KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 9/2009

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Klenovice č. 9/2009

Den a místo zasedání: 12.11.2009 v kanceláři obecního úřadu.
Jednání zahájeno: 20:08 hodin.

Na zasedání zastupitelstva obce Klenovice bylo přítomno všech sedm členů zastupitelstva obce.
Určení ověřovatelé zápisu: paní Jiřina Halašková a paní Jiřina Severová.

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a konstatoval, že je přítomno všech sedm zastupitelů, tzn. zastupitelstvo je usnášeníschopné. Starosta obce seznámil zastupitele s navrženým programem jednání, který byl všemi přítomnými zastupiteli schválen.
  Program:
    1) Zahájení a program
    2) Kontrola usnesení
    3) Výsledek žádosti o dotaci
    4) Komunikace jihozápad - dokončení
    5) Oprava lávky
    6) Rozpočtová změna
    7) Rozpočtový výhled
    8) POV a rozpočet 2010
    9) Různé a diskuse
  10) Usnesení a závěr
  (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Nejsou realizována tato usnesení zastupitelstva obce:
  usnesení č. 5/2005 ze dne 5.9.2005, ZO schvaluje, bod 6: prodej pozemku parc.č. 381/18 o výměře 61 m2 a jednu ideální polovinu pozemku parc.č. 382 o výměře 46 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi paní xxxxxxxxxx. K tomuto nesplněnému usnesení starosta obce uvedl, že se jedná o parcely, které jsou uvnitř oploceného pozemku paní xxxxxxxxxx a manželů xxxxxxxxxx. Pozemek PK 382 však není možno paní xxxxxxxxxx přímo prodat, protože je vlastněn obcí z jedné ideální poloviny, tudíž je nutno jej přednostně nabídnout k odprodeji spoluvlastníkům, kterými jsou pan xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx. Paní xxxxxxxxxx bylo doporučeno, aby vstoupila v jednání s výše uvedenými vlastníky a prodej pozemku parc.č. 382 byl poté uskutečněn na základě jedné kupní smlouvy se všemi prodávajícími spoluvlastníky.
  usnesení č. 65/5/2009 ze dne 19.6.2009: zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku parc.č. st. 274/2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 18 m2 od České republiky - Pozemkového fondu za kupní cenu dle znaleckého posudku.
  usnesení č. 66/5/2009 ze dne 19.6.2009: zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod jedné ideální poloviny pozemku parc.č. 2117/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 3.272 m2 od České republiky - Pozemkového fondu. K tomuto usnesení starosta sdělil, že bylo získáno stanovisko Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který je spoluvlastníkem jedné ideální poloviny zmíněného pozemku, v němž sděluje, že nemá zájem o převod jedné ideální poloviny pozemku od Pozemkového fondu ČR. Toto vyjádření bylo třeba získat k podání žádosti o bezúplatný převod od České republiky - Pozemkového fondu.
 
ad 3) Starosta informoval zastupitelstvo, že Obec Klenovice nebyla schválena jako příjemce podpory v rámci páté výzvy ROP jihozápad, v níž žádala o dotaci ve výši Kč 11,698.927,-- na projekt „KLENOVICE - VÝSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ“. Součástí tohoto projektu byla i výstavba místní komunikace v jihozápadní části obce, která se realizuje bez ohledu na získání či nezískání dotace a v měsíci listopadu 2009 bude dokončena. Další dvě akce projektu (stavební úpravy chodníku Klenovice a stavební úpravy veřejného osvětlení Klenovice) nebudou realizovány (viz usnesení zastupitelstva obce 46/4/2009 ze dne 15.5.2009) a již uhrazené výdaje na tyto dvě akce ve výši Kč 137.696,40 budou posuzovány jako zmařená investice. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 4) Starosta obce informoval zastupitelstvo o probíhající výstavbě místní komunikace jihozápad, která je již stavebně dokončena, chybí pouze drobné terénní úpravy. Dále je ještě nutno zkontrolovat vodovodní šoupata, protože bylo zjištěno, že u třech došlo k jejich zaasfaltování a některá nejsou plně funkční. Tyto nedostatky budou v brzké době odstraněny. Současně starosta zmínil, že nad rámec projektové dokumentace bylo zapotřebí v jedné části komunikace vybudovat odvodňovací žlab, který by sváděl povrchovou vodu do kanalizace. Tyto vícepráce představují navýšení ceny díla o cca 50 tis.Kč.
 
ad 5) Starosta obce informoval zastupitelstvo o proedené opravě visuté lávky přes řeku Lužnici, která si vyžádala výdaje ve výši Kč 53.080,--. K realizaci opravy bylo nutno neodkladně přistoupit z důvodu mechanického poškození několika dřevěných dílců a konstrukčního narušení všech zbylých dřevěných podlážek pokročilou hnilobou. V případě oddalování opravy dřevěných prvků lávky hrozila reálná možnost vzniku vážných škod na zdraví chodců používajících tuto komunikační spojnici přes řeku Lužnici. Zastupitelstvo obce provedení této nezbytné opravy bere na vědomí. Dále starosta informoval o svém jednání se starostou Města Soběslavi, které se týkalo provedené opravy lávky. Ze schůzky vyplynula možnost přispění na tuto opravu z rozpočtu města. Obec Klenovice tedy po celkovém vyčíslení výdajů na opravu visuté lávky požádá Město Soběslav o poskytnutí příspěvku.
 
ad 6) Zastupitelstvo obce projednalo návrh 10. rozpočtové změny v roce 2009, která obsahuje tato rozpočtová opatření:
  Rozpočtové opatření 58/2009
  oprava visuté lávky -> úspora elektrické energie (ČOV+VO)
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   53 100,00
  2321   Odvádění a čištění odpadních vod   -26 600,00
  3631   Veřejné osvětlení   -26 500,00
      Výdaje celkem   0,00

  Rozpočtové opatření 59/2009
  geodetické práce -> zvýšení příjmů (odpady, pronájmy, úroky) + úspora elektrické energie (VO+OÚ)
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
    1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 10 000,00  
  3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 700,00  
  6171   Činnost místní správy 1 900,00  
  6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00  
      Příjmy celkem 13 600,00  
  3636   Územní rozvoj   40 000,00
  3631   Veřejné osvětlení   -16 300,00
  6171   Činnost místní správy   -10 100,00
      Výdaje celkem   13 600,00

  Rozpočtové opatření 60/2009
  rybník na návsi -> zvýšení příjmů (stočné, úroky)
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  2321   Odvádění a čištění odpadních vod 7 000,00  
  6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 000,00  
      Příjmy celkem 10 000,00  
  2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl   10 000,00
      Výdaje celkem   10 000,00

  Rozpočtové opatření 61/2009
  dovybavení knihovny -> zvýšení daňových příjmů+snížení poplatků za uložení odpadů
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
    1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 8 000,00  
    1211 Daň z přidané hodnoty 92 000,00  
    1333 Poplatky za uložení odpadů -90 000,00  
      Příjmy celkem 10 000,00  
  3314   Činnosti knihovnické   10 000,00
      Výdaje celkem   10 000,00

  Rozpočtové opatření 62/2009
  odpady
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3722   Sběr a svoz komunálních odpadů   90 000,00
  3723   Sběr a svoz ostatních odpadů   -90 000,00
      Výdaje celkem   0,00
  Zastupitelstvo obce rozpočtovou změnu projednalo a schvaluje. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 7) V souvislosti s přijetím úvěru od Komerční banky, a.s. ve výši Kč 1,200.000,-- a predikovanými makroekonomickými ukazateli ČR zastupitelstvo obce projednalo návrh druhé aktualizace rozpočtového výhledu obce Klenovice na období let 2010-2014, který nahrazuje rozpočtový výhled obce na roky 2010-2014 schválený zastupitelstvem obce dne 24.7.2009. V letech 2010 až 2012 je výhled sestaven jako přebytkový z důvodu splacení přijatých úvěrů. Pro roky 2013 a 2014 je rozpočet obce vyrovnaný. Aktualizovaný rozpočtový výhled obce Klenovice na roky 2010 – 2014 je uveden v následující tabulce:
PŘÍJMY
třída název 2010 2011 2012 2013 2014
1 Daňové příjmy 6 300 000,00 6 350 000,00 6 400 000,00 6 450 000,00 6 500 000,00
2 Nedaňové příjmy 270 000,00 273 000,00 276 000,00 279 000,00 282 000,00
3 Kapitálové příjmy          
4 Přijaté transfery 158 800,00 160 000,00 162 000,00 164 000,00 166 000,00
příjmy celkem 6 728 800,00 6 783 000,00 6 838 000,00 6 893 000,00 6 948 000,00
             
VÝDAJE
třída název 2010 2011 2012 2013 2014
5 Běžné výdaje 4 100 000,00 4 200 000,00 4 300 000,00 4 400 000,00 4 500 000,00
6 Kapitálové výdaje 1 648 800,00 1 983 000,00 2 118 000,00 2 493 000,00 2 448 000,00
  výdaje celkem 5 748 800,00 6 183 000,00 6 418 000,00 6 893 000,00 6 948 000,00
             
FINANCOVÁNÍ
třída název položky 2010 2011 2012 2013 2014
8 Změna stavu krátk.prostř.na b.ú. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Uhraz.splátky dlouh.přij.úv. -980 000,00 -600 000,00 -420 000,00 0,00 0,00
financování celkem -980 000,00 -600 000,00 -420 000,00 0,00 0,00
             
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
    2010 2011 2012 2013 2014
výsledek hospodaření 980 000,00 600 000,00 420 000,00 0,00 0,00
  Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje aktualizovaný rozpočtový výhled obce Klenovice na období 2010–2014. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 8) Zastupitelstvo obce projednávalo možnosti akcí, které by bylo vhodné realizovat v roce 2010 za přispění dotace z Programu obnovy venkova. Z jednání vyplynuly dva dotační tituly, o které by mohla obec žádost - oprava chodníků kolem místní komunikace směřující na Ovčín a příspěvek na úroky z úvěrů přijatých na výstavbu místní komunikace jihozápad. Zastupitelstvo s těmito dvěma návrhy souhlasí. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
Dále zastupitelstvo obce jednalo o přípravě návrhu rozpočtu obce na rok 2010. Kromě běžných nezbytných výdajů by se v příštím roce nerealizovaly žádné nákladnější akce a nevyčerpané prostředky by byly využity až v následujících obdobích.
Starosta obce informoval zastupitele o možnosti vybudování bezdrátového rozhlasu v obci v rámci Svazku obcí Soběslavsko z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2010. Předpokládané výdaje na tuto akci pro obec Klenovice činí Kč 373.065,-- a z 60-70% by byly hrazeny z prostředků POV. Zbylou část by financovala obec. Zastupitelé se shodli, že současný rozhlas v obci je dostačující, a proto zastupitelstvo obce realizaci nového bezdrátového rozhlasu neschvaluje. (Hlasování: 0 pro, 7 proti, 0 zdržel.)
 
ad 9) Různé a diskuse:
  - Starosta obce informoval o potřebě rozšíření separačního dvora, jehož rozloha začíná být nedostačující. Je nutno v uzavřeném prostoru zřídit místo pro ukládání zeleného odpadu, který je doposud živelně ukládán v sousedství dvora na pozemcích České republiky. Rozšíření dvora by se realizovalo v roce 2010. Dále je nutno dořešit přístup ke dvoru, který vede přes pozemek soukromého vlastníka.
  - Starosta obce informoval, že počátkem listopadu 2009 došlo ke znečištění rybníku na návsi. Tento stav je řešen za pomoci společnosti SITA CZ, a.s. Byly provedeny rozbory vzorků vody, které ukázaly, že voda v rybníku je nad hranicí přípustných hodnot, avšak voda na výtoku do řeky nepřekračuje povolené limity pro vypouštění.
  - Starosta obce informoval o jednáních s firmou Metrostav a.s., která se zabývala otázkou opravy místní komunikace na Novou hospodu, jenž byla společností využívána jako přístup na staveniště dálnice D3. V současné době opravu obecní komunikace realizuje firma VIALIT SOBĚSLAV s.r.o. a měla by být dokončena do konce listopadu 2009. Oprava bude hrazena společností Metrostav, a.s. Místostarosta obce vyjádřil své pochybnosti o kvalitě prováděné opravy. Zmínil, že na již opravených úsecích dochází k vyjíždění kolejí a vytlačování finální povrchové úpravy podložím.
  - Starosta obce informoval zastupitelstvo o jednání Výkonné rady Sdružení pro výstavbu dálnice D3 a rychlostní komunikace R4, kterého se zúčastnil. V letošním roce se plánované finanční prostředky nestihnout proinvestovat a na příští rok je na tyto obě stavby vyhrazeno 5 mld. Kč, z toho 3,5 mld. Kč na dálnici D3.
  - Starosta obce seznámil zastupitelstvo se Smlouvou o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k umístění zemního kabelového vedení NN pro společnost E.ON Distribuce, a.s. v obecním pozemku parc.č. KN 2426/3 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi pro stavbu „Klenovice přípojka NN p. xxxxxxxxxx“. Právo věcného břemene by se zřizovalo úplatně za jednorázovou cenu Kč 500,--. Zastupitelstvo obce tuto smlouvu schvaluje. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
  - Starosta obce informoval, že na základě Souhlasného prohlášení Obce Klenovice a společnosti Lesy České republiky, s.p. přejdou do majetku obce dva lesní pozemky v katastrálním území Klenovice u Soběslavi, a to pozemek parc.č. PK 1753/1 o výměře 9.679 m2 a pozemek parc.č. PK 1281/7 o výměře 22.539 m2. Uvedené pozemky vlastnila k 31.12.1949 Obec Klenovice a ke dni účinnosti zákona 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí byly pozemky ve vlastnictví České republiky. Ke dni 31.12.1991 byly předběžným zápisem předmětné pozemky předány obci a obcí převzaty k údržbě a hospodaření.
  - Starosta obce informoval o problémech na cestě, která vede z Lomků do Soběslavi. Při silných deštích tekoucí voda po této komunikace vniká do nemovitosti paní xxxxxxxxxx. Přes zmíněnou cestu vede žlábek, který přitékající vodu odvádí mimo zastavěné území. Často je však tato stružka ucpaná, a proto neplní svou funkci. Po Obci Klenovice je požadováno, aby v těchto místech vybudovala betonový odvodňovací příčný práh. Starosta neshledává potřebnou další účast obce v řešení tohoto problému.
  - Starosta obce informoval, že byla na Ovčíně mezi novým mostem a pilířem starého mostu provedena úprava terénu, která by měla ochránit nemovitosti ležící u řeky Lužnice před povodní. Obdobně by se mohlo pokračovat i podél komunikace směrem do obce.
  - Starosta obce seznámil zastupitelstvo s navrženou studií řešení území kolem domu pana xxxxxxxxxx. Optimální řešení je realizace směny části pozemku pana xxxxxxxxxx parc.č. 751/8 a pozemku parc.č. 2432/6 za oddělené části pozemků Obce Klenovice parc.č. 758 a 2430/1 a pozemku České republiky – Pozemkového fondu parc.č. 751/9. Touto směnou by došlo k zarovnání pozemku pana xxxxxxxxxx a smysluplnému řešení nově navržené cesty kolem trafostanice.
  - Starosta obce informoval o probíhajícím rozparcelování pozemku okolo bytovky z důvodu žádosti obyvatel tohoto domu o příkupy pro zřízení zahrádek. Uvedený pozemek je ve vlastnictví České republiky – Pozemkového fondu. Dále starosta informoval, že v roce 1998 byl paní xxxxxxxxxx prodán obecní pozemek, jehož část zabíhá do místní komunikace. Bylo by tedy vhodné jej získat zpět do majetku obce a včlenit do obecní komunikace.
  - Starosta obce informoval zastupitelstvo, že je nutno oboustranně osvětlit přechody přes silnici I/3 v obci. Přechody musí být upraveny dle platných norem, jinak hrozí jejich zrušení. Dále je nutno přechodovou vzdálenost přizpůsobit platným technickým parametrům – vybudování ostrůvku uprostřed silnice nebo vybočení krajnic směrem ke středu komunikace. Místostarosta obce se zdrženlivě staví k prezentovaným nutným úpravám přechodů v obci, proto přislíbil, že zajistí a prostuduje příslušné normy upravující tuto problematiku.
  - Starosta obce informoval o poškození sloupu veřejného osvětlení, do něhož narazilo zaparkované auto, které se z důvodu nezabrzdění samovolně rozjelo.
  - Zastupitelstvo obce dále řešilo území v západní části obce u komunikace na Ovčín. V této lokalitě obec vlastní pozemek a v současné době jsou činěny kroky k získání sousedního pozemku z majetku České republiky. V této části obce bude zahájena příprava území pro další výstavbu rodinných domků. Na obecní pozemek byla navážena přebytečná zemina z výstavby místní komunikace jihozápad určená k vyrovnání terénu. Nyní ještě zbývá tento nahromaděný materiál rovnoměrně rozprostřít. Dále se na zmíněném pozemku nacházejí jasany, které bude nutno z důvodu plánovaného záměru výstavby na základě povolení porazit, neboť brání výkonu vlastnických práv obce.
  - Starosta obce informoval o přípravě zimní údržby místních komunikací. V minulých letech tuto činnost pro obec vykonávala firma SUCHAN s.r.o., která je v zimním období natolik vytížená, že bude pravděpodobně nutno za ni hledat přijatelnou náhradu. Starosta obce již jednal s panem xxxxxxxxxx, který by byl ochoten zabezpečoval prohrnování sněhu z Nové hospody až k Pneuservisu. Dále se na provádění zimní údržby komunikací v lokalitách Pod Svákovem, Veselka a Ovčín nabídl pan Jaroslav Záhora. Starosta obce vstoupí v jednání s firmou Suchan, zda by byla schopna zajistit zimní údržbu zbylé části obce. Rovněž k zimní údržbě patří i úklid chodníků, který na základě novely zákona o pozemních komunikacích zabezpečuje vlastník - tzn. obec. V příštím Klenovickém měsíčníku budou občané požádáni, zda by přilehlé chodníky ke svým nemovitostem udržovali i nadále jako před „chodníkovou novelou“. Nebude-li ze strany občanů k této činnosti vůle, mohla by chodníky prohrnovat firma pana Jaroslava Vacka.
  - Mikulášská nadílka se pravděpodobně uskuteční v pátek 4.12.2009 v místní restauraci od 15 hodin. Paní Halašková zjistí u nájemce restaurace, zda je tento termín volný. Po nadílce by se slavnostně rozsvěcoval vánoční strom v parku u obecního úřadu.
  - Místostarosta obce konstatoval, že by bylo třeba provést opravu místní komunikace vedoucí od želečské čekárny kolem místní restaurace a dále až na rozcestí Ovčín - Bory. Pokud by se v příštím roce naskytla možnost na tuto akci získat dotační prostředky, je zapotřebí mít zpracovaný projekt na zvažovanou opravu.
  - V příštím roce se bude pokračovat s výsadbou zeleně v jihozápadní části obce. Pro zpracování návrhu řešení bude kontaktována paní Jana Poláková.
  - Starosta obce informoval, že ve dnech 3. a 4. listopadu 2009 proběhlo na obecním úřadu druhé projednávání návrhu nového uspořádání parcel v rámci komplexní pozemkové úpravy.
 
ad 10) Usnesení a závěr
 
Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:

Usnesení 107/9/2009 ze dne 12.11.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.

Usnesení 108/9/2009 ze dne 12.11.2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí neschválení Obce Klenovice jako příjemce podpory v rámci páté výzvy ROP jihozápad na projekt „KLENOVICE - VÝSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ“.

Usnesení 109/9/2009 ze dne 12.11.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje výdaje spojené se zastavením pořizování dlouhodobého hmotného majetku (Stavební úpravy chodníku Klenovice a Stavební úpravy veřejného osvětlení) posuzovat jako zmařenou investici.

Usnesení 110/9/2009 ze dne 12.11.2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí stav prací při výstavbě místní komunikace v jihozápadní části obce.

Usnesení 111/9/2009 ze dne 12.11.2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí provedenou opravu visuté lávky přes řeku Lužnici.

Usnesení 112/9/2009 ze dne 12.11.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje 10. rozpočtovou změnu v roce 2009 dle bodu 6) zápisu.

Usnesení 113/9/2009 ze dne 12.11.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizovaný rozpočtový výhled obce Klenovice na roky 2010-2014 dle bodu 7) zápisu.

Usnesení 114/9/2009 ze dne 12.11.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje požádat o dotaci z Programu obnovy venkova v roce 2010 na opravu chodníků kolem místní komunikace směřující na Ovčín a příspěvek na úroky z úvěrů přijatých na výstavbu místní komunikace jihozápad.

Usnesení 115/9/2009 ze dne 12.11.2009
Zastupitelstvo obce neschvaluje realizaci bezdrátového rozhlasu v obci Klenovice v rámci Svazku obcí Soběslavsko z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2010.

Usnesení 116/9/2009 ze dne 12.11.2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí prováděnou opravu místní komunikace na Novou hospodu.

Usnesení 117/9/2009 ze dne 12.11.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k uložení kabelového vedení NN pro společnost E.ON Distribuce, a.s. v obecním pozemku parc.č. PK 2426/3 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi pro stavbu „Klenovice přípojka NN p. xxxxxxxxxx“ za jednorázovou úplatu ve výši Kč 500,--.

Usnesení 118/9/2009 ze dne 12.11.2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí převod lesních pozemků parc.č. PK 1753/1 a PK 1281/7 z majetku Lesů České republiky na Obec Klenovice.

Usnesení 119/9/2009 ze dne 12.11.2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí navrženou studii řešení území kolem domu pana xxxxxxxxxx.

Schůzi ukončil starosta ve 22:27 hodin.


Zapsal: Pavel Fitl

Ověřovatelé zápisu:
Jiřina Halašková, v.r.
Jiřina Severová, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek