KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2008

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Klenovice č. 3/2008

Den a místo zasedání: 9.7.2008 v kanceláři obecního úřadu
Jednání zahájeno: 20:10 hodin

Na zasedání zastupitelstva obce Klenovice bylo přítomno šest členů zastupitelstva obce. Ing. Roman Bílý – nepřítomen, omluven.
Ověřovateli zápisu byli určeni pan Mgr. Martin Náhlík a Ing. Jaroslav Škoda.

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a konstatoval, že je přítomno šest zastupitelů, tzn. nadpoloviční většina a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Starosta obce seznámil zastupitele s navrženým programem jednání, který byl všemi přítomnými zastupiteli schválen.
  Program:
    1) Zahájení a program
    2) Kontrola usnesení
    3) Obecně závazná vyhláška 2/2008 rušící vyhlášku 1/94
    4) Komunikace jihozápad - financování
    5) Prodej pozemků
    6) Oslavy 100 let hasičů
    7) Rozpočtová změna
    8) Různé a diskuse
    9) Usnesení a závěr
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Nejsou splněna tato usnesení zastupitelstva obce:
  usnesení č. 5/2005 ze dne 5.9.2005, ZO schvaluje, bod 6: prodej pozemku parc.č. 381/18 v k.ú. Klenovice u Soběslavi paní xxxxxxxxxx.
 
  usnesení č. 39/2/2008 ze dne 6.6.2008 – ZO ukládá starostovi požádat o stavební povolení na přístavbu místní restaurace do 30.6.2008. Z důvodu potřeby řady vyjádření a posudků k zamýšlené akci tento bod nebyl k uloženému datu splněn.
 
ad 3) V souvislosti se změnou zákona o dani z nemovitostí dochází ke stanovení jiných koeficientů, kterými se upravuje základní sazba daně z nemovitosti. Obec Klenovice v roce 1994 přijala obecně závaznou vyhlášku, kterou se sazba daně snižovala pro některé vybrané lokality v katastru obce. V nově platné právní úpravě již tyto používané koeficienty, které vedly ke snížení sazby, nelze uplatnit. Nadále je však možné základní sazbu v podmínkách naší obce obecně závaznou vyhlášku obce zvýšit. Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s tím, že v souladu se zákonem o dani z nemovitostí nebude v obci Klenovice sazba upravována a výše daně se bude řídit pouze platným zákonem, proto bylo rozhodnuto zrušit Obecně závaznou vyhlášku 1/94 v celém znění a neupravovat ani nenahrazovat ji žádnou jinou. Obecně závazná vyhláška 1/94 se ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 s platností od 1.1.2009. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 4) Starosta obce informoval zastupitelstvo o zamítnutí žádosti o dotaci na výstavbu místní komunikace v jihozápadní části obce. V současnosti jsou připravovány podklady pro opětovné podání této naší žádosti v rámci III. výzvy do 31. července 2008. V této chvíli proto nebude se stavbou, která by musela byla financována z největší části ze zdrojů obce a částečně z poskytnutého úvěru, započato a obec vyčká na výsledek dalšího podání žádosti o dotaci ještě v tomto roce.
 
ad 5) Dne 23.6.2008 Obec Klenovice zveřejnila svůj záměr prodat dva pozemky ve svém vlastnictví. O koupi pozemku v katastrálním území Klenovice u Soběslavi parc.č. 852/119 o výměře 114 m2 požádali manželé xxxxxxxxxx. Zastupitelstvo obce tento odprodej manželům xxxxxxxxxx schvaluje za cenu Kč 100,-- za 1 m2. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel).
Dále o koupi nabídnutého pozemku požádali manželé xxxxxxxxxx Jedná se pozemek v katastrálním území Klenovice u Soběslavi parc. č. 2147/20 o výměře 9 m2. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej uvedeného pozemku manželům xxxxxxxxxx za cenu Kč 100,-- za 1 m2. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 6) Starosta informoval zastupitelstvo o přípravách spojených oslav u příležitosti stého výročí založení našeho sboru dobrovolných hasičů, získání obecních symbolů a 610 let od první písemné zmínky o obci Klenovice. Oslavy proběhnou dne 9.8.2008 s následujícím programem. Ve 13 hodin budou oslavy slavnostně zahájeny – bude připomenuto 100 let hasičů, 610 let obce a představen znak a vlajka obce. Ve 13:30 hodin bude místnímu sboru dobrovolných hasičů předána nově vybudovaná hasičská zbrojnice včetně pořízené techniky. Ve 14 hodin bude položen věnec k pomníku padlých, na který byla péčí místního hasičského spolku v roce 1926 vytesána jména obětí 1. světové války. K těmto hrdinům byla po 2. světové válce přidána pamětní deska se jmény obětí této války. Ve 14:30 hodin budou zahájeny závody v požárním útoku, kterých se zúčastní až 10 družstev mužů a 5 družstev žen z okolních sborů dobrovolných hasičů. Předpokládané ukončení závodů a slavnostní vyhlášení se uskuteční kolem 17. hodiny. Po té by mohla být předána vyznamenání zasloužilým členům klenovického sboru hasičů. Od 18 hodin se uskuteční večeře pro pozvané hosty a v 19 hodin v sále místní restaurace bude zahájena taneční zábava. Vyvrcholení celé akce proběhne zhruba ve 21:30 – 22:00 hodin slavnostním ohňostrojem.
 
ad 7) Zastupitelstvo projednalo návrh 3. rozpočtové změny v roce 2008, která obsahuje tato rozpočtová opatření:
  Rozpočtové opatření 15/2008
  prodej pozemků včetně znaleckých posudků a návrhu na vklad do KN
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  231 3636 3xxx Územní rozvoj 12 300,00  
        Příjmy celkem 12 300,00  
  231 3636 5xxx Územní rozvoj   1 300,00
        Příjmy celkem   1 300,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   11 000,00
        Financování celkem   11 000,00

  Rozpočtové opatření 16/2008
  úroky od banky
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  231 6310 2xxx Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00  
        Příjmy celkem 15 000,00  
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   15 000,00
        Financování celkem   15 000,00
  Zastupitelstvo obce rozpočtová opatření projednalo a schvaluje. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 8) Různé a diskuse:
  - Starosta opět nastínil otázku potřeby opravy komunikace na návsi, kde je již delší dobu vypouklý povrch způsobený pohybem podloží.
  - Starosta obce informoval o blížících se koncertech v rámci festivalu dechových hudeb Kubešova Soběslav.
  - Starosta a místostarosta obce informovali o přípravě rekonstrukce budovy obecního úřadu včetně položení nové zámkové dlažby před budovou.
  - Starosta informoval o chybně zhotovených oploceních některých nemovitostí v jihozápadní části obce, které jsou mimo stanovené hranice pozemků vlastníků.
 
ad 9) Usnesení a závěr
 
Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:

Usnesení 42/3/2008 ze dne 9.7.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Klenovice č. 2/2008, která ruší Obecně závaznou vyhlášku obce Klenovice č. 1/94, o použití koeficientu, kterým se stanoví sazba daně z nemovitostí.

Usnesení 43/3/2008 ze dne 9.7.2008
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zamítnutí žádosti o dotaci na výstavbu místní komunikace v jihozápadní části obce a podání nové žádosti o dotaci v rámci III. výzvy.

Usnesení 44/3/2008 ze dne 9.7.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku v katastrálním území Klenovice u Soběslavi parc. č. 852/119 o výměře 114 m2 manželům xxxxxxxxxx za cenu Kč 100,-- za 1 m2.

Usnesení 45/3/2008 ze dne 9.7.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků v katastrálním území Klenovice u Soběslavi parc. č. 2147/20 o výměře 9 m2 manželům xxxxxxxxxx za cenu Kč 100,-- za 1 m2.

Usnesení 46/3/2008 ze dne 9.7.2008
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o přípravách spojených oslav u příležitosti stého výročí založení sboru dobrovolných hasičů Klenovice, získání obecních symbolů a výročí 610 let od první písemné zmínky o obci Klenovice, které se uskuteční dne 9.8.2008.

Usnesení 47/3/2008 ze dne 9.7.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje 3. rozpočtovou změnu v roce 2008 dle bodu 7) zápisu.

Schůzi ukončil starosta ve 22:30 hodin.


Zapsal: Pavel Fitl

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Martin Náhlík, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek