KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 6/2009

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Klenovice č. 6/2009

Den a místo zasedání: 24.7.2009 v kanceláři obecního úřadu.
Jednání zahájeno: 19:11 hodin

Na zasedání zastupitelstva obce Klenovice bylo přítomno pět členů zastupitelstva obce. Ing. Roman Bílý – nepřítomen, neomluven. Pan Jaroslav Suda – nepřítomen, omluven.
Určení ověřovatelé zápisu: paní Jiřina Halašková a paní Jiřina Severová.

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a konstatoval, že je přítomno pět zastupitelů ze sedmi, tzn. nadpoloviční většina, a tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Starosta obce navrhnul k zařazení na program jednání další bod: Rozpočtový výhled obce Klenovice na roky 2010 - 2014. Předložená změna v programu byla schválena a program jako celek byl rovněž všemi přítomnými zastupiteli schválen.
  Program:
    1) Zahájení a program
    2) Kontrola usnesení
    3) Zhotovitel veřejné zakázky: „STAVEBNÍ PRÁCE - VÝSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY MK A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ KLENOVICE“
    4) Prodej pozemků
    5) Pronájem sloupů veřejného osvětlení
    6) Rozpočtová změna
    7) Rozpočtový výhled obce Klenovice na roky 2010 - 2014
    8) Různé a diskuse
    9) Usnesení a závěr
  (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Nejsou realizována tato usnesení zastupitelstva obce:
  usnesení č. 5/2005 ze dne 5.9.2005, ZO schvaluje, bod 6: prodej pozemku parc.č. 381/18 o výměře 61 m2 a jednu ideální polovinu pozemku parc.č. 382 o výměře 46 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi paní xxxxxxxxxx. K tomuto nesplněnému usnesení starosta obce uvedl, že se jedná o parcely, které jsou uvnitř oploceného pozemku paní xxxxxxxxxx a manželů xxxxxxxxxx. Pozemek PK 382 však není možno paní xxxxxxxxxx přímo prodat, protože je vlastněn obcí z jedné ideální poloviny, tudíž je nutno jej přednostně nabídnout k odprodeji spoluvlastníkům, kterými jsou pan xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx. Paní xxxxxxxxxx bylo doporučeno, aby vstoupila v jednání s výše uvedenými vlastníky a prodej pozemku parc.č. 382 byl poté uskutečněn na základě jedné kupní smlouvy se všemi prodávajícími spoluvlastníky.
  usnesení č. 65/5/2009 ze dne 19.6.2009: zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku parc.č. st. 274/2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 18 m2 od České republiky - Pozemkového fondu České republiky za kupní cenu dle znaleckého posudku.
  usnesení č. 66/5/2009 ze dne 19.6.2009: zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod jedné ideální poloviny pozemku parc.č. 2117/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 3.272 m2 od České republiky - Pozemkového fondu České republiky.
 
ad 3) Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo s uskutečněným výběrovým řízením na veřejnou zakázku obce: „STAVEBNÍ PRÁCE - VÝSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY MK A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ KLENOVICE“. K podání nabídky byly osloveny následující firmy: CHALIŠ, spol. s r.o., Jan Kakaščík – provádění staveb, SWIETELSKY stavební s.r.o., Š + H Bohunice, s.r.o. a VIALIT Soběslav, spol. s r.o. Všechny oslovené firmy podaly své nabídky ve stanoveném termínu a další jiný účastník se do výběrového řízení nepřihlásil. Výběrová komise dne 20.7.2009 posoudila všechny obdržené nabídky a na základě jediného hodnotícího kritéria, kterým byla výše nabídkové ceny bez DPH, doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení firmu Š + H Bohunice, s.r.o. jako zhotovitele výše uvedené veřejné zakázky.
Nabídkové ceny v pořadí dle otevírání obálek byly takovéto:
1) VIALIT Soběslav, spol. s r.o. : Kč 9,790.573,-- (bez DPH), Kč 11,650.782,-- včetně DPH,
2) CHALIŠ, spol. s r.o. : Kč 9,793.788,-- (bez DPH), Kč 11,654.608,-- včetně DPH,
3) Š + H Bohunice, s.r.o.: Kč 9,695.549,-- (bez DPH), Kč 11,537.703,-- včetně DPH,
4) SWIETELSKY stavební s.r.o. : Kč 9,761.639,52 (bez DPH), Kč 11,616.351,12 včetně DPH,
5) Jan Kakaščík – provádění staveb: Kč 9,797.354,-- (bez DPH), Kč 11,658.852,-- včetně DPH.
Na základě doporučení výběrové komise zastupitelstvo obce schvaluje firmu Š + H Bohunice, s.r.o. jako zhotovitele veřejné zakázky: „STAVEBNÍ PRÁCE - VÝSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY MK A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ KLENOVICE“ za cenu Kč 11,537.703,-- včetně DPH. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 4) Dne 1.7.2009 Obec Klenovice zveřejnila svůj záměr prodat pozemky v jihozápadní části obce.
O koupi nabídnutých pozemků požádal pan xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx. Jedná se pozemky v katastrálním území Klenovice u Soběslavi parc. č. KN 2122/53 díl e o výměře 123 m2, KN 2122/53 díl f o výměře 151 m2 a KN 2122/53 díl g o výměře 73 m2. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej uvedených pozemků panu xxxxxxxxxx za cenu Kč 100,-- za 1 m2. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
Dále o koupi pozemku v katastrálním území Klenovice u Soběslavi parc.č. KN 2122/60 díl a o výměře 38 m2 požádali pan xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxx. Zastupitelstvo obce tento odprodej panu xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx schvaluje za cenu Kč 100,-- za 1 m2. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
O koupi nabídnutých pozemků rovněž požádali manželé xxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxx. Jedná se pozemky v katastrálním území Klenovice u Soběslavi parc. č. KN 2122/106 díl b o výměře 80 m2, KN 2122/106 díl c o výměře 99 m2 a KN 2122/106 díl d o výměře 2 m2. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej uvedených pozemků manželům xxxxxxxxxx za cenu Kč 100,-- za 1 m2. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel).
 
ad 5) Starosta obce seznámil zastupitelstvo se žádostí majitele Pneuservisu Klenovice pana Lukáše Kazdy o pronájem dvou sloupů veřejného osvětlení k umístění navaděčů k jeho provozovně. Cedule by byly o velikosti 115 cm x 30 cm. Zastupitelstvo obce s pronájmem souhlasí za roční cenu Kč 690,--. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 6) Zastupitelstvo obce projednalo návrh 7. rozpočtové změny v roce 2009, která obsahuje tato rozpočtová opatření:
  Rozpočtové opatření 16/2009
  daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - dle aktualizace daňové predikce na rok 2009 MFČR
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
    1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti -141 400,00  
      Příjmy celkem -141 400,00  
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   -141 400,00
      Financování celkem   -141 400,00

  Rozpočtové opatření 17/2009
  daň z příjmů fyzických osob ze SVČ - dle aktualizace daňové predikce na rok 2009 MFČR
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
    1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ -95 400,00  
      Příjmy celkem -95 400,00  
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   -95 400,00
      Financování celkem   -95 400,00

  Rozpočtové opatření 18/2009
  daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů - dle aktualizace daňové predikce na rok 2009 MFČR
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
    1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitál.výnosů -6 500,00  
      Příjmy celkem -6 500,00  
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   -6 500,00
      Financování celkem   -6 500,00

  Rozpočtové opatření 19/2009
  daň z příjmů právnických osob - dle aktualizace daňové predikce na rok 2009 MFČR a dle oznámení FÚ Soběslav
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
    1121 Daň z příjmů právnických osob -296 900,00  
      Příjmy celkem -296 900,00  
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   -296 900,00
      Financování celkem   -296 900,00

  Rozpočtové opatření 20/2009
  daň z přidané hodnoty - dle aktualizace daňové predikce na rok 2009 MFČR
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
    1211 Daň z přidané hodnoty -169 100,00  
      Příjmy celkem -169 100,00  
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   -169 100,00
      Financování celkem   -169 100,00

  Rozpočtové opatření 21/2009
  poplatek za užívání veřejného prostranství
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
    1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 31 200,00  
      Příjmy celkem 31 200,00  
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   31 200,00
      Financování celkem   31 200,00

  Rozpočtové opatření 22/2009
  pronájem pozemku - Pizzeria
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3639   Komunální služby a územní rozvoj j.n. 300,00  
      Příjmy celkem 300,00  
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   300,00
      Financování celkem   300,00

  Rozpočtové opatření 23/2009
  technická dokumentace + výběrové řízení - stavební úpravy chodníku
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   135 800,00
      Výdaje celkem   135 800,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 135 800,00  
      Financování celkem 135 800,00  

  Rozpočtové opatření 24/2009
  technická dokumentace + výběrové řízení - stavební úpravy VO
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3631   Veřejné osvětlení   15 000,00
      Výdaje celkem   15 000,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 15 000,00  
      Financování celkem 15 000,00  

  Rozpočtové opatření 25/2009
  prodej pozemků, návrh na vklad, znalecký posudek
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3636   Územní rozvoj 56 600,00  
      Příjmy celkem 56 600,00  
  3636   Územní rozvoj   2 000,00
      Výdaje celkem   2 000,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   54 600,00
      Financování celkem   54 600,00

  Rozpočtové opatření 26/2009
  ohrazení dětského hřiště
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3421   Využití volného času dětí a mládeže   11 500,00
      Výdaje celkem   11 500,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 11 500,00  
      Financování celkem 11 500,00  
  Zastupitelstvo obce rozpočtovou změnu projednalo a schvaluje. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 7) V souvislosti s přijetím úvěru od Komerční banky, a.s. ve výši Kč 800.000,-- zastupitelstvo obce projednalo návrh aktualizace rozpočtového výhledu obce Klenovice na období let 2010-2014, který nahrazuje rozpočtový výhled obce na roky 2010-2014 schválený zastupitelstvem obce dne 15.5.2009. V roce 2010 je výhled sestaven jako přebytkový z důvodu splacení výše uvedeného úvěru, v dalších letech je rozpočtový výhled vyrovnaný. Rozpočtový výhled obce Klenovice na roky 2010 – 2014 je uveden v následující tabulce:
PŘÍJMY
třída název 2010 2011 2012 2013 2014
1 Daňové příjmy 5 800 000,00 5 850 000,00 5 900 000,00 5 950 000,00 6 000 000,00
2 Nedaňové příjmy 295 000,00 300 000,00 305 000,00 310 000,00 315 000,00
3 Kapitálové příjmy          
4 Přijaté transfery 13 700,00 14 000,00 14 300,00 14 500,00 14 800,00
příjmy celkem 6 108 700,00 6 164 000,00 6 219 300,00 6 274 500,00 6 329 800,00
             
VÝDAJE
třída název 2010 2011 2012 2013 2014
5 Běžné výdaje 3 800 000,00 3 900 000,00 4 000 000,00 4 100 000,00 4 200 000,00
6 Kapitálové výdaje 1 508 700,00 2 264 000,00 2 219 300,00 2 174 500,00 2 129 800,00
  výdaje celkem 5 308 700,00 6 164 000,00 6 219 300,00 6 274 500,00 6 329 800,00
             
FINANCOVÁNÍ
třída název položky 2010 2011 2012 2013 2014
8 Změna stavu krátk.prostř.na b.ú. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Uhraz.splátky dlouh.přij.úv. -800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
financování celkem - 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
             
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
    2010 2011 2012 2013 2014
výsledek hospodaření 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje aktualizovaný rozpočtový výhled obce Klenovice na období 2010–2014. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 8) Různé a diskuse:
  - Starosta obce informoval o žádosti pana xxxxxxxxxx s umístěním plánované stavby zděného skladu nářadí přímo na hranici jeho pozemku sousedícího s místní komunikací. Zvažovaná stavba má mít pultovou střechu, která svým vzhledem nekoresponduje s okolní zástavbou. Dále starosta sdělil, že na základě jednání se zpracovatelem územního plánu obce nelze s takto situovanou stavbou souhlasit, protože tento záměr je dle stavebního zákona nepřípustný. Jednání se zúčastnil i pan xxxxxxxxxx a sdělil, že je ochoten plánovanou pultovou střechu nahradit sedlovou a celou stavbu posunout o cca 50 cm od hranice pozemku.
  - Starosta obce informoval zastupitelstvo, že po provedeném místním šetření, jak vyplynulo z minulého jednání zastupitelstva, bylo ohrazeno dětské hřiště u kapličky.
  - Starosta seznámil zastupitelstvo s nutností zřízení elektronického kostelního zvonu v místní kapličce. Jediným problémem je přívod elektrické energie, která v kapličce není zavedena. Starosta obce zjistí bližší podrobnosti k instalaci tohoto zařízení.
  - Starosta obce seznámil zastupitelstvo se zdůvodněním nenavržení zastupitelstvem požadovaného zřízení rybníka u viaduktu v lokalitě Výhony v rámci komplexní pozemkové úpravy v obci. Dle firmy GEODIS BRNO s.r.o., která zpracovává komplexní pozemkovou úpravu, jsou důvody vedoucí k nevybudování rybníka následující: stávající železniční násep nelze využít jako hráz a výstavba mimo těleso náspu by zmenšila zadržený objem vody; ekonomičnost nádrže – poměr zadrženého objemu vody ku nasypanému objemu hráze; nádrž by byla umístěna v údolí bez stálého přítoku vody; napájení nádrže dešťovou vodou, smyvy z polí, případně z drenáží – nekvalitní voda k rekreačnímu využití; nádrž by byla umístěna tak, že nechrání zastavěnou část obce, tzn. význam z hlediska ochrany života či majetků je nulový.
  - Starosta informoval zastupitelstvo o úvaze zavezení bývalého rybníka „U xxxxxxxxxx“ materiálem odtěženým při výstavbě místní komunikace v jihozápadní části obce.
  - Starosta obce seznámil zastupitelstvo se stížnostmi na problémy, které vznikají při navážení zařízení staveniště pro plánovanou výstavbu dálnice D3, k němuž je využívána místní komunikace. Pokud bude i pro samotnou výstavbu dálnice zhotovitel požadovat umožnění přístupu po místní komunikaci, obec s tímto řešením nebude souhlasit. V případě, že i přes nesouhlas obce bude muset být další využívání komunikace strpěno, bude požadováno vyspravení cesty z Lomků k Nové hospodě tak, aby bylo možné její využívání majiteli dotčených nemovitostí.
  - Starosta informoval, že dne 22.7.2009 bylo pracovnicemi Krajského úřadu České Budějovice provedeno dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2009, při němž nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
  - Starosta informoval, že začátkem srpna 2009 bude zahájena přestavba místní lidové knihovny.
  - Starosta obce oznámil zastupitelům, že nebylo možno zajistit vhodné volné termíny pro uskutečnění soutěže v požárním útoku v letošním roce. Rovněž poznamenal, že loňská soutěž krom jiného měla i za cíl získat pro tuto sportovní činnost místní občany, což se nepodařilo.
  - Starosta obce informoval zastupitelstvo o žádosti Společenství vlastníků jednotek, v domě čp. 110 v Klenovicích o souhlas s odkoupením části pozemku parc.č. 1315/7 v k.ú. Klenovice u Soběslavi zhruba o výměře 600 m2, který by byl využíván jako zahrádky. Zastupitelstvo obce souhlasí s dělením pozemku parc.č. 1315/7 v k.ú. Klenovice u Soběslavi dle územního plánu, kterým by u bytového domu čp. 110 v Klenovicích vznikla parcela o výměře zhruba 600 m2. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
  - Starosta obce informoval, že stále ještě zbývá 15 vstupenek na divadelní představení Postřižiny, které se má uskutečnit 31.7.2009 na otáčivém hledišti v Týnu nad Vltavou. Tuto akci organizuje kulturní komise spolu s obecním úřadem. Paní Halašková a paní Severová se ještě pokusí o nadcházejícím víkendu vstupenky prodat. Nepodaří-li se to, budou zbylé vstupenky nabídnuty bezplatně. Z důvodu rovného přístupu ke všem občanům obce by těm, kteří si vstupenky v předstihu koupili, byla hodnota vstupného vrácena. Tuto kulturní akci by tak plně financovala obec.
  - Starosta informoval o zhotovení obousměrných pruhů z hrubého nástřiku červenou barvou před přechodem u Pizzerie. Provedení tohoto bezpečnostního prvku se prozatím nepodařilo prosadit u přechodu v jižní části obce. Rovněž ještě nebyly dopravní značky „přechod pro chodce“ opatřeny retro-reflexními rámy zelenožluté barvy. Současně starosta informoval o žádosti, která byla podána Krajskému úřadu v Českých Budějovicích, na posunutí dopravní značky s označením obce ve směru od Tábora na úroveň firmy T.O.D.O.K., spol. s r.o. a zrušení stávající 70ti kilometrové rychlosti v části obce. K oběma těmto změnám bude provedeno místní šetření.
  - Starosta obce seznámil zastupitelstvo s řadou negativních reakcí na zrušení Společenské kroniky v Klenovickém měsíčníku, k němuž bylo přistoupeno na základě obdrženého anonymního dopisu, který hovořil o porušování zákona o ochraně osobních údajů. Pro znovuzavedení kroniky je jediným přijatelným řešením v souladu se zákonem získání žádosti občanů o zveřejňování jejich jubileí v obecním zpravodaji. V příštím vydání měsíčníku proto bude otisknuta „žádost o zveřejňování jubileí“, kterou budou moci vyplnit a podat na obecní úřad ti, jenž budou chtít své výročí v Klenovickém měsíčníku uveřejnit. Obdobně bude postupováno i u narozených dětí, jejichž jména budou zveřejněna až na základě žádosti rodičů. Rovněž bude novým občanům, kteří se přihlašují k trvalému pobytu v obci, nabídnuta možnost zveřejnění jejich jména ve Společenské kronice.
  - Místostarosta a starosta informovali, že zhruba za měsíc bude zahájena výstavba místní komunikace v jihozápadní části obce. Dále byli zastupitelé seznámeni s možnými výškovými problémy budované komunikace ve vazbě na okolní zástavbu.
 
ad 9) Usnesení a závěr
 
Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:

Usnesení 72/6/2009 ze dne 24.7.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.

Usnesení 73/6/2009 ze dne 24.7.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu Š + H Bohunice, s.r.o. jako zhotovitele veřejné zakázky: „STAVEBNÍ PRÁCE - VÝSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY MK A REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ KLENOVICE“ za cenu Kč 11,537.703,-- včetně DPH.

Usnesení 74/6/2009 ze dne 24.7.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků v katastrálním území Klenovice u Soběslavi parc.č. KN 2122/53 díl e o výměře 123 m2, KN 2122/53 díl f o výměře 151 m2 a KN 2122/53 díl g o výměře 73 m2 panu xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx za cenu za cenu Kč 100,-- za 1 m2.

Usnesení 75/6/2009 ze dne 24.7.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku v katastrálním území Klenovice u Soběslavi parc.č. KN 2122/60 díl a o výměře 38 m2 panu xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxx za cenu za cenu Kč 100,-- za 1 m2.

Usnesení 76/6/2009 ze dne 24.7.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků v katastrálním území Klenovice u Soběslavi parc.č. KN 2122/106 díl b o výměře 80 m2, KN 2122/106 díl c o výměře 99 m2 a KN 2122/106 díl d o výměře 2 m2 manželům xxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxx za cenu za cenu Kč 100,-- za 1 m2.

Usnesení 77/6/2009 ze dne 24.7.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem dvou sloupů veřejného osvětlení k umístění navaděčů k provozovně Pneuservisu Klenovice panu Lukáši Kazdovi za roční cenu Kč 690,--.

Usnesení 78/6/2009 ze dne 24.7.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje 7. rozpočtovou změnu v roce 2009 dle bodu 6) zápisu.

Usnesení 79/6/2009 ze dne 24.7.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce Klenovice na roky 2010-2014 dle bodu 7) zápisu.

Usnesení 80/6/2009 ze dne 24.7.2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zhotovení ohrazení dětského hřiště u kapličky.

Usnesení 81/6/2009 ze dne 24.7.2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí důvody nevhodnosti zřízení rybníka u viaduktu v lokalitě Výhony.

Usnesení 82/6/2009 ze dne 24.7.2009
Zastupitelstvo obce souhlasí s dělením pozemku parc.č. 1315/7 v k.ú. Klenovice u Soběslavi dle územního plánu, kterým by vznikla parcela o výměře zhruba 600 m2.

Schůzi ukončil starosta ve 21:52 hodin.


Zapsal: Pavel Fitl

Ověřovatelé zápisu:
Jiřina Halašková, v.r.
Jiřina Severová, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek