KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2009 -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2009

Úřední deska - historie roku 2009


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Klenovice č. 3/2009

Den a místo zasedání: 24.4.2009 v kanceláři obecního úřadu
Jednání zahájeno: 19:09 hodin

Na zasedání zastupitelstva obce Klenovice bylo přítomno šest členů zastupitelstva obce. Pan Ing. Roman Bílý – nepřítomen, omluven.
Ověřovateli zápisu byli určeni paní Jiřina Halašková a pan Jaroslav Suda.

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a konstatoval, že je přítomno šest zastupitelů ze sedmi, tzn. nadpoloviční většina, a tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Starosta obce navrhnul doplnění bodu 8) zveřejněného programu o informaci k datovým schránkám a zařazení dalšího bodu: Poplatek za odpady – T.O.D.O.K. spol. s r.o. Předložená změna v programu byla schválena a program jako celek byl rovněž všemi přítomnými zastupiteli schválen.
  Program:
    1) Zahájení a program
    2) Kontrola usnesení
    3) Žádost o příspěvek na ČOV
    4) Žádost o finanční příspěvek
    5) Žádost o odprodej pozemků
    6) Smlouva o spolupráci s Policií ČR
    7) Žádost o převod pozemků od PF ČR
    8) Czech Point + datová schránka
    9) Poplatek za odpady – T.O.D.O.K. spol. s r.o.
  10) Břemena E.ON
  11) Rozpočtové změny
  12) Zpráva o kontrole kontrolního výboru
  13) Zpráva o kontrole finančního výboru
  14) Zhotovitel přestavby knihovny
  15) Různé a diskuse
  16) Usnesení a závěr
  (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel).

V souvislosti se schváleným bodem jednání číslo 4) – Žádost o finanční příspěvek – oznámil starosta obce Mgr. Lubomír Turín, že podle § 83, odst. 2 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, dochází v jeho případě při projednávání a rozhodování ve věci předmětného bodu ke střetu zájmů, protože o finanční příspěvek žádá Základní škola a Mateřská škola Tučapy, jejíž je ředitelem. Zastupitelstvo obce souhlasí s vyloučením Mgr. Lubomíra Turína z projednávání a rozhodování o zmíněném bodu. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Nejsou splněna tato usnesení zastupitelstva obce:
  usnesení č. 5/2005 ze dne 5.9.2005, ZO schvaluje, bod 6: prodej pozemku parc.č. 381/18 v k.ú. Klenovice u Soběslavi paní xxxxxxxxxx.
 
ad 3) Pan xxxxxxxxxx zkolaudoval individuální ČOV u svého rodinného domu v obci Klenovice. Podle schválených pravidel obec ze svého rozpočtu poskytuje příspěvek stavebníkům na tuto jejich investici. Pan xxxxxxxxxx proto požádal o příspěvek na vybudování individuální čistírny odpadních vod. Zastupitelstvo obce tento příspěvek schvaluje ve výši Kč 25.000,--. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 4) Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo se žádostí Základní školy a Mateřské školy Tučapy o finanční příspěvek ve výši Kč 3.000,-- na činnost gymnastického kroužku, který navštěvují tři děvčata z naší obce. Finanční příspěvek, dle žádosti, bude použit na mzdy trenérek, letní soustředění, závody a jednotlivá školení. Zastupitelstvo obce zkonstatovalo, že zájmové kroužky děti by měly být financovány z prostředků školy a rodičů, a proto neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 3.000,--. (Hlasování: 0 pro, 5 proti, 0 zdržel).
 
ad 5) Manželé xxxxxxxxxx požádali o koupi pozemku z majetku obce v katastrálním území Klenovice u Soběslavi parc.č. 852/61 o výměře 434 m2. Takovéto příkupy jsou již dlouhodobě ze strany obce finančně realizovány za Kč 100,-- za 1 m2, s čímž žadatelé souhlasí. Úhradu kupní ceny navrhují formou splátkového kalendáře takto: Kč 5.000,-- při podpisu smlouvy, dále měsíčně Kč 500,-- a doplatek zbylé částky do 4 let po uzavření smlouvy. Zastupitelstvo obce vzhledem k úhradě kupní ceny formou dlouhodobého splátkového kalendáře prodej pozemku neschvaluje. (Hlasování: 0 pro, 6 proti, 0 zdržel).
Manželé xxxxxxxxxx požádali o koupi pozemku v katastrálním území Klenovice u Soběslavi parc.č. 2453/1 o výměře 222 m2, který je v majetku Obce Klenovice. Důvodem jejich žádosti je geografické vklínění uvedeného pozemku mezi jimi vlastněné pozemky. Dále manželé xxxxxxxxxx žádají o řešení části pozemku parc.č. 2453/2 před vraty a částí sýpky jejich nemovitosti z důvodu vjezdové cesty a existence stávající odpadní jímky. Starosta obce informoval zastupitelstvo, že pozemky v této lokalitě budou řešeny v rámci probíhající komplexní pozemkové úpravy, a proto zastupitelstvo obce v současné chvíli žádost o koupi pozemku parc.č. 2453/1 neschvaluje. (Hlasování: 0 pro, 6 proti, 0 zdržel). Na předmětném pozemku žadatelé zamýšlejí provádět stavební činnost (přípojky, vrt), toto bude řešeno souhlasem obce jako stavba na cizím pozemku.
Starosta informoval zastupitelstvo o zpracovaném geometrickém plánu lokality v jihozápadní části obce. Na základě tohoto plánu by bylo možno realizovat příkupy pozemků vlastníkům přilehlých rodinných domů. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi jednat s majiteli o možnosti odkoupení těchto pozemků. Prodej se bude realizovat za Kč 100,-- za 1m2.
 
ad 6) Starosta obce seznámil zastupitele s projektem Policie ČR nazvaným Community policing, který v sobě zahrnuje zkvalitnění, zjednodušení a sjednocení vzájemné spolupráce mezi obcí a Policií ČR v oblasti zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Zastupitelé se s touto vizí Policie ČR včetně navržené Dohody o vzájemné spolupráci seznámili a po proběhlé diskusi ukládají starostovi získat do příštího jednání podrobnější informace o této formě spolupráce.
 
ad 7) Starosta obce informoval zastupitelstvo o vhodnosti získání pozemku parc.č. 2117/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 3.272 m2, který leží v sousedství pozemků obce v západní části katastru při místní komunikaci na Ovčín. Pořízením tohoto pozemku, který je vlastněn Českou republikou, by společně se sousedním obecním pozemkem vznikla nová vhodná lokalita pro výstavbu rodinných domků. Polovinu tohoto pozemku spravuje Pozemkový fond České republiky a druhou ideální polovinu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. V případě bezúplatného převodu poloviny pozemku od Pozemkového fondu ČR by druhou část mohla obec koupit od ÚZSVM, který tento pozemek nepotřebuje a nevyužívá, za cenu dle znaleckého posudku. Zastupitelstvo obce s tímto návrhem souhlasí a ukládá starostovi obce v této věci jednat s Pozemkovým fondem ČR i Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 8) Starosta obce seznámil zastupitelstvo s možností získání dotace na zřízení pracoviště Czech POINT, které slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa. V současnosti Czech POINT poskytuje např. výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku, výpis z rejstříku trestů, výpis bodového hodnocení řidičů. Výdaje na zřízení tohoto pracoviště se pohybují přibližně v rozmezí 90 až 150 tisíc korun. Tato částka je z 85 % (maximálně však Kč 80.000,--) dotována státem, zbylá část je hrazena obcí. Starosta dále uvedl, že tato pracoviště v našem nejbližším okolí jsou zřízena na MěÚ Soběslav a České poště, s.p., což dle jeho názoru je plně dostačující k využití i pro občany naší obce. Rovněž zmínil, že náš obecní úřad má úřední hodiny dvakrát v týdnu po dvou hodinách, tudíž by toto pracoviště bylo velice málo využitelné a státní dotace tak ne příliš hospodárně využitá. Zastupitelstvo obce se s tímto názorem ztotožňuje a zřízení pracoviště Czech POINT neschvaluje. (Hlasování: 0 pro, 6 proti, 0 zdržel).
Současně starosta uvedl, že od 1.7.2009 je ze zákona obec povinna zřídit a používat datovou schránku, která slouží ke komunikaci mezi úřady navzájem a občana s úřadem či naopak. Podotkl, že firmy, které nabízejí zřízení pracoviště Czech POINT, realizaci datových schránek nenápadně dávají v rámci marketingových tahů do souvislostí s vybudováním tohoto kontaktního místa. Pro úspěšné provozování datové schránky má obec odpovídající technické prostředky, tudíž není zapotřebí žádné další vybavení pořizovat.
 
ad 9) Starosta obce informoval o jednání s firmou T.O.D.O.K. spol. s r.o., které se týkalo přistoupení této společnosti k odpadovému systému na území obce zajišťovaného dle Obecně závazné vyhlášky Obce Klenovice č. 2/2001. Firma bude oprávněna likvidovat odpad vzniklý z její podnikatelské činnosti zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu prostřednictvím jedné popelové nádoby o obsahu 110 l umístěné u nemovitosti firmy. V souladu s výše zmíněnou vyhláškou bude se společností uzavřena smlouva na likvidaci odpadu. Roční poplatek je schválen ve výši Kč 1.500,--. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 10) Starosta obce seznámil zastupitelstvo se Smlouvou na zřízení práva věcného břemene k uložení kabelového vedení NN pro společnost E.ON Distribuce, a.s. v obecních pozemcích pro stavbu „Klenovice-U Hasíka-kabel NN chaty, č.a. 48046. Zastupitelstvo obce tuto smlouvu schvaluje za úplatu ve výši Kč 4.840,--. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 11) Starosta obce informoval zastupitelstvo o 3. rozpočtové změně v roce 2009, kterou v souladu s vnitřní směrnici č. 1/2008 o rozpočtu provedl. Tato změna obsahuje pouze jedno rozpočtové opatření, kterým došlo k přesunu rozpočtových prostředků na příjmové straně mezi položkou „Poplatek za likvidaci komunálního odpadu“ a paragrafem „Sběr a svoz komunálních odpadů“. Změna byla provedena v souvislosti s rozpočtovým zařazením příjmů za likvidaci odpadů podnikajícím subjektům, s nimiž má obec uzavřenou smlouvu. Zastupitelstvo obce starostou provedenou rozpočtovou změnu bere na vědomí bez výhrad. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 12) Předseda kontrolního výboru seznámil zastupitelstvo s provedenou kontrolou, která se týkala plnění usnesení zastupitelstva obce, dodržování právních předpisů včetně kontroly obecně závazných vyhlášek a vnitřních směrnic, plnění schváleného rozpočtu a přijatých rozpočtových změn, majetku obce, pohledávek a závazků, plnění jednotlivých schválených investičních akcí. Kontrolní výbor zkonstatoval, že stále není splněno usnesení 5/2005 ze dne 5.9.2005 – prodej pozemku parc.č 381/18 v k.ú. Klenovice u Soběslavi, které je nutno v nejkratší době splnit. V ostatních oblastech kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky. Zastupitelstvo obce zápis kontrolního výboru bere na vědomí. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 13) Předsedkyně finančního výboru seznámila zastupitelstvo obce s provedenou kontrolou, která byla zaměřena na plnění rozpočtu obce v I. čtvrtletí roku 2009. Kontrolou bylo zjištěno, že příjmy z přerozdělovaných daní a příjmy za uložení odpadů na skládce v Klenovicích se nenaplňují v takové míře, s níž rozpočet obce uvažuje. Podle zkušeností z minulého roku se v těchto dvou případech za tři měsíce letošního roku jedná zhruba o propad ve výši 250 tis.Kč. Finanční výbor konstatuje, že v sestaveném rozpočtu je vytvořena dostatečná rezerva, která by pokryla eventuální celoroční miliónový pokles příjmů. Současně však finanční výbor nabádá k větší obezřetnosti a výdajové zdrženlivosti při realizaci rozpočtově neplánovaných výdajových akcí. Provedenou finanční kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky v hospodaření obce. Zastupitelstvo obce zápis včetně závěru finančního výboru bere na vědomí. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 14) Starosta obce seznámil zastupitele se svým výběrem zhotovitelů přestavby místnosti knihovny, který provedl v souladu s Vnitřní směrnicí 1/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Pro realizaci této akce byli pro stavební práce vybráni Ing. Jaroslav Škoda a Vlastimil Antoš, pro pokládku podlahy firma TEPO - LD s.r.o., pro rekonstrukci elektroinstalace pan Alois Nalezený a pro malířské práce pan Jaroslav Molík. Pro zařízení nábytkem knihovny bude oslovena firma Vorel spol. s r.o. Zastupitelstvo obce tyto vybrané zhotovitele bere na vědomí.
 
ad 15) Různé a diskuse:
  - Starosta obce informoval o postupu zpracování žádosti o dotaci na výstavbu komunikace v jihozápadní části obce. Součástí podané žádosti bude i financování technického zhodnocení veřejného osvětlení a chodníků při silnici E55.
  - Starosta seznámil zastupitele s provedením úklidu místních komunikací po zimním posypu a s uvažovanými každoročně prováděnými opravami komunikací po zimním období.
  - Zastupitelé byli informování o přípravě letošní poutě, která se bude konat o prvním květnovém víkendu. Jsou zajištěny atrakce, v sobotu proběhne pouťová zábava a v neděli se uskuteční mše v místní kapličce. Rovněž starosta informoval o přípravě akce „pálení čarodějnic“ a stavění máje.
  - Starosta informoval o umisťování překážek (kamenů) u místních komunikací, které ohrožují bezpečnost silničního provozu a osob pohybujících se v takto upravených místech. Dále starosta hovořil o nadměrném používání veřejného prostranství pro parkování automobilů před domy. Navrhnul možnost zvážení osazení těchto míst dopravní značkou „zákaz stání“. V této věci bude jednáno s DI Policie ČR.
  - Starosta obce opět otevřel otázku nerealizace vybudování semaforu na přechodu u místní Pizzerie. Zřízení tohoto značení zastupitelstvo v minulosti několikrát zamítlo a v polovině roku 2007 navrhlo jako alternativu instalaci rychlostního panelu, která byla ke konci roku 2007 provedena. Na jednání zastupitelstva obce v loňském roce bylo dvakrát diskutováno o možnosti umístění výstražného blikajícího žlutého světla upozorňujícího na přechod pro chodce. Z každého tohoto jednání vyplynulo, že budou zjištěny další informace. Na tomto jednání bylo konstatováno, zda by toto dopravní značení nemělo řešit Ředitelství silnic a dálnic.
  - Starosta obce informoval o obdržení Rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích, pobočka Tábor, ve věci hřiště, v němž se potvrzuje, že vlastníkem sporného pozemku je pan xxxxxxxxxx. Zastupitelstvo souhlasí s podáním dovolání k Nejvyššímu soudu ČR. Obec bude i nadále na základě plné moci zastupovat JUDr. Pomijová.
  - Starosta informoval, že na obecním úřadě jsou k nahlédnutí soupisy nároků v rámci komplexní pozemkové úpravy.
  - Starosta obce informoval o nabídce UniCredit Bank na zhodnocení peněžních prostředků obce.
  - Starosta informoval o žádosti pana xxxxxxxxxx na vybudování fotovoltaické elektrárny na svých pozemcích v Klenovicích. Dle schváleného územní plánu obce není možné tuto stavbu realizovat.
  - Starosta informoval o nabídce paní xxxxxxxxxx na odprodej části jejího pozemku o výměře cca 500 m2, který leží v sousedství obecního separačního dvora. Požadovaná cena činí Kč 160,-- za 1 m2. Nabízený pozemek není obcí optimálně využitelný, nehledě k celkem vysoké požadované ceně. V uvedené lokalitě by bylo vhodnější řešit přístupovou cestu ke dvoru, která není v majetku obce.
  - Starosta obce seznámil zastupitele s obdrženými třemi nabídkami na výměnu oken v místní restauraci. Pro částečné financování akce bylo požádáno o dotaci z Programu obnovy venkova. Dle zkušeností s uvolněním dotačních prostředků lze očekávat realizaci na přelomu léta a podzimu.
  - Místostarosta informoval zastupitelstvo o nabídce firmy BICORN s.r.o. na dodávku elektrické energie.
  - Starosta informoval o doposud nevyřešené námitce proti umístění dřevěného přístřešku u RD č.p. 139, kterou podala obec na MěÚ Soběslav v listopadu loňského roku.
 
ad 16) Usnesení a závěr
 
Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:

Usnesení 23/3/2009 ze dne 24.4.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.

Usnesení 24/3/2009 ze dne 24.4.2009
Zastupitelstvo obce z důvodu střetu zájmů schvaluje vyloučení Mgr. Lubomíra Turína z projednávání a rozhodování o bodu 4) Žádost o finanční příspěvek.

Usnesení 25/3/2009 ze dne 24.4.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na vybudování individuální ČOV panu xxxxxxxxxx ve výši Kč 25.000,--.

Usnesení 26/3/2009 ze dne 24.4.2009
Zastupitelstvo obce neschvaluje finanční příspěvek Základní škole a Mateřské škole Tučapy na činnost gymnastického kroužku ve výši Kč 3.000,--.

Usnesení 27/3/2009 ze dne 24.4.2009
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemku v katastrálním území Klenovice u Soběslavi parc. č. 852/61 o výměře 434 m2 manželům xxxxxxxxxx.

Usnesení 28/3/2009 ze dne 24.4.2009
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemku v katastrálním území Klenovice Soběslavi parc.č. 2453/1 o výměře 222 m2 manželům xxxxxxxxxx.

Usnesení 29/3/2009 ze dne 24.4.2009
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce jednat s vlastníky nemovitostí v jihozápadní části obce za účelem realizace příkupů pozemků.

Usnesení 30/3/2009 ze dne 24.4.2009
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce do dalšího jednání zastupitelstva zjistit bližší podrobnosti k předložené Dohodě o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku s Policií ČR.

Usnesení 31/3/2009 ze dne 24.4.2009
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce jednat s Pozemkovým fondem ČR a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci bezúplatného převodu ideální poloviny pozemku v katastrálním území Klenovice u Soběslavi parc.č. 2117/1 o výměře 3.272 m2 Obci Klenovice z majetku Pozemkového fondu České republiky.

Usnesení 32/3/2009 ze dne 24.4.2009
Zastupitelstvo obce neschvaluje zřízení pracoviště Czech POINT.

Usnesení 33/3/2009 ze dne 24.4.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje výši poplatku za připojení k systému nakládání s odpady dle OZV 2/2001 pro firmu T.O.D.O.K. spol. s r.o. v roční výši Kč 1.500,--.

Usnesení 34/3/2009 ze dne 24.4.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se společností E.ON Distribuce a.s. za úplatu ve výši Kč 4.840,-- dle bodu 10) zápisu.

Usnesení 35/3/2009 ze dne 24.4.2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí bez výhrad starostou provedenou 3. rozpočtovou změnu v roce 2009 dle bodu 11) zápisu.

Usnesení 36/3/2009 ze dne 24.4.2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole.

Usnesení 37/3/2009 ze dne 24.4.2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu finančního výboru o provedené kontrole.

Usnesení 38/3/2009 ze dne 24.4.2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí starostou vybrané zhotovitele přestavby místní knihovny.

Usnesení 39/3/2009 ze dne 24.4.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje podání dovolání k Nejvyššímu soudu ČR ve věci hřiště a udělení Plné moci k zastupování JUDr. Pomijové.

Schůzi ukončil starosta ve 22:38 hodin.


Zapsal: Pavel Fitl

Ověřovatelé zápisu:
Jiřina Halašková, v.r.
Jaroslav Suda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek