KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Úřední deska -> Historie roku 2009 -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 8/2009

Úřední deska - historie roku 2009


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Klenovice č. 8/2009

Den a místo zasedání: 29.9.2009 v kanceláři obecního úřadu.
Jednání zahájeno: 20:10 hodin.

Na zasedání zastupitelstva obce Klenovice bylo přítomno všech sedm členů zastupitelstva obce.
Určení ověřovatelé zápisu: pan Ing. Roman Bílý a pan Ing. Jaroslav Škoda.

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a konstatoval, že je přítomno všech sedm zastupitelů, tzn. zastupitelstvo je usnášeníschopné. Starosta obce seznámil zastupitele s navrženým programem jednání, který byl všemi přítomnými zastupiteli schválen.
  Program:
    1) Zahájení a program
    2) Kontrola usnesení
    3) Přijetí úvěru
    4) Komunikace jihozápad - vícepráce
    5) Rozpočtová změna
    6) Různé a diskuse
    7) Usnesení a závěr
  (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Nejsou realizována tato usnesení zastupitelstva obce:
  usnesení č. 5/2005 ze dne 5.9.2005, ZO schvaluje, bod 6: prodej pozemku parc.č. 381/18 o výměře 61 m2 a jednu ideální polovinu pozemku parc.č. 382 o výměře 46 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi paní xxxxxxxxxx. K tomuto nesplněnému usnesení starosta obce uvedl, že se jedná o parcely, které jsou uvnitř oploceného pozemku paní xxxxxxxxxx a manželů xxxxxxxxxx. Pozemek PK 382 však není možno paní xxxxxxxxxx přímo prodat, protože je vlastněn obcí z jedné ideální poloviny, tudíž je nutno jej přednostně nabídnout k odprodeji spoluvlastníkům, kterými jsou pan xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx. Paní xxxxxxxxxx bylo doporučeno, aby vstoupila v jednání s výše uvedenými vlastníky a prodej pozemku parc.č. 382 byl poté uskutečněn na základě jedné kupní smlouvy se všemi prodávajícími spoluvlastníky.
  usnesení č. 65/5/2009 ze dne 19.6.2009: zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku parc.č. st. 274/2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 18 m2 od České republiky - Pozemkového fondu České republiky za kupní cenu dle znaleckého posudku.
  usnesení č. 66/5/2009 ze dne 19.6.2009: zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod jedné ideální poloviny pozemku parc.č. 2117/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 3.272 m2 od České republiky - Pozemkového fondu České republiky.
  usnesení č. 84/7/2009 ze dne 11.9.2009: zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku v katastrálním území Klenovice u Soběslavi parc.č. KN 852/61 o výměře 268 m2 manželům xxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxx za cenu za cenu Kč 100,-- za 1 m2.
  usnesení č. 85/7/2009 ze dne 11.9.2009: zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku v katastrálním území Klenovice u Soběslavi parc.č. KN 852/135 o výměře 166 m2 manželům xxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxx za cenu za cenu Kč 100,-- za 1 m2.
 
ad 3) Starosta obce seznámil zastupitelstvo se schválením žádosti obce o poskytnutí střednědobého úvěru Komerční bankou, a.s. ve výši Kč 1,200.000,-- na financování víceprací při výstavbě místní komunikace v jihozápadní části obce. Jedná se o tyto stavebně technické změny v realizované akci: 1) změna povrchu budované komunikace z plánovaného živičného kalového zákrytu SLURRY SEAL na asfaltový koberec ACO 11; 2) nahrazení zeleného pásu v délce 85 metrů chodníkem ze zámkové dlažby; 3) zhotovení vjezdů k přiléhajícím rodinným domům; 4) výměnu krytu prašné cesty před montovanými domky ve stávající šíři a nivelitě, která přímo navazuje na budovanou komunikaci. Tyto vícepráce si vyžádají další výdaje ve výši Kč 1,297.954,42 a budou hrazeny z požadovaného úvěru ve výši 1,2 mil.Kč a zbylá část z rozpočtu obce.
Zastupitelé byli seznámeni se zněním Smlouvy o úvěru a způsobem zajištění krycí blankosměnkou.
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje uzavření smlouvy o přijetí úvěru dle Smlouvy o úvěru registrační číslo 0300009201227 mezi Komerční bankou, a.s. a Obcí Klenovice ve výši Kč 1,200.000,-- se splatností do 30.9.2012 na akci: KLENOVICE – výstavba a stavební úpravy místních komunikací. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje zajištění úvěru poskytnutého Komerční bankou, a.s. krycí blankosměnkou na Komerční bankou, a.s. vydaném formuláři vlastní směnky podepsané Obcí Klenovice jako výstavcem včetně Smlouvy o zajištění blankosměnkou, reg.č. 10000218901, uzavřené mezi Komerční bankou, a.s. a Obcí Klenovice. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 4) Starosta obce seznámil zastupitelstvo s cenovou nabídkou na vícepráce při výstavbě místní komunikace v jihozápadní části obce, které se skládají z těchto dílčích akcí v následující cenových relacích:
1) změna povrchu budované komunikace z plánovaného živičného kalového zákrytu SLURRY SEAL na asfaltový koberec ACO 11: Kč 294.382,20;
2) nahrazení zeleného pásu v délce 85 metrů chodníkem ze zámkové dlažby: Kč 180.350,45;
3) zhotovení vjezdů k přiléhajícím rodinným domům: Kč 247.291,52;
4) výměnu krytu prašné cesty před montovanými domky ve stávající šíři a nivelitě: Kč 575.930,25.
Zastupitelstvo obce realizaci výše uvedených víceprací při výstavbě místní komunikace jihozápad v hodnotě Kč 1,297.954,42 schvaluje. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
Z důvodu zajištění návaznosti na již probíhající stavební práce při výstavbě místní komunikace v jihozápadní části obce zastupitelstvo schvaluje pro zhotovení víceprací spočívajících ve změně povrchu komunikace, nahrazení zeleného pásu chodníkem a zhotovení vjezdů firmu Š + H Bohunice, s.r.o. za celkovou cenu Kč 722.024,17. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel.) Pro realizaci výměny krytu prašné cesty před montovanými domky zastupitelstvo obce schvaluje firmu Vialit Soběslav, spol. s r.o. za cenu Kč 575.930,25. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 5) Zastupitelstvo obce projednalo návrh 9. rozpočtové změny v roce 2009, která obsahuje toto rozpočtové opatření:
  Rozpočtové opatření 57/2009
  vícepráce - komunikace jihozápad + přerozpočtování komunikace a chodník JZ
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  2212   Silnice   1 038 400,00
  2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   259 600,00
  2212   Silnice   -1 110 400,00
  2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   1 110 400,00
      Výdaje celkem   1 298 000,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 98 000,00  
    8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 1 200 000,00  
      Financování celkem 1 298 000,00  
  V souvislosti s přijetím úvěru dle bodu 3) zápisu zastupitelstvo obce zmocňuje starostu k provedení výše uvedeného rozpočtového opatření 57/2009 po podpisu úvěrové smlouvy dne 30.9.2009. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 6) Různé a diskuse:
  - Starosta obce informoval zastupitelstvo o jednáních, která se pokouší vést s odpovědnými zástupci firmy Metrostav a.s. Tato společnost smluvně užívala místní komunikaci na Novou hospodu jako přístup na staveniště dálnice D3. Užívání mělo být ukončeno k 31.8.2009 a poté komunikace opravena a přijatelně uvedena do původního stavu. V současnosti je již místní komunikace využívána sporadicky, avšak k realizaci opravných prací se Metrostav a.s. staví netečně. Opět starosta hovořil o možnosti využívání předmětné komunikace jako příjezdu po celou dobu stavby dálnice, ale za podmínky vyspravení cesty vedoucí z Nové hospody kolem Lomků do Soběslavi. Touto variantou se zabývalo zastupitelstvo již na svém minulém zasedání, kdy pověřilo starostu v tomto duchu s Metrostavem jednat.
  - Starosta obce seznámil zastupitelstvo s postupem prací při výstavbě místní komunikace v jihozápadní části obce. K dnešnímu dni je hotov podklad komunikace z kamene a štěrkodrti a osazují se obrubníky pro budoucí chodník. Odtěžený materiál je odvážen na obecní pozemky u komunikace na Ovčín, kde bude dále využit na vyrovnání terénu. V této souvislosti budou v době vegetačního klidu poraženy překážející stromy.
  - Starosta informoval, že na skládce TKO v našem katastru, kterou provozují Technické služby Tábor, proběhla kontrola, jenž nezjistila žádné závažné nedostatky.
  - Zastupitelé byli seznámeni s rekonstrukcí místní lidové knihovny, která je v podstatě již hotová. Schází pouze dokompletovat elektroinstalaci.
  - Starosta sdělil zastupitelstvu, že v půli září 2009 proběhla jednání o komplexní pozemkové úpravě našeho katastru. Zástupci firmy Geodis seznámili majitele jednotlivých pozemků s návrhem úprav, jejichž cílem je co možná nejoptimálnější scelení parcel. Zastupitelům byl rovněž představen návrh nového uspořádání pozemků Obce Klenovice, Pozemkového fondu ČR a ÚZSVM. Dále starosta zmínil, že ještě proběhne další jednání sboru zástupců ke komplexní pozemkové úpravě. Toto jednání je vyvoláno požadavkem xxxxxxxxxx na zatrubnění otevřeného průlehu (v těchto místech byl neúspěšně navrhován rybník), který by byl následně zavezen odtěženou zeminou ze stavby dálnice D3 a zemědělsky obděláván. Rovněž starosta seznámil zastupitele s návrhem pana xxxxxxxxxx, kterému se nezamlouvá navrhovaná cesta k chatám Pod Hasíkem, jenž by vedla kolem jeho rekreační nemovitosti, a proto požaduje naplánovat další komunikaci kolem řeky Lužnice. Dále starosta hovořil o návrzích společnosti Lesy ČR, která požaduje, aby některé lesní pozemky obce přešly do jejich majetku náhradou za cesty, jenž připadnou obci.
  - Starosta informoval, že byla v místní restauraci provedena výměna oken a dveří. Zvláště pochvalně hovořil o firmě T.O.D.O.K. spol. s r.o., které se za jeden víkend podařilo vyměnit okna a dveře v celé restauraci včetně začištění.
  - Starosta informoval o svém jednání se zhotovitelem územního plánu obce, které bylo vyvoláno z důvodu výhrad Ing. Arch. Dagmar Buzu z Městského úřadu Soběslav k našemu ÚPo. Zástupce zhotovitele konstatoval, že do doby ukončení komplexní pozemkové úpravy není vhodné do něj jakkoliv zasahovat. Rovněž bylo zhodnoceno, že naše územně plánovací dokumentace je v naprostém pořádku nejen dle tehdy platné legislativy z období, v níž vznikla, ale i v dnešní době. Pokud by obec pořizovala další změnu ÚPo, tak by se řešily stavební uzávěry a zavedení dalších regulativů v podobě zastavovacích studií nových území, na jejichž základě a v souladu s nimi by byla realizována další výstavba. Současně starosta projednával se zhotovitelem našeho územního plánu úmysl slečny xxxxxxxxxx na výstavbu rodinného domku v jižní části obce u komunikace ze Soběslavi na Novou hospodu. Obec si nechala zpracovat tři varianty parcelačního uspořádání dané lokality. Ta nejvhodnější dle zpracovatele ÚPo však není přijatelná pro slečnu xxxxxxxxxx. Ve středu 30.9.2009 bude ještě starosta obce otázku zastavovacích studií projednávat se zhotovitelem územního plánu a příslušnými pracovníky Krajského úřadu v Českých Budějovicích.
 
ad 7) Usnesení a závěr
 
Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:

Usnesení 99/8/2009 ze dne 29.9.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.

Usnesení 100/8/2009 ze dne 29.9.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o přijetí úvěru dle Smlouvy o úvěru registrační číslo 0300009201227 mezi Komerční bankou, a.s. a Obcí Klenovice ve výši Kč 1,200.000,-- na akci: KLENOVICE – výstavba a stavební úpravy místních komunikací.

Usnesení 101/8/2009 ze dne 29.9.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje zajištění úvěru poskytnutého Komerční bankou, a.s. dle usnesení zastupitelstva obce číslo 100/8/2009 ze dne 29.9.2009 krycí blankosměnkou na Komerční bankou, a.s. vydaném formuláři vlastní směnky podepsané Obcí Klenovice jako výstavcem včetně Smlouvy o zajištění blankosměnkou, reg.č. 10000218901, uzavřené mezi Komerční bankou, a.s. a Obcí Klenovice.

Usnesení 102/8/2009 ze dne 29.9.2009
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce uzavřít dne 30.9.2009 Smlouvy s Komerční bankou, a.s. včetně podepsání blankosměnky dle usnesení zastupitelstva obce číslo 100/8/2009 a 101/8/2009 ze dne 29.9.2009.

Usnesení 103/8/2009 ze dne 29.9.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci víceprací při výstavbě místní komunikace jihozápad v hodnotě Kč 1,297.954,42 dle bodu 4) zápisu.

Usnesení 104/8/2009 ze dne 29.9.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu Š + H Bohunice, s.r.o. jako zhotovitele víceprací při výstavbě místní komunikace jihozápad za cenu Kč 722.024,17 dle bodu 4) zápisu.

Usnesení 105/8/2009 ze dne 29.9.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu Vialit Soběslav, spol. s r.o. jako zhotovitele víceprací při výstavbě místní komunikace jihozápad za cenu Kč 575.930,25 dle bodu 4) zápisu.

Usnesení 106/8/2009 ze dne 29.9.2009
Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu obce k provedení rozpočtového opatření dne 30.9.2009 dle bodu 5) zápisu.

Schůzi ukončil starosta ve 21:24 hodin.


Zapsal: Pavel Fitl

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Roman Bílý, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek