KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Klenovice č. 1/2008

Den a místo zasedání: 10.3.2008 v kanceláři obecního úřadu
Jednání zahájeno: 19:30 hodin

Na zasedání zastupitelstva obce Klenovice bylo přítomno všech sedm členů zastupitelstva obce.
Ověřovateli zápisu byli určeni pan Ing. Roman Bílý a pan Jaroslav Suda.

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a konstatoval, že je přítomno všech sedm zastupitelů, tzn. zastupitelstvo je usnášeníschopné. Starosta obce navrhnul k zařazení další body: Odměny zastupitelů; Rozpočtové změny. Předložená změna v programu byla schválena a program jako celek byl rovněž všemi zastupiteli schválen.
  Upravený program:
    1) Zahájení a program
    2) Kontrola usnesení
    3) Inventarizace 2007
    4) Cena vodného pro rok 2008 – jednosložková či dvousložková
    5) Obecně závazná vyhláška o dvousložkové formě vodného
    6) Žádost o příspěvek na ČOV
    7) Žádost o odkoupení části obecního pozemku
    8) Žádosti o finanční příspěvky
    9) Poplatek za odpady – Pneuservis Kazda
  10) Investiční akce roku 2008
  11) Oslavy v roce 2008
  12) Parcelace pozemků
  13) Odměny zastupitelů
  14) Rozpočtové změny
  15) Různé a diskuse
  16) Usnesení a závěr
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Nejsou splněna tato usnesení zastupitelstva obce:
  usnesení č. 5/2005 ze dne 5.9.2005, ZO schvaluje, bod 6: prodej pozemku parc.č. 381/18 v k.ú. Klenovice u Soběslavi paní xxxxxxxxxx.
 
ad 3) Starosta obce informoval zastupitelstvo o výsledku inventarizace majetku obce k 31.12.2007. Zastupitelé obce berou na vědomí vyřazení majetku dle inventarizačního zápisu, s nímž byli na jednání seznámeni a inventarizaci majetku obce k 31.12.2007 schvaluji. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 4) Zastupitelstvo obce opětovně projednávalo stanovení způsobu úhrady vodného – jednosložková či dvousložková forma. Starosta podrobně vysvětlil způsob výpočtu ceny vodného ve formě dvousložkové i jednosložkové. Při jednosložkové formě by vycházela cena za 1 m3 odebrané pitné vody Kč 32,50, při dvousložkové Kč 30,-- za 1 m3 odebrané vody a pevná cena ve výši Kč 222,--. Uvedené ceny jsou bez DPH. Zastupitelstvo rozhodlo, že v obci Klenovice bude zavedena dvousložková forma úhrady vodného. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel). Zastupitelstvo obce rovněž schvaluje výše uvedenou cenu vodného ve dvousložkové formě, t.j. Kč 30,-- za 1 m3 odebrané vody a pevná cena ve výši Kč 222,--. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 5) Na základě schválení dvousložkové formy úhrady vodného v předchozím bodě tohoto jednání zastupitelstvo obce projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky Obce Klenovice č. 1/2008, o stanovení úhrady vodného ve dvousložkové formě. Zastupitelstvo obce tuto vyhlášku schvaluje s účinností od 1.4.2008. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 6) Manželé xxxxxxxxxx zkolaudovali individuální ČOV u svého rodinného domu v obci Klenovice. Podle schválených a dosud platných pravidel obec ze svého rozpočtu poskytuje příspěvek stavebníkům na tuto jejich investici. Manželé xxxxxxxxxx proto požádali o příspěvek na vybudování individuální čistírny odpadních vod. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek manželům xxxxxxxxxx ve výši Kč 25.000,--. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 7) Starosta obce informoval o žádosti manželů xxxxxxxxxx o odkoupení části pozemku před jejich rodinným domem. Tento pozemek kdysi přináležel k jejich nemovitosti, v současné době je součástí obecní komunikace. Tento získaný pozemek by byl využit jako přirozená zábrana k ochraně jejich domu (osazeny obrubníky) a také k odvodnění nemovitosti. Zastupitelstvo žádost manželů xxxxxxxxxx projednalo a rozhodlo tento pozemek žadatelům zatím neprodávat a provést místní šetření, nalézt jiné vhodnější řešení a ve věci pak rozhodnout. (Hlasování: 0 pro, 7 proti, 0 zdržel).
 
ad 8) Starosta obce seznámil zastupitelstvo se žádostmi o finanční příspěvky. Obecnímu úřadu byly zaslány žádosti od Ochrany fauny České republiky, Poradenského centra pro sluchově postižené v Táboře a Českého svazu včelařů, základní organizace Soběslav. Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí příspěvku Ochraně fauny České republiky ve výši Kč 1.000,--. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel). Poradenskému centru pro sluchově postižené příspěvek schválen nebyl. (Hlasování: 0 pro, 7 proti, 0 zdržel). Českému svazu včelařů, základní organizace Soběslav byl schválen příspěvek ve výši Kč 3.000,--. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 9) Starosta obce informoval o jednání s majitelem místního pneuservisu panem Kazdou, které se týkalo přistoupení jeho firmy k odpadovému systému na území obce zajišťovaného dle Obecně závazné vyhlášky Obce Klenovice č. 2/2001. Pan Kazda bude oprávněn likvidovat odpad vzniklý z jeho podnikatelské činnosti zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu prostřednictvím jedné popelové nádoby o obsahu 110 l umístěné u jeho nemovitosti. V souladu s výše zmíněnou vyhláškou bude s panem Kazdou uzavřena smlouva na likvidaci odpadu. Roční poplatek je schválen ve výši Kč 300,--. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 10) Starosta informoval zastupitelstvo o chystaných investičních akcí v roce 2008. Jednou z priorit je rekonstrukce budovy obecního úřadu včetně rozšíření prostor kanceláře a výměny střešní krytiny, která se bude realizovat v půli letošního roku. Na tuto akci bylo požádáno o dotaci z POV.
Finančně nejnáročnější investiční, rovněž prioritní, akcí v roce 2008 bude výstavba místní komunikace včetně chodníků v jihozápadní části obce. Předpokládané výdaje jsou ve výši 4,6 mil.Kč, na tuto akci bude požádáno o dotaci do poloviny března 2008.
Dále starosta informoval o zpracovaném projektu na rekonstrukci chodníků podél silnice I/3. Tato akce by si vyžádala výdaje ve výši více jak 4 mil.Kč. V souvislosti s opravou chodníků by v těchto místech mohla být provedena i rekonstrukce veřejného osvětlení – předpokládané výdaje 500 tis.Kč. Na obě tyto akce by bylo možno získat dotace.
Starosta dále prezentoval svou představu o využití uvolněných rozpočtovaných prostředků vyhrazených na výstavbu místní komunikace v jihozápadní části obce v případě získání dotace na tuto akci. Takto neodčerpané prostředky by mohly být využity na přístavbu sálu místní restaurace. Zastupitelé byli seznámeni s návrhem úprav restaurace zpracovaný panem Ing. Benedou. Výdaje na tuto akci by se podle rozsahu přístavby pohybovaly ve výši 1,3 – 1,8 mil. Kč. Zastupitelé se k realizaci této zamýšlené akce v podstatě nevyjádřili. Místostarosta obce poukazoval na budoucí minimální využitelnost zvětšených prostor a dále byly napříč zastupitelstvem diskutovány stavebně technické detaily provedení přístavby restaurace.
 
ad 11) Starosta obce informoval, že před sto lety byl založen místní sbor dobrovolných hasičů. Z toho důvodu navrhuje uskutečnění oslav tohoto významného jubilea. Starosta by rád v rámci oslav uspořádal na klenovické návsi závody v požárním sportu. Tato akce by dle jeho slov mohla přispět k propagaci hasičů a získání zájmu o tuto činnost.
Dále byli zastupitelé informování o blížícím se definitivním schválení obecních symbolů, které bylo podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky doporučeno.
Rovněž starosta připomněl, že v letošním roce uplyne 610 let od první písemné zmínky o obci Klenovice. O konkrétních možných oslavách tohoto výročí nebylo jednáno a ani rozhodnuto.
Zastupitelstvo obce rozhodlo spojit obě výročí včetně významné události získání obecních symbolů do jedněch oslav a uskutečnit je v druhé půli roku. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 12) Starosta seznámil zastupitelstvo obce s navrženou parcelací pozemků v jihozápadní části obce zpracovanou panem Janem Švecem. Takto navržená parcelace je v souladu s územním plánem obce a je to jediná možná varianta rozdělení pozemků v této lokalitě, kde vznikne osm parcel určených k výstavbě rodinných domků. Je nutné sdělit soukromým vlastníkům pozemků, jichž se parcelace dotýká, že v rámci výstavby místní komunikace v těchto místech budou uloženy sítě a majitelé pozemků si budou muset na svoje náklady zhotovit přípojky k parcelám. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 13) Starosta obce seznámil zastupitele s nařízením vlády zveřejněným v sbírce zákonů pod číslem 79/2008 Sb. ze dne 25.2.2008, kterým se upravuje výše odměn za výkon funkce členům zastupitelstev. Na základě tohoto nařízení zastupitelstvo obce Klenovice schválilo s účinností od 1.3.2008 odměny pro jednotlivé zastupitele takto:
Ing. Roman Bílý (člen zastupitelstva): Kč 430,--
Jiřina Halašková (člen zastupitelstva+předseda kulturní komise): Kč 1.270,--
Mgr. Martin Náhlík (člen zastupitelstva+předseda kontrolního výboru): Kč 1.270,--
Jiřina Severová (člen zastupitelstva+předseda finančního výboru): Kč 1.270,--
Jaroslav Suda (člen zastupitelstva+člen kontrolního výboru): Kč 970,--
Ing. Jaroslav Škoda (místostarosta obce): 14.750,--
Mgr. Lubomír Turín (starosta obce): Kč 16.310,--
(Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 14) Zastupitelstvo projednalo v souvislosti s bodem 8) zápisu 1. rozpočtovou změnu v roce 2008, která obsahuje tato rozpočtová opatření:
  Rozpočtové opatření 1/2008
  finanční příspěvek Ochraně fauny České republiky
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  231 3741 5xxx Ochrana druhů a stanovišť   1 000,00
        Výdaje celkem   1 000,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 1 000,00  
        Financování celkem 1 000,00  

  Rozpočtové opatření 2/2008
  finanční příspěvek Českému svazu včelařů, místní organizaci Soběslav
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  231 1019 5xxx Ostatní zemědělská a potravinářská činn.a rozvoj   3 000,00
        Výdaje celkem   3 000,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 3 000,00  
        Financování celkem 3 000,00  

  Zastupitelstvo obce rozpočtová opatření projednalo a schvaluje. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 15) Různé a diskuse:
  - Starosta informoval o posledním rozsudku soudu ve věci hřiště, kdy v současné době je výhradním vlastníkem sporného pozemku Obec Klenovice. Vlastnictví zatím není zapsáno v katastru nemovitostí. Odpůrce podal dovolání.
  - Starosta seznámil zastupitele s nabídkami firem nabízejících zhotovení obecních symbolů – vlajka a znak. Bude řešeno až po schválení obecních symbolů v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.
  - Zastupitelstvo obce se zabývalo otázkou celkového zvýraznění rychlostního panelu, který byl instalován v loňském roce. Dále opět po delší době byla diskutována otázka přecházení přes silnici I/3. V úvahu by připadala instalace zařízení signalizující přechod pro chodce.
  - Zastupitelé byli seznámeni se změnami daně z nemovitostí. Tato problematika bude řešena s účinností od roku 2009.
  - Starosta informoval o provedeném prořezu lip podél komunikace na Novou hospodu.
  - Zastupitelům byla předána informoval o jednáních obcí s Ministerstvem životního prostředí, které navrhuje změnit zákon, na jehož základě plynou do obecního rozpočtu poplatky za uložení odpadů ze skládky v našem katastru. Navrhovaná úprava by finanční prostředky, které v současnosti patří v plné míře obcím, rozdělovala mezi kraje (80%) a obce (20%). Naše obec se připojuje k připravované petici proti takto definované novele zákona.
  - Starosta podal informaci o zahrnutí naší obce do koncepce protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje a grantového programu Jihočeského kraje na ochranu před povodněmi. Je akceptováno obcí navržené opatření na Ovčíně.
  - Starosta obce byl osloven paní Břendovou, která pro obec zajišťuje odvoz a likvidaci separovaného odpadu, s nabídkou možnosti zapůjčení kontejnerů na sběr odpadu. Tyto kontejnery by byly rozmístěny na několika místech po obci. V úvahu přicházejí místa: u ČOV TOPAS v jihozápadní části obce, pod místní restaurací (nebo u dětského hřiště u kapličky) a u ČOV ENVI-PUR (nebo u východní trafostanice).
  - Starosta obce informoval o uvažovaných prodejích pozemků (příkupy) manželům Málkovým (pozemky parc.č. PK 346, díl b o výměře 85 m2, PK 197 díl c o výměře 93 m2 a PK 198 díl d o výměře 17 m2) a panu Mrázovi (pozemek parc.č. PK 346 díl a o výměře 52 m2). Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zveřejnit tento záměr dle zákona o obcích do 17.3.2008. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel). Dále budou obdobně v budoucnu řešeny i další prodeje v jihozápadní lokalitě obce.
  - Starosta nadnesl myšlenku vítání občánků, které by se uskutečnilo v letošním roce.
  - Zastupitelé byli seznámeni, že pro letošní pouť nejsou zajištěny atrakce. Provozovatel těchto zařízení má termín, v němž se koná naše pouť, obsazený a proto navrhnul konání poutě v jiném termínu. Zastupitelstvo v tomto návrhu bylo nejednotné.
  - Dále starosta informoval zastupitelstvo o kácení topolů v sousedství separačního dvora.
  - Místostarosta informoval o výskytu kachen na místním rybníku. Současně s touto informací navrhuje umístění budek, které by kachnám poskytly úkryt.
  - Místostarosta předal informaci z výroční schůze mysliveckého sdružení o pobíhání psů a jízdách na různých čtyřkolkách či dalších motorových vozidlech v honitbě v katastru obce. Tyto činnosti ruší v těchto místech žijící zvěř a rovněž je to v rozporu se zákonem o myslivosti.
  - Dále místostarosta informoval o poškození panelové silnice na samotu Pod Svákovem.
  - Místostarosta sdělil, že pan xxxxxxxxxx v době sněhové kalamity prohrnoval vlastním strojem komunikaci na Novou hospodu. Starosta dodal, že bude s panem xxxxxxxxxx uzavřena dohoda o provedení práce na uhrazení jeho činnosti.
 
ad 16) Usnesení a závěr
 
Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:

Usnesení 1/1/2008 ze dne 10.3.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizaci majetku obce k 31.12.2007 dle zápisu inventarizační komise.

Usnesení 2/1/2008 ze dne 10.3.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje stanovení výše vodného ve dvousložkové formě.

Usnesení 3/1/2008 ze dne 10.3.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje výši vodného pro následující období zkalkulovanou dodavatelem pitné vody takto: pevná složka: Kč 222,-- pohyblivá složka dle množství odebrané vody: Kč 30,-- za 1 m3.

Usnesení 4/1/2008 ze dne 10.3.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Klenovice č. 1/2008, o stanovení úhrady vodného ve dvousložkové formě.

Usnesení 5/1/2008 ze dne 10.3.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek manželům xxxxxxxxxx na vybudování individuální čistírny odpadních vod u jejich rodinného domku v Klenovicích ve výši Kč 25.000,--.

Usnesení 6/1/2008 ze dne 10.3.2008
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce poukázat příspěvek manželům xxxxxxxxxx na vybudování ČOV na jejich účet do 17.3.2008.

Usnesení 7/1/2008 ze dne 10.3.2008
Zastupitelstvo obce neschvaluje odkoupení části pozemku před domem manželů xxxxxxxxxx.

Usnesení 8/1/2008 ze dne 10.3.2008
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi a místostarostovi jednat s manželi xxxxxxxxxx a nalézt jiné vhodné řešení situace před jejich rodinným domem.

Usnesení 9/1/2008 ze dne 10.3.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek Ochraně fauny České republiky ve výši Kč 1.000,--.

Usnesení 10/1/2008 ze dne 10.3.2008
Zastupitelstvo obce neschvaluje finanční příspěvek Poradenskému centru pro sluchově postižené v Táboře.

Usnesení 11/1/2008 ze dne 10.3.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek Českému svazu včelařskému, místní organizaci Soběslav ve výši Kč 3.000,--.

Usnesení 12/1/2008 ze dne 10.3.2008
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce poukázat finanční příspěvky dle usnesení zastupitelstva obce 9/1/2008 a 11/1/2008 na účty příjemců podpory do 17.3.2008.

Usnesení 13/1/2008 ze dne 10.3.2008
Zastupitelstvo obce ukládá výši poplatku za připojení k systému nakládání s odpady dle OZV 2/2001 pro firmu Pneuservis pana Kazdy v roční výši Kč 300,--.

Usnesení 14/1/2008 ze dne 10.3.2008
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce uzavřít smlouvu o přistoupení k odpadovému systému s panem Kazdou do 17.3.2008.

Usnesení 15/1/2008 ze dne 10.3.2008
Zastupitelstvo obce bere na vědomí připravované investiční akce v roce 2008 dle bodu 10) zápisu.

Usnesení 16/1/2008 ze dne 10.3.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje uskutečnění spojených oslav u příležitosti stého výročí založení sboru dobrovolných hasičů, získání obecních symbolů a výročí 610 let od první písemné zmínky o obci Klenovice.

Usnesení 17/1/2008 ze dne 10.3.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje navrženou parcelaci pozemků v jihozápadní části obce dle zpracované studie.

Usnesení 18/1/2008 ze dne 10.3.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu výše odměn za výkon funkce členům zastupitelstva obce dle bodu 13) zápisu.

Usnesení 19/1/2008 ze dne 10.3.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu dle bodu 14) zápisu.

Usnesení 20/1/2008 ze dne 10.3.2008
Zastupitelstvo obce bere na vědomí jednání obcí s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, které se týká změny zákona o odpadech včetně připojení se naší obce k petici proti novelizaci tohoto zákona.

Usnesení 21/1/2008 ze dne 10.3.2008
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zahrnutí naší obce do koncepce protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje a grantového programu Jihočeského kraje na ochranu před povodněmi.

Usnesení 22/1/2008 ze dne 10.3.2008
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozmístění sběrných hnízd s kontejnery na tříděný odpad.

Usnesení 23/1/2008 ze dne 10.3.2008
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce v souladu se zákonem o obcích zveřejnit záměr prodeje pozemků dle deváté odrážky bodu 15) zápisu do 17.3.2008.

Schůzi ukončil starosta ve 22:30 hodin.


Zapsal: Pavel Fitl

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Roman Bílý, v.r.
Jaroslav Suda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek