KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2009 -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 7/2009

Úřední deska - historie roku 2009


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Klenovice č. 7/2009

Den a místo zasedání: 11.9.2009 v kanceláři obecního úřadu.
Jednání zahájeno: 19:09 hodin.

Na zasedání zastupitelstva obce Klenovice bylo přítomno šest členů zastupitelstva obce. Ing. Roman Bílý – nepřítomen, omluven.
Určení ověřovatelé zápisu: pan Mgr. Martin Náhlík a pan Jaroslav Suda.

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a konstatoval, že je přítomno šest zastupitelů ze sedmi, tzn. nadpoloviční většina, a tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Starosta obce seznámil zastupitele s navrženým programem jednání, který byl všemi přítomnými zastupiteli schválen.
  Program:
    1) Zahájení a program
    2) Kontrola usnesení
    3) Prodej pozemků
    4) D3 – užívání komunikace a navážení ornice
    5) Výstavba komunikace jihozápad
    6) Územní plán obce
    7) Zpráva o kontrole kontrolního výboru
    8) Zpráva o kontrole finančního výboru
    9) Majetek knihovny a osvětové besedy
  10) Rozpočtová změna
  11) Různé a diskuse
  12) Usnesení a závěr
  (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Nejsou realizována tato usnesení zastupitelstva obce:
  usnesení č. 5/2005 ze dne 5.9.2005, ZO schvaluje, bod 6: prodej pozemku parc.č. 381/18 o výměře 61 m2 a jednu ideální polovinu pozemku parc.č. 382 o výměře 46 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi paní xxxxxxxxxx. K tomuto nesplněnému usnesení starosta obce uvedl, že se jedná o parcely, které jsou uvnitř oploceného pozemku paní xxxxxxxxxx a manželů xxxxxxxxxx. Pozemek PK 382 však není možno paní xxxxxxxxxx přímo prodat, protože je vlastněn obcí z jedné ideální poloviny, tudíž je nutno jej přednostně nabídnout k odprodeji spoluvlastníkům, kterými jsou pan xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx. Paní xxxxxxxxxx bylo doporučeno, aby vstoupila v jednání s výše uvedenými vlastníky a prodej pozemku parc.č. 382 byl poté uskutečněn na základě jedné kupní smlouvy se všemi prodávajícími spoluvlastníky.
  usnesení č. 65/5/2009 ze dne 19.6.2009: zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku parc.č. st. 274/2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 18 m2 od České republiky - Pozemkového fondu České republiky za kupní cenu dle znaleckého posudku.
  usnesení č. 66/5/2009 ze dne 19.6.2009: zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod jedné ideální poloviny pozemku parc.č. 2117/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 3.272 m2 od České republiky - Pozemkového fondu České republiky.
 
ad 3) Dne 19.8.2009 Obec Klenovice zveřejnila svůj záměr prodat pozemky v katastrálním území Klenovice u Soběslavi parc.č. KN 852/61 a KN 852/135.
O koupi nabídnutého pozemku parc.č. KN 852/61 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 268 m2 požádali manželé xxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxx. Zastupitelstvo obce tento odprodej manželům xxxxxxxxxx schvaluje za cenu Kč 100,-- za 1 m2. Kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
Dále o koupi pozemku v katastrálním území Klenovice u Soběslavi parc.č. KN 852/135 o výměře 166 m2 požádali manželé xxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxx. Zastupitelstvo obce tento odprodej manželům xxxxxxxxxx schvaluje za cenu Kč 100,-- za 1 m2. Kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 4) Starosta obce seznámil zastupitelstvo se žádostí společnosti Metrostav a.s. o další užívání obecní komunikace vedoucí na Novou hospodu parc.č. 2433, která slouží jako přístup na staveniště dálnice D3. Původní záměr firmy Metrostav a.s. byl využívat tuto komunikaci pouze pro navážení zařízení staveniště budované dálnice. Toto užívání pozemku bylo s obcí ošetřeno na období do 31.8.2009. V současnosti by společnost chtěla dále užívat místní komunikaci do konce října 2009. Součástí první, dnes již časově naplněné, smlouvy o užívání pozemku bylo i ujednání, že po ukončení užívání bude místní komunikace uvedena do původního stavu a odstraněny eventuální závady a poškození pozemků, což se zatím nestalo. Rovněž bylo ve smlouvě dohodnuto, že budou zřízena čtyři rozšířená místa pro míjení vozidel, z nichž byla zbudována pouze tři. Z výše uvedeného vyplývá, že uživatelem byla smlouva plněna ne zcela optimálně.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že další využívání místní komunikace nebude firmě Metrostav a.s. prozatím povoleno. (Hlasování: 0 pro, 6 proti, 0 zdržel.) Opětovné umožnění využívání místní komunikace bude povoleno až po naplnění předchozí smlouvy, tj., že místní komunikace bude řádně opravena.
V rámci projednávání tohoto bodu starosta obce nastínil svou vizi, že by se nebránil, aby tato komunikace byla využívána jako příjezd po celou dobu stavby, ale jako protihodnotu by požadoval vyspravení cesty vedoucí z Nové hospody, která navazuje na soběslavskou Wilsonovu ulici. Zastupitelstvo obce s touto úvahou souhlasí a pověřuje starostu k dalšímu jednání v této věci. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
Dále starosta informoval, že přebytečná ornice z výstavby dálnice D3, kterou obec získá v objemu 5.100 m3, je ukládána v areálu firmy Jasanka s.r.o. Tato zemina bude v budoucnu obcí využita k vylepšení nových stavebních parcel v různých částech katastru. Současně poukázal i na skutečnost, že uložená zemina je neoprávněně odvážena některými občany na jejich pozemky.
 
ad 5) Starosta obce informoval zastupitelstvo o zahájení výstavby místní komunikace v jihozápadní části obce, která byla započata dne 8.9.2009 podpisem Smlouvy o dílo a předáním staveniště. V období tohoto předání bylo zjištěno, že projektová příprava ne zcela odpovídá současným požadavkům obce na vybudování komunikace v této lokalitě.
Projektová dokumentace předpokládala, že podél části komunikace v délce 85 metrů bude zelený pás, který by bylo vhodnější nahradit chodníkem ze zámkové dlažby. Rovněž projekt neobsahoval zhotovení vjezdů do přilehlých rodinných domů. Součástí projektové přípravy také nebyla rekonstrukce části místní zpevněné prašné cesty o rozloze 450 m2, která přímo navazuje na budovanou komunikaci. Technické řešení povrchu komunikace bylo projektově navrženo technologií SLURRY SEAL, místo které by bylo výhodnější použít asfaltový koberec ACO 11 o tloušťce 5 cm.
Dle zpracované cenové nabídky by vybudování chybějícího chodníku zvýšilo cenu díla o Kč 180.350,45, zhotovení vjezdů by bylo možno realizovat za Kč 247.291,52, výměna krytu prašné cesty by si vyžádala další výdaje ve výši Kč 575.930,25 a změna povrchu komunikace předpokládá navýšení výdajů o Kč 294.382,20. Celkově by tedy uvedené změny vyšly na dalších Kč 1,297.954,42, které však není možno v současnosti hradit z rozpočtu obce. Schválený rozpočet obce na rok 2009 by umožnil financovat tyto vícepráce, kdyby nedošlo k zásadnímu snížení inkasovaných daňových příjmů obce, které s sebou přinesla finanční a ekonomická krize. Počáteční predikce daňových příjmů státního rozpočtu na rok 2009, podle níž obce sestavují své rozpočty, byla během roku zpřesněna dle vývoje ekonomiky tak, že negativní dopad do rozpočtu obce Klenovice činí 926,1 tis.Kč. Jediným východiskem z tohoto stavu je dle slov starosty přijetí dalšího úvěru na financování těchto víceprací. Zastupitelstvo bez další podrobnější rozpravy se zvýšením úvěrového zatížení obce okamžitě souhlasilo. Správce rozpočtu obce Klenovice proto zmínil možná rizika plynoucí z tohoto kroku. Seznámil zastupitele s tím, že příjmy z přerozdělovaných daní téměř stoprocentně pokrývají nutné běžné výdaje obce. Veškeré další financování nad nezbytný rámec je umožněno pouze díky poplatku za uložení odpadů, který obec inkasuje z titulu existence skládky TKO na svém katastru. Při výpadku těchto příjmů je ohrožena tvorba zdrojů na pokrytí výdajů na dluhovou službu. Rovněž opět poukázal i na skutečnost zásadního propadu příjmů v letošním roce z důvodu ekonomické krize, která má citelné dopady do nenaplňování příjmové stránky rozpočtu. Zastupitelstvo obce na provedení víceprací a jejich financování z půjčených prostředků trvá a v rámci pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu rozhodlo požádat Komerční banku, a.s. o poskytnutí úvěru ve výši Kč 1,200.000,-- se splatností tři roky. Pokud obec získá grant z ROPu na svůj projekt, jehož součástí je i vybudování této místní komunikace, bude zůstatek úvěru splacen předčasně. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 6) Starosta obce informoval zastupitelstvo o vyjádření Ing. Arch. Dagmar Buzu z Městského úřadu Soběslav, oddělení územního plánování, památkové péče a investic města, že by bylo vhodné, aby Obec Klenovice vypracovala zcela nový územní plán. Ten současný, upravený třemi dodatky, se z jejího pohledu nezdá být ideální. Starosta obce vyslovil názor, že územní plán Klenovic obsahuje všechny potřebné informace, údaje a regulativy, které jsou pro další rozvoj obce zcela dostačující. V územně plánovací dokumentaci však nejsou stanoveny regulativy v podobě konkrétního detailního rozparcelování. Tato zapracovaná podmínka by však někdy mohla i samotné obci svazovat ruce v dalším rozvoji, proto je lepší na každou připravovanou lokalitu vypracovat studii a až pak umožnit novou zástavbu.
V této souvislosti starosta obce seznámil zastupitelstvo s požadavkem slečny xxxxxxxxxx na výstavbu nového rodinného domu v jižní části obce u komunikace vedoucí ze Soběslavi na Novou hospodu. Starosta obce se domnívá, že není vhodné v tuto chvíli se zvažovanou stavbou souhlasit, protože tato lokalita není z pohledu územního plánování parcelačně vyřešena. Obecní úřad si na tuto část obce nechal zpracovat tři návrhy možného budoucího uspořádání. V obecné rovině je zřejmé, že každá živelná výstavba nabourává smysluplnou koncepci rozvoje konkrétního území. Starosta dále hovořil, že nikdo nechce nikomu bránit ve výkonu vlastnických práv, ale musí se respektovat nastavená pravidla. Jednání zastupitelstva obce byla přítomna i matka slečny xxxxxxxxxx, která vyjádřila své přesvědčení o souladu plánované stavby se schváleným územním plánem obce. Dále poukázala na skutečnost, že v době prvních příprav stavby žádné studie neexistovaly a tyto byly zhotoveny až na základě ohlášení stavebního úmyslu její dcery. Tlumočila i názor pracovníků Městského úřadu Soběslav, odboru výstavby a RR, kteří se domnívají, že stavbě nic nebrání. Slečna xxxxxxxxxx je proto odhodlána od zvažované výstavby, i přes současné výhrady obecního úřadu, neustoupit. K připravované stavbě domu slečny xxxxxxxxxx bude ještě získáno stanovisko zpracovatele územního plánu obce.
Zastupitelstvo obce na základě jednání ukládá starostovi obce zjistit informace pro zpracování nového územního plánu obce. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 7) Předseda kontrolního výboru seznámil zastupitelstvo s provedenou kontrolou, která se týkala plnění usnesení zastupitelstva obce, dodržování právních předpisů včetně kontroly obecně závazných vyhlášek a vnitřních směrnic, plnění schváleného rozpočtu a přijatých rozpočtových změn, majetku obce, pohledávek a závazků, plnění jednotlivých schválených investičních akcí. Kontrolní výbor zkonstatoval, že stále nejsou splněna tato usnesení zastupitelstva obce: usnesení 5/2005 ze dne 5.9.2005 – prodej pozemku parc.č 381/18 v k.ú. Klenovice u Soběslavi, usnesení č. 65/5/2009 ze dne 19.6.2009 - koupě pozemku parc.č. 274/2 o výměře 18 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi od České republiky – Pozemkového fondu ČR, usnesení č. 66/5/2009 ze dne 19.6.2009 – bezúplatný převod jedné ideální poloviny pozemku parc.č. 2117/1 o výměře 3.272 m2 od České republiky – Pozemkového fondu ČR. Platnost těchto usnesení i nadále trvá.
Dále předseda kontrolního výboru sdělil zastupitelstvu, že provedl kompletní revizi usnesení zastupitelstva obce za období od roku 2000. Zjistil, že následující usnesení nejsou splněna:
  Usnesení OZ č. 9/2000, OZ schvaluje: 1) Koupi pozemku parc. č. 2122/31 v katastrálním území Klenovice o výměře 157 m2 za Kč 160,--/1 m2 od manželů xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx.
  Usnesení OZ č. 2/2001, OZ schvaluje: 4) Kupní smlouvu na pozemek parc. čísla 2122/31 ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxx o výměře 157 m2 za dohodnutou částku Kč 27.940,--.
  Usnesení zastupitelstva obce Klenovice č. 5/2004 ze dne 26.7.2004, Zastupitelstvo obce ukládá: 4) Starostovi obce zajistit podklady pro odkoupení části pozemku od manželů xxxxxxxxxx do 30.9.2004.
  Usnesení zastupitelstva obce Klenovice č. 3/2005 ze dne 9.6.2005, Zastupitelstvo obce ukládá: 3) Starostovi obce projednat možnost bezúplatného převodu pozemku parc.č. 274/2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi do 30.6.2005.
  Usnesení zastupitelstva obce Klenovice č. 5/2005 ze dne 5.9.2005, Zastupitelstvo obce schvaluje: 5) Bezúplatný převod pozemků parc.č. PK 7, 8, 1460, 1464, 1467, KN 2116, 2117/1, 274/2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi od Pozemkového fondu České republiky. Zastupitelstvo obce ukládá: 3) Starostovi obce požádat PF ČR o bezúplatný převod pozemků dle bodu 5) usnesení do 15.10.2005.
  Usnesení 47/3/2006 ze dne 19.5.2006: Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zadat zpracování geometrického plánu, na jehož základě by se požádalo o bezúplatný převod pozemku sousedícího se separačním dvorem obce do 30.6.2006.
  Usnesení 36/4/2007 ze dne 22.6.2007: Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemků dle bodu 10) zápisu od Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví obce. Usnesení 37/4/2007 ze dne 22.6.2007: Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce požádat o bezúplatný převod pozemků dle usnesení 36/4/2007 do 30.9.2007.
  Usnesení 27/2/2008 ze dne 6.6.2008: Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zpracovat návrh Územního opatření o stavební uzávěře dle usnesení 26/2/2008 ze dne 6.6.2008 do 31.7.2008.
  Zastupitelstvo obce z důvodu neaktuálnosti všechna tato usnesení ruší. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
V ostatních oblastech kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky. Zastupitelstvo obce zápis kontrolního výboru bere na vědomí. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 8) Předsedkyně finančního výboru seznámila zastupitelstvo obce s provedenou kontrolou, která byla zaměřena na kontrolu účetních dokladů obce za období od 1.1.2009 do 28.8.2009. Kontrolou nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by byly v rozporu se zákonem o účetnictví a zákonem o finanční kontrole. Zastupitelstvo obce zápis finančního výboru bere na vědomí. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 9) Starosta obce informoval zastupitelstvo, že nově rekonstruovaná místní lidová knihovna bude vybavena novým zařízením, které za částku cca 104 tis.Kč zhotoví firma Vorel, spol. s r.o. V této souvislosti je třeba vyřešit, co s původním nevyhovujícím a nepotřebným mobiliářem. Zastupitelstvo obce rozhodlo tyto položky majetku knihovny a osvětové besedy vyřadit formou likvidace přes obecní separační dvůr: inventární číslo 25 - televize, inventární číslo 18 – dřevěný regál knihovna, inventární číslo 9 – stolek konferenční, inventární číslo 16 – stůl knihovnický, inventární číslo 20 – garnýž, inventární číslo 28 – 2x garnýž, inventární číslo 38 – nástěnné hodiny Weimar, inventární číslo 45 – psací stroj, inventární číslo 93 – akumulační kamna, inventární číslo 99 – polička pod TV a video, inventární číslo 123 – video, inventární číslo 124 – HiFi věž, inventární číslo 158 – 3x regál na knihy, inventární číslo 11 – garnýž, inventární číslo 13 – kamna akumulační, inventární číslo 17 – skříňka ke stolu, inventární číslo 18 – regál na knihy, inventární číslo 19 – regál na časopisy, inventární číslo 34 – květinový stolek, inventární číslo 37 – nástěnné hodiny Weimar, inventární číslo 47 – psací stůl, inventární číslo 95 – 2x lampa nástěnná, operativní evidence – 3x židle. Drobný dlouhodobý hmotný majetek inventární číslo 26 – věšák bude převeden na středisko „hasiči“ a inventární číslo 200 – psací stůl k počítači bude převeden do místní restaurace. Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení a přesun výše uvedeného majetku. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
Z dalšího jednání zastupitelstva obce byla omluvena paní Jiřina Severová, která byla nucena zasedání opustit. Starosta obce konstatoval, že od této chvíle bude přítomno pět členů zastupitelstva, což je stále nadpoloviční většina, a tudíž je zastupitelstvo obce i nadále usnášeníschopné.
 
ad 10) Zastupitelstvo obce projednalo návrh 8. rozpočtové změny v roce 2009, která obsahuje tato rozpočtová opatření:
  Rozpočtové opatření 27/2009
  Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - dle aktualizace daňové predikce na rok 2009 MFČR z července 2009
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
    1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti -22 800,00  
      Příjmy celkem -22 800,00  
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   -22 800,00
      Financování celkem   -22 800,00

  Rozpočtové opatření 28/2009
  Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ - dle aktualizace daňové predikce na rok 2009 MFČR z července 2009
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
    1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ -9 700,00  
      Příjmy celkem -9 700,00  
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   -9 700,00
      Financování celkem   -9 700,00

  Rozpočtové opatření 29/2009
  Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů - dle aktualizace daňové predikce na rok 2009 MFČR z července 2009
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
    1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 3 200,00  
      Příjmy celkem 3 200,00  
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   3 200,00
      Financování celkem   3 200,00

  Rozpočtové opatření 30/2009
  Daň z příjmů právnických osob - dle aktualizace daňové predikce na rok 2009 MFČR a dle oznámení FÚ Soběslav
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
    1121 Daň z příjmů právnických osob -120 300,00  
      Příjmy celkem -120 300,00  
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   -120 300,00
      Financování celkem   -120 300,00

  Rozpočtové opatření 31/2009
  Daň z přidané hodnoty - dle aktualizace daňové predikce na rok 2009 MFČR z července 2009 a dle oznámení FÚ Soběslav
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
    1211 Daň z přidané hodnoty -67 200,00  
      Příjmy celkem -67 200,00  
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   -67 200,00
      Financování celkem   -67 200,00

  Rozpočtové opatření 32/2009
  podílu na zisku - VaK Jč
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  2310   Pitná voda 34 200,00  
      Příjmy celkem 34 200,00  
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   34 200,00
      Financování celkem   34 200,00

  Rozpočtové opatření 33/2009
  odměna za třídění odpadů
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3727   Prevence vzniku odpadů 5 000,00  
      Příjmy celkem 5 000,00  
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   5 000,00
      Financování celkem   5 000,00

  Rozpočtové opatření 34/2009
  úroky od banky
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 12 000,00  
      Příjmy celkem 12 000,00  
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   12 000,00
      Financování celkem   12 000,00

  Rozpočtové opatření 35/2009
  dotace z POV + snížení výdajů - výměna oken a dveří v restauraci
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
    4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů, ÚZ 710 50 000,00  
      Příjmy celkem 50 000,00  
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   50 000,00
      Financování celkem   50 000,00
  3613   Nebytové hospodářství   -100 000,00
      Výdaje celkem   -100 000,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -100 000,00  
      Financování celkem -100 000,00  

  Rozpočtové opatření 36/2009
  prodej pozemků, návrh na vklad, znalecký posudek
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3636   Územní rozvoj 43 400,00  
      Příjmy celkem 43 400,00  
  3636   Územní rozvoj   1 500,00
      Výdaje celkem   1 500,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   41 900,00
      Financování celkem   41 900,00

  Rozpočtové opatření 37/2009
  těžební činnost v lese
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1032   Podpora ostatních produkčních činností   -24 900,00
      Výdaje celkem   -24 900,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -24 900,00  
      Financování celkem -24 900,00  

  Rozpočtové opatření 38/2009
  údržba a opravy komunikací
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  2212   Silnice   30 000,00
      Výdaje celkem   30 000,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 30 000,00  
      Financování celkem 30 000,00  

  Rozpočtové opatření 39/2009
  oprava čekáren
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  2221   Provoz veřejné silniční dopravy   -3 600,00
      Výdaje celkem   -3 600,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -3 600,00  
      Financování celkem -3 600,00  

  Rozpočtové opatření 40/2009
  příspěvky na ČOV
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  2321   Odvádění a čištění odpadních vod   -50 000,00
      Výdaje celkem   -50 000,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -50 000,00  
      Financování celkem -50 000,00  

  Rozpočtové opatření 41/2009
  rybník na návsi
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl   -3 000,00
      Výdaje celkem   -3 000,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -3 000,00  
      Financování celkem -3 000,00  

  Rozpočtové opatření 42/2009
  příspěvek na školní docházku
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3113   Základní školy   60 000,00
      Výdaje celkem   60 000,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 60 000,00  
      Financování celkem 60 000,00  

  Rozpočtové opatření 43/2009
  vedení kroniky obce
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3319   Ostatní záležitosti kultury   -4 900,00
      Výdaje celkem   -4 900,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -4 900,00  
      Financování celkem -4 900,00  

  Rozpočtové opatření 44/2009
  kaplička
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3326   Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kult.,nár.a hist.povědomí   -15 000,00
      Výdaje celkem   -15 000,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -15 000,00  
      Financování celkem -15 000,00  

  Rozpočtové opatření 45/2009
  licenční poplatky Ochrannému svazu autorskému
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3341   Rozhlas a televize   -1 300,00
  3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků   -5 000,00
      Výdaje celkem   -6 300,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -6 300,00  
      Financování celkem -6 300,00  

  Rozpočtové opatření 46/2009
  roznos Klenovického měsíčníku
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostřeků   1 800,00
      Výdaje celkem   1 800,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 1 800,00  
      Financování celkem 1 800,00  

  Rozpočtové opatření 47/2009
  sečení trávy
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3412   Sportovní zařízení v majetku obce   -23 000,00
  3421   Využití volného času dětí a mládeže   12 000,00
  3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   11 000,00
      Výdaje celkem   0,00

  Rozpočtové opatření 48/2009
  ostatní tělovýchovná činnost
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3419   Ostatní tělovýchovná činnost   -8 700,00
      Výdaje celkem   -8 700,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -8 700,00  
      Financování celkem -8 700,00  

  Rozpočtové opatření 49/2009
  přístřešek za hospodou
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3613   Nebytové hospodářství   -40 000,00
      Výdaje celkem   -40 000,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -40 000,00  
      Financování celkem -40 000,00  

  Rozpočtové opatření 50/2009
  geodetické práce
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3636   Územní rozvoj   -70 000,00
      Výdaje celkem   -70 000,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -70 000,00  
      Financování celkem -70 000,00  

  Rozpočtové opatření 51/2009
  příspěvek Svazku obcí Soběslavsko
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3639   Komunální služby a územní rozvoj j.n.   -400,00
      Výdaje celkem   -400,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -400,00  
      Financování celkem -400,00  

  Rozpočtové opatření 52/2009
  svoz popelnic
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3722   Sběr a svoz komunálních odpadů   -20 000,00
      Výdaje celkem   -20 000,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -20 000,00  
      Financování celkem -20 000,00  

  Rozpočtové opatření 53/2009
  velkoobjemový kontejner
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3723   Sběr a svoz ostatních odpadů   -60 000,00
      Výdaje celkem   -60 000,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -60 000,00  
      Financování celkem -60 000,00  

  Rozpočtové opatření 54/2009
  příspěvek Svazku obcí TDO Lužnice
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3727   Prevence vzniku odpadů   -2 800,00
      Výdaje celkem   -2 800,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -2 800,00  
      Financování celkem -2 800,00  

  Rozpočtové opatření 55/2009
  úklidové práce v obci
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   10 000,00
      Výdaje celkem   10 000,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 10 000,00  
      Financování celkem 10 000,00  

  Rozpočtové opatření 56/2009
  soutěž v požárním útoku + SDH
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  5512   Požární ochrana - dobrovolná část   -48 000,00
      Výdaje celkem   -48 000,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -48 000,00  
      Financování celkem -48 000,00  
  Zastupitelstvo obce rozpočtovou změnu projednalo a schvaluje. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 11) Různé a diskuse:
  - Starosta obce shrnul postup přestavby místní lidové knihovny. Ke dni zasedání zastupitelstva ještě schází položit podlahovou krytinu, okna osadit žaluziemi a dokončit elektroinstalaci. Současně s rekonstrukcí knihovny byla provedena i úprava stávajícího nevyhovujícího sociálního zařízení obecního úřadu.
  - Starosta informoval, že dnes, tj. 11.9.2009, bylo započato s výměnou oken a dveří v místní restauraci, která by měla být hotova do konce víkendu. Tato akce v hodnotě cca 300 tis.Kč je částečně kryta dotací z Programu obnovy venkova ve výši Kč 50.000,--.
  - Starosta obce informoval, že dne 20.8.2009 se uskutečnilo místní šetření a jednání s Krajským úřadem Jihočeského kraje, Policií České republiky a Ředitelstvím silnic a dálnic, na jehož základě bylo rozhodnuto o obousměrném zrušení 70 km rychlosti v části obce. Dopravní značky budou odstraněny do 30.9.2009. Další požadavek na posun dopravní značky s označením obce ve směru od Tábora na úroveň firmy T.O.D.O.K., spol. s r.o. schválen nebyl. Během jednání byla diskutována i žádost obce na doplnění dopravních značek „přechod pro chodce“ retro-reflexními rámy zelenožluté barvy. Instalaci tohoto bezpečnostní prvku však dopravní inženýr Police České republiky zásadně odmítá. Další úpravy přechodů pro chodce se musí řešit v souladu s právními předpisy, tzn. zhotovením bezbariérových nájezdů na chodník a oboustranného osvětlení. Dále je nutno přechodovou vzdálenost přizpůsobit platným technickým parametrům – vybudování ostrůvku uprostřed silnice nebo vybočení krajnic směrem ke středu komunikace. Nebudou-li tato zmíněná opatření provedena, přechody by dle slov zástupce Policie ČR mohly být zrušeny. Výdaje spojené s těmito úpravami by byly hrazeny obcí.
  - Starosta obce informoval zastupitelstvo, že ve dnech 15. až 18 září 2009 bude na Obecním úřadu v Klenovicích probíhat další projednávání návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Klenovice u Soběslavi.
  - Zastupitelé byli seznámeni s tím, že Obec Klenovice má zřízenu datovou schránku a starosta obce je vybaven kvalifikovaným certifikátem pro podepisování elektronických dokumentů.
  - Starosta informoval, že byla provedena oprava místní komunikace na návsi u rybníka, která si doposud vyžádala výdaje 46,6 tis.Kč na zemní práce, nákup a dopravu kameniva. Ještě schází finální povrchová úprava, která bude realizována v nejbližší době.
  - Starosta obce seznámil zastupitelstvo s nabídkou Města Soběslavi na bezúplatné přenechání mobilních překážek pro skateboarding. Zastupitelstvo obce se zabývalo otázkou, kde by toto zařízení bylo uloženo či instalováno, avšak příhodné místo nalezeno nebylo. Zastupitelstvo obce neschvaluje bezúplatné pořízení překážek pro skateboarding. (Hlasování: 0 pro, 5 proti, 0 zdržel.)
  - Starosta obce seznámil zastupitelstvo se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k uložení kabelového vedení NN pro společnost E.ON Distribuce, a.s. v obecním pozemku parc.č. PK 2453/2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi pro stavbu „Klenovice, Veselka – kabel NN, p. xxxxxxxxxx“. Právo věcného břemene by se zřizovalo úplatně za jednorázovou cenu Kč 500,--. Zastupitelstvo obce tuto smlouvu schvaluje. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
  - Starosta obce informoval o existenci pozemků, které se nacházejí v tělese obecní komunikace, avšak jejími vlastníky obec není. Tento majetkový nesoulad bude třeba vyřešit. Rovněž starosta informoval o spoustě pozemků, které se za zvláštních okolností v roce 2005 dostaly do majetku Státního statku Jeneč. Tyto pozemky byly v minulosti zapsány na listu vlastnickém MěNV Soběslav a měly tak být převedeny obci.
  - Zastupitelé byli seznámeni s myšlenkou přenechat provozování obecní kanalizace společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. V současnosti je toto řešeno vlastními silami za podpory odpovědné osoby, která je s obcí v pracovně-právním vztahu. Smlouva se společností VaK JČ by upravovala činnosti pravidelné a činnosti na objednávku. Obecní úřad má k dispozici návrh smlouvy, který bude prostudován a poté zastupitelstvo seznámeno s činnostmi, které by obec požadovala.
  - Zastupitelstvo obce projednávalo, kam by bylo možné uložit odtěžený materiál při výstavbě místní komunikace jihozápad. Část zeminy by se dala přesunout do míst při komunikaci na Ovčín a dále bude upraven terén kolem ČOV TOPAS. Starosta obce rozvinul myšlenku, zda by nebylo vhodné zavážet přebytečným materiálem z výstavby komunikace tzv. Horův rybník. Majitelé tohoto pozemku by souhlasili, ale pouze za podmínky jeho prodeje obci. Rovněž dále starosta nastínil svou úvahu na možné vybudování koupaliště z tohoto rybníku.
  - Starosta obce informoval o nabídce na pořízení Projektu Geografického informačního systému, který umožňuje v elektronické podobě pracovat např. s katastrální mapou, ortofotomapou, technickou mapou sítí. Cena Projektu GIS by činila Kč 7.000,--. Bylo konstatováno, že tento produkt by nebyl obcí natolik využíván, aby byl pořízen. Většina nabízených služeb je pro potřebu obce v dostatečné míře k dispozici zdarma na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Zastupitelstvo obce s pořízením tohoto softwaru nesouhlasí. (Hlasování: 0 pro, 5 proti, 0 zdržel.)
  - Starosta obce seznámil zastupitelstvo se žádostí xxxxxxxxxx, spolumajitelky nemovitosti č.p. xxxx, o nepovolení dalšího užívání místní komunikace pro účely výstavby dálnice D3. Ve své žádosti poukazuje na nevybudování čtyř výhyben a ty tři zhotovené nejsou podle žadatelky funkční. Dále hovoří o omezování běžného provozu z důvodu šíře místní komunikace, která neumožňuje současné míjení osobního a nákladního vozidla. Rovněž zmiňuje i značné poškození komunikace. Se všemi jejími výhradami se zastupitelstvo obce ztotožňuje. Další užívání komunikace firmou Metrostav a.s. bylo řešeno na tomto zasedání a je obsaženo v bodu 4) zápisu.
  - Starosta obce se ještě jednou v závěru jednání vrátil k vyjádření Ing. Arch. Buzu k územnímu plán obce Klenovice, o jehož ideálnosti ona pochybuje. Územní plán obce bude proto posouzen nezávislým odborníkem a na základě jeho názoru by se v této věci dále konalo.
  - Místostarosta poukázal na poslední nevydařenou akci „loučení s prázdninami“, která se setkala s nezájmem místních dětí. Takových opomíjených a přehlížených akcí pořádaných obcí dle jeho zkušeností v poslední době přibývá. Starosta na jeho slova navázal a konstatoval, že je třeba tyto kulturní akce inovovat. Dnešní děti již nelákají opakovně používané tradiční atrakce. Své volnočasové aktivity současná omladina vidí poněkud odlišně. Letošní dětský den, na němž byla předvedena práce se záchranářským psem, představeno umění sokolnictví a děti se mohly projet na ponících, se vydařil. Obdobně byl pozitivně přijat i loňský dětský den, který byl obohacen do té doby v Klenovicích nevídanou atrakcí – horkovzdušným balónem.
 
ad 12) Usnesení a závěr
 
Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:

Usnesení 83/7/2009 ze dne 11.9.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.

Usnesení 84/7/2009 ze dne 11.9.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku v katastrálním území Klenovice u Soběslavi parc.č. KN 852/61 o výměře 268 m2 manželům xxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxx za cenu za cenu Kč 100,-- za 1 m2.

Usnesení 85/7/2009 ze dne 11.9.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku v katastrálním území Klenovice u Soběslavi parc.č. KN 852/135 o výměře 166 m2 manželům xxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxx za cenu za cenu Kč 100,-- za 1 m2.

Usnesení 86/7/2009 ze dne 11.9.2009
Zastupitelstvo obce neschvaluje další užívání komunikace parc.č. 2433 firmou Metrostav a.s. jako přístupu na staveniště dálnice D3.

Usnesení 87/7/2009 ze dne 11.9.2009
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi jednat ve věci komunikací na Novou hospodu dle bodu 4) zápisu.

Usnesení 88/7/2009 ze dne 11.9.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje požádat Komerční banku, a.s. o poskytnutí střednědobého úvěru ve výši Kč 1,200.000,-- na financování víceprací při výstavbě místní komunikace jihozápad dle bodu 5) zápisu.

Usnesení 89/7/2009 ze dne 11.9.2009
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zjistit informace pro zpracování nového územního plánu obce a zajistit posouzení stávajícího územního plánu.

Usnesení 90/7/2009 ze dne 11.9.2009
Zastupitelstvo obce ruší usnesení zastupitelstva obce dle zprávy předsedy kontrolního výboru uvedené v bodu 7) zápisu.

Usnesení 91/7/2009 ze dne 11.9.2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole.

Usnesení 92/7/2009 ze dne 11.9.2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu finančního výboru o provedené kontrole.

Usnesení 93/7/2009 ze dne 11.9.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení a přesun majetku knihovny a osvětové besedy dle bodu 9) zápisu.

Usnesení 94/7/2009 ze dne 11.9.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje 8. rozpočtovou změnu v roce 2009 dle bodu 10) zápisu.

Usnesení 95/7/2009 ze dne 11.9.2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí úpravu dopravního značení spočívající v obousměrném zrušení 70 km rychlosti v obci na silnici I/3.

Usnesení 96/7/2009 ze dne 11.9.2009
Zastupitelstvo obce neschvaluje bezúplatné pořízení překážek pro skateboarding.

Usnesení 97/7/2009 ze dne 11.9.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k uložení kabelového vedení NN pro společnost E.ON Distribuce, a.s. v obecním pozemku parc.č. PK 2453/2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi pro stavbu „Klenovice, Veselka – kabel NN, p. xxxxxxxxxx“ dle bodu 11) zápisu.

Usnesení 98/7/2009 ze dne 11.9.2009
Zastupitelstvo obce neschvaluje pořízení Projektu Geografického informačního systému.

Schůzi ukončil starosta ve 23:14 hodin.


Zapsal: Pavel Fitl

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Martin Náhlík, v.r.
Jaroslav Suda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek