KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2009

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Klenovice č. 2/2009

Den a místo zasedání: 20.2.2009 v kanceláři obecního úřadu
Jednání zahájeno: 19:06 hodin

Na zasedání zastupitelstva obce Klenovice bylo přítomno pět členů zastupitelstva obce. Paní Jiřina Severová a pan Jaroslav Suda – nepřítomni, omluveni.
Ověřovateli zápisu byli určeni pan Ing. Roman Bílý a pan Ing. Jaroslav Škoda.

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a konstatoval, že je přítomno pět zastupitelů ze sedmi, tzn. nadpoloviční většina, a tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Starosta obce navrhnul k zařazení na program jednání další bod: Komplexní pozemková úprava. Předložená změna v programu byla schválena a program jako celek byl rovněž všemi zastupiteli schválen.
  Program:
    1) Zahájení a program
    2) Kontrola usnesení
    3) Stanovení ceny vodného pro rok 2009 - 2010
    4) Plán obnovy vodohospodářského majetku
    5) Dražba pozemku
    6) Odměny zastupitelů
    7) Rozpočtové změny
    8) Dodatek ke Smlouvě na předškolní vzdělávání
    9) Dodatek ke Smlouvě na školní vzdělávání
  10) Žádost o finanční příspěvek na ČOV
  11) Žádost o příspěvek na činnost - včelaři
  12) Komplexní pozemková úprava
  13) Různé a diskuse
  14) Usnesení a závěr
  (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Nejsou splněna tato usnesení zastupitelstva obce:
  usnesení č. 5/2005 ze dne 5.9.2005, ZO schvaluje, bod 6: prodej pozemku parc.č. 381/18 v k.ú. Klenovice u Soběslavi paní xxxxxxxxxx.
 
ad 3) Starosta obce seznámil zastupitelstvo s kalkulací vodného na období od 1.4.2009 do 31.3.2010, kterou zpracoval dodavatel pitné vody společnost Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. Dle uvedených propočtů jsou navrženy dvě varianty cen ve dvousložkové formě, která je v obci zavedena. První možností je cena Kč 30,-- za 1 m3 odebrané vody a pevná složka ve výši Kč 384,-- pro vodoměry s parametrem Qp do 2,5 m3/h a Kč 1.391,-- pro vodoměry s parametrem Qp do 6 m3/h. Druhou variantou je pak cena Kč 31,-- za 1 m3 odebrané vody a pevná složka ve výši Kč 300,-- pro vodoměry s parametrem Qp do 2,5 m3/h a Kč 911,-- pro vodoměry s parametrem Qp do 6 m3/h. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Zastupitelstvo obce rozhodlo stanovit vodné ve výši Kč 31,-- za 1 m3 odebrané vody a pevnou složku ve výši Kč 300,--, resp. Kč 911,-- dle vodoměru. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 4) Starosta obce seznámil zastupitele s Plánem financování a realizace obnovy vodohospodářského majetku pro obec Klenovice na období 2009-2018, který zpracoval provozovatel obecního vodovodu společnost Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. Tento plán si klade za cíl zajistit nutnou obnovu pro stabilní a efektivní provozování vodohospodářského majetku a zvýšit návratnost prostředků do vodohospodářského majetku. Zastupitelstvo tento plán projednalo a schvaluje ho. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 5) Starosta informoval zastupitelstvo obce o Dražební vyhlášce, kterou vydal Okresní soud v Táboře. Předmětem dražby je pozemek parc.č. 2122/29 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 1.159 m2. Výsledná cena nemovitosti představuje částku Kč 52.250,-- a nejnižší podání v dražbě je Kč 34.834,--. Zastupitelstvo obce po projednání rozhodlo, že se obec této dražby účastnit nebude. (Hlasování o účasti na dražbě: 0 pro, 5 proti, 0 zdržel).
 
ad 6) Starosta obce seznámil zastupitele s nařízením vlády zveřejněným v sbírce zákonů pod číslem 20/2009 Sb. dne 23.1.2009, kterým se upravuje výše odměn za výkon funkce členům zastupitelstev. Na základě tohoto nařízení zastupitelstvo obce Klenovice schválilo s účinností od 1.2.2009 odměny pro jednotlivé zastupitele takto:
Ing. Roman Bílý (člen zastupitelstva): Kč 460,--
Jiřina Halašková (člen zastupitelstva+předseda kulturní komise): Kč 1.340,--
Mgr. Martin Náhlík (člen zastupitelstva+předseda kontrolního výboru): Kč 1.340,--
Jiřina Severová (člen zastupitelstva+předseda finančního výboru): Kč 1.340,--
Jaroslav Suda (člen zastupitelstva+člen kontrolního výboru): Kč 1.030,--
Ing. Jaroslav Škoda (místostarosta obce): 15.340,--
Mgr. Lubomír Turín (starosta obce): Kč 16.960,--
(Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 7) Zastupitelstvo obce projednalo návrh 2. rozpočtové změny v roce 2009, která obsahuje tato rozpočtová opatření:
  Rozpočtové opatření 4/2009
  prodej dřeva
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1032   Podpora ostatních produkčních činností 100,00  
      Příjmy celkem 100,00  
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   100,00
      Financování celkem   100,00

  Rozpočtové opatření 5/2009
  oprava veřejného rozhlasu
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3341   Rozhlas a televize   3 400,00
      Výdaje celkem   3 400,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 3 400,00  
      Financování celkem 3 400,00  

  Rozpočtové opatření 6/2009
  odměny zastupitelů
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  6112   Zastupitelstva obcí   18 500,00
      Výdaje celkem   18 500,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 18 500,00  
      Financování celkem 18 500,00  

  Rozpočtové opatření 7/2009
  příspěvek Českému svazu včelařů
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj   1 000,00
      Výdaje celkem   1 000,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 1 000,00  
      Financování celkem 1 000,00  
  Zastupitelstvo obce rozpočtovou změnu projednalo a schvaluje. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 8) Starosta obce seznámil zastupitele s obsahem Dodatku č. 3 ke Smlouvě o podmínkách zajištění předškolního vzdělávání a úhradě neinvestičních výdajů na provoz mateřských škol v Soběslavi uzavřené mezi Městem Soběslav a Obcí Klenovice. Tímto dodatkem dochází od 1.1.2009 ke změně výše uvedené smlouvy v článku II., v němž je nově stanoveno, že úhrada příspěvku bude prováděna 2x za kalendářní rok na základě fakturace ze strany města. Výše příspěvku za každé dítě, které se vzdělává v MŠ v Soběslavi a má trvalé bydliště v naší obci činí Kč 500,-- měsíčně. Zastupitelstvo obce tento dodatek schvaluje. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 9) Starosta obce seznámil zastupitelstvo s Dodatkem č. 1 k Dohodě o vytvoření společného školského obvodu uzavřené mezi Městem Soběslav a Obcí Klenovice. Tímto dodatkem dochází ke změně výše uvedené dohody, která se týká předávání údajů o počtu žáků a dále je upraven způsob úhrady příspěvku, který bude probíhat na základě fakturace provedené městem Soběslav 2x ročně za období leden až červen a září až prosinec. Zastupitelstvo obce tento dodatek schvaluje. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 10) Paní xxxxxxxxxx zkolaudovala individuální ČOV u svého rodinného domu v obci Klenovice. Podle schválených pravidel obec ze svého rozpočtu poskytuje příspěvek stavebníkům na tuto jejich investici. Paní xxxxxxxxxx proto požádala o příspěvek na vybudování individuální čistírny odpadních vod. Zastupitelstvo obce tento příspěvek schvaluje ve výši Kč 25.000,--. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 11) Starosta obce seznámil zastupitelstvo se žádostí Českého svazu včelařů, základní organizace Soběslav, o finanční příspěvek. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši Kč 3.000,--. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 12) Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem Plánu společných zařízení, který vychází z komplexní pozemkové úpravy k.ú. Klenovice u Soběslavi. Plán společných zařízení, který v září 2008 zpracovala firma GEODIS BRNO s.r.o., je tvořen ze čtyř základních složek: zpomalení nebo potlačení degradačního procesu na zemědělské půdě (minimalizace škod způsobovaných vodní a větrnou erozí, ochrana a zúrodnění půdního fondu včetně optimálního prostorového a funkčního uspořádání pozemků); zlepšení vodního režimu včetně kvality povrchových a podzemních vod (řešení vodohospodářských poměrů a protipovodňové ochrany); řešení zemědělského dopravního systému (zpřístupnění pozemkových tratí i jednotlivých pozemků a zvýšení prostupnosti krajiny); zajištění ekologické rovnováhy přírodního prostředí (řešení tvorby a ochrany krajinného rázu, podpory biodiverzity krajiny, obnova kulturních hodnot území).
Současně s Plánem společných zařízení byl obci předložen Dodatek k tomuto plánu z listopadu 2008, který vychází ze zpracovávání Plánu společných zařízení v katastrálním území Roudná nad Lužnicí, kde došlo k návrhu nového vodohospodářského prvku – vytvoření příkopu a doplňkové cesty k odvodnění zvýšené hladiny podzemní vody v lokalitě na Pražce v k.ú. Roudná nad Lužnicí. Navržené prvky se z velké části nacházejí na lesním pozemku KN 1854/10 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, a proto bude nutno provést změnu druhu pozemku na ostatní plochu. Za tento zábor bude s vlastníkem jednáno o formě náhrady v rámci návrhu KPÚ.
Dále starosta obce informoval, že vize zastupitelstva na zřízení rybníku u viaduktu v lokalitě Výhony, kterou přednesl na kontrolním dnu KPÚ dne 20.1.2009, nebyla zpracovatelem komplexní pozemkové úpravy i sborem zástupců pozitivně přijata. Zastupitelstvo obce stále o zřízení rybníku uvažuje a pověřuje starostu obce k dalšímu jednání o možnosti jeho zřízení. Zastupitelstvo obce návrh Plánu společných zařízení i Dodatku k němu po podrobné diskusi z důvodu doplnění požadavku na zřízení rybníku u viaduktu v lokalitě Výhony prozatím neschvaluje. (Hlasování: 0 pro, 5 proti, 0 zdržel).

Současně se v rámci zpracovávání komplexní pozemkové úpravy zastupitelstvo zabývalo změnou hranice mezi obcemi Klenovice a Rybova Lhota. Dle návrhu zpracovaného firmou GEODIS BRNO s.r.o. by z Klenovic přešlo do Rybovy Lhoty 3,34 ha a z Rybovy Lhoty do Klenovic 2,26 ha, což je rozdíl v neprospěch Klenovic ve výši 1,08 ha. Jedním z důvodů pro změnu je přizpůsobení hranice mezi oběma katastry novému korytu řeky Lužnice. Zpracovatel KPÚ ani zastupitelstvo obce nenašlo žádnou příhodnou lokalitu na dovyrovnání bilance, proto zastupitelstvo obce schvaluje změnu hranic katastru dle návrhu s rozdílem v neprospěch obce Klenovice ve výši 1,08 ha. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 13) Různé a diskuse:
  - Starosta seznámil zastupitele s doplněním odvolání obce proti rozsudku Okresního soudu v Táboře ze dne 18.11.2008, v němž bylo určeno, že výlučným vlastníkem pozemku parc.č. 147/3 v k.ú. Klenovice u Soběslavi (bývalé hřiště) je pan xxxxxxxxxx.
  - Starosta obce informoval o podané žádosti o dotaci z ROPu na výstavbu komunikace v jihozápadní části obce. Součástí podané žádosti je i rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení podél silnice E55.
  - Starosta obce informoval o zahájení stavebního řízení na přístavbu místní restaurace. Zmínil, že na tuto akci bude sháněna dotace.
  - Místostarosta prohovořil o potřebě řešení zimní údržby komunikací zvláště v období enormních sněhových přívalů, kdy zajištění dodavatelé údržby v těchto téměř kalamitních situacích nezvládají prohrnování provádět.
 
ad 14) Usnesení a závěr
 
Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:

Usnesení 8/2/2009 ze dne 20.2.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.

Usnesení 9/2/2009 ze dne 20.2.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje vodné na období od 1.4.2009 do 31.3.2010 ve výši Kč 31,-- za 1 m3 odebrané vody a pevnou složku ve výši Kč 300,-- pro vodoměry s parametrem Qp do 2,5 m3/h a Kč 911,-- pro vodoměry s parametrem Qp do 6 m3/h. Uvedené ceny jsou bez DPH.

Usnesení 10/2/2009 ze dne 20.2.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán financování a realizace obnovy vodohospodářského majetku obce Klenovice na období 2009-2018.

Usnesení 11/2/2009 ze dne 20.2.2009
Zastupitelstvo obce neschvaluje účast Obce Klenovice na dražbě pozemku parc.č. 2122/29 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 1.159 m2.

Usnesení 12/2/2009 ze dne 20.2.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu výše odměn za výkon funkce členům zastupitelstva dle bodu 6) zápisu s účinnosti od 1.2.2009.

Usnesení 13/2/2009 ze dne 20.2.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje 2. rozpočtovou změnu v roce 2009 dle bodu 7) zápisu.

Usnesení 14/2/2009 ze dne 20.2.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o podmínkách zajištění předškolního vzdělávání a úhradě neinvestičních výdajů na provoz mateřských škol v Soběslavi uzavřené mezi Městem Soběslav a Obcí Klenovice.

Usnesení 15/2/2009 ze dne 20.2.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o vytvoření společného školského obvodu uzavřené mezi Městem Soběslav a Obcí Klenovice.

Usnesení 16/2/2009 ze dne 20.2.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na vybudování individuální ČOV paní xxxxxxxxxx ve výši Kč 25.000,--.

Usnesení 17/2/2009 ze dne 20.2.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek Českému svazu včelařů, základní organizaci Soběslav, ve výši Kč 3.000,--.

Usnesení 18/2/2009 ze dne 20.2.2009
Zastupitelstvo obce neschvaluje Plán společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy k.ú. Klenovice u Soběslavi včetně jeho dodatku.

Usnesení 19/2/2009 ze dne 20.2.2009
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce znovu jednat o možnosti zřízení rybníku u viaduktu v lokalitě Výhony v rámci komplexní pozemkové úpravy.

Usnesení 20/2/2009 ze dne 20.2.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje navrženou změnu hranic katastru mezi obcemi Klenovice a Rybova Lhota dle návrhu firmy GEODIS BRNO s.r.o.

Usnesení 21/2/2009 ze dne 20.2.2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí doplnění odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Táboře ve věci hřiště.

Usnesení 22/2/2009 ze dne 20.2.2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu na výstavbu komunikace v jihozápadní části obce.

Schůzi ukončil starosta ve 21:00 hodin.


Zapsal: Pavel Fitl

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Roman Bílý, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek