KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 6/2008

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Klenovice č. 6/2008

Den a místo zasedání: 12.12.2008 v kanceláři obecního úřadu
Jednání zahájeno: 19:14 hodin

Na zasedání zastupitelstva obce Klenovice bylo přítomno pět členů zastupitelstva obce. Jiřina Severová – nepřítomna, omluvena; Ing. Roman Bílý – nepřítomen, omluven.
Ověřovateli zápisu byli určeni paní Jiřina Halašková a pan Ing. Jaroslav Škoda.

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a konstatoval, že je přítomno pět zastupitelů ze sedmi, tzn. nadpoloviční většina, a tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Starosta obce navrhnul k zařazení na program jednání další bod: Program obnovy venkova na roky 2009 – 2014. Předložené doplnění programu bylo schváleno a program jako celek byl rovněž všemi zastupiteli schválen.
  Program:
    1) Zahájení a program
    2) Kontrola usnesení
    3) Prodej pozemků
    4) Smlouva – školní docházka
    5) Smlouva – předškolní vzdělávání
    6) Rozpočtová změna
    7) OZV 3/2008 – Místní poplatek „odpady“
    8) Poplatek ze psů a stočné
    9) Finanční příspěvky 2009
  10) Investiční akce a dotace 2009
  11) Vnitřní směrnice č. 1/2008 o rozpočtu
  12) Rozpočet na rok 2009
  13) Inventarizace 2008
  14) Program obnovy venkova na roky 2009 – 2014
  15) Různé a diskuse
  16) Usnesení a závěr
  (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Nejsou splněna tato usnesení zastupitelstva obce:
  usnesení č. 5/2005 ze dne 5.9.2005, ZO schvaluje, bod 6: prodej pozemku parc.č. 381/18 v k.ú. Klenovice u Soběslavi paní xxxxxxxxxx.
 
  usnesení č. 39/2/2008 ze dne 6.6.2008 – ZO ukládá starostovi požádat o stavební povolení na přístavbu místní restaurace do 30.6.2008.
 
ad 3) Starosta informoval zastupitelstvo o přerušení řízení vkladu kupní smlouvy uzavřené mezi Obcí Klenovice a manželi xxxxxxxxxx. Důvodem zpětvzetí kupní smlouvy ze strany navrhovatelů na vklad byla skutečnost, že kupující i prodávající při realizaci převodu pozemku parc.č. 852/119 vycházeli z vypracovaného geometrického plánu, který byl v rámci komplexní pozemkové úpravy nahrazen novým, a tudíž došlo ke změně čísla parcelního a zároveň i ke změně výměry předmětného pozemku. Prodej chybně definovaného pozemku byl schválen zastupitelstvem obce usnesením 44/3/2008 ze dne 9.7.2008. Na základě výše popsaných skutečností zastupitelstvo obce toto své usnesení ruší. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
Dne 12.11.2008 Obec Klenovice zveřejnila svůj záměr prodat pozemek, který je fyzicky totožný s pozemkem popsaným v úvodní části tohoto bodu jednání. O koupi pozemku v katastrálním území Klenovice u Soběslavi parc.č. 852/122 o výměře 113 m2 požádali manželé xxxxxxxxxx. Zastupitelstvo obce tento odprodej manželům xxxxxxxxxx schvaluje za cenu Kč 100,-- za 1 m2. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
Dále o koupi části lesního pozemku parc.č. 1854/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře zhruba 300 m2 požádala paní xxxxxxxxxx z důvodu rozšíření prostoru kolem své chaty. Zastupitelstvo obce s návrhem odprodeje části pozemku nesouhlasí. (Hlasování: 0 pro, 5 proti, 0 zdržel).
Manželé xxxxxxxxxx požádali o koupi části pozemku o výměře cca 14 m2, který by bylo třeba oddělit od místní komunikace parc.č. 2416 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi. Žadatelé zamýšlejí na předmětném pozemku vybudovat obrubník, který by chránil jejich nemovitost. Vzhledem k nevhodnosti budování překážek na místní komunikaci a nesouladu navrhovaného řešení s provedenou pasportizací místních komunikací zastupitelstvo obce s tímto odprodejem části pozemku nesouhlasí. (Hlasování: 0 pro, 5 proti, 0 zdržel). Přijatelné opatření vycházející z návrhu manželů xxxxxxxxxx zhotoví v budoucnu sama obec. V současné době bude na místě samém dohodnuto provizorní řešení situace – ohraničení silničními obrubníky.
Dále manželé xxxxxxxxxx požádali o odprodej pozemku parc.č. 758 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 148 m2. Jedná se o část zahrady, která je žadateli využívána, protože je z dřívější doby oplocena dohromady s pozemky v jejich vlastnictví. Zastupitelstvo obce rozhodlo tento pozemek v současnosti neprodávat, protože je reálný předpoklad budoucí směny některých pozemků v dané lokalitě mezi obcí Klenovice a xxxxxxxxxx. (Hlasování: 0 pro, 5 proti, 0 zdržel).
Manželé xxxxxxxxxx požádali o koupi pozemků z majetku obce parc.č. 852/60 o výměře 457 m2 a parc.č. 852/61 o výměře 434 m2 za účelem vybudování sluneční elektrárny zhotovené z fotovoltaických panelů. Manželé xxxxxxxxxx nabízejí za pozemky kupní cenu ve výši Kč 100,-- za 1 m2 a požadují splatnost celkové kupní ceny do 5 let s ročním splácením. Starosta konstatoval, že výroba elektrické energie, byť by to bylo pro vlastní potřebu s možností získávání zelených bonusů, podléhá licenci od Energetického regulačního úřadu a majitel elektrárny se tak stává podnikatelem v oboru energetika. Lokalita, v níž jsou umístěny předmětné pozemky, však podle územního plánu není určena k podnikatelské zástavbě, a proto zastupitelstvo obce rozhodlo tyto pozemky k požadovanému účelu neprodávat a k žádosti manželů xxxxxxxxxx se tak staví negativně. (Hlasování: 0 pro, 5 proti, 0 zdržel).
 
ad 4) Starosta obce informoval zastupitelstvo o Smlouvě o financování při zajištění plnění povinné školní docházky žáků s Městem Soběslav za období září až prosinec 2008 Příspěvek na jednoho žáka za uvedenou dobu činí Kč 2.704,--. Při 58 žácích se jedná o celkovou částku Kč 156.832,-- Zastupitelstvo obce tuto smlouvu a výši příspěvku schvaluje. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 5) Obec Klenovice je dle zákona povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na jejím území. V současné době byl Městem Soběslav předložen dodatek č. 2 ke Smlouvě o podmínkách zajištění předškolního vzdělávání a úhradě neinvestičních výdajů na provoz mateřských škol v Soběslavi za období leden 2008 až červen 2008 s výši měsíčního příspěvku Kč 500,-- na dítě, což při 12 dětech činí příspěvek ve výši Kč 36.000,--. Zastupitelstvo obce se s tímto dodatkem seznámilo a schvaluje ho. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 6) Zastupitelstvo projednalo návrh 7. rozpočtové změny v roce 2008, která obsahuje tato rozpočtová opatření:
  Rozpočtové opatření 29/2008
  daň z příjmu FO ze SVČ
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  231   1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ -50 000,00  
        Příjmy celkem -50 000,00  
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   -50 000,00
        Financování celkem   -50 000,00

  Rozpočtové opatření 30/2008
  daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  231   1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 11 200,00  
        Příjmy celkem 11 200,00  
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   11 200,00
        Financování celkem   11 200,00

  Rozpočtové opatření 31/2008
  daň z příjmů právnických osob
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  231   1121 Daň z příjmů právnických osob 120 000,00  
        Příjmy celkem 120 000,00  
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   120 000,00
        Financování celkem   120 000,00

  Rozpočtové opatření 32/2008
  poplatky za uložení odpadů
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  231   1333 Poplatky za uložení odpadů 50 000,00  
        Příjmy celkem 50 000,00  
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   50 000,00
        Financování celkem   50 000,00

  Rozpočtové opatření 33/2008
  poplatek za odnětí lesní půdy
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  231   1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 300,00  
        Příjmy celkem 300,00  
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   300,00
        Financování celkem   300,00

  Rozpočtové opatření 34/2008
  poplatek za likvidaci komunálního odpadu
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  231   1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 28 000,00  
        Příjmy celkem 28 000,00  
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   28 000,00
        Financování celkem   28 000,00

  Rozpočtové opatření 35/2008
  poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  231   1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 400,00  
        Příjmy celkem 400,00  
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   400,00
        Financování celkem   400,00

  Rozpočtové opatření 36/2008
  pronájem pozemků
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  231 1012 2xxx Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 1 000,00  
        Příjmy celkem 1 000,00  
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   1 000,00
        Financování celkem   1 000,00

  Rozpočtové opatření 37/2008
  stočné
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  231 2321 2xxx Odvádění a čištění odpadních vod 4 400,00  
        Příjmy celkem 4 400,00  
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   4 400,00
        Financování celkem   4 400,00

  Rozpočtové opatření 38/2008
  prodej pozemků
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  231 3636 3xxx Územní rozvoj -100,00  
        Příjmy celkem -100,00  
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   -100,00
        Financování celkem   -100,00

  Rozpočtové opatření 39/2008
  prodej kovového odpadu
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  231 3726 2xxx Využívání a zneškodňování ostatních odpadů -2 400,00  
        Příjmy celkem -2 400,00  
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   -2 400,00
        Financování celkem   -2 400,00

  Rozpočtové opatření 40/2008
  odměna za třídění odpadů
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  231 3727 2xxx Prevence vzniku odpadů 3 400,00  
        Příjmy celkem 3 400,00  
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   3 400,00
        Financování celkem   3 400,00

  Rozpočtové opatření 41/2008
  úroky od banky ze ZBÚ
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  231 6310 2xxx Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 18 500,00  
        Příjmy celkem 18 500,00  
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   18 500,00
        Financování celkem   18 500,00

  Rozpočtové opatření 42/2008
  úroky od banky z účtu FRB
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  236 6310 2xxx Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500,00  
        Příjmy celkem 500,00  
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   500,00
        Financování celkem   500,00

  Rozpočtové opatření 43/2008
  komunikace - nerealizace
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  231 2212 6xxx Silnice   -3 841 500,00
        Výdaje celkem   -3 841 500,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -3 841 500,00  
        Financování celkem -3 841 500,00  

  Rozpočtové opatření 44/2008
  oprava čekárny
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  231 2221 5xxx Provoz veřejné silniční dopravy   15 000,00
        Výdaje celkem   15 000,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 15 000,00  
        Financování celkem 15 000,00  

  Rozpočtové opatření 45/2008
  příspěvek na předškolní vzdělávání
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  231 3111 5xxx Předškolní zařízení   25 000,00
        Výdaje celkem   25 000,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 25 000,00  
        Financování celkem 25 000,00  

  Rozpočtové opatření 46/2008
  školní docházka
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  231 3113 5xxx Základní školy   1 200,00
        Výdaje celkem   1 200,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 1 200,00  
        Financování celkem 1 200,00  

  Rozpočtové opatření 47/2008
  odpady
  účet § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  231 3723 5xxx Sběr a svoz ostatních odpadů   10 000,00
        Výdaje celkem   10 000,00
  231   8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 10 000,00  
        Financování celkem 10 000,00  
  Zastupitelstvo obce rozpočtová opatření projednalo a schvaluje. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
Starosta obce dále informoval zastupitelstvo o 6. rozpočtové změně, kterou v souladu s vnitřní směrnici č. 2/2006 o rozpočtu provedl. Tato změna obsahovala pouze jedno rozpočtové opatření, kterým došlo k přesunu rozpočtových prostředků mezi dvěma rozpočtovými paragrafy. Z důvodu konání vítání občánků byla navýšena kapitola „Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovací prostředků“ o 18 tis.Kč (peněžité dary) a současně snížena o stejnou částku kapitola „Územní rozvoj“ (nerealizace geodetických prací). Provedeným rozpočtovým opatřením nedošlo ke změně objemu celkového rozpočtu. Zastupitelstvo obce starostou provedenou rozpočtovou změnu bere na vědomí bez výhrad. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 7) Zastupitelstvo obce se seznámilo s rozborem výdajů obce na svoz, sběr a likvidaci odpadů, který vychází ze skutečnosti k 12.12.2008. Vodítkem pro stanovení výše poplatku na příští rok je rozdíl příjmů a výdajů odpadového hospodářství obce bez zohlednění inkasovaného místního poplatku „za odpady“. Saldo této činnosti obce dosáhlo k datu tohoto jednání zastupitelstva ztráty ve výši Kč 302.938,22. Po započtení předepsaných příjmů místného poplatku „za odpady“ na rok 2008 se obec v rámci odpadového hospodářství nachází v mírné ztrátě Kč 2.101,22. Pro určení výše poplatku byla zohledněna, jako i v předchozích letech, reálná možnost využití nabízených služeb obcí jednotlivým skupinám poplatníků. Dle této úvahy je výše poplatku navrhována v rozdílné výši pro trvale bydlící občany, kde lze využívat pravidelného svozu popelových nádob, a pro majitele rekreačních nemovitostí, kteří z valné většiny tuto možnost nemají. Na úroveň majitelů rekreačních nemovitostí jsou postaveni i trvale bydlící občané na samotě Pod Svákovem a U Hasíka. Pro rok 2009 zastupitelstvo obce odsouhlasilo poplatek pro trvale bydlící ve výši Kč 454,-- na občana a poplatek za rekreační nemovitost, včetně trvale bydlících na samotě Pod Svákovem a U Hasíka ve výši Kč 335,--. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
Zastupitelstvo dále projednalo výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro podnikající osoby v Klenovicích a rozhodlo výši poplatku pro tyto subjekty na rok 2009 neměnit. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
Zastupitelstvo obce na základě předložených skutečných ekonomických ukazatelů za rok 2008 v oblasti odpadů projednalo a schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 8) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje ponechat pro rok 2009 poplatek ze psů ve stejné výši jako v roce 2008, tzn. poplatek za prvního psa Kč 50,-- a za každého dalšího psa Kč 75,--. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
Současně v tomto bodě se zastupitelstvo obce zabývalo otázkou výše stočného a rozhodlo rovněž jeho výši ponechat v nezměněné podobě. V roce 2009 bude poplatek za stočné činit Kč 6,-- za 1 m3 vypouštěných odpadních vod, jejichž množství je stanoveno dle směrných čísel, tzn. při objemu 46 m3 na osobu a rok poplatek v roční výši Kč 276,--. Použití směrných čísel je aplikováno pouze u občanů trvale bydlících a rekreačních nemovitostí. U podnikatelských subjektů je množství vypouštěných odpadních vod stanoveno dle odebraného množství pitné vody z vodovodního řadu. I v těchto případech však platí sazba stočného Kč 6,-- za 1 m3 vypouštěných odpadních vod. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 9) Starosta obce seznámil zastupitelstvo se žádostmi o finanční příspěvky na rok 2009. Písemnou žádost o příspěvek obci podala Diakonie ČCE – středisko Rolnička Soběslav, kterou navštěvuje jeden klenovický občan. Další žádost obec obdržela od Základní organizace Svazu tělesně postižených Soběslav, v níž je sdruženo našich osm občanů. Těmto dvěma organizacím obec pravidelně přispívá na jejich záslužnou činnost. Žádost o příspěvek rovněž obec obdržela od Ochrany fauny České republiky.
Diakonii ČCE – středisku Rolnička zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši Kč 15.000,--. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel). ZO Svazu tělesně postižených zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek na činnosti ve výši Kč 5.000,--. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel). Ochraně fauny České republiky zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši Kč 1.000,--. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 10) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo využití dotace z Programu obnovy venkova na výměnu oken a dveří v místní restauraci. Obec bude žádat o dotaci ve výši Kč 200.000,--. Předpokládané výdaje na tuto akci činí Kč 400.000,--. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
Na rok 2009 je připravována rekonstrukce místnosti knihovny a osvětové besedy.
V příštím roce již musí být provedena výstavba místní komunikace v jihozápadní části obce. Obec se pokusí získat dotaci a v případě neúspěchu bude tato akce realizována z rozpočtu obce.
 
ad 11) Zastupitelstvo obce projednalo návrh Vnitřní směrnice č. 1/2008 o rozpočtu, která v plném znění nahrazuje již dříve schválenou směrnici z roku 2006. Důvodem vydání nového vnitřního předpisu je změna v závazných ukazatelích rozpočtu. Vnitřní směrnice č. 1/2008 o rozpočtu byla schválena všemi přítomnými zastupiteli. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 12) Návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2008 byl dne 26.11.2008 zveřejněn na úřední desce a rovněž dne 26.11.2008 vyšel jako součást Klenovického měsíčníku, čímž byla dodržena zákonem stanovená 15ti denní lhůta zveřejnění před datem projednání. Občané měli možnost se k návrhu rozpočtu vyjádřit a vznést připomínky buď písemně do 11.12.2008 a nebo na tomto zasedání, čehož nikdo nevyužil.
Zveřejněný návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2009 byl v průběhu projednávání upraven následujícím pozměňovacím návrhem:
  rozpočtový paragraf 3741 (Ochrana druhů a stanovišť): zvýšení výdajů o Kč 1.000,00 (příspěvek Ochraně fauny ČR)

  Rozpočet obce Klenovice na rok 2009 v členění podle závazných ukazatelů:

  PŘÍJMY
    pol. název částka
    1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 922 200,00
    1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 154 400,00
    1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 68 300,00
    1121 Daň z příjmů právnických osob 1 300 800,00
    1211 Daň z přidané hodnoty 1 938 200,00
    1333 Poplatky za uložení odpadů 1 659 400,00
    1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 301 600,00
    1341 Poplatek ze psů 5 500,00
    1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 000,00
    1361 Správní poplatky 1 000,00
    1511 Daň z nemovitostí 220 000,00
    2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 113 800,00
    4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV 13 500,00
  §   název částka
  1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 5 300,00
  2321   Odvádění a čištění odpadních vod 145 000,00
  3611   Podpora individuální bytové výstavby 2 100,00
  3613   Nebytové hospodářství 60 000,00
  3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 300,00
  3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 12 000,00
  3727   Prevence vzniku odpadů 15 000,00
  6171   Činnost místní správy 12 300,00
  6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 33 500,00
  PŘÍJMY CELKEM 6 986 200,00

  VÝDAJE
  §   název částka
  1014   Zvláštní veterinární péče 20 000,00
  1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 2 000,00
  1031   Pěstební činnost 20 000,00
  1032   Podpora ostatních produkčních činností 25 000,00
  2212   Silnice 5 376 000,00
  2221   Provoz veřejné silniční dopravy 100,00
  2310   Pitná voda 10 000,00
  2321   Odvádění a čištění odpadních vod 300 900,00
  2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl 3 000,00
  3111   Předškolní zařízení 160 000,00
  3113   Základní školy 390 000,00
  3314   Činnosti knihovnické 358 200,00
  3319   Ostatní záležitosti kultury 16 300,00
  3326   Poříz., zachov. a obnova hodnot míst. kultur., národ. a histor. povědomí 25 000,00
  3341   Rozhlas a televize 4 000,00
  3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 4 700,00
  3399   Ostatní záležitosti kultury, církví 62 200,00
  3412   Sportovní zařízení v majetku obce 23 000,00
  3419   Ostatní tělovýchovná činnost 11 000,00
  3421   Využití volného času dětí a mládeže 54 000,00
  3613   Nebytové hospodářství 447 000,00
  3631   Veřejné osvětlení 210 000,00
  3636   Územní rozvoj 100 000,00
  3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 5 000,00
  3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 180 000,00
  3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 244 800,00
  3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 10 000,00
  3726   Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 15 000,00
  3727   Prevence vzniku odpadů 23 000,00
  3741   Ochrana druhů a stanovišť 1 000,00
  3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 114 000,00
  4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 20 000,00
  5512   Požární ochrana - dobrovolná část 53 000,00
  6112   Zastupitelstva obcí 474 500,00
  6171   Činnost místní správy 715 500,00
  6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 12 000,00
  6320   Pojištění funkčně nespecifikované 16 000,00
  6402   Finanční vypořádání minulých let 7 000,00
  VÝDAJE CELKEM 9 513 200,00

  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
  Saldo příjmů a výdajů (schodek hospodaření): -2 527 000,00

  FINANCOVÁNÍ
    pol. název částka
    8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 2 927 000,00
    8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček -400 000,00
  FINANCOVÁNÍ CELKEM 2 527 000,00

  Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočet Obce Klenovice na rok 2009 v navrženém znění upraveném o jeden pozměňovací návrh a v členění dle uvedených závazných ukazatelů. Rozpočet je schválen jako schodkový s výší schodku Kč 2,527.000,--, který je pokryt financující položkou „Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech“, tzn. přebytkem hospodaření minulých let.
(Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 13) Starosta obce informoval zastupitelstvo o svém rozhodnutí k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2008. Fyzická inventura v jednotlivých střediscích proběhne dne 20.12.2008.
 
ad 14) Zastupitelé obce projednali a schválili Program obnovy venkova obce Klenovice na roky 2009 – 2014. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 15) Různé a diskuse:
  - Starosta informoval o prohraném soudu ve věci hřiště.
  - Starosta informoval zastupitelstvo o neúspěšné žádosti obce o dotaci z ROPu na výstavbu místní komunikace.
  - Starosta obce informoval o podaném závěrečném vyúčtování dotace na technickou infrastrukturu ve východní části obce a přípravě podkladů pro závěrečné vyúčtování dotace na TI v jihozápadní části obce.
  - Starosta informoval zastupitelstvo o vybudovaném dřevěném přístřešku u RD č.p. 139, který je v rozporu se schváleným umístěním stavby – u zrealizované stavby není dodržena dvoumetrová vzdálenost od hranice pozemku.
  - Starosta informoval o žádosti firmy TESCO, kterou zastupuje pan Roman TITL, Pražská 346, 397 01 Písek, na pronájem sloupu veřejného osvětlení u silnice I/3 k umístění 1 kusu informační tabule o velikosti 1,15 x 0,3 m. Zastupitelstvo obce s pronájmem souhlasí za cenu Kč 1.000,-- ročně. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 16) Usnesení a závěr
 
Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:

Usnesení 58/6/2008 ze dne 12.12.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.

Usnesení 59/6/2008 ze dne 12.12.2008
Zastupitelstvo obce ruší Usnesení 44/3/2008 ze dne 9.7.2008 - prodej pozemku v katastrálním území Klenovice u Soběslavi parc. č. 852/119 o výměře 114 m2 manželům xxxxxxxxxx za cenu Kč 100,-- za 1 m2.

Usnesení 60/6/2008 ze dne 12.12.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku v katastrálním území Klenovice u Soběslavi parc. č. 852/122 o výměře 113 m2 manželům xxxxxxxxxx za cenu Kč 100,-- za 1 m2.

Usnesení 61/6/2008 ze dne 12.12.2008
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části lesního pozemku parc.č. 1854/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře zhruba 300 m2 paní xxxxxxxxxx.

Usnesení 62/6/2008 ze dne 12.12.2008
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části pozemku o výměře zhruba 14 m2, který by byl oddělen od místní komunikace parc.č. 2416 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi manželům xxxxxxxxxx.

Usnesení 63/6/2008 ze dne 12.12.2008
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemku parc. č. 758 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 148 m2 manželům xxxxxxxxxx.

Usnesení 64/6/2008 ze dne 12.12.2008
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemků v katastrálním území Klenovice u Soběslavi parc. č. 852/60 o výměře 457 m2 a parc.č. 852/61 o výměře 434 m2 manželům xxxxxxxxxx za účelem vybudování sluneční elektrárny.

Usnesení 65/6/2008 ze dne 12.12.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o financování při zajištění plnění povinné školní docházky s Městě Soběslav za období září 2008 – prosinec 2008 ve výši Kč 156.832,--.

Usnesení 66/6/2008 ze dne 12.12.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o podmínkách zajištění předškolního vzdělávání a úhradě neinvestičních výdajů na provoz mateřských škol v Soběslavi uzavřený s Městem Soběslav ve výši Kč 36.000,--.

Usnesení 67/6/2008 ze dne 12.12.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje 7. rozpočtovou změnu v roce 2008 dle bodu 6) zápisu.

Usnesení 68/6/2008 ze dne 12.12.2008
Zastupitelstvo obce bere na vědomí bez výhrad starostou provedenou 6. rozpočtovou změnu v roce 2008 dle bodu 6) zápisu.

Usnesení 69/6/2008 ze dne 12.12.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši Kč 454,-- ročně pro poplatníky s trvalým pobytem na území obce; a ve výši Kč 335,-- ročně pro poplatníky vlastnící stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, v níž není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba a pro poplatníky trvale bydlící na samotě Pod Svákovem a U Hasíka.

Usnesení 70/6/2008 ze dne 12.12.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje ponechání výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro podnikatelské subjekty v Klenovicích v nezměněné výši dle dříve uzavřených smluv.

Usnesení 71/6/2008 ze dne 12.12.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení 72/6/2008 ze dne 12.12.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje ponechat výši poplatku ze psů pro rok 2009 v nezměněné výši, tzn. poplatek za prvního psa Kč 50,-- a za každého dalšího psa Kč 75,--.

Usnesení 73/6/2008 ze dne 12.12.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje ponechat výši stočného pro rok 2009 v nezměněné výši, tzn. Kč 6,-- za 1 m3 vypouštěných odpadních vod, jejichž množství je stanoveno dle dříve schválených pravidel a uzavřených Smluv o odvádění odpadních vod.

Usnesení 74/6/2008 ze dne 12.12.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši Kč 15.000,-- pro Diakonii ČCE – středisko Soběslav.

Usnesení 75/6/2008 ze dne 12.12.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši Kč 5.000,-- pro Základní organizaci zdravotně postižených Soběslav.

Usnesení 76/6/2008 ze dne 12.12.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši Kč 1.000,-- pro Ochranu fauny České republiky.

Usnesení 77/6/2008 ze dne 12.12.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova pro rok 2009 na výměnu oken včetně dveří v místní restauraci.

Usnesení 78/6/2008 ze dne 12.12.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje Vnitřní směrnici č. 1/2008 o rozpočtu.

Usnesení 79/6/2008 ze dne 12.12.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Klenovice na rok 2009 dle bodu 12 zápisu včetně členění podle závazných ukazatelů. Rozpočet je schválen jako schodkový s výší schodku Kč 2,527.000,--, který je pokryt financující položkou „Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech“, tzn. přebytkem hospodaření minulých let.

Usnesení 80/6/2008 ze dne 12.12.2008
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozhodnutí starosty o provedení inventarizace za rok 2008.

Usnesení 81/6/2008 ze dne 12.12.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje Program obnovy venkova obce Klenovice na roky 2009 - 2014.

Usnesení 82/6/2008 ze dne 12.12.2008
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek soudu ve věci hřiště.

Usnesení 83/6/2008 ze dne 12.12.2008
Zastupitelstvo obce bere na vědomí neúspěšný výsledek žádosti obce o dotaci z ROPu na výstavbu místní komunikace v jihozápadní části obce.

Usnesení 84/6/2008 ze dne 12.12.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem sloupu veřejného osvětlení u silnice I/3 k umístění 1 kusu navigační tabule o velikosti 1,15 x 0,3 m pro firmu TESCO, kterou zastupuje pan Roman TITL, Pražská 346, 397 01 Písek, za cenu Kč 1.000,-- ročně.

Schůzi ukončil starosta ve 22:30 hodin.


Zapsal: Pavel Fitl

Ověřovatelé zápisu:
Jiřina Halašková, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek