KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 5/2008

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Klenovice č. 5/2008

Den a místo zasedání: 29.9.2008 v kanceláři obecního úřadu
Jednání zahájeno: 19:35 hodin

Na zasedání zastupitelstva obce Klenovice bylo přítomno šest členů zastupitelstva obce. Mgr. Martin Náhlík – nepřítomen, omluven.
Ověřovateli zápisu byli určeni pan Ing. Roman Bílý a pan Jaroslav Suda.

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a konstatoval, že je přítomno šest zastupitelů ze sedmi, tzn. nadpoloviční většina, a tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Starosta obce seznámil zastupitele s navrženým programem jednání, který byl všemi přítomnými zastupiteli schválen.
  Program:
    1) Zahájení a program
    2) Kontrola usnesení
    3) Úhrada neinvestičních výdajů na předškolní vzdělávání
    4) Komplexní pozemková úprava – změny hranic katastrů
    5) Rozpočtová změna
    6) Dodatek č. 1 k Vnitřní směrnici – Organizační řád
    7) Různé a diskuse
    8) Usnesení a závěr
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Nejsou splněna tato usnesení zastupitelstva obce:
  usnesení č. 5/2005 ze dne 5.9.2005, ZO schvaluje, bod 6: prodej pozemku parc.č. 381/18 v k.ú. Klenovice u Soběslavi paní xxxxxxxxxx.
 
  usnesení č. 39/2/2008 ze dne 6.6.2008 – ZO ukládá starostovi požádat o stavební povolení na přístavbu místní restaurace do 30.6.2008. Z důvodu potřeby řady vyjádření a posudků k zamýšlené akci tento bod nebyl k uloženému datu splněn.
 
ad 3) Starosta informoval zastupitelstvo o připravované změně ve financování neinvestičních výdajů na děti navštěvující mateřské školy. Do současnosti obec přispívala pouze na děti v rámci předškolního vzdělávání, tj. v posledním ročníku školky. Od roku 2009 Město Soběslav, jako zřizovatel mateřských škol v naší spádové oblasti, požaduje příspěvek na všechny děti docházející do mateřských škol ve výši Kč 500,-- za dítě a měsíc. Zastupitelstvo obce změnu financování předškolního vzdělávání včetně výše měsíčního příspěvku na dítě schvaluje. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 4) Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem změny hranic katastru mezi obcemi Klenovice a Rybova Lhota zpracovaným firmou GEODIS BRNO s.r.o. Dle této studie by z Klenovic přešlo do Rybovy Lhota přibližně 3,78 ha a z Rybovy Lhoty do Klenovice cca 3,15 ha, což je rozdíl v neprospěch Klenovic ve výši 0,63 ha. Jedním z důvodů pro změnu je přizpůsobení hranice mezi oběma katastry novému korytu řeky Lužnice. Tento návrh je pro obec dle názoru zastupitelstva přijatelný. Zastupitelstvo obce Skalice, kam Rybova Lhota přísluší, však s tímto řešením vyslovilo nesouhlas a požaduje změnu hranic, z níž by pro Skalici vyplynul ještě větší rozdíl v měněných pozemcích. Zastupitelstvo obce schvaluje změnu hranic katastru dle návrhu firmy GEODIS BRNO s.r.o. s rozdílem v neprospěch obce ve výši 0,63 ha. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel).
Dále zastupitelstvo obce opětovně projednávalo možnost zřízení rybníku u viaduktu v lokalitě Výhony v rámci komplexní pozemkové úpravy jako společné zařízení. S touto vizí se zastupitelé ztotožňují.
 
ad 5) Zastupitelstvo projednalo návrh 5. rozpočtové změny v roce 2008, která obsahuje tato rozpočtová opatření:
  Rozpočtové opatření 26/2008
  údržba zeleně
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  231 3745 5xxx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   25 000,00
        Výdaje celkem   25 000,00
  231 2212 6xxx Silnice   -25 000,00
        Výdaje celkem   -25 000,00

  Rozpočtové opatření 27/2008
  volby do zastupitelstva kraje
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  231   4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 20 000,00  
        Příjmy celkem 20 000,00  
  231 6115 5xxx Volby do zastupitelstev ÚSC   20 000,00
        Výdaje celkem   20 000,00
  Zastupitelstvo obce rozpočtová opatření projednalo a schvaluje. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 6) Starosta informoval o připravované změně úředních hodin obecního úřadu. Sobotní úřední den, který byl občany minimálně využíván, by byl nahrazen pondělním. Stanovení úředních dnů je zapracováno do Vnitřní směrnice 1/2003 – Organizační řád, který se z výše uvedeného důvodu upravuje dodatkem č. 1 s účinnosti od 1.11.2008. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 7) Různé a diskuse:
  - Starosta obce informoval o provedeném dílčím přezkumu hospodaření obce Klenovice, který provedly pracovnice Krajského úřadu České Budějovice.
  - Starosta informoval o probíhající přestavbě kanceláře obecního úřadu a pořízení vybavení. Dále zastupitelstvo hovořilo o zvažované přestavbě místnosti knihovny.
  - Starosta obce informoval o plánovaných akcích kulturní komise – setkání s důchodci a vítání občánků.
 
ad 8) Usnesení a závěr
 
Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:

Usnesení 53/5/2008 ze dne 29.9.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytování příspěvku Městu Soběslav na financování neinvestičních výdajů jím zřízených mateřských škol na všechny klenovické děti navštěvující tato zařízení v měsíční výši Kč 500,-- za dítě s účinností od 1.1.2009.

Usnesení 54/5/2008 ze dne 29.9.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje navrženou změnu hranic katastru mezi obcemi Klenovice a Rybova Lhota dle návrhu firmy GEODIS BRNO s.r.o.

Usnesení 55/5/2008 ze dne 29.9.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje 5. rozpočtovou změnu v roce 2008 dle bodu 5) zápisu.

Usnesení 56/5/2008 ze dne 29.9.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 k Vnitřní směrnici č. 1/2003 – Organizační řád.

Usnesení 57/5/2008 ze dne 29.9.2008
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o dílčím přezkumu hospodaření obce.

Schůzi ukončil starosta ve 21:15 hodin.


Zapsal: Pavel Fitl

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Roman Bílý, v.r.
Jaroslav Suda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek