KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2009 -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 5/2009

Úřední deska - historie roku 2009


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Klenovice č. 5/2009

Den a místo zasedání: 19.6.2009 v kanceláři obecního úřadu.
Jednání zahájeno: 19:00 hodin

Na zasedání zastupitelstva obce Klenovice bylo přítomno šest členů zastupitelstva obce. Paní Jiřina Halašková – nepřítomna, omluvena.
Ověřovateli zápisu byli určeni pan Ing. Roman Bílý a pan Ing. Jaroslav Škoda.

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a konstatoval, že je přítomno šest zastupitelů ze sedmi, tzn. nadpoloviční většina, a tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Starosta obce navrhnul k zařazení na program jednání další bod: Výběr zhotovitele výměny oken v místní restauraci. Předložená změna v programu byla schválena a program jako celek byl rovněž všemi přítomnými zastupiteli schválen.
  Program:
    1) Zahájení a program
    2) Kontrola usnesení
    3) Přijetí úvěrů
    4) Výběrové řízení na akci: KLENOVICE – výstavba a stavební úpravy místních komunikací
    5) Výběr zhotovitele výměny oken v místní restauraci
    6) Koupě a bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu ČR
    7) Oplocení dětského hřiště u kapličky, koupě venkovního posezení
    8) Pronájem sloupů veřejného osvětlení
    9) Rozpočtová změna
  10) Různé a diskuse
  11) Usnesení a závěr
  (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Nejsou splněna tato usnesení zastupitelstva obce:
  usnesení č. 5/2005 ze dne 5.9.2005, ZO schvaluje, bod 6: prodej pozemku parc.č. 381/18 v k.ú. Klenovice u Soběslavi paní xxxxxxxxxx.
 
ad 3) Starosta obce seznámil zastupitelstvo se schválením úvěrování investičních akcí obce Komerční bankou, a.s. Obec Klenovice požádala dne 19.5.2009 Komerční banku, a.s. o poskytnutí střednědobého úvěru ve výši 1,25 mil.Kč na výstavbu místní komunikace v jihozápadní části obce a poskytnutí závazného příslibu úvěru ve výši 6,35 mil. Kč na předfinancování grantu na projekt Klenovice – výstavba a stavební úpravy místních komunikací. Banka v rámci svého schvalovacího procesu navrhla korekci výše úvěru a příslibu tak, že požadovaný úvěr by byl snížen o 450 tis.Kč a o tuto částku navýšen příslib úvěru. Uvedenou částku obec požadovala zahrnout již do klasického úvěru, protože Kč 450.000,-- bude hrazeno za zpracování žádosti o dotaci, a to pouze v případě jejího přijetí k financování z ROPu. Tento výdaj je splatný po obdržení písemného vyrozumění o schválení projektu k získání dotace, tedy ještě před uzavřením smlouvy na dotaci, která je podmínkou pro čerpání úvěru na předfinancování grantu. Komerční banka, a.s. učinila vstřícný krok a jako odkládací podmínku pro čerpání úvěru na předfinancování grantu nad částku 450 tis.Kč stanovila předložení právoplatně uzavřené Dohody (Smlouvy) o poskytnutí dotace z ROP ve výši cca 11,69 mil.Kč. To znamená, že výše zmíněná částka na úhradu výdajů na zpracování žádosti o dotaci bude z úvěru uvolněna již v době, kdy obec obdrží písemné vyrozumění o schválení projektu. Zastupitelé byli seznámeni se zněním Příslibu úvěru i Smlouvy o úvěru a způsobu zajištění krycí blankosměnkou.
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje uzavření smlouvy o přijetí úvěru dle Smlouvy o úvěru registrační číslo 0300009201158 mezi Komerční bankou, a.s. a Obcí Klenovice ve výši Kč 800.000,-- s jednorázovou splatností nejpozději do 31.12.2010 na akci: KLENOVICE – výstavba místní komunikace. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje zajištění úvěru poskytnutého Komerční bankou, a.s. krycí blankosměnkou na Komerční bankou, a.s. vydaném formuláři vlastní směnky podepsané Obcí Klenovice jako výstavcem včetně Smlouvy o zajištění blankosměnkou, reg.č. 10000207480, uzavřené mezi Komerční bankou, a.s. a Obcí Klenovice. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Příslib úvěru vystavený Komerční bankou, a.s. Obci Klenovice na poskytnutí municipálního úvěru až do maximální výše Kč 6,800.000,-- za účelem předfinancování dotace na projekt KLENOVICE – výstavba a stavební úpravy místních komunikací. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 4) Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem Smlouvy mandátní mezi Obcí Klenovice a paní Evou Čechtickou. Předmětem smlouvy je zpracování zadávací dokumentace a provedení výběrového řízení na projekt: „KLENOVICE - VÝSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ“. Odměna mandatáře je ve výši Kč 35.700,--. Zastupitelstvo obce tuto smlouvu projednalo a schvaluje ji. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
V souvislosti s výše uvedenou Smlouvu mandátní zastupitelstvo obce schvaluje hodnotící komisi za účelem posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx. Dále zastupitelstvo obce schvaluje následující náhradníky do hodnotící komise: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
Starosta obce dále seznámil zastupitelstvo s následujícími uchazeči o veřejnou zakázku, kteří budou osloveni k předložení nabídky: Š + H Bohunice, s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o., VIALIT Soběslav, spol. s r.o., Jan Kakaščík – provádění staveb a CHALIŠ, spol. s r.o. Zastupitelstvo obce schvaluje oslovit tyto uchazeče. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 5) Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo s předloženými nabídkami na výměnu oken v místní restauraci. Nabídky na tuto veřejnou zakázku předložily firmy: T.O.D.O.K., spol. s r.o. za nabídkovou cenu Kč 215.216,--; firma Tourek s.r.o. za cenu Kč 231.772,--; Ing. Jiří Duda – Dirac za cenu Kč 204.918,--; VEKRA a.s. za cenu Kč 253.677,--. Zastupitelstvo obce schvaluje místní firmu T.O.D.O.K., spol. s r.o. jako zhotovitele výměny oken v místní restauraci. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 6) Starosta obce seznámil zastupitelstvo se záměrem koupě ideální poloviny pozemku parc.č. 2122/37 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 54 m2. Tento pozemek je z jedné poloviny vlastněn Obcí Klenovice a z druhé poloviny Českou republikou - Pozemkovým fondem České republiky. Jedná se o pozemek, který je součástí budované komunikace v jihozápadní části obce. Zastupitelstvo obce souhlasí s koupí jedné ideální poloviny pozemku parc.č. 2122/37 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 54 m2 za cenu dle znaleckého posudku. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
Dále starosta obce informoval zastupitele o vhodnosti koupě pozemku parc.č. st. 274/2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 18 m2, který je vlastněn Českou republikou – Pozemkovým fondem ČR. Na tomto pozemku je umístěna stavba vodojemu, který je ve vlastnictví obce. Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku parc.č. st. 274/2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 18 m2 za cenu dle znaleckého posudku. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
Zastupitelstvo obce na svém jednání č. 3/2009 uložilo starostovi obce jednat s Pozemkovým fondem o bezúplatném převodu jedné ideální poloviny pozemku parc.č. 2117/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 3.272 m2. Na základě tohoto jednání starosta obce navrhuje požádat Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod jedné ideální poloviny tohoto pozemku. Druhou ideální polovinu, kterou spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, by poté obec odkoupila. Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod jedné ideální poloviny pozemku parc.č. 2117/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi od České republiky - Pozemkového fondu České republiky. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 7) Starosta obce informoval zastupitelstvo o požadavku některých místních občanů na oplocení dětského hřiště u kapličky, které by vedlo ke zvýšení bezpečnosti hrajících si dětí. Z jednání zastupitelstva vyplynulo, že oplocení dětských hřišť se zpravidla provádí z důvodu zamezení přístupu na hřiště zvenčí a nikoliv opačně. Dále bylo konstatováno, že rodiče jsou zodpovědní za chování svých dětí na hřišti včetně zajištění jejich bezpečnosti, které nemá být řešeno budováním oplocení míst, kde se zdržují hrající si děti. Zastupitelstvo obce s vybudováním oplocení nesouhlasí (Hlasování: 0 pro, 6 proti, 0 zdržel.), ale přesto bude ještě provedeno na místě samém místní šetření.
Dále starosta nastínil zastupitelstvu svůj úmysl pořízení venkovního posezení – pivních setů. Tento nábytek by byl využíván pro akce, které obec pořádá. Do současnosti vždy toto bylo řešeno formou výpůjčky, převážně od Obce Katov, což se nyní začíná jevit jako ne příliš optimální řešení z důvodu překrývání termínu akcí naší obce a vlastníka posezení. Zastupitelé byli seznámeni s pivními sety, které vyrábí firma HEN s.r.o. Cena jednoho setu činí Kč 3.590,--. Zastupitelstvo obce souhlasí s pořízením 20 ks pivních setů. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 8) Starosta obce informoval o žádosti pana Zdeňka Maxery na pronájem sloupů veřejného osvětlení u silnice I/3 v obci Klenovice k umístění 7 reklamních tabulích o velikosti formátu A2. Cedule by visely vždy 14 dní v měsíci. Zastupitelstvo obce s pronájmem nesouhlasí. (Hlasování: 0 pro, 6 proti, 0 zdržel.)
 
ad 9) Zastupitelstvo obce projednalo návrh 5. rozpočtové změny v roce 2009, která obsahuje tato rozpočtová opatření:
  Rozpočtové opatření 12/2009
  oprava místního rozhlasu
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3341   Rozhlas a televize   4 900,00
      Výdaje celkem   4 900,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 4 900,00  
      Financování celkem 4 900,00  

  Rozpočtové opatření 13/2009
  venkovní posezení včetně dopravy
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3399   Ostatní záležitosti kultury, církví   75 000,00
      Výdaje celkem   75 000,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 75 000,00  
      Financování celkem 75 000,00  

  Rozpočtové opatření 14/2009
  komunikace JZ - snížení výdajů financovaných z BÚ -> bude rozpočtováno z přijatého úvěru
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  2212   Silnice   -135 000,00
      Výdaje celkem   -135 000,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -135 000,00  
      Financování celkem -135 000,00  
  Zastupitelstvo obce rozpočtovou změnu projednalo a schvaluje. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
V souvislosti s přijetím úvěru dle bodu 3) zápisu zastupitelstvo obce zmocňuje starostu k provedení rozpočtového opatření vyplývajícího z podepsání Smlouvy o úvěru dne 23.6.2009. Jedná se o navýšení výdajů paragrafu 2212 – Silnice o Kč 800.000,-- (účet 951) a Kč 20.000,-- (účet 231). (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 10) Různé a diskuse:
  - Starosta obce seznámil zastupitelstvo s opětovnou žádostí xxxxxxxxxx na odprodej části místní komunikace parc.č. 2416 v k.ú. Klenovice u Soběslavi před jeho nemovitostí o výměře zhruba 10m2 a o odprodej pozemku parc.č. 758 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 148 m2. Stejnou žádostí se zastupitelstvo obce zabývalo na svém jednání dne 10.3.2008 a 12.12.2008 a rozhodlo tyto pozemky neprodávat. Na tomto jednání, kterého se zúčastnil i pan xxxxxxxxxx, bylo dohodnuto, že bude ještě jednou provedeno místní šetření a poté ve věci rozhodnuto.
  - Starosta obce vznesl dotaz, zda by i v letošním roce měla obec uspořádat na návsi závody v požárním útoku, na které jsou v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky. Zastupitelé k pořádání této akce nezaujali negativní stanovisko.
 
ad 11) Usnesení a závěr
 
Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:

Usnesení 55/5/2009 ze dne 19.6.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.

Usnesení 56/5/2009 ze dne 19.6.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o přijetí úvěru dle Smlouvy o úvěru registrační číslo 0300009201158 mezi Komerční bankou, a.s. a Obcí Klenovice ve výši Kč 800.000,-- s jednorázovou splatností nejpozději do 31.12.2010 na akci: KLENOVICE – výstavba místní komunikace.

Usnesení 57/5/2009 ze dne 19.6.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje zajištění úvěru poskytnutého Komerční bankou, a.s. dle usnesení zastupitelstva obce číslo 56/5/2009 ze dne 19.6.2009 krycí blankosměnkou na Komerční bankou, a.s. vydaném formuláři vlastní směnky podepsané Obcí Klenovice jako výstavcem včetně Smlouvy o zajištění blankosměnkou, reg.č. 10000207480, uzavřené mezi Komerční bankou, a.s. a Obcí Klenovice.

Usnesení 58/5/2009 ze dne 19.6.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje Příslib úvěru vystavený Komerční bankou, a.s. Obci Klenovice na poskytnutí municipálního úvěru až do maximální výše Kč 6,800.000,-- za účelem předfinancování dotace na projekt KLENOVICE – výstavba a stavební úpravy místních komunikací.

Usnesení 59/5/2009 ze dne 19.6.2009
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce uzavřít dne 23.6.2009 Smlouvy s Komerční bankou, a.s. včetně podepsání blankosměnky dle usnesení zastupitelstva obce číslo 56/5/2009 a 57/5/2009 ze dne 19.6.2009.

Usnesení 60/5/2009 ze dne 19.6.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu mandátní uzavřenou mezi Obcí Klenovice a paní Evou Čechtickou dle bodu 4) zápisu.

Usnesení 61/5/2009 ze dne 19.6.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje hodnotící komisi včetně náhradníků za účelem posouzení a hodnocení nabídek dle bodu 4) zápisu.

Usnesení 62/5/2009 ze dne 19.6.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje oslovení navržených uchazečů o veřejnou zakázku k předložení nabídky dle bodu 4) zápisu.

Usnesení 63/5/2009 ze dne 19.6.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje místní firmu T.O.D.O.K., spol. s r.o. jako zhotovitele výměny oken v místní restauraci.

Usnesení 64/5/2009 ze dne 19.6.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi jedné ideální poloviny pozemku parc.č. 2122/37 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 54 m2 od České republiky - Pozemkového fondu České republiky za kupní cenu dle znaleckého posudku.

Usnesení 65/5/2009 ze dne 19.6.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku parc.č. st. 274/2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 18 m2 od České republiky - Pozemkového fondu České republiky za kupní cenu dle znaleckého posudku.

Usnesení 66/5/2009 ze dne 19.6.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod jedné ideální poloviny pozemku parc.č. 2117/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 3.272 m2 od České republiky - Pozemkového fondu České republiky.

Usnesení 67/5/2009 ze dne 19.6.2009
Zastupitelstvo obce neschvaluje vybudování oplocení dětského hřiště u kapličky.

Usnesení 68/5/2009 ze dne 19.6.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení 20 kusů venkovního posezení.

Usnesení 69/5/2009 ze dne 19.6.2009
Zastupitelstvo obce neschvaluje pronájem sloupů veřejného osvětlení u silnice I/3 k umístění 7 reklamních tabulí o velikosti formátu A2 pro pana Zdeňka Maxeru.

Usnesení 70/5/2009 ze dne 19.6.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje 5. rozpočtovou změnu v roce 2009 dle bodu 9) zápisu.

Usnesení 71/5/2009 ze dne 19.6.2009
Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu obce k provedení rozpočtového opatření dne 23.6.2009 dle bodu 9) zápisu.

Schůzi ukončil starosta ve 20:30 hodin.


Zapsal: Pavel Fitl

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Roman Bílý, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek