KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2009

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Klenovice č. 1/2009

Den a místo zasedání: 2.1.2009 v kanceláři obecního úřadu
Jednání zahájeno: 19:05 hodin

Na zasedání zastupitelstva obce Klenovice bylo přítomno všech sedm členů zastupitelstva obce.
Ověřovateli zápisu byli určeni pan Mgr. Martin Náhlík a paní Jiřina Severová.

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a konstatoval, že je přítomno všech sedm zastupitelů, tzn. zastupitelstvo je usnášeníschopné. Starosta obce navrhnul k zařazení na program jednání další body: Koupě pozemků; Rozpočtová změna. Předložená změna v programu byla schválena a program jako celek byl rovněž všemi zastupiteli schválen.
  Program:
    1) Zahájení a program
    2) Kontrola usnesení
    3) Inventarizace 2008
    4) Koupě pozemků
    5) Rozpočtová změna
    6) Dotace a granty 2009
    7) Různé a diskuse
    8) Usnesení a závěr
  (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Nejsou splněna tato usnesení zastupitelstva obce:
  usnesení č. 5/2005 ze dne 5.9.2005, ZO schvaluje, bod 6: prodej pozemku parc.č. 381/18 v k.ú. Klenovice u Soběslavi paní xxxxxxxxxx.
 
ad 3) Starosta obce informoval zastupitelstvo o výsledku inventarizace majetku, závazků a pohledávek obce Klenovice k 31.12.2008. Zastupitelé obce berou na vědomí vyřazení majetku dle inventarizačního zápisu, s nímž byli na jednání seznámeni a inventarizaci majetku, závazků a pohledávek obce k 31.12.2008 schvaluji. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 4) Starosta obce seznámil zastupitele s Oznámením o výběrovém řízení čís. C/127/2008 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitosti v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, které vyhlásil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště České Budějovice. Tímto oznámením jsou nabízeny k prodeji pozemky v katastrálním území Klenovice u Soběslavi parc.č. 2478 o výměře 1.382 m2 a parc.č. 23 o výměře 2.276 m2. Tyto pozemky se nacházejí v západní části obce při místní komunikaci na Ovčín a je možno je využít k výstavbě rodinných domů. Zastupitelstvo obce rozhodlo, aby se Obec Klenovice zúčastnila výběrového řízení na koupi předmětných nemovitostí v souladu s vyhlášenými podmínkami a schvaluje nabídnout kupní cenu za oba pozemky ve výši Kč 735.000,--. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel). V případě úspěchu ve výše uvedeném výběrovém řízení zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemků v katastrálním území Klenovice u Soběslavi parc.č. 2478 o výměře 1.382 m2 a parc.č. 23 o výměře 2.276 m2. za celkovou kupní cenu ve výši Kč 735.000,--. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 5) Zastupitelstvo obce projednalo návrh 1. rozpočtové změny v roce 2009, která obsahuje tato rozpočtová opatření:
  Rozpočtové opatření 1/2009
  prodej pozemků
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3636   Územní rozvoj 11 300,00  
      Příjmy celkem 11 300,00  
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   11 300,00
      Financování celkem   11 300,00

  Rozpočtové opatření 2/2009
  koupě pozemků
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3636   Územní rozvoj   735 000,00
      Výdaje celkem   735 000,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 735 000,00  
      Financování celkem 735 000,00  

  Rozpočtové opatření 3/2009
  oprava čekárny
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  2221   Provoz veřejné silniční dopravy   15 000,00
      Výdaje celkem   15 000,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 15 000,00  
      Financování celkem 15 000,00  
  Zastupitelstvo obce rozpočtovou změnu projednalo a schvaluje. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 6) Starosta obce informoval zastupitelstvo o podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na rok 2009 ve výši Kč 200.000,-- na výměnu oken a dveří v místní restauraci. Předpokládané výdaje na tuto rekonstrukci činí Kč 400.000,--.
Dále starosta informoval, že počátkem letošního roku bude opět podána žádost o dotaci na výstavbu místní komunikace v jihozápadní části obce.
Starosta informoval o úvaze shánění dotace na přístavbu místní restaurace.
 
ad 7) Různé a diskuse:
  - Starosta seznámil zastupitele s Rozsudkem soudu ve věci hřiště.
  - Starosta opět informoval zastupitelstvo o vybudovaném dřevěném přístřešku u RD č.p. 139, který je v rozporu se schváleným umístěním stavby, na což obecní úřad písemně upozornil odbor výstavby Městského úřadu Soběslav. Tato skutečnost by dle slov starosty měla vést k odstranění stavby.
 
ad 8) Usnesení a závěr
 
Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:

Usnesení 1/1/2009 ze dne 2.1.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.

Usnesení 2/1/2009 ze dne 2.1.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek inventarizace majetku, závazků a pohledávek obce Klenovice k 31.12.2008 dle přeloženého zápisu.

Usnesení 3/1/2009 ze dne 2.1.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje účast obce Klenovice ve vyhlášeném výběrovém řízení čís. C/127/2008 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitosti v katastrálním území Klenovice u Soběslavi parc.č. 2478 o výměře 1.382 m2 a parc.č. 23 o výměře 2.276 m2, které oznámil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště České Budějovice. Schválená kupní cena za oba pozemky, která bude předmětem nabídky obce, činí Kč 735.000,--.

Usnesení 4/1/2009 ze dne 2.1.2009
V případě úspěchu ve výběrovém řízení dle Usnesení zastupitelstva obce Klenovice číslo 3/1/2009 ze dne 2.1.2009 zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemků v katastrálním území Klenovice u Soběslavi parc.č. 2478 o výměře 1.382 m2 a parc.č. 23 o výměře 2.276 m2 za celkovou kupní cenu ve výši Kč 735.000,--.

Usnesení 5/1/2009 ze dne 2.1.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje 1. rozpočtovou změnu v roce 2009 dle bodu 5) zápisu.

Usnesení 6/1/2009 ze dne 2.1.2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova pro rok 2009 na výměnu oken včetně dveří v místní restauraci.

Usnesení 7/1/2009 ze dne 2.1.2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozhodnutí soudu ve věci hřiště.

Schůzi ukončil starosta ve 20:15 hodin.


Zapsal: Pavel Fitl

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Martin Náhlík, v.r.
Jiřina Severová, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek