KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 11/2009

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Klenovice č. 11/2009

Den a místo zasedání: 28.12.2009 v kanceláři obecního úřadu.
Jednání zahájeno: 20:06 hodin.

Při zahájení zasedání zastupitelstva obce Klenovice byli přítomni čtyři členové zastupitelstva obce. Ing. Roman Bílý – nepřítomen, neomluven; Mgr. Martin Náhlík – nepřítomen, omluven; Jaroslav Suda –nepřítomen, omluven s tím, že se dostaví později.
Určení ověřovatelé zápisu: paní Jiřina Halašková a paní Jiřina Severová.

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a konstatoval, že jsou přítomni čtyři zastupitelé ze sedmi, tzn. nadpoloviční většina, a tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Místostarosta obce navrhnul k zařazení na program jednání další bod: Inženýrské sítě – severozápad. Předložená změna v programu byla schválena a program jako celek byl rovněž všemi přítomnými zastupiteli schválen.
  Program:
    1) Zahájení a program
    2) Kontrola usnesení
    3) Příspěvek na opravu visuté lávky
    4) Bezúplatný převod pozemku od PF ČR
    5) Splacení úvěru
    6) Rozpočtová změna
    7) Finanční příspěvky 2010
    8) Inženýrské sítě – severozápad
    9) Různé a diskuse
  10) Usnesení a závěr
  (Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Nejsou realizována tato usnesení zastupitelstva obce:
  usnesení č. 5/2005 ze dne 5.9.2005, ZO schvaluje, bod 6: prodej pozemku parc.č. 381/18 o výměře 61 m2 a jednu ideální polovinu pozemku parc.č. 382 o výměře 46 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi paní xxxxxxxxxx. K tomuto nesplněnému usnesení starosta obce uvedl, že se jedná o parcely, které jsou uvnitř oploceného pozemku paní xxxxxxxxxx a manželů xxxxxxxxxx. Pozemek PK 382 však není možno paní xxxxxxxxxx přímo prodat, protože je vlastněn obcí z jedné ideální poloviny, tudíž je nutno jej přednostně nabídnout k odprodeji spoluvlastníkům, kterými jsou pan xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx. Paní xxxxxxxxxx bylo doporučeno, aby vstoupila v jednání s výše uvedenými vlastníky a prodej pozemku parc.č. 382 byl poté uskutečněn na základě jedné kupní smlouvy se všemi prodávajícími spoluvlastníky.
  usnesení č. 65/5/2009 ze dne 19.6.2009: zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku parc.č. st. 274/2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 18 m2 od České republiky - Pozemkového fondu za kupní cenu dle znaleckého posudku. Již schválená koupě uvedeného pozemku bude opětovně řešena na tomto jednání.
  usnesení č. 66/5/2009 ze dne 19.6.2009: zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod jedné ideální poloviny pozemku parc.č. 2117/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 3.272 m2 od České republiky - Pozemkového fondu. K tomuto usnesení starosta sdělil, že již byla podána žádost PF ČR o bezúplatný převod.
 
Ve 20:14 hodin se dostavil zastupitel obce Ing. Roman Bílý. Tím se počet přítomných zastupitelů zvýšil ze čtyř na pět.
 
ad 3) Starosta informoval zastupitelstvo, že rada Města Soběslavi na základě žádosti obce Klenovice schválila příspěvek ve výši Kč 15.000,-- na opravu visuté lávky přes řeku Lužnici. Finanční prostředky byly obci poukázány na účet dne 21.12.2009.
 
ad 4) Starosta obce informoval zastupitelstvo o svém jednání s Pozemkovým fondem České republiky, které se týkalo již zastupitelstvem schválené koupě pozemku parc.č. st. 274/2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 18 m2. Na tomto pozemku je umístěna stavba vodojemu, která je v majetku obce. Dle vyjádření zástupce PF ČR bude tento pozemek vlastněný Českou republikou – Pozemkovým fondem převeden Obci Klenovice bezúplatně. Na základě těchto nových skutečností zastupitelstvo obce ruší své usnesení číslo 65/5/2009 ze dne 19.6.2009. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel.) Současně zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. st. 274/2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 18 m2 od České republiky - Pozemkového fondu (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 5) Starosta seznámil zastupitelstvo s pozitivním vývojem inkasovaných příjmů obce ve IV. čtvrtletí roku 2009 a současně i s nevyčerpáním plánovaných výdajů rozpočtu. Takto příznivé saldo umožňuje provést předčasnou splátku celého zůstatku úvěru přijatého od Komerční banky, a.s. dle úvěrové smlouvy ze dne 23.6.2009 (reg.č. 0300009201158) ve výši Kč 800.000,-- včetně nabíhajících úroků ještě v letošním roce. Tato realizovaná splátka neovlivní negativně toky peněžních prostředků a zároveň bude mít kladný dopad na výši dluhové služby v roce 2010. Zastupitelstvo obce schvaluje předčasné splacení celého zůstatku úvěru včetně nabíhajících úroků k datu 30.12.2009. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 6) Zastupitelstvo obce projednalo návrh 12. rozpočtové změny v roce 2009, která obsahuje tato rozpočtová opatření:
  Rozpočtové opatření 87/2009
  daň z příjmu ze závislé činnosti
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
    1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 20 300,00  
      Příjmy celkem 20 300,00  
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   20 300,00
      Financování celkem   20 300,00

  Rozpočtové opatření 88/2009
  daň z příjmu fyzických osob ze SVČ
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
    1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 2 600,00  
      Příjmy celkem 2 600,00  
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   2 600,00
      Financování celkem   2 600,00

  Rozpočtové opatření 89/2009
  daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
    1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 800,00  
      Příjmy celkem 800,00  
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   800,00
      Financování celkem   800,00

  Rozpočtové opatření 90/2009
  daň z příjmů právnický osob
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
    1121 Daň z příjmů právnických osob 41 800,00  
      Příjmy celkem 41 800,00  
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   41 800,00
      Financování celkem   41 800,00

  Rozpočtové opatření 91/2009
  poplatky za uložení odpadů
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
    1333 Poplatky za uložení odpadů 79 600,00  
      Příjmy celkem 79 600,00  
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   79 600,00
      Financování celkem   79 600,00

  Rozpočtové opatření 92/2009
  poplatek za odpady
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
    1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 5 000,00  
      Příjmy celkem 5 000,00  
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   5 000,00
      Financování celkem   5 000,00

  Rozpočtové opatření 93/2009
  daň z nemovitostí
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
    1511 Daň z nemovitostí 5 700,00  
      Příjmy celkem 5 700,00  
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   5 700,00
      Financování celkem   5 700,00

  Rozpočtové opatření 94/2009
  příspěvek na opravu visuté lávky
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
    4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí, ORG 7083 15 000,00  
      Příjmy celkem 15 000,00  
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   15 000,00
      Financování celkem   15 000,00

  Rozpočtové opatření 95/2009
  pronájmy pozemků
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 1 000,00  
      Příjmy celkem 1 000,00  
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   1 000,00
      Financování celkem   1 000,00

  Rozpočtové opatření 96/2009
  stočné
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  2321   Odvádění a čištění odpadních vod 2 300,00  
      Příjmy celkem 2 300,00  
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   2 300,00
      Financování celkem   2 300,00

  Rozpočtové opatření 97/2009
  pronájem sloupů veřejného osvětlení
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  6171   Činnost místní správy 6 000,00  
      Příjmy celkem 6 000,00  
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   6 000,00
      Financování celkem   6 000,00

  Rozpočtové opatření 98/2009
  ČOV
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  2321   Čištění a odvádění odpadních vod   -34 500,00
      Výdaje celkem   -34 500,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -34 500,00  
      Financování celkem -34 500,00  

  Rozpočtové opatření 99/2009
  příspěvek na předškolní vzdělávání
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3111   Předškolní zařízení, ORG 7083   -75 000,00
      Výdaje celkem   -75 000,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -75 000,00  
      Financování celkem -75 000,00  

  Rozpočtové opatření 100/2009
  příspěvek na školní docházku
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3113   Základní školy, ORG 7083   -14 200,00
      Výdaje celkem   -14 200,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -14 200,00  
      Financování celkem -14 200,00  

  Rozpočtové opatření 101/2009
  osvětová beseda
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků   -15 400,00
      Výdaje celkem   -15 400,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -15 400,00  
      Financování celkem -15 400,00  

  Rozpočtové opatření 102/2009
  práce s dětmi
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3421   Využití volného času dětí a mládeže   -12 800,00
      Výdaje celkem   -12 800,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -12 800,00  
      Financování celkem -12 800,00  

  Rozpočtové opatření 103/2009
  restaurace
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3613   Nebytové hospodářství 1 000,00  
      Příjmy celkem 1 000,00  
  3613   Nebytové hospodářství   -12 800,00
      Výdaje celkem   -12 800,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -12 800,00 1 000,00
      Financování celkem -12 800,00 1 000,00

  Rozpočtové opatření 104/2009
  odpady
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3722   Sběr a svoz komunálních odpadů   -10 000,00
      Výdaje celkem   -10 000,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -10 000,00  
      Financování celkem -10 000,00  

  Rozpočtové opatření 105/2009
  odpady
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů   -10 000,00
      Výdaje celkem   -10 000,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -10 000,00  
      Financování celkem -10 000,00  

  Rozpočtové opatření 106/2009
  odpady
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3726   Využívání a zneškodňování ostatních odpadů   -5 400,00
      Výdaje celkem   -5 400,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -5 400,00  
      Financování celkem -5 400,00  

  Rozpočtové opatření 107/2009
  péče o vzhled obcí
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   -7 800,00
      Výdaje celkem   -7 800,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -7 800,00  
      Financování celkem -7 800,00  

  Rozpočtové opatření 108/2009
  zastupitelstvo
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  6112   Zastupitelstva obcí   -1 700,00
      Výdaje celkem   -1 700,00
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -1 700,00  
      Financování celkem -1 700,00  

  Rozpočtové opatření 109/2009
  splátka úvěru
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 800 000,00  
    8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček   800 000,00
      Financování celkem 800 000,00 800 000,00
  Zastupitelstvo obce rozpočtovou změnu projednalo a schvaluje. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
  V souvislosti se schválením předčasné splátky úvěru ve výši Kč 800.000,-- v roce 2009, oproti plánovanému splacení v roce 2010, zastupitelstvo obce projednalo 1. změnu rozpočtu roku 2010, která obsahuje následující rozpočtové opatření:
  Rozpočtové opatření 1/2010
  splátka úvěru
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
    8115 změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. -800 000,00  
    8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček   -800 000,00
      Financování celkem -800 000,00 -800 000,00
  Zastupitelstvo obce rozpočtovou změnu projednalo a schvaluje. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 7) Starosta obce seznámil zastupitelstvo se žádostmi o finanční příspěvky na rok 2010. Písemnou žádost o příspěvek obci podala Základní organizace Svazu tělesně postižených Soběslav, v níž jsou sdruženi i naši handicapovaní občané. Další žádost obec obdržela od Diakonie ČCE – středisko Rolnička Soběslav, kterou navštěvuje jeden klenovický občan. Těmto dvěma organizacím obec pravidelně přispívá na jejich záslužnou činnost.
ZO Svazu tělesně postižených zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek na činnost ve výši Kč 5.000,-- a uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Obce Klenovice mezi Obcí Klenovice a Svazem tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizací Soběslav.. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel.) Diakonii ČCE – středisku Rolnička Soběslav zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši Kč 15.000,--. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 8) Místostarosta obce podrobně seznámil zastupitelstvo se záměrem výstavby rodinných domků v severozápadní části obce. V této lokalitě obec vlastní dva pozemky a další pozemek, který tvoří ucelenou část zájmového území, bude získán od České republiky – Pozemkového fondu a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Po nabytí vlastnických práv k tomuto pozemku zde vznikne šest stavebních parcel, které by bylo možno ve druhé polovině příštího roku prodat zájemcům o výstavbu. V této souvislosti místostarosta zdůraznil nutnost neprodleného zahájení projektových prací na výstavbu inženýrských sítí – vodovod, kanalizace, komunikace. Současně je nutno jednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o. z důvodu vyřešení nedostatečné kapacity příkonu elektrické energie. Bude zapotřebí posílit trafostanici, proto je žádoucí s jednáním neotálet, aby distributor elektrické energie zahrnul toto posílení do svého plánu. K projektové přípravě místostarosta dále zdůraznil, že je nutno plánovanou kanalizaci dimenzovat tak, aby v budoucnu do ní mohla být napojena další lokalita, kde by mohlo vzniknout až 24 stavebních pozemků. V tuto chvíli je třeba řešit území se šesti navrženými pozemky, kde je možno po vyřešení vlastnických vztahů započít s výstavbou „téměř okamžitě“. Optimální je u těchto nemovitosti odkanalizování provést pomocí individuálních čistíren odpadních vod, kde by obec byla účastna příspěvkem stavebníkům ve výši až 30 tis.Kč na jednu ČOV. V budoucnu by tyto rodinné domy mohly být napojeny na výhledově vybudovanou centrální čistírnu odpadních vod. Zastupitelstvo obce s prezentovanými návrhy souhlasí a ukládá starostovi a místostarostovi vstoupit v jednání s projektanty, kteří by začali zpracovávat dokumentaci pro vybudování inženýrských sítí v této lokalitě.
 
Ve 20:59 hodin se k jednání zastupitelstva obce připojil pan Jaroslav Suda. Od této chvíle je počet přítomných zastupitelů obce šest.

ad 9) Různé a diskuse:
  - Starosta obce informoval zastupitelstvo o řešení znečištění rybníku na návsi. Společností SITA CZ a.s. byla provedena neutralizace pomocí vápenného roztoku o objemu 24 m3. Tímto postupem by mělo dojít ke stabilizaci vody. Pravidelně jsou odebírány a vyhodnocovány vzorky.
  - Starosta obce informoval, že bylo provedeno osvícení obou přechodů v obci přes hlavní silnici E55. Ještě je nutno upravit nasměrování svítidel tak, aby světelný kužel dopadal do správných míst.
  - Dne 28.12.2009 bylo starostovi obce vráceno jedno paré neúspěšné žádosti o grant z ROPu. V příštím roce obec opět v rámci další výzvy požádá o podporu z těchto prostředků na nerealizované akce, které byly předmětem naší letošní žádosti (oprava chodníků a VO podél E55). Pro rok 2010 se žádost v duchu žádoucí synergie rozšíří ještě o opravu místní komunikace od želečské čekárny na rozcestí k montovaným domkům. Také je zvažováno vybudování chodníků kolem domu č.p. 153 a dále od nemovitosti č.p. 120 až k domu č.p. 94, což by mohlo být rovněž součástí požadovaného grantového příspěvku. V této souvislosti místostarosta poznamenal, že zřejmě není možné v rámci jednoho grantového projektu žádat prostředky na neinvestiční (opravy chodníků, VO a MK) a investiční akce (výstavba nových chodníků). Žádost o dotaci se podává do konce května 2010.
  - Zastupitelé byli informování o plánovaném kácení stromů na obecních pozemcích v severozápadní části obce. Porážení bude pravděpodobně provedeno firmou Chališ s.r.o. Tábor, která vlastní techniku, jejíž pomocí budou odstraněny i pařezy pokácených dřevin. Současně bylo konstatováno, že je možné počítat s negativní odezvou sousedů, kteří kácení nejsou příznivě nakloněni. Nikdo však nemůže obci, jako vlastníku nemovitosti, bránit v nezadatelném výkonu vlastnických práv.
  - Starosta obce opět informoval zastupitele o problémech na komunikaci vedoucí ze Soběslavi do Lomků. Znovu, jako na předminulém jednání, podrobně popsal potíže vznikající následkem tekoucí vody po komunikaci, která vniká do nemovitosti paní xxxxxxxxxx. Město Soběslav, které je spolu s naší obcí spoluvlastníkem zmíněné komunikace, zhotovilo obrubník na hranici asfaltového povrchu cesty, čímž došlo k jejímu zúžení a vznikla tak nebezpečná překážka pro uživatele této místní komunikace. Smyslem tohoto zásahu bylo, aby osazený obrubník odkláněl dopravu dál od zahrady paní xxxxxxxxxx. Původní opěrná zeď na pozemku paní xxxxxxxxxx je spadlá a přiléhající zelený pruh se propadá. Pracovníci Městského úřadu Soběslav se domnívají, že by bylo vhodné na náklady majitelky nemovitosti zbudovat novou opěrnou zeď, která by bránila dalšímu poškozování jejího majetku.
  - Starosta obce seznámil zastupitelstvo s obdrženou zprávou od hnutí Starostové a nezávislí, jejíž součástí je „Oznámení o poslancích Jihočeského kraje, kteří pohřbívají města a obce“. Účelem tohoto textu je poskytnutí informace o hlasování poslanců ve věci návrhu na navýšení příjmů měst a obcí, které by bylo financováno z úsporných opatřeních na ministerstvech. Oznámení bylo vyvěšeno na informační tabuli obecního úřadu i s vyčíslením dopadu tohoto poslaneckého rozhodnutí – neuskutečněné příjmy naší obce ve výši Kč 312.785,--, které by mohly být využity na opravy a budování komunikací a chodníků.
  - Místostarosta informoval o křovinách rostoucích na rozcestí Bory – Ovčín, které zasahují do vozovky a odírají tak projíždějící auta. Je nutno tento nálet vymýtit. Za viaduktem na želežské silnici podél cesty okolo chat je tento problém obdobný.
  - Starosta informoval, že byla dokončena oprava komunikace od hlavní silnice E55 k viaduktu na želečské silnici. Byla posunuta dopravní značka obce Klenovice a vyčištěna taluta až k železničnímu viaduktu.
  - Místostarosta obce informoval zastupitele o naprosto katastrofálním nepořádku v separačním dvoře i okolo něj. Dvůr, který by měl sloužit pro dočasné shromažďování odpadu před jeho odvozem k likvidaci, se stal úložištěm nepřeberného množství odložených věcí, které zde bez hnutí setrvávají dlouhá léta. Je třeba neprodleně tento znepokojivý stav napravit. Místostarosta se aktivně zhostí tohoto úkolu a v součinnosti např. s místními hasiči bude odpad postupně ukládán do velkoobjemového kontejneru a odvážen na skládku. Dále zmínil, že ve dvoře jsou již dlouhou dobu uloženy bez jakékoliv využití tři kontejnery na třídění odpadů, které obec získala bezúplatně k vytvoření „sběrného hnízda“. Zastupitelé dále hovořili o možných lokalitách pro umístění kontejnerů – u skupinových ČOV či u místní restaurace.
  - Místostarosta obce předestřel zastupitelstvu námět do budoucna na vybudování nové hasičské zbrojnice. Ta současná, umístěná vedle obecního úřadu, je kapacitně nevyhovující. Místostarosta obce se zastupitelem panem Sudou vytipovali příhodné místo na zbudování nové zbrojnice u ČOV ENVI-PUR. Toto místo je dle jejich názoru vhodné zvláště možností napojení na kanalizaci a elektrickou síť. Novou zbrojnici by bylo možno postavit svépomocí, což by přispělo ke značnému snížení nákladů na stavební práce. Další lokalitou, která by přicházela do úvahy k výstavbě zázemí našeho hasičského sboru, by dle nápadu starosty obce mohl být prostor za místní restaurací. Ze současné hasičské zbrojnice by v budoucnu mohl být zřízen příruční sklad obecního úřadu.
  - V rámci diskuse bylo přítomným občanem upozorněno na ničení popelových nádob při činnosti vývozové služby, kdy dochází k poškození či úplnému utržení víka popelnice. Hovořící občan pan xxxxxxxxxx chce, aby toto jeho sdělení bylo pojalo jako stížnost tlumočená firmě zabezpečující odvoz komunálního odpadu. Starosta obce přislíbil, že o tomto problému bude informovat odpovědné pracovníky firmy Rumpold s.r.o.
  - Místostarosta se v závěru jednání opět vrátil k problematice separačního dvora a zvláště ke zřízení sběrného hnízda v obci. Zastupitelé se shodli, že jedno hnízdo (tři kontejnery) by se mohlo umístit u ČOV TOPAS. Je však nutno zjistit, co je možno do kontejnerů, které obec před rokem a půl získala, ukládat. Osvědčí-li se tento způsob třídění odpadů, mohla by se zřídit hnízda další.
 
ad 10) Usnesení a závěr
 
Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:

Usnesení 133/11/2009 ze dne 28.12.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.

Usnesení 134/11/2009 ze dne 28.12.2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí příspěvek od Města Soběslavi na opravu visuté lávky přes řeku Lužnici ve výši Kč 15.000,--.

Usnesení 135/11/2009 ze dne 28.12.2009
Zastupitelstvo obce ruší Usnesení 65/5/2009 ze dne 19.6.2009 - Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku parc.č. st. 274/2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 18 m2 od České republiky - Pozemkového fondu České republiky za kupní cenu dle znaleckého posudku.

Usnesení 136/11/2009 ze dne 28.12.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. st. 274/2 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 18 m2 od České republiky - Pozemkového fondu České republiky.

Usnesení 137/11/2009 ze dne 28.12.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje předčasnou splátku celého zůstatku úvěru ve výši Kč 800.000,-- včetně nabíhajících úroků dne 30.12.2009 dle Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Komerční bankou, a.s. a Obcí Klenovice ze dne 23.6.2009, reg.č. 0300009201158.

Usnesení 138/11/2009 ze dne 28.12.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje 12. rozpočtovou změnu v roce 2009 dle bodu 6) zápisu.

Usnesení 139/11/2009 ze dne 28.12.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje 1. změnu rozpočtu roku 2010 dle bodu 6) zápisu.

Usnesení 140/11/2009 ze dne 28.12.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši Kč 5.000,-- pro Základní organizaci zdravotně postižených Soběslav a uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Obce Klenovice mezi Obcí Klenovice a Svazem tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizací Soběslav.

Usnesení 141/11/2009 ze dne 28.12.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši Kč 15.000,-- pro Diakonii ČCE – středisko Soběslav.

Usnesení 142/11/2009 ze dne 28.12.2009
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi a místostarostovi jednat s projektanty za účelem zpracování dokumentace pro zhotovení inženýrských sítí v severozápadní části obce.

Schůzi ukončil starosta ve 22:08 hodin.


Zapsal: Pavel Fitl

Ověřovatelé zápisu:
Jiřina Halašková, v.r.
Jiřina Severová, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek