KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2008

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Klenovice č. 2/2008

Den a místo zasedání: 6.6.2008 v kanceláři obecního úřadu
Jednání zahájeno: 19:17 hodin

Na zasedání zastupitelstva obce Klenovice bylo přítomno pět členů zastupitelstva obce. Ing. Roman Bílý a Mgr. Martin Náhlík – nepřítomni, omluveni.
Ověřovateli zápisu byli určeni paní Jiřina Halašková a paní Jiřina Severová.

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a konstatoval, že je přítomno pět zastupitelů, tzn. nadpoloviční většina a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Starosta obce seznámil zastupitele s navrženým programem jednání, který byl všemi přítomnými zastupiteli schválen.
  Program:
    1) Zahájení a program
    2) Kontrola usnesení
    3) Závěrečný účet obce Klenovice za rok 2007
    4) Komunikace jihozápad - financování
    5) Návrh územního opatření – stavební uzávěra - komunikace jihozápad
    6) Předškolní vzdělávání - úhrada
    7) Školní docházka – smlouva s Městem Tábor
    8) Příspěvek na ČOV
    9) Prodej pozemků
  10) Dotace POV 2008
  11) Výběr zhotovitele výměny střešní krytiny OÚ
  12) Výběr zhotovitele obecních symbolů
  13) Oslavy 100 let hasičů
  14) Rozpočtová změna
  15) Pozemková úprava
  16) Zamýšlená přístavba restaurace
  17) Různé a diskuse
  18) Usnesení a závěr
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Nejsou splněna tato usnesení zastupitelstva obce:
  usnesení č. 5/2005 ze dne 5.9.2005, ZO schvaluje, bod 6: prodej pozemku parc.č. 381/18 v k.ú. Klenovice u Soběslavi paní xxxxxxxxxx.
 
ad 3) Zastupitelstvo obce projednalo návrh závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2007, který byl zveřejněn na úřední desce i na webových stránkách obce dne 19.5.2008 a jenž jednotliví zastupitelé obdrželi předem k prostudování. Do doby konání jednání zastupitelstva obce ani v jeho průběhu nikdo ze zastupitelů či občanů neuplatnil k návrhu žádnou připomínku, tak byl závěrečný účet obce Klenovice za rok 2007 schválen v navrhovaném znění a zastupitelstvo obce Klenovice projednání závěrečného účtu uzavřelo svým vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 4) Starosta obce informoval zastupitelstvo o podané žádosti o dotaci na výstavbu místní komunikace v jihozápadní části obce. Výsledek žádosti by měl být znám v polovině měsíce června 2008. Výdaje na tuto akci si vyžádají prostředky ve výši 4,5 mil. Kč. V případě neposkytnutí dotace budou použity prostředky z rozpočtu obce a dále by pravděpodobně musel být použit přijatý úvěr od peněžního ústavu zhruba ve výši 1 miliónu korun.
 
ad 5) S plánovanou výstavbou místní komunikace v jihozápadní části obce v průběhu druhé poloviny letošního roku bylo starostou navrženo schválení stavební uzávěry pro vstup do tělesa vybudované komunikace na pozemku parc. č. 2418/2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi za účelem napojení na inženýrské sítě. Majitelé přilehlých pozemků, kterých by se stavební uzávěra dotkla, byli o této úvaze informování a bylo jim doporučeno vybudování přípojek k sítím uloženým v této komunikaci. Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování návrhu Územního opatření o stavební uzávěře na dobu 10 let. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 6) Starosta informoval zastupitelstvo o zákonné povinnosti obce zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na jejím území. Ke splnění této povinnosti budou využity mateřské školy v Soběslavi. Z tohoto důvodu je nutné s Městem Soběslav uzavřít Smlouvu o podmínkách zajištění předškolního vzdělávání a úhradě neinvestičních výdajů na provoz mateřských škol v Soběslavi. Zastupitelstvo obce se s obsahem smlouvy předložené Městem Soběslav seznámilo a schvaluje ji. Výše příspěvku dle této smlouvy činí Kč 24.000,--. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 7) Starosta obce informoval zastupitelstvo o obdržení Smlouvy na zajištění povinné školní docházky na II. pololetí školního roku 2007/2008 s Městem Tábor. Naše obec má na základě dohody s Městem Soběslav a v souladu se svou Veřejnou vyhláškou č. 3/2005 stanoveno, že území obce Klenovice je částí školského obvodu Základní školy Soběslav, se sídlem Dr. Edvarda Beneše 50/II, 392 01 Soběslav. Jeden žák z naší obce však navštěvuje Základní školu v Táboře, proto je nutno tuto skutečnost řešit samostatně nad rámec obecně závazné vyhlášky. Dle navrhované smlouvy je příspěvek na zajištění povinné školní docházky na II. pololetí školního roku 2007/2008 ve výši Kč 3.500,--. Zastupitelstvo obce smlouvu s Městem Tábor projednalo a schvaluje včetně výše příspěvku. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 8) Pan xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zkolaudovali individuální ČOV u svého rodinného domu v obci Klenovice. Podle schválených a dosud platných pravidel obec ze svého rozpočtu poskytuje příspěvek stavebníkům na tuto jejich investici. Pan xxxxxxxxxx proto požádal o příspěvek na vybudování individuální čistírny odpadních vod. Zastupitelstvo obce tento příspěvek schvaluje ve výši Kč 25.000,--. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 9) Dne 12.3.2008 Obec Klenovice zveřejnila svůj záměr prodat pozemky v jihozápadní části obce. Na základě tohoto záměru požádal pan xxxxxxxxxx o odprodej pozemku v katastrálním území Klenovice u Soběslavi parc. č. 2122/63 díl a o výměře 52 m2. Zastupitelstvo obce tento odprodej panu xxxxxxxxxx schvaluje za cenu Kč 100,-- za 1 m2. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
Dále o koupi požádali manželé xxxxxxxxxx. Jedná se pozemky v katastrálním území Klenovice u Soběslavi parc. č. 2122/64 díl c o výměře 93 m2, parc. č. 2122/64 díl d o výměře 17 m2 a parc. č. 2122/64 díl b o výměře 85 m2. Zastupitelstvo schvaluje prodej uvedených pozemků manželům xxxxxxxxxx za cenu Kč 100,-- za 1 m2. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 10) Starosta informoval o získání dotace z Programu obnovy venkova na rekonstrukci obecního úřadu včetně výměny střešní krytiny ve výši Kč 100.000,--. Předpokládané výdaje na část této akce zahrnující výměnu střešní krytiny jsou kolem 200 tisíc korun. Částka nad získanou dotaci bude hrazena z rozpočtu obce.
 
ad 11) Starosta obce seznámil zastupitelstvo s přijatými nabídkami na provedení výměny střešní krytiny na obecním úřadu. Na provedení této akce byli osloveni celkem tři potencionální zhotovitelé k předložení cenových nabídek. Pan Pavel Novák z Chotovin, pan David Doležal ze Soběslavi a pan Roman Kupka ze Soběslavi. Ve stanoveném termínu byly obecnímu úřadu doručeny pouze dvě nabídky pánů Nováka a Doležala. Zastupitelstvo z předložených možných variant střešní krytiny zvolilo betonové tašky KM BETA Elegant a klempířské prvky z barveného pozinku. Nabídková cena výměny střešní krytiny včetně klempířských prvků pana Pavla Nováka je ve výši Kč 242.084,-- a pana Davida Doležala ve výši Kč 182.201,08.
Po zhodnocení obdržených nabídek zastupitelstvo obce jako zhotovitele výměny střešní krytiny včetně klempířských prvků na budově obecního úřadu vybralo pana Davida Doležala ze Soběslavi. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 12) V souvislosti se získáním obecních symbolů obec obdržela nabídky firem na zhotovení slavnostního znaku i vlajky a dále na výrobu upomínkových předmětů se znakem obce. Zastupitelstvo obce bylo s těmito materiály seznámeno a rozhodlo, že z důvodu komplexní nabídky společnosti Alerion s.r.o. Brno bude právě tato vybrána ke zhotovení symbolů včetně drobných předmětů s vyobrazením klenovického znaku. Starosta obce přednesl svou představu na strukturu nabízených upomínkových předmětů, která ve finančním vyjádření činí 130 tis.Kč včetně slavnostní vlajky a znaku. Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele obecních symbolů včetně dárkových předmětu v peněžním rozsahu výše uvedeném. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 13) Oslavy stého výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v obci Klenovice proběhnou dne 9.8.2008. Součástí těchto oslav bude i připomenutí výročí 610 let od první písemné zmínky o obci Klenovice a oslavení získání obecních symbolů. Průběh oslav je v této chvíli navrhován následující: slavnostní předání nově zbudované zbrojnice místnímu sboru hasičů včetně prohlídky nově pořízené techniky, položení věnce k pomníku padlých ve světových válkách, uspořádání ukázky soutěže hasičských sborů. Dále by přicházelo do úvahy i uspořádání hudební produkce spojené s možností tance na zbudovaném parketu u místní restaurace.
 
ad 14) Zastupitelstvo projednalo návrh 2. rozpočtové změny v roce 2008, která obsahuje tato rozpočtová opatření:
  Rozpočtové opatření 3/2008
  úhrada za věcné břemeno - E.ON
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  231 3639 2xxx Komunální služby a územní rozvoj j.n. 7 300,00  
        Příjmy celkem 7 300,00  
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   7 300,00
        Financování celkem   7 300,00

  Rozpočtové opatření 4/2008
  sběr detektorů radonu
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  231 3771 2xxx Protiradonová opatření 500,00  
        Příjmy celkem 500,00  
  231 3771 5xxx Protiradonová opatření   500,00
        Výdaje celkem   500,00

  Rozpočtové opatření 5/2008
  Sbírky zákonů - přeplatek
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  231 6171 2xxx Činnost místní správy 1 900,00  
        Příjmy celkem 1 900,00  
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   1 900,00
        Financování celkem   1 900,00

  Rozpočtové opatření 6/2008
  úroky od banky
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  231 6310 2xxx Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 000,00  
        Příjmy celkem 10 000,00  
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   10 000,00
        Financování celkem   10 000,00

  Rozpočtové opatření 7/2008
  Den dětí - balón
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  231 3421 5xxx Využití volného času dětí a mládeže   12 000,00
        Výdaje celkem   12 000,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 12 000,00  
        Financování celkem 12 000,00  

  Rozpočtové opatření 8/2008
  znak a vlajka obce, upomínkové předměty se znakem obce
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  231 3399 5xxx Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků   130 000,00
        Výdaje celkem   130 000,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 130 000,00  
        Financování celkem 130 000,00  

  Rozpočtové opatření 9/2008
  pronájem pozemků - honitba
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  231 1032 2xxx Podpora ostatních produkčních činností 600,00  
        Příjmy celkem 600,00  
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   600,00
        Financování celkem   600,00

  Rozpočtové opatření 10/2008
  prodej pozemků včetně znalecký posudků a návrhu na vklad do KN
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  231 3636 3xxx Územní rozvoj 24 700,00  
        Příjmy celkem 24 700,00  
  231 3636 5xxx Územní rozvoj   1 600,00
        Výdaje celkem   1 600,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   23 100,00
        Financování celkem   23 100,00

  Rozpočtové opatření 11/2008
  projekt - restaurace
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  231 3613 5xxx Nebytové hospodářství   23 000,00
        Výdaje celkem   23 000,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 23 000,00  
        Financování celkem 23 000,00  

  Rozpočtové opatření 12/2008
  školení vč.cestovného - kronikáři
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  231 3319 5xxx Ostatní záležitosti kultury   1 100,00
        Výdaje celkem   1 100,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 1 100,00  
        Financování celkem 1 100,00  

  Rozpočtové opatření 13/2008
  podíl na zisku - pronájem vodovodu
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  231 2310 2xxx Pitná voda 41 000,00  
        Příjmy celkem 41 000,00  
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   41 000,00
        Financování celkem   41 000,00

  Rozpočtové opatření 14/2008
  oslavy 100 let SDH Klenovice
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  231 5512 5xxx Požární ochrana - dobrovolná část   50 000,00
        Výdaje celkem   50 000,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 50 000,00  
        Financování celkem 50 000,00  
  Zastupitelstvo obce rozpočtová opatření projednalo a schvaluje. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 15) Starosta informoval zastupitelstvo obce o průběhu komplexní pozemkové úpravě v obci. V druhé polovině června 2008 se budou vytyčovat vnější a vnitřní obvody území. Dále starosta podrobně seznámil zastupitele s pomístními názvy jednotlivých částí katastru, kdy v některých případech dojde k novým pojmenováním.
 
ad 16) Zastupitelstvo obce se opět zabývalo zamýšlenou přístavbou restaurace v Klenovicích. Starosta obce seznámil přítomné se zpracovaným projektem na tuto akci a s rozpočtovými náklady v něm uvedenými, které jsou ve výši Kč 2,100.000,--. Dle názoru místostarosty obce však tato částka nebude konečná, protože realizace akce si vyžádá další výdaje v rozpočtu neobsažené – např. výměna oken. Místostarosta navrhnul, aby v současné době bylo požádáno o stavební povolení a s realizací vlastní přístavby bylo započato až v případě získání dotace na tuto akci. Zastupitelstvo s návrhem místostarosty souhlasí. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 17) Různé a diskuse:
  - Starosta obce informoval zastupitele o zpracovaném projektu na rekonstrukci veřejného osvětlení podél silnice I/3, na níž bude žádáno o dotaci. Rozpočet na tuto akci je ve výši Kč 535.750,--.
  - Starosta informoval o svém jednání na Městském úřadu v Soběslavi, které se týkalo přispívání na předškolní vzdělávání i nad rámec povinnosti dle zákona. Město Soběslav požaduje od obcí, jejichž dětí navštěvují jím zřízené školky, finanční příspěvky na všechny děti, tedy nejen na ty, které navštěvují mateřskou školu v posledním roce před zahájením školní docházky. Zdůvodněním tohoto kroku je uvažované rozšíření kapacit ve školkách o 60 míst. Je samozřejmé, že obcemi hrazený příspěvek by byl neinvestiční povahy, i když prvotní příčinou pro jeho zavedení je investiční zhodnocení soběslavských školek. Tento požadavek byl prezentován tak, že město bude realizovat akci zvláště kvůli dětem z okolních obcí a bez jejich příspěvku není možno garantovat umístění dětí do mateřských škol. Zastupitelstvu obce v budoucnu pravděpodobně nezbude nic jiného než s tímto navrženým přístupem Města Soběslav souhlasit.
  - Starosta informoval o bezplatné nabídce vybavení našich hasičů zásahovými oděvy.
  - Starosta informoval o kladném hospodářském výsledku při provozování vodovodu v obci firmou VaK JČ, a.s., který je ve výši 41 tis.Kč.
  - Zastupitelé se seznámili s nabídkou firmy Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. na zajištění činností souvisejícími s provozováním kanalizace v obci Klenovice. Starosta přednesl kompletní výčet nabízených služeb a konstatoval, že by bylo vhodné některé z nabízených služeb začít využívat, např. odborný dozor, čištění uličních vpustí, odebírání povinných vzorkům, dohled nad ČOV a dále vedení provozní a majetkové evidence.
  - Starosta informoval o problému, který má obec v rámci DSO Soběslavsko, kdy většina dotačních titulů je určena obcím do 500 obyvatel. Starosta konstatoval, že ve svazku prozatím zůstaneme dál a budeme požadovat po poradci mikroregionu zvýšení aktivity pro naši obec, která se svou velikostí vymyká jeho standardním činnostem zajišťovaným většině obcí svazku.
  - Starosta informoval o stavu v obecních lesích a nutnosti vytěžit suché, vyvrácené a polomové dřevo.
  - Pan Suda nastínil nevhodnost výběru nebo možná nesprávnost seřízení či umístění měřiče rychlosti v obci. Navrhnul i kontaktoval dodavatele a najít vhodné řešení.
  - Starosta si opět posteskl nad nerealizací světelného přechodu v obci a zmínil možnost umístění výstražného blikajícího žlutého světla upozorňujícího na přechod pro chodce. Dále zastupitelstvo diskutovalo o neosvětlení přechodů v obci veřejným osvětlením. K možné realizaci těchto bezpečnostních opatření budou zjištěny bližší podrobnosti.
  - Paní Severová informovala o nekontrolovaném pobíhání dětí na komunikaci v jihovýchodní části obce.
 
ad 18) Usnesení a závěr
 
Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:

Usnesení 24/2/2008 ze dne 6.6.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet Obce Klenovice za rok 2007 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Usnesení 25/2/2008 ze dne 6.6.2008
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podanou žádost o dotaci na výstavbu místní komunikace v jihozápadní části obce.

Usnesení 26/2/2008 ze dne 6.6.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování návrhu Územního opatření o stavební uzávěře na dobu 10 let pro vstup do tělesa vybudované komunikace na pozemku parc.č. 2418/2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi za účelem napojení na inženýrské sítě.

Usnesení 27/2/2008 ze dne 6.6.2008
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zpracovat návrh Územního opatření o stavební uzávěře dle usnesení 26/2/2008 ze dne 6.6.2008 do 31.7.2008.

Usnesení 28/2/2008 ze dne 6.6.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o podmínkách zajištění předškolního vzdělávání a úhradě neinvestičních výdajů na provoz mateřských škol v Soběslavi s Městem Soběslav a výši příspěvku Kč 24.000,--.

Usnesení 29/2/2008 ze dne 6.6.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu na zajištění povinné školní docházky na II. pololetí školního roku 2007/2008 s Městem Tábor a výši příspěvku Kč 3.500,--.

Usnesení 30/2/2008 ze dne 6.6.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek panu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx na vybudování individuální čistírny odpadních vod u jejich rodinného domku v Klenovicích ve výši Kč 25.000,--.

Usnesení 31/2/2008 ze dne 6.6.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku v katastrálním území Klenovice u Soběslavi parc. č. 2122/63 díl a o výměře 52 m2 panu xxxxxxxxxx za cenu Kč 100,-- za 1 m2.

Usnesení 32/2/2008 ze dne 6.6.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků v katastrálním území Klenovice u Soběslavi parc. č. 2122/64 díl c o výměře 93 m2, parc. č. 2122/64 díl d o výměře 17 m2 a parc. č. 2122/64 díl b o výměře 85 m2 manželům xxxxxxxxxx za cenu Kč 100,-- za 1 m2.

Usnesení 33/2/2008 ze dne 6.6.2008
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o získání dotace z Programu obnovy venkova na rekonstrukci obecního úřadu včetně výměny střešní krytiny ve výši Kč 100.000,--.

Usnesení 34/2/2008 ze dne 6.6.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitelem výměny střešní krytiny na budově obecního úřadu pana Davida Doležela ze Soběslavi.

Usnesení 35/2/2008 ze dne 6.6.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitelem slavnostní vlajky a znaku obce včetně výroby upomínkových předmětů se znakem obce firmu Alerion s.r.o. Brno.

Usnesení 36/2/2008 ze dne 6.6.2008
Zastupitelstvo obce bere na vědomí naplánovaný průběh spojených oslav u příležitosti stého výročí založení sboru dobrovolných hasičů Klenovice, získání obecních symbolů a výročí 610 let od první písemné zmínky o obci Klenovice.

Usnesení 37/2/2008 ze dne 6.6.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje 2. rozpočtovou změnu v roce 2008 dle bodu 14) zápisu.

Usnesení 38/2/2008 ze dne 6.6.2008
Zastupitelstvo obce bere na vědomí průběh komplexní pozemkové úpravy včetně pomístních názvů katastru obce.

Usnesení 39/2/2008 ze dne 6.6.2008
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi požádat o stavební povolení na přístavbu místní restaurace do 30.6.2008 a dále zjistit možnosti dotace na tuto přístavbu.

Usnesení 40/2/2008 ze dne 6.6.2008
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zvažovaný požadavek Města Soběslav na finanční příspěvky na všechny děti trvale bydlící v Klenovicích, které navštěvují mateřské školy v Soběslavi.

Usnesení 41/2/2008 ze dne 6.6.2008
Zastupitelstvo obce bere na vědomí možnost Smlouvy s VaK JČ, a.s. na činnosti spojené s provozováním kanalizace.

Schůzi ukončil starosta ve 23:23 hodin.


Zapsal: Pavel Fitl

Ověřovatelé zápisu:
Jiřina Halašková, v.r.
Jiřina Severová, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek