávat návrh obecních symbolů.
 
ad 14) Usnesení a závěr
 
Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:

Usnesení 28/4/2007 ze dne 22.6.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet Obce Klenovice za rok 2006 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Usnesení 29/4/2007 ze dne 22.6.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje 7. rozpočtovou změnu v roce 2007 dle bodu 4 zápisu.

Usnesení 30/4/2007 ze dne 22.6.2007
Zastupitelstvo obce bere na vědomí cenové nabídky na výstavbu místní komunikace v jihozápadní části obce.

Usnesení 31/4/2007 ze dne 22.6.2007
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi oslovit stavební firmy k realizaci stavby hasičské zbrojnice a přestavby obecního úřadu do 15.7.2007.

Usnesení 32/4/2007 ze dne 22.6.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení běžné údržby visuté lávky přes řeku Lužnici.

Usnesení 33/4/2007 ze dne 22.6.2007
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole.

Usnesení 34/4/2007 ze dne 22.6.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku parc.č. 53/11 o výměře 233 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi od paní xxxxxxxxxx za cenu Kč 100,-- za 1 m2.

Usnesení 35/4/2007 ze dne 22.6.2007
Zastupitelstvo obce ukládá uzavřít kupní smlouvu dle usnesení 34/4/2007 do 31.8.2007.

Usnesení 36/4/2007 ze dne 22.6.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemků dle bodu 10) zápisu od Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví obce.

Usnesení 37/4/2007 ze dne 22.6.2007
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce požádat o bezúplatný převod pozemků dle usnesení 36/4/2007 do 30.9.2007.

Usnesení 38/4/2007 ze dne 22.6.2007
Zastupitelstvo obce zatím neschvaluje zahájení realizace změny číslo 3 územního plánu obce.

Usnesení 39/4/2007 ze dne 22.6.2007
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce vzhledem k požadované změně územního plánu obce zjistit bližší údaje o rizicích vyplývajících ze sousedství zemědělské prvovýroby s uvažovaným provozováním ubytovacích služeb do 31.8.2007.

Usnesení 40/4/2007 ze dne 22.6.2007
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené studie parcelace pozemků.

Schůzi ukončil starosta ve 22:55 hodin.


Zapsal: Pavel Fitl

Ověřovatelé zápisu:
Jiřina Halašková, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek