KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 5/2007

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Klenovice č. 5/2007

Den a místo zasedání: 20.8.2007 v kanceláři obecního úřadu
Jednání zahájeno: 19:07 hodin

Na zasedání zastupitelstva obce Klenovice bylo přítomno všech sedm členů zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Ověřovateli zápisu byli určeni pan Ing. Roman Bílý a pan Jaroslav Suda.

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Žádost o příspěvek na ČOV
4) Stavba hasičské zbrojnice a úpravy OÚ
5) Dotace na techniku SDH
6) Změna územního plánu
7) Obecní znak a prapor
8) Investiční akce
9) Oprava parkoviště nad hospodou
10) Rozpočtové změny
11) Různé a diskuse
12) Usnesení a závěr

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Nejsou splněna tato usnesení zastupitelstva obce:
  usnesení č. 5/2005 ze dne 5.9.2005, ZO schvaluje, bod 6: prodej pozemku parc.č. 381/18 v k.ú. Klenovice u Soběslavi paní xxxxxxxxxx.
 
ad 3) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zkolaudovali individuální ČOV u svého rodinného domu v obci Klenovice. Podle schválených a dosud platných pravidel obec ze svého rozpočtu poskytuje příspěvek stavebníkům na tuto jejich investici. Manželé xxxxxxxxxx proto požádali o příspěvek na vybudování individuální čistírny odpadních vod. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek manželům xxxxxxxxxx ve výši Kč 25.000,--. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 4) Na minulém jednání zastupitelstvo obce uložilo starostovi oslovit stavební firmy k realizaci stavby hasičské zbrojnice a přestavby obecního úřadu. Zpočátku byly osloveny tři firmy (z toho dvě místní), ale všechny již neměly v letních a podzimních měsících volné kapacity. Nakonec byl osloven pan Ing. Jaroslav Škoda, který nabídku na tyto dvě akce přijal.
V souvislosti s přestavbou obecního úřadu starosta obce zmínil špatný stav oken a fasády budovy OÚ a navrhnul, aby v rámci této přestavby byla ještě vyměněna okna a opravena fasáda. Tato změna v uvažované rekonstrukci si vyžádá finanční prostředky zhruba ve výši Kč 150.000,--, které budou kryty z přebytku hospodaření minulých let a řešeny rozpočtovou změnou. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 5) Starosta obce informoval zastupitelstvo o podání žádosti o grant na nákup mobilní požární techniky – 1 kusu přenosného motorového kalového čerpadla HONDA WT 30 XK3 DE a 1 kusu plovoucího čerpadla NIAGARA. Celkové náklady tohoto projektu činí Kč 84.168,-- a z grantu by mohlo být financováno 70%, tj. Kč 58.917,60. Zbylá část výdajů na pořízení této techniky by byla kryta z rozpočtu obce.
Dále v rámci tohoto bodu zastupitelstvo probralo otázku nutnosti pořízení dalších zařízení, která by byla využita v případě mimořádných živelních událostí. Jedná se o elektrocentrálu, motorovou pilu, vysokotlaký vodní čistič WAP a přenosná svítidla se stojanem. Pořízení těchto čtyř kusů majetku zatíží rozpočet obce ve výši Kč 60.000,--. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 6) Zastupitelstvo obce se na svém minulém jednání zabývalo žádostí firmy T.O.D.O.K. s.r.o. o změnu územního plánu obce z důvodu jejich uvažované koupě provozní budovy od firmy M belt s.r.o. Změna územního plánu by byla pro žádající firmu nutná nejen k provozování jejich stávající podnikatelské činnosti, ale i v souvislosti s uvažovaným rozšířením jejich předmětu podnikání o provozování ubytování včetně relax centra. V současné době jednatel společnosti svou žádost zrušil a od požadavku změny územního plánu obce odstoupil.
 
ad 7) Na základě dřívějšího schválení zastupitelstvem obce oslovil starosta heraldickou kancelář pana Miroslava J.V. Pavlů k navržení obecních symbolů. Obci bylo předloženo celkem osm návrhů znaku a praporu obce Klenovice, které vycházejí z historických pramenů vážících se ke Klenovicím (javor klen, premonstrátské symboly, rožmberská růže a v barevné symbolice zmíněna města Tábor a Soběslav). Všichni zastupitelé byli v předstihu s těmito návrhy seznámeni a po starostou provedeném shrnutí významu jednotlivých prvků navrhovaných znaků byla zastupitelstvem obce vybrána varianta číslo 8 – modro červený vertikálně půlený podklad znaku s ústředním motivem dvou listů klenu se čtyřmi křídlatými dvounažkami v barvě žluté vyrůstající z uprostřed umístěné žluté opatské berly, z jejíž patice hlavice se dvojesovitě snáší sudarium. V levém horním rohu je položena žlutá lilie a v pravém lilie v barvě bílé. Z koncepce znaku vychází i prapor, který je tvořen čtyřmi vertikálními pruhy - v pořadí zleva žlutým (1/6 plochy), modrým (1/3 plochy), červeným (1/3 plochy) a bílým (1/6 plochy). Ve středu praporu v poli modrém a červeném je umístěn stěžejní motiv znaku v témže provedení – dva listy klenu se čtyřmi křídlatými dvounažkami a opatská berla se sudariem.
 
zastupitelstvem schválený znak obce Klenovice
znak
zastupitelstvem schválený prapor obce Klenovice
prapor
 
  Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
Tento zastupitelstvem vybraný znak a prapor obce ještě není možno považovat za platné obecní symboly, protože definitivní posouzení a doufejme i schválení náleží podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Až poté bude moci obec těchto symbolů oficiálně používat.
 
ad 8) Zastupitelstvo obce opětovně projednalo zamýšlené vybudování kanalizace vedoucí přes pozemek pana xxxxxxxxxx. Dle názoru odpovědného zástupce za provozování kanalizace obce pana xxxxxxxxxx je zbudování této kanalizace zbytečné a nic neřešící. Starosta obce a místostarosta získají další informace a pohledy na tuto věc. Realizace plánovaná na letošní rok se prozatím odkládá a připravené finanční prostředky budou využity v jiných kapitolách rozpočtu roku 2007. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
Dále starosta seznámil zastupitelstvo obce, že v letošním roce již nepřichází v úvahu rozšíření separačního dvora, na které bylo v rozpočtu vyčleněno celkem Kč 65.000,--. Tyto prostředky budou přesunuty v rámci změny rozpočtu. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
Starosta obce informoval zastupitelstvo o nutnosti pořídit nový kontejner na velkoobjemový odpad, protože Technické služby Soběslav, které zajišťují jeho vyvážení pravděpodobně v brzké době nebudou mít techniku, pomocí níž by bylo možno kontejner dopravit na skládku, kde je jeho obsah ukládán. Zastupitelstvo obce rozhodlo pořídit nový kontejner na velkoobjemový odpad, u nějž by nehrozilo riziko nekompatibility s dopravními prostředky Technických služeb Soběslav. K financování této investice ve výši Kč 50.000,-- budou využity prostředky přesunuté z nerealizace rozšíření separačního dvora. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 9) Starosta informoval zastupitelstvo o stavu parkoviště před nemovitostí pana xxxxxxxxxx, kde je neustále se zvětšující kus vlnící se vozovky. Pravděpodobnou příčinou je poškozená kanalizace v těchto místech. Bude třeba nechat vytýčit sítě v místě a pak bude provedeno řádné zjištění původu této závady panem Tillem.
Dále starosta informoval o shromažďování velkého množství vody za deštivého počasí před rozestavěným rodinným domem pana xxxxxxxxxx a pod domem pana xxxxxxxxxx. Bylo rozhodnuto o osazení dvou uličních vpusti po obou stranách, které by měly neodtékající vody pojmout.
 
ad 10) V průběhu jednání zastupitelstva obce vyplynula nutnost úpravy rozpočtu, které jsou shrnuty v 8.rozpočtové změně roku 2007. Rozpočtová změna obsahuje tato rozpočtová opatření:
  Rozpočtové opatření 16/2007
  přestavba budovy obecního úřadu
  účet § pol. text
  231 6171 6xxx Činnost místní správy 150.000,00
        Výdaje celkem 150.000,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 150.000,00
        Financování celkem 150.000,00

  Rozpočtové opatření 17/2007
  mobilní požární technika - změna ceny pořizovaného majetku
  účet § pol. text
  231 5512 5xxx Požární ochrana - dobrovolná část -40.000,00
  231 5512 6xxx Požární ochrana - dobrovolná část 40.000,00
        Výdaje celkem 0,00

  Rozpočtové opatření 18/2007
  nákup zařízení - elektrocentrála (30.000), motorová pila (20.000), vysokotlaký vodní čistič WAP (5.000), přenosná svítidla se stojanem (5.000)
  účet § pol. text
  231 5512 5xxx Požární ochrana - dobrovolná část 60.000,00
        Výdaje celkem 60.000,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 60.000,00
        Financování celkem 60.000,00

  Rozpočtové opatření 19/2007
  odstoupení od záměru vybudování kanalizace
  účet § pol. text
  231 2321 6xxx Odvádění a čištění odpadních vod -560.000,00
        Výdaje celkem -300.000,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -300.000,00
        Financování celkem -300.000,00

  Rozpočtové opatření 20/2007
  odstoupení od záměru rozšíření separačního dvora (65.000), nákup velkoobjemového kontejneru (50.000)
  účet § pol. text
  231 3723 6xxx Sběr a svoz ostatních odpadů -65.000,00
  231 3723 6xxx Sběr a svoz ostatních odpadů 50.000,00
        Výdaje celkem -15.000,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -15.000,00
        Financování celkem -15.000,00

  Zastupitelstvo obce rozpočtová opatření projednalo a schvaluje. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 11) Různé a diskuse:
  - Starosta obce již poněkolikáté znovu otevřel otázku zřízení semaforu přes silnici I/3 u Pizzerie. Někteří zastupitelé se ztotožňují s úvahou, že instalace semaforu by bezpečnost na přechodu nezvýšila, spíše by zde hrozilo riziko hlavně u dětí, které by mohly po rozsvícení zeleného znamení pro chodce bez jakékoliv obezřetnosti vstoupit na přechod, ať se nezastavitelně blíží vozidlo či nikoliv. Zastupitelstvo obce po projednání opět realizaci semaforu nepodporuje. (Hlasování: 1 pro, 5 proti, 1 zdržel). Ing. Roman Bílý navrhnul jako vhodnější alternativu k semaforu pořízení rychlostního panelu, který zobrazuje aktuální rychlost vozidla. Zastupitelé rozhodli se touto variantou, která by měla vést ke zvýšení bezpečnosti chodců, dále zabývat a uložilo starostovi shromáždit bližší informace o možnosti využití rychlostního panelu v naší obci.
  - Starosta obce informoval o pohybu pracovníků firmy GEODIS BRNO s.r.o. v katastru naší obce, kteří pracují na vymezení vnějšího a vnitřního obvodu katastru. Tato jejich činnost vyplývá z probíhající komplexní pozemkové úpravy obce.
  - Starosta informoval zastupitele o dokončení opravy komunikace I/3, kterou v rekordním čase, místo plánovaných 13 dnů 8, provedla firma Strabag a.s. Vlivem opravy došlo k nepřijatelnému výškovému rozdílu mezi povrchem opravené komunikace a nájezdy do nemovitostí ležících kolem této silnice. Starosta obce proto kontaktoval zástupce zhotovitele a investora z důvodu upravení nájezdů z komunikace do přilehlých nemovitostí, které bylo za jeho asistence provedeno. V této souvislosti starosta zmínil žalostný stav chodníků ležících kolem silnice I/3 a nutnost jejich rekonstrukce v nejbližší budoucnosti.
  - Starosta v dalším bodě různého informoval zastupitelstvo o svém jednání se zástupcem společnosti Hydroprojekt CZ a.s., která se podílí na přípravě realizace protipovodňových opatření na Lužnici, do čehož by byla zahrnuta i naše osada Ovčín a její ochrana.
  - Starosta seznámil zastupitele s žádostí manželů Nebuských o příkup pozemku k jejich rekreační nemovitosti v lokalitě „Na Veselce“. Pozemek zatím není geodeticky vyřešen a až se tak stane, bude zastupitelstvo obce v této věci dále jednat.
  - Starosta informoval o žádosti pana xxxxxxxxxx a manželů xxxxxxxxxx o možnost příkupu části pozemků sousedících s jejich nemovitostmi. Starosta a místostarosta zjistí na místě samém možnost příkupu a dle jejich poznatků bude provedeno zaměření a pak realizován odprodej.
  - Starosta informoval o zjištění skutečnosti, že mezi firmou Vorel spol. s r.o. a budovou kravína je část pozemku parc.č. 1314, který je v majetku Pozemkového fondu České republiky a tím pádem má firma přístup do svého objektu přes cizí pozemek. Na podnět firmy Vorel spol. s r.o. probíhá lustrace pozemku a protože je pravděpodobně součástí komunikace, musí se pozemek vytýčit a na základě prokázání této skutečnosti by mohl být převeden do vlastnictví obce. Tato situace byla probrána s jednatelem společnosti.
  - Starosta seznámil zastupitele se sdělením firmy Elektrotrans, a.s. o záměru zřízení vedení (400 kW) velmi vysokého napětí. Realizace této stavby hatí do budoucna zvažované plány obce, protože v prostoru umístění vedení VVN obec zamýšlela zbudovat rybník o rozloze cca 1 ha, který by mohl sloužit jako koupaliště s kořenovým čištěním vody. S provedením stavby vedení velmi vysokého napětí se počítá kolem roku 2020.
  - Místostarosta obce informoval o nárůstu průjezdu nákladních aut do skládky přes Klenovice, i když povolená trasa je pouze přes obec Roudná.
  - Místostarosta informoval zastupitele o zvýšeném výskytu psích exkrementů na obecních pozemcích sousedících s nemovitostmi občanů.
  - Místostarosta informoval o vizi přípravy nové lokality k zástavbě rodinných domků nad domem pana xxxxxxxxxx. Pozemky v těchto místech jsou ve vlastnictví soukromých osob, proto je nutno s nimi vstoupit v jednání, zda by byli ochotni je prodat obci za přijatelnou cenu, ta by je pak rozparcelovala, zasíťovala a prodala na výstavbu rodinných domků. Dle zpracované studie je možno zde získat 12 stavebních parcel.
 
ad 12) Usnesení a závěr
 
Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:

Usnesení 41/5/2007 ze dne 20.8.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku manželům xxxxxxxxxx ve výši Kč 25.000,-- na vybudování individuální ČOV.

Usnesení 42/5/2007 ze dne 20.8.2007
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vybraného zhotovitele stavby hasičské zbrojnice a přestavby budovy obecního úřadu pana Ing. Jaroslava Škodu.

Usnesení 43/5/2007 ze dne 20.8.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření úpravy obecního úřadu o výměnu oken a opravu fasády.

Usnesení 44/5/2007 ze dne 20.8.2007
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podání žádosti o grant na nákup mobilní požární techniky.

Usnesení 45/5/2007 ze dne 20.8.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení motorové pily, elektrocentrály, vysokotlakého vodního čističe WAP a přenosných světel se stojanem.

Usnesení 46/5/2007 ze dne 20.8.2007
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zpětvzetí žádosti firmy T.O.D.O.K. o změnu územního plánu obce.

Usnesení 47/5/2007 ze dne 20.8.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje obecní znak a prapor dle návrhu č. 8 zpracovaného heraldikem panem Miroslavem J.V.Pavlů.

Usnesení 48/5/2007 ze dne 20.8.2007
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce učinit kroky k projednání obecních symbolů v podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky do 31.10.2007.

Usnesení 49/5/2007 ze dne 20.8.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje odložení výstavby kanalizace přes pozemek pana xxxxxxxxxx v roce 2007.

Usnesení 50/5/2007 ze dne 20.8.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje nerealizaci rozšíření separačního dvora v roce 2007.

Usnesení 51/5/2007 ze dne 20.8.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení nového kontejneru na velkoobjemový odpad.

Usnesení 52/5/2007 ze dne 20.8.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje 8. rozpočtovou změnu v roce 2007 dle bodu 10 zápisu.

Usnesení 53/5/2007 ze dne 20.8.2007
Zastupitelstvo obce neschvaluje zřízení semaforu přes silnici I/3 u Pizzerie.

Usnesení 54/5/2007 ze dne 20.8.2007
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zjistit bližší informace o možnosti využití rychlostního panelu umístěného na silnici I/3 do 31.10.2007.

Usnesení 55/5/2007 ze dne 20.8.2007
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi a místostarostovi vstoupit v jednání s majiteli pozemků nad domem pana xxxxxxxxxx k uvažovanému vytvoření nové lokality určené k zástavbě do 30.9.2007.

Schůzi ukončil starosta ve 22:00 hodin.


Zapsal: Pavel Fitl

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Roman Bílý, v.r.
Jaroslav Suda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek