KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2009 -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2009

Úřední deska - historie roku 2009


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Klenovice č. 4/2009

Den a místo zasedání: 15.5.2009 v kanceláři obecního úřadu.
Jednání zahájeno: 19:16 hodin

Na zasedání zastupitelstva obce Klenovice bylo přítomno šest členů zastupitelstva obce. Pan Ing. Roman Bílý – nepřítomen, omluven.
Ověřovateli zápisu byli určeni pan Mgr. Martin Náhlík a paní Jiřina Severová.

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a konstatoval, že je přítomno šest zastupitelů ze sedmi, tzn. nadpoloviční většina, a tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Starosta obce navrhnul k zařazení na program jednání další bod: Rozpočtová změna. Předložená změna v programu byla schválena a program jako celek byl rovněž všemi přítomnými zastupiteli schválen.
  Program:
    1) Zahájení a program
    2) Kontrola usnesení
    3) Závěrečný účet obce za rok 2008
    4) Rozpočtová změna
    5) Rozpočtový výhled obce na roky 2010 - 2014
    6) Vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
    7) Grant z ROPu
    8) Úvěr na předfinancování grantu
    9) Různé a diskuse
  10) Usnesení a závěr
  (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Nejsou splněna tato usnesení zastupitelstva obce:
  usnesení č. 5/2005 ze dne 5.9.2005, ZO schvaluje, bod 6: prodej pozemku parc.č. 381/18 v k.ú. Klenovice u Soběslavi paní xxxxxxxxxx.
  Na základě usnesení zastupitelstva obce číslo 30/3/2009 ze dne 24.4.2009 starosta obce zjišťoval bližší podrobnosti k Dohodě o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku s Policií ČR. Z jednání, které starosta měl s náčelníkem Policie ČR v Soběslavi, nabyl dojmu, že tato Dohoda supluje zákon o Policii ČR. Z tohoto důvodu budou ke smyslu smluvního ošetření činnosti Policie ČR sháněny další informace, s nimiž budou zastupitelé seznámeni na některém z příštích jednání.
 
ad 3) Zastupitelstvo obce projednalo návrh závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2008, který byl zveřejněn na úřední desce i na webových stránkách obce dne 20.4.2009, a jenž jednotliví zastupitelé obdrželi předem k prostudování. Do doby konání jednání zastupitelstva obce ani v jeho průběhu nikdo ze zastupitelů či občanů neuplatnil k návrhu žádnou připomínku, tak byl závěrečný účet obce Klenovice za rok 2008 schválen v navrhovaném znění a zastupitelstvo obce Klenovice projednání závěrečného účtu uzavřelo svým vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 4) Zastupitelstvo obce projednalo návrh 4. rozpočtové změny v roce 2009, která obsahuje tato rozpočtová opatření:
  Rozpočtové opatření 9/2009
  úhrada za věcné břemeno E.ON
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3639   Komunální služby a územní rozvoj j.n. 4 800,00  
      Příjmy celkem 4 800,00  
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   4 800,00
      Financování celkem   4 800,00

  Rozpočtové opatření 9/2009
  odvoz odpadu - navýšení o poplatek za uložení
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3722   Sběr a svoz komunálních odpadů   60 000,00
      Výdaje celkem   60 000,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 60 000,00  
      Financování celkem 60 000,00  

  Rozpočtové opatření 10/2009
  volby do Evropského parlamentu
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
    4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS, ÚZ 98348 18 500,00  
      Příjmy celkem 18 500,00  
  6117   Volby do Evropského parlamentu, ÚZ 98348   18 500,00
      Výdaje celkem   18 500,00
  Zastupitelstvo obce rozpočtovou změnu projednalo a schvaluje. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 5) Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtového výhledu obce Klenovice na období let 2010-2014, který nahrazuje rozpočtový výhled obce na roky 2008-2011 schválený zastupitelstvem obce dne 22.10.2007. V jednotlivých letech je rozpočtový výhled sestaven jako vyrovnaný a je uveden v následující tabulce:
PŘÍJMY
třída název 2010 2011 2012 2013 2014
1 Daňové příjmy 5 800 000,00 5 850 000,00 5 900 000,00 5 950 000,00 6 000 000,00
2 Nedaňové příjmy 295 000,00 300 000,00 305 000,00 310 000,00 315 000,00
3 Kapitálové příjmy          
4 Přijaté transfery 13 700,00 14 000,00 14 300,00 14 500,00 14 800,00
příjmy celkem 6 108 700,00 6 164 000,00 6 219 300,00 6 274 500,00 6 329 800,00
             
VÝDAJE
třída název 2010 2011 2012 2013 2014
5 Běžné výdaje 3 800 000,00 3 900 000,00 4 000 000,00 4 100 000,00 4 200 000,00
6 Kapitálové výdaje 2 308 700,00 2 264 000,00 2 219 300,00 2 174 500,00 2 129 800,00
  výdaje celkem 6 108 700,00 6 164 000,00 6 219 300,00 6 274 500,00 6 329 800,00
             
FINANCOVÁNÍ
třída název položky 2010 2011 2012 2013 2014
8 změna stavu krátk.prostř.na b.ú. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
financování celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
             
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
    2010 2011 2012 2013 2014
výsledek hospodaření 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtový výhled obce Klenovice na období 2010–2014. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 6) Starosta obce seznámil zastupitelstvo s navrženými změnami Vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Úprava se týká změny kategorizace veřejných zakázek a schvalovacích pravomocí. Žádný ze členů zastupitelstva obce k navržené aktualizaci vnitřního předpisu nevznesl námitky ani připomínky. Vnitřní směrnice obce Klenovice č. 1/2009, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která v plném znění nahrazuje vnitřní směrnici 1/2007, byla projednána a schválena. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 7) Starosta obce seznámil zastupitelstvo s přípravou podání projektu s názvem „KLENOVICE - VÝSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ“ do 5. výzvy ROP s uzávěrkou 30.6.2009, oblast podpory 1.5 - Rozvoj místních komunikací. Předmětem projektu jsou tři investiční akce: Stavební úpravy chodníku Klenovice, Stavební úpravy veřejného osvětlení Klenovice a KLENOVICE – výstavba místní komunikace JZ. Uznatelné výdaje projektu dle zpracovaného rozpočtu jsou v objemu Kč 12,647.489,--, z této částky činí požadovaná dotace 92,5% (Kč 11,698.927,--) a zbylá část ve výši 7,5% uznatelných výdajů (Kč 948.562,--) bude v případě podpoření projektu hrazena z rozpočtu obce. Dle Pravidel grantu musí být uvažovaný projekt zcela zafinancován z rozpočtu obce, následně po vyhodnocení akce bude přiznaná dotace převedena obci na účet. Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o grant, předfinancováním projektu ve výši Kč 12,647.489,-- včetně DPH, spolufinancováním podílu Obce Klenovice v rámci projektu ve výši 7,5% z celkových výdajů projektu (tj. Kč 948.562,-- včetně DPH) z prostředků obce a v případě podpoření projektu s jeho následnou realizací. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
Zastupitelstvo obce dále projednávalo časový sled prací zvažovaného projektu. Bylo konstatováno, že prioritou je výstavba místní komunikace ještě v letošním roce, a to bez ohledu na získání požadované dotace. Budování komunikace v jihozápadní části obce bude realizováno v prázdninových měsících nebo na přelomu léta a podzimu 2009. K financování této akce je pro letošní rok rozpočtováno 5 miliónů korun, avšak dle aktualizovaného položkového rozpočtu stavby by výdaje měly činit Kč 5,491.084,--. Tato rozpočtová nedostatečnost bude muset být řešena přijetím úvěru. Zbylé dvě akce (úpravy chodníku a veřejného osvětlení) budou realizovány v první polovině roku 2010, a to pouze v případě získání grantu. Zastupitelstvo obce souhlasí s časovým harmonogramem zvažovaných investičních akcí. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
V souvislosti se žádostí o grant z ROPu seznámil starosta obce zastupitelstvo s návrhem Smlouvy o dílo, která by byla uzavřena mezi Obcí Klenovice a Mgr. Hanou Schättingerovou. Předmětem smlouvy je kompletní zpracování projektové žádosti předkládané do 5. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 1 Dostupnost center, Oblast podpory 1.5 – Rozvoj místních komunikací. Cena díla se sjednává ve výši Kč 450.000,-- a nárok na ni má zhotovitel pouze v případě schválení projektu k financování z ROPu. Zastupitelstvo obce tento návrh Smlouvy o dílo schvaluje. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 8) Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem způsobu financování projektu projednávaného v předchozím bodě. Z důvodu nutnosti vlastního předfinancování investičních akcí, na které bude podána žádost o grant z ROPu, je zapotřebí chybějící finanční prostředky získat formou úvěru. Přílohou k podání žádosti o grant je i doložení finančního krytí, které je možno prokázat výpisem z bankovního účtu obce s dostačujícím zůstatkem, závazným úvěrovým příslibem a nebo kombinací obojího, což by byl případ naší obce. Obec Klenovice má veškeré své finanční prostředky vedeny u Komerční banky, a.s. Rovněž byla naše obec touto bankou v minulosti již několikrát úvěrována, proto je reálný předpoklad kladného náhledu na náš záměr ze strany banky. Zastupitelstvo obce schvaluje požádat Komerční banku, a.s. o poskytnutí úvěru k financování našeho projektu. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
Dle „Orientačního harmonogramu administrace žádostí“ dojde v případě schválení grantu ke kompletaci Smlouvy přibližně v lednu 2010. Podmínkou banky pro poskytnutí úvěru na předfinancování grantu EU je i doložení této Smlouvy. Z toho plyne, že není možno zahájit financování z těchto úvěrových prostředků v letošním roce. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zvažovaným způsobem dvojího úvěrového financování celého projektu tak, aby bylo možno již letos zahájit prioritní akci, kterou je výstavba místní komunikace v jihozápadní části obce.
V první řadě je navrženo, aby obec požádala o střednědobý revolvingový úvěr na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji rozpočtu obce ve výši Kč 1,250.000,--, který by bylo možno čerpat od poloviny června 2009. Výstavba místní komunikace by probíhala v období letošních letních prázdnin až přelomu léta a podzimu 2009. Na výstavbu komunikace má obec pro letošní rok rozpočtováno Kč 5,000.000,--. Výdaje na tuto akci včetně stavebního dozoru a výdajů na výběrové řízení jsou dle žádosti o grant rozpočtovány ve výši Kč 5,650.343,--. Částka nad 5 miliónů, ve výši cca 650 tis.Kč, by byla hrazena z čerpaného revolvingového úvěru. Současně je nutno ještě z toho úvěru uhradit aktualizaci projektové dokumentace ve výši Kč 132.000,--. Tímto by tedy došlo k vyčerpání úvěru v částce cca 782 tis.Kč. Pokud by obec dotaci z ROPu nezískala, tento úvěr by již nebyl více využit a čerpaná částka by byla uhrazena z rozpočtových příjmů příštího roku v termínu do 31.12.2010. V případě schválení žádosti o grant bude ještě třeba v letošním roce uhradit další projektované výdaje, které jsou spjaty pouze s úspěšným přijetím naší žádosti. Jedná se o zpracování žádosti na dotaci (450 tis.Kč – projednáváno v bodě 7 tohoto zasedání) a rovněž by pravděpodobně bylo provedeno výběrové řízení na další akce (cca 18,2 tis.Kč). Těmito dalšími výdaji by byl požadovaný úvěr vyčerpán zcela a jeho splacení by bylo zajištěno přijetím dotace. Pokud by Komerční banka, a.s. nebyla příznivě nakloněna financování akce revolvingovým úvěrem, bylo by možné tento typ úvěru nahradit klasickým investičním úvěrem. Toto řešení není z důvodu výše popsaných pro obec optimální, protože v tuto chvíli není zcela jasné, kolik by se vzhledem k jedné velké neznámé (grant bude poskytnut či nikoliv) vyčerpalo. Nebylo-li by však zbytí, tak i varianta investičního úvěru je možná. V tomto případě by výstavba komunikace byla profinancováno úvěrem ve výši 1,25 mil.Kč a 4,4 mil.Kč z rozpočtu obce. Zbylé rozpočtové prostředky obce by byly částečně využity na úhradu aktualizace projektové dokumentace, jak je uvedeno výše, a v případě poskytnutí dotace na uhrazení dalších navazujících položek rozpočtu projektu. V případě neposkytnutí grantu by mohla být nepotřebná částka investičního úvěru ve výši cca 450 tis.Kč použita na předčasnou splátku úvěru. Částka 800 tis.Kč, která by byla investičně profinancována, pak splacena z rozpočtu příštího roku do 31.12.2010. V případě poskytnutí dotace by celá jistina investičního úvěru byla splacena přijatou dotací. Zastupitelstvo obce schvaluje požádat Komerční banku, a.s. o poskytnutí střednědobého revolvingového, eventuálně investičního, úvěru ve výši Kč 1,250.000,-- se splatností do 31.12.2010. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
K úplnému dofinancování grantu (stavební úprava chodníků a veřejného osvětlení) je navrhováno požádat Komerční banku, a.s. o vystavení závazného příslibu úvěru na předfinancování grantu EU ve výši Kč 6,350.000,--. Tento příslib by byl využit (tzn. uzavřena úvěrová smlouva) pouze v případě úspěšného schválení našeho projektu v rámci 5. výzvy Regionální operačního programu. Z této uzavřené úvěrové smlouvy by bylo provedeno celé dofinancování projektu. Splacení úvěru by proběhlo po závěrečném vyúčtování projektu z přidělené dotace. Zastupitelstvo obce schvaluje požádat Komerční banku, a.s. o vystavení závazného úvěrového příslibu na předfinancování grantu EU ve výši Kč 6,350.000,--. Platnost příslibu (tzn. nejzazší termín pro uzavření úvěrové smlouvy) bude požadována do 31.3.2010 a konečná splatnost úvěru do 31.12.2010. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 9) Různé a diskuse:
  - Zastupitelstvo obce opět projednalo návrh Plánu společných zařízení i Dodatku k němu v rámci komplexní pozemkové úpravy, který byl z důvodu požadovaného doplnění požadavku obce na zřízení rybníku u viaduktu v lokalitě Výhony neschválen usnesením 18/2/2009 ze dne 20.2.2009. Po projednání byl Plán společných zařízení i Dodatek k němu schválen i bez zahrnutí požadovaného zřízení rybníku, který bude řešen dodatečně. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
  - Starosta informoval o úvaze zrušení povolené rychlosti 70 km/h v místech hlavní silnice protínající obce, kde je zástavba pouze na jedné straně. Tento požadavek byl již dříve neúspěšně řešen s DI Policie ČR právě z důvodu jednostranné zástavby. Dále starosta obce informoval o návrhu na posunutí dopravní značky označující začátek a konec obce v severní části hlavní silnice I/3 směrem ven z obce, tedy blíže k obci Roudná. Hlavním důvodem je zvýšení bezpečnosti při přecházení značně frekventované mezinárodní silnice. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi jednat s příslušnými orgány ve věci zrušení rychlosti 70 km/h v části obce na silnici I/3 a posunu dopravní značky označující obec Klenovice. Starosta dále informoval o záměru zhotovení obousměrných 50ti metrových pruhů z hrubého nástřiku červenou barvou před oběma přechody v obci a doplnění dopravních značek „přechod pro chodce“ retro-reflexními rámy zelenožluté barvy. Obě tyto úpravy, které provede Ředitelství silnic a dálnic, výrazně přispějí k bezpečnosti chodců.
  - Starosta informoval o jednání se zástupci firmy Metrostav, a.s., které se týkalo zvažovanému používání obecní komunikace vedoucí na Novou hospodu parc.č. 2433. Místní komunikace by sloužila k navážení zařízení staveniště pro výstavbu dálnice D3 zhruba 50 – 70 nákladními auty přibližně po dobu třech týdnů v období od 1.6.2009 do 31.7.2009. Dle zaslaného návrhu smlouvy by byla komunikace využívána bezúplatně, je nutno prověřit i možnost úplatného pronájmu. Zastupitelstvo obce s tímto záměrem společnosti Metrostav, a.s. souhlasí a pověřuje vedení obce doplněním smlouvy. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
  - Starosta obce informoval o požadavku některých občanů obce na zpevnění části plochy dětského hřiště v Lomkách, kterou by bylo možno využít k míčovým hrám, pro něž je stávající zatravněný povrch nevhodný. Zastupitelstvo se s tímto návrhem ztotožňuje, ale v letošním roce není akce z finančních důvodů realizovatelná.
  - Starosta obce informoval zastupitelstvo o žádosti manželů xxxxxxxxxx o přikoupení poloviny pozemku parcelního čísla 852/61 o výměře 434 2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi za cenu Kč 100,-- za 1 2. Úhrada kupní ceny je navržena ve dvou splátkách: při podpisu smlouvy Kč 10.000,-- a do 30.11.2009 zbytek kupní ceny. O koupi druhé poloviny téhož pozemku, za stejných finančních i platebních podmínek, požádali manželé xxxxxxxxxx. Žadatelé dále navrhují, že by na své náklady nechali požadovaný pozemek rozdělit geometrickým plánem. Zastupitelstvo obce konstatovalo, že po rozdělení pozemku by byl prodej možný, avšak s úhradou kupní ceny v jedné splátce při podpisu smlouvy.
  - Starosta obce informoval o obdržených nabídkách na odprodej lesních i zemědělských pozemků do vlastnictví obce. Z projednávání vyplynulo, že nabízené pozemky nejsou pro obec využitelné, proto jejich odkoupení nebude realizováno.
  - Starosta informoval o žádosti na prodej obecních pozemků, které by byly využity k výstavbě fotovoltaické elektrárny. Obec žádné vhodné pozemky nevlastní.
  - Starosta obce informoval o reakci pana Maxery, který se dožadoval odezvy na svou žádost k výstavbě fotovoltaické elektrárny. Starosta seznámil zastupitele s celým průběhem řešení žádosti pana Maxery.
  - Pan Suda informoval o špatném stavu vody v rybníku na návsi. Řešením je provápnění vody, které bylo v minulých letech občas prováděno.
  - Starosta obce informoval o blížícím se festivalu Kubešova Soběslav a seznámil zastupitele s kapelami, které by hrály v Klenovicích.
  - Místostarosta informoval, že doposud jsme neobdrželi vyúčtování vodného od společnosti VaK JČ, a.s. za uplynulé období.
  - Místostarosta dále zmínil, že zastupitelstvo zcela odložilo řešení přístupové komunikace k separačnímu dvoru, která není v majetku obce.
  - Místostarosta informoval o nabídce firmy E.ON týkající se produktu Jistota Plus, která by snižovala výdaje obce na elektrickou energii minimálně o 20%.
 
ad 10) Usnesení a závěr
 
Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:

Usnesení 40/4/2009 ze dne 15.5.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.

Usnesení 41/4/2009 ze dne 15.5.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet Obce Klenovice za rok 2008 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Usnesení 42/4/2009 ze dne 15.5.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje 4. rozpočtovou změnu v roce 2009 dle bodu 4) zápisu.

Usnesení 43/4/2009 ze dne 15.5.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce Klenovice na roky 2010-2014 dle bodu 5) zápisu.

Usnesení 44/4/2009 ze dne 15.5.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje Vnitřní směrnici č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Usnesení 45/4/2009 ze dne 15.5.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje podání projektu s názvem „KLENOVICE - VÝSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ“ do 5. výzvy ROP s uzávěrkou 30.6.2009, oblast podpory 1.5 - Rozvoj místních komunikací a jeho následnou realizaci. Zastupitelstvo obce dále schvaluje předfinancování projektu v rámci rozpočtu obce (celkový rozpočet projektu Kč 12,647.489,-- včetně DPH). Zastupitelstvo obce zároveň schvaluje spolufinancování podílu obce Klenovice v rámci projektu ve výši 7,5% z celkových výdajů projektu (tj. Kč 948.562,-- včetně DPH). Tyto prostředky v případě podpoření projektu budou hrazeny z rozpočtu obce Klenovice.

Usnesení 46/4/2009 ze dne 15.5.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci projektu s názvem „KLENOVICE - VÝSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ“ v těchto fázích: 1) KLENOVICE – výstavba místní komunikace JZ - v období letošních letních prázdnin nebo přelomu léta a podzimu 2009; 2) Stavební úpravy chodníku Klenovice a Stavební úpravy veřejného osvětlení Klenovice – v první polovině roku 2010, a to pouze v případě získání grantu.

Usnesení 47/4/2009 ze dne 15.5.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi Obcí Klenovice a Mgr. Hanou Schättingerovou na kompletní zpracování projektové žádosti předkládané do 5. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad dle bodu 7) zápisu.

Usnesení 48/4/2009 ze dne 15.5.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje Komerční banku, a.s. k předfinancování projektu s názvem „KLENOVICE - VÝSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ“ podaného do 5. výzvy ROP.

Usnesení 49/4/2009 ze dne 15.5.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje požádat Komerční banku, a.s. o poskytnutí střednědobého revolvingového úvěru ve výši Kč 1,250.000,-- na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji rozpočtu obce, eventuálně investičního úvěru ve výši Kč 1,250.000,-- na částečně financování akce KLENOVICE – výstavba místní komunikace JZ, dle bodu 8) zápisu.

Usnesení 50/4/2009 ze dne 15.5.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje požádat Komerční banku, a.s. o vystavení závazného příslibu úvěru na předfinancování grantu EU ve výši Kč 6,350.000,-- dle bodu 8) zápisu.

Usnesení 51/4/2009 ze dne 15.5.2009
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zajistit zpracování a podání žádosti o úvěr a vystavení závazného příslibu úvěru dle usnesení číslo 49/4/2009 ze dne 15.5.2009 a usnesení 50/4/2009 ze dne 15.5.2009 do 22.5.2009.

Usnesení 52/4/2009 ze dne 15.5.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy k.ú. Klenovice u Soběslavi včetně jeho dodatku.

Usnesení 53/4/2009 ze dne 15.5.2009
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce vyvolat jednání směřující ke zrušení povolené rychlosti 70 km/h v části obce na hlavní silnici I/3 a posunutí dopravního označení obce Klenovice v severní části silnice I/3 blíže k obci Roudná.

Usnesení 54/4/2009 ze dne 15.5.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o používání pozemku parc.č. 2433 se společností Metrostav, a.s., který bude sloužit k navážení zařízení staveniště pro výstavbu dálnice D3.

Schůzi ukončil starosta ve 22:57 hodin.


Zapsal: Pavel Fitl

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Martin Náhlík, v.r.
Jiřina Severová, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek