KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 6/2007

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Klenovice č. 6/2007

Den a místo zasedání: 22.10.2007 v kanceláři obecního úřadu
Jednání zahájeno: 19:12 hodin

Na zasedání zastupitelstva obce Klenovice bylo přítomno šest členů zastupitelstva obce, Mgr. Martin Náhlík – nepřítomen, omluven.
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Ověřovateli zápisu byli určeni paní Jiřina Halašková a paní Jiřina Severová.

Program:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Vnitřní směrnice o oběhu dokladů – dodatek č. 1
4) Rozpočtový výhled 2008 - 2011
5) Rozpočtové změny
6) Inventarizace 2007
7) Ukazatel rychlosti
8) POV 2008 a investiční akce 2008
9) Dvousložková cena vodného
10) Dílčí přezkum hospodaření
11) Smlouva – předškolní vzdělávání
12) Nejvyšší soud - hřiště
13) Různé a diskuse
14) Usnesení a závěr

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen.
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Nejsou splněna tato usnesení zastupitelstva obce:
  usnesení č. 5/2005 ze dne 5.9.2005, ZO schvaluje, bod 6: prodej pozemku parc.č. 381/18 v k.ú. Klenovice u Soběslavi paní xxxxxxxxxx.
  usnesení č. 55/5/2007 ze dne 20.8.2007: vstoupení v jednání s majiteli pozemků nad domem pana xxxxxxxxxx k uvažovanému vytvoření nové lokality určené k zástavbě.
 
ad 3) Zastupitelé obce byli seznámení s návrhem dodatku číslo 1 k vnitřní směrnici č. 4/2005 o oběhu účetních dokladů. Tímto dodatek je uvedena směrnice obce do souladu s právní normou řešící cestovní náhrady a dále je upraven limit pokladní hotovosti, jehož výše není stanovena. Zastupitelstvo obce navržené změny směrnice schvaluje. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 4) Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtového výhledu obce Klenovice na období let 2008-2011. Výhled rozpočtu je pro rok 2008 sestaven jako schodkový s pokrytím přebytky let minulých. Rok 2009 je výhledově rozpočtován přebytkově z důvodu vrácení půjčených finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky do Fondu rozvoje bydlení obce Klenovice. V dalších letech je rozpočtový výhled sestaven jako vyrovnaný. Rozpočtový výhled je níže uveden v tabulce:
 
  PŘÍJMY
  třída název 2008 2009 2010 2011
  1 Daňové příjmy 5 700 000,00 5 750 000,00 5 800 000,00 5 850 000,00
  2 Nedaňové příjmy 415 500,00 418 000,00 356 500,00 386 000,00
  3 Kapitálové příjmy        
  4 Přijaté transfery 12 500,00 13 000,00 13 500,00 14 000,00
  Příjmy celkem 6 128 000,00 6 181 000,00 6 170 000,00 6 250 000,00
 
  VÝDAJE
  třída název 2008 2009 2010 2011
  5 Běžné výdaje 3 400 000,00 3 500 000,00 3 600 000,00 3 700 000,00
  6 Kapitálové výdaje 3 612 000,00 2 568 000,00 2 570 000,00 2 550 000,00
  Výdaje celkem 7 012 000,00 6 068 000,00 6 170 000,00 6 250 000,00
 
  FINANCOVÁNÍ
  třída název 2008 2009 2010 2011
  8 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 884 000,00 287 000,00 0,00 0,00
  8 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 0,00 -400 000,00 0,00 0,00
  Financování celkem 884 000,00 -113 000,00 0,00 0,00
 
  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
    2008 2009 2010 2011
  Výsledek hospodaření -884 000,00 113 000,00 0,00 0,00
  Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtový výhled obce Klenovice na období 2008–2011. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 5) Zastupitelstvu obce byl předložen návrh 10.rozpočtové změny v roce 2007. Rozpočtová změna obsahuje tato rozpočtová opatření:
  Rozpočtové opatření 24/2007
  změna daňových příjmů ze SR dle upřesnění očekávané skutečnosti roku 2007
  účet § pol. text
  231   1111 daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 28 300,00
  231   1112 daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 42 700,00
  231   1113 daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosu 5 700,00
  231   1121 daň z příjmů právnických osob 14 400,00
  231   1211 daň z přidané hodnoty 31 800,00
        Příjmy celkem 122 900,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -122 900,00
        Financování celkem -122 900,00

  Rozpočtové opatření 25/2007
  poplatky za uložení odpadů
  účet § pol. text
  231   1333 poplatky za uložení odpadů 500.000,00
        Příjmy celkem 500.000,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -500.000,00
        Financování celkem -500.000,00

  Rozpočtové opatření 26/2007
  poplatek ze psů
  účet § pol. text
  231   1341 poplatek ze psů 500,00
        Příjmy celkem 500,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -500,00
        Financování celkem -500,00

  Rozpočtové opatření 27/2007
  prodej dřeva
  účet § pol. text
  231 1032 2xxx Podpora ostatních produkčních činností 700,00
        Příjmy celkem 700,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -700,00
        Financování celkem -700,00

  Rozpočtové opatření 28/2007
  stočné
  účet § pol. text
  231 2321 2xxx Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 10 000,00
        Příjmy celkem 10 000,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -10 000,00
        Financování celkem -10 000,00

  Rozpočtové opatření 29/2007
  úroky od banky ze ZBÚ
  účet § pol. text
  231 6310 2xxx Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 9 000,00
        Příjmy celkem 9 000,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -9 000,00
        Financování celkem -9 000,00

  Rozpočtové opatření 30/2007
  restaurace: skříně (22,5 tis.Kč), stoly (27,4 tis.Kč), židle (83,5 tis.Kč), přístřešek (35,0 tis.Kč)
  účet § pol. text
  231 3613 5xxx Nebytové hospodářství 168 400,00
        Výdaje celkem 168 400,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 168 400,00
        Financování celkem 168 400,00

  Rozpočtové opatření 31/2007
  pojištění majetku obce
  účet § pol. text
  231 6320 5xxx Pojištění funkčně nespecifikované 6 300,00
        Výdaje celkem 6 300,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 6 300,00
        Financování celkem 6 300,00

  Rozpočtové opatření 32/2007
  elektrická energie - veřejné osvětlení
  účet § pol. text
  231 3631 5xxx Veřejné osvětlení 25 000,00
        Výdaje celkem 25 000,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 25 000,00
        Financování celkem 25 000,00

  Rozpočtové opatření 33/2007
  ukazatel rychlosti
  účet § pol. text
  231 2212 6xxx Silnice 100 000,00
        Výdaje celkem 100 000,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 100 000,00
        Financování celkem 100 000,00

  Zastupitelstvo obce rozpočtová opatření projednalo a schvaluje. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel).
Starosta obce dále informoval zastupitelstvo o čtyřech rozpočtových změnách, které v souladu s vnitřní směrnici č. 2/2006 o rozpočtu provedl. Těmito změnami došlo ve většině případů pouze k přesunu rozpočtových prostředků mezi jednotlivými rozpočtovými paragrafy, tudíž ke změně objemu celkového rozpočtu nedošlo. Jedno rozpočtové opatření, kde došlo ke změně objemu rozpočtu v příjmové stránce, bylo starostou provedeno z důvodu přijetí investiční dotace z rozpočtu kraje na výstavbu hasičské zbrojnice. Zastupitelstvo obce starostou provedená rozpočtová opatření bere na vědomí bez výhrad. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 6) Starosta obce informoval zastupitelstvo o svém rozhodnutí k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2007. Fyzická inventura proběhne dne 15.12.2007.
 
ad 7) Na základě usnesení zastupitelstva z minulého jednání starosta shromáždil informace o možnosti využití rychlostního panelu v obci a se třemi získanými nabídkami od dodavatelských firem seznámil zastupitelstvo. Cena rychlostního panelu se pohybuje ve výši až cca 100 tis.Kč. Starosta dále informoval, že pro umístění tohoto zařízení je třeba řádné povolení odboru dopravy Krajského úřadu v Českých Budějovicích, proto na základě schválení pořízení panelu bude nutno požádat o souhlasné stanovisko krajského úřadu. Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení rychlostního panelu za cenu cca 100 tis.Kč. Realizace akce pravděpodobně proběhne ještě v letošním roce. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 8) Starosta informoval zastupitelstvo, že do 30. listopadu 2007 je možno podávat žádosti o dotace z Programu obnovy venkova na rok 2008. V rámci tohoto programu bude požádáno o dotaci na tyto akce:
  1) rekonstrukce obecního úřadu včetně výměny střešní krytiny
  2) oprava hráze požární nádrže
  (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel).
  Starosta dále informoval zastupitelstvo o podání žádosti o dotaci pro rok 2008 na výstavbu komunikace v jihozápadní části obce. Obec by mohla získat ze státního rozpočtu minimálně 2,5 mil.Kč, zbylá část by byla financována z rozpočtu obce.
V roce 2008 by bylo vhodné řešit opravu chodníků kolem silnice I/3, která by si vyžádala výdaje cca ve výši 1 milión korun. Realizace této akce závisí na peněžních tocích rozpočtu obce.
V rámci tohoto bodu dále starosta informoval zastupitelstvo o své vizi přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 5 – 10 mil.Kč, který by kromě jiného mohl být použit na rozšíření místní restaurace, opravu chodníků, na přípravu dalších lokalit určených k zástavbě.
Ing. Škoda i Ing. Bílý zmínili vhodnost stanovení priorit pro další rozvoj obce. Tato myšlenka zanikla v plamenné diskusi týkající se přístavby místní restaurace.
Dále starosta informoval o možnostech dotací na opravu komunikací, které vedou ven z obce. Tento dotační titul by mohl být využit na rekonstrukci komunikace směřující na samotu Pod Svákovem.
 
ad 9) Starosta obce informoval zastupitelstvo o možnosti uplatnění dvousložkové ceny vodného. Obec Klenovice, jako vlastník vodovodního řadu, může rozhodnout, zda bude pro stanovení vodného nově použita cena dvousložková, nebo i nadále bude uplatňována jednosložková forma vodného. Dvousložková cena vodného spravedlivěji rozděluje náklady na provoz vodovodů mezi jednotlivé odběratele. Při současně užívané jednosložkové formě vodného platí některé náklady spjaté s odběrním místem bez ohledu na výši spotřeby vody (měření, odečet, výměny a cejchování vodoměrů, fakturace, apod.) za odběratele s nízkou spotřebou odběratelé se spotřebou vyšší. Dvousložková cena je složena z pevné složky (za to, že je odběratel připojen do sítě) a z pohyblivé složky, která je vypočtena dle odebraného množství vody.
Zastupitelstvo obce zatím ve stanovení formy ceny vodného nerozhodlo.
Zastupitelům byl předložen dodatek číslo 1 ke Smlouvě o provozování vodovodu mezi obcí a VaK Jč, a.s., který vychází ze změny legislativy. Zastupitelstvo obce dodatek schvaluje. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 10) Dne 5.10.2007 proběhl dílčí přezkum hospodaření Obce Klenovice za rok 2007, který byl proveden pracovnicemi Krajského úřadu v Českých Budějovicích. V hospodaření obce nebyly zjištěny žádné závady či nedostatky.
 
ad 11) Obec Klenovice je dle zákona povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na jejím území. Ke splnění této povinnosti budou využity mateřské školy v Soběslavi. Z tohoto důvodu je nutné s Městem Soběslav uzavřít Smlouvu o podmínkách zajištění předškolního vzdělávání a úhradě neinvestičních výdajů na provoz mateřských škol v Soběslavi. Zastupitelstvo obce se s obsahem smlouvy předložené Městem Soběslav seznámilo a schvaluje ji. Výše příspěvku dle této smlouvy činí Kč 500,-- na jedno dítě a jeden kalendářní měsíc. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 12) Starosta informoval zastupitelstvo obce o rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23. srpna 2007 ve věci hřiště. Tento rozsudek byl vyústěním odvolání obce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích z ledna 2007. Nejvyšší soud ČR zrušil rozsudek krajského soudu ze dne 25.1.2007 a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení, protože považuje jeho posouzení platnosti hospodářské smlouvy za nesprávné. Právní názor vyslovený v rozsudku Nejvyššího soudu ČR je pro odvolací soud závazný.
 
ad 13) Různé a diskuse:
  - Paní Severová zmínila požadavky některých občanů na zřízení autobusových zastávek v obci u spojů, které Klenovicemi projíždějí.
  - Starosta informoval o nabídce dodavatelské firmy na zhotovení přístřešku za místní restaurací. Nabídka na zhotovení stavby je ve výši cca 55 tis.Kč. Bude oslovena další firma k předání další cenové nabídky.
  - Starosta obce informoval o podání žádosti o bezúplatný převod pozemků, která však nebyla přijata z důvodu neúplnosti. Pozemkový fond požaduje geometrické oddělení pozemků na smíšenou a bytovou zástavbu a dále musí být doplněn výkres veřejně prospěšných staveb.
  - Starosta informoval zastupitele o jednání s projektanty firmy Geodis. V současné době bylo dokončeno vytýčení vnějšího a vnitřního katastru obce. V dalším období budou navrhována společná zařízení (obnova původních cest a řešení nových, protipovodňová, protierozní a eventuální vybudování vodní plochy) a byly předány některé územně plánovací dokumenty včetně povodňových zón řeky Lužnice.
  - Starosta informoval o kolaudaci skládky TKO II Klenovice, které předcházelo roční prozatímní užívání.
 
ad 14) Usnesení a závěr
 
Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:

Usnesení 56/6/2007 ze dne 22.10.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek číslo 1 k Vnitřní směrnici č. 4/2005 o oběhu účetních dokladů.

Usnesení 57/6/2007 ze dne 22.10.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce Klenovice na roky 2008-2011.

Usnesení 58/6/2007 ze dne 22.10.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje 10. rozpočtovou změnu v roce 2007 dle bodu 5) zápisu.

Usnesení 59/6/2007 ze dne 22.10.2007
Zastupitelstvo obce bere na vědomí bez výhrad starostou provedené rozpočtové změny dle bodu 5) zápisu.

Usnesení 60/6/2007 ze dne 22.10.2007
Zastupitelstvo obce bere na vědomí termín provedení fyzické inventury majetku obce.

Usnesení 61/6/2007 ze dne 22.10.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení rychlostního panelu.

Usnesení 62/6/2007 ze dne 22.10.2007
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi požádat o povolení k umístění rychlostního panelu do 15.11.2007.

Usnesení 63/6/2007 ze dne 22.10.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova pro rok 2008 na rekonstrukci obecního úřadu včetně výměny střešní krytiny a opravu hráze požární nádrže.

Usnesení 64/6/2007 ze dne 22.10.2007
Zastupitelstvo obce bere na vědomí možnost uplatnění ceny vodného ve dvousložkové formě.

Usnesení 65/6/2007 ze dne 22.10.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek číslo 1 ke Smlouvě o provozování vodovodu mezi Obcí Klenovice a VaK JČ, a.s.

Usnesení 66/6/2007 ze dne 22.10.2007
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o dílčím přezkumu hospodaření Obce Klenovice v roce 2007.

Usnesení 67/6/2007 ze dne 22.10.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o podmínkách zajištění předškolního vzdělávání a úhradě neinvestičních výdajů na provoz mateřských škol v Soběslavi.

Usnesení 68/6/2007 ze dne 22.10.2007
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 23.8.2007 ve věci hřiště.

Schůzi ukončil starosta ve 22:55 hodin.


Zapsal: Pavel Fitl

Ověřovatelé zápisu:
Jiřina Halašková, v.r.
Jiřina Severová, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek