KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2010

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Klenovice č. 1/2010

Den a místo zasedání: 5.3.2010 v kanceláři obecního úřadu.
Jednání zahájeno: 19:10 hodin.

Na zasedání zastupitelstva obce Klenovice bylo přítomno pět členů zastupitelstva obce. Ing. Roman Bílý – nepřítomen, omluven; Mgr. Martin Náhlík – nepřítomen, omluven.
Určení ověřovatelé zápisu: pan Jaroslav Suda a pan Ing. Jaroslav Škoda.

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a konstatoval, že je přítomno pět zastupitelů ze sedmi, tzn. nadpoloviční většina, a tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Starosta obce navrhnul k zařazení na program jednání další bod: Rozpočtová změna. Předložená změna v programu byla schválena a program jako celek byl rovněž všemi přítomnými zastupiteli schválen.
  Program:
    1) Zahájení a program
    2) Kontrola usnesení
    3) Cena vody na rok 2010/11
    4) Příspěvek - včelaři
    5) Věcné břemeno NN
    6) Stavba hasičské zbrojnice
    7) Investiční akce 2010
    8) Odprodej nepotřebného majetku
    9) Rozpočtová změna
  10) Různé a diskuse
  11) Usnesení a závěr
  (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Všechna usnesení jsou plněna.
 
ad 3) Zastupitelům byly předloženy dvě varianty pro stanovení vodného na rok 2010-11. První návrh byl 31,00 Kč/m3 vody a pevná složka 360 Kč pro odběrné místo a druhý by byl 31,70 Kč za pohyblivou cenu vody a pevná 300 Kč za připojení. Vzhledem k tomu, že v loňském roce se navýšila pevná složka a pohyblivá zůstala stejná, rozhodlo se zastupitelstvo pro druhou možnost tj. pohyblivá cena vody 31,70 Kč/m3 a pevná složka 300 Kč za vodoměr. Paušální částka je dostačující pro údržbu vodovodní sítě. Tyto ceny jsou bez DPH.
Dále byli zastupitelé seznámeni s výší nájmu za pronájem majetku ve výši 43,3 tis. Kč, který bude jednorázově převeden na účet obce od provozovatele VaK JČ a.s.
(Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 4) Na základě žádosti o finanční příspěvek na činnost ZO Českého svazu včelařů v Soběslavi, jejímiž členy jsou i místní včelaři, byla pro rok 2010 schválena částka ve výši 3 000 Kč. Finanční prostředky jsou používány na veterinární péči o včelstva. Současně zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Obce Klenovice mezi Obcí Klenovice a Českým svazem včelařů, o.s., základní organizací Soběslav.
(Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 5) Na jednání byla předložena firmou E.on smlouva o zřízení věcného břemene na uložení kabelu NN pro připojení budoucího rekreačního domku manželů Koukalových v lokalitě Višní keř do komunikace p.č. 2447/1 vedoucí k Hronovu lesíku. Břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou částku 500 Kč.
(Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 6) Na jednání byl představen návrh projektu nové hasičské zbrojnice. Důvodem k těmto úvahám je skutečnost nedostatečných prostor k uložení materiálu, který je uložen v současné nově postavené zbrojnici, jež byla předána sboru při oslavách v roce 2008. Navíc některý materiál je uskladněn i v soukromých objektech. Pro novou stavbu byl vybrán prostor pod restaurací. Se záměrem byli hasiči seznámeni na členské schůzi v únoru letošního roku. Obec by hradila materiál a samotná stavba by probíhala svépomocí, zejména z řad hasičů, což slíbili. Pro další kroky je nutné vytýčení možné stavby v terénu a poté nechat udělat rozpočet. Je zvažována i varianta s přístřeškem pro posezení při různých společných akcích. První odhady nákladů se pohybují kolem tři čtvrtě milionu korun. Finanční náklady budou hrát rozhodující roli v rámci rozpočtu. Stávající zbrojnice by sloužila jako obecní sklad všeho potřebného. Získané podklady budou předloženy k projednání na příštím zastupitelstvu.
 
ad 7) Vedení obce seznámilo zastupitele s možnými investičními a neinvestičními akcemi pro letošní rok 2010.
Do POV byla podána žádost na rekonstrukci chodníků v severní části obce podél komunikace směr Ovčín. Předpokládaná částka na opravu je 400 tis. Kč s účastí žádané dotace 50 % nákladů.
Pro další výzvu z ROP Jihozápad se žádalo opět na výměnu povrchu chodníků podél hlavní silnice a výměny světel veřejného osvětlení v této trase. Tyto dvě akce byly již součástí žádostí do tohoto programu v minulých třech výzvách v letech 2007-9. Pokud se stihne projekt a pravomocné stavební povolení, mohla by se žádost ještě rozšířit o výměnu krytu komunikace od autobusové zastávky na rozcestí s novou komunikací jihozápad z loňského roku. Podél komunikace by byl vybudován nový chodník. Celkové náklady by přesáhly 10 mil. Kč.
Pro výstavbu nových šesti rodinných domků se plánuje lokalita v severozápadní části obce na rozcestí Ovčín – Bory. S tím je spojené projektování a vybudování nových inženýrských sítí. Jedná se o prodloužení vodovodního řadu, vybudování nové kanalizace a přivedení kapacity NN. Komunikace by se rozšiřovaly a měnil jejich povrch.
 
ad 8) Zastupitelům byl předložen návrh na odprodej přebytečného majetku. Jedná se o nepotřebný PC s příslušenstvím z knihovny za prodejní cenu 1 % pořizovací hodnoty, tj. 372 Kč. O počítač projevila zájem xxxxxxxxxx, s kterou bude uzavřena kupní smlouva.
(Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 9) Starosta obce informoval zastupitelstvo o 2. rozpočtové změně v roce 2010, kterou v souladu s vnitřní směrnici č. 1/2008 o rozpočtu provedl. Ve dvou případech došlo k navýšení výdajů o celkovou částku Kč 50.400,-- (výdaj za čištění rybníku ve výši 47,8 tis.Kč – práce realizovány i rozpočtovány v loňském roce, ale faktura došla na obec až v roce 2010; navýšení pojistného na pojištění odpovědnosti z důvodu úpravy pojistné smlouvy kvůli navýšení pojistného plnění – zvýšení výdajů o 2,6 tis.Kč). U dalších dvou rozpočtových opatření došlo k navýšení příjmů i výdajů ve stejném objemu (zálohy na vodné v restauraci, které hradí obec a přefakturovává nájemci restaurace v objemu 11,4 tis.Kč; daň z příjmů právnických osob za obce ve výši 13,8 tis.Kč – plátce daně i příjemce daně je obec). Zastupitelstvo obce starostou provedenou rozpočtovou změnu bere na vědomí bez výhrad. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
Zastupitelstvo obce projednalo návrh 3. rozpočtové změny v roce 2010, která obsahuje tato rozpočtová opatření:
  Rozpočtové opatření 6/2010
  prodej počítače
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3314   Činnosti knihovnické 300,00  
      Příjmy celkem 300,00  
    8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   300,00
      Financování celkem   300,00

  Rozpočtové opatření 7/2010
  přijaté pojistné plnění - sloup VO
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3631   Veřejné osvětlení 9 000,00  
      Příjmy celkem 9 000,00  
    8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   9 000,00
      Financování celkem   9 000,00

  Rozpočtové opatření 8/2010
  zimní údržba komunikací
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  2212   Silnice   60 000,00
      Výdaje celkem   60 000,00
    8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 60 000,00  
      Financování celkem 60 000,00  

  Rozpočtové opatření 9/2010
  zimní údržba chodníků
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   16 000,00
      Výdaje celkem   16 000,00
    8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 16 000,00  
      Financování celkem 16 000,00  

  Rozpočtové opatření 10/2010
  podíl na nákladech za připojení EE - lokalita severozápad
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3636   Územní rozvoj   75 000,00
      Výdaje celkem   75 000,00
    8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 75 000,00  
      Financování celkem 75 000,00  

  Rozpočtové opatření 11/2010
  podíl na zisku VaK JČ a.s.
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  2310   Pitná voda 43 300,00  
      Příjmy celkem 43 300,00  
    8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   43 300,00
      Financování celkem   43 300,00
  Zastupitelstvo obce rozpočtovou změnu projednalo a schvaluje. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel.)

ad 10) Různé a diskuse:
  - Obec byla oslovena firmou PROFIT ENERGY, která se zabývá veřejným osvětlením. Byla zpracována cenová nabídka na rekonstrukci VO podél hlavní silnice. Součástí nabídky jsou úsporná LED svítidla, která mají nízký příkon a tím náklady na el. energii. Tato nabídka je jednou z možných alternativ.
  - Dne 4.3.2010 proběhlo jednání sboru zástupců v rámci KPÚ obce. Na tomto jednání bylo geodetickou firmou a PÚ bylo řečeno, že do konce roku 2010 by měla být pozemková úprava dokončena. Výsledným produktem bude nové uspořádání pozemků, vytvořen plán společných zařízení, vytýčení lesních pozemků a následná digitalizace extravilánu. Pro společná zařízení byly stanoveny priority, kterými jsou protipovodňová opatření (hráz Ovčín, odvodňovací prvky od Nové Hospody, Veselky a Pod Svákovem) a obnovení cesty ze severní části obce k lesu.
  - Do konce března dojde k pokácení stromů v severozápadní části obce, kde v letošním roce začne příprava území pro budoucí zástavbu rod. domky. Práce provede odborná firma.
  - Letošní prohrnování sněhu, jeho odklízení a posyp komunikací si vyžádaly minimálně 150 tis. Kč., v rozpočtu bylo počítáno s poloviční částkou. Pozitivně bylo hodnoceno zapojení více subjektů, které se staraly o svůj svěřený úsek. Největší problém byl s firmou ve spodní části obce, která někdy najížděla se zpožděním. Toto je třeba v příštím roce eliminovat.
  - Do konce dubna bude proveden úklid na místních komunikacích a následně i jejich pravidelná oprava osvědčenou technologií, kterou provádí firma Vialit Soběslav.
  - Starosta informoval zastupitele o termínu podpisu smlouvy o bezúplatném převodu pozemků od PF ČR. Jedná se o pozemek v severozápadní části obce pro výstavbu RD a dále pozemek pod vodojemem. K podpisu dojde dne 25. března v Táboře.
  - Místostarosta předložil otázku návesního rybníka. Po úpravě vody odbornou firmou na konci minulého roku došlo k její neutralizaci a stabilizaci kvality, což potvrdily odebrané vzorky. Po zimě se situace vyhodnotí a jednou z možných variant je jeho vypuštění, eventuální odčerpání usazeného sedimentu a následné vyvápnění. Poté by se opět napustil.
  - Při sestavování rozpočtu bylo pamatováno o prázdninách na hasičskou soutěž. Vzhledem k negativnímu vývoji finančních prostředků bylo rozhodnuto o zrušení této akce. Důvodem je možná i pasivita místních dobrovolných hasičů. Tyto finance budou využity na projektovou přípravu nové hasičské zbrojnice.
 
ad 11) Usnesení a závěr
 
Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:

Usnesení 1/1/2010 ze dne 5.3.2010
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.

Usnesení 2/1/2010 ze dne 5.3.2010
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného pro tento rok ve výši 31,70 Kč a 300 Kč jako pevnou složku za připojené místo. Ceny jsou bez DPH.

Usnesení 3/1/2010 ze dne 5.3.2010
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ZO Českého svazu včelařů ze Soběslavi ve výši 3.000 Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Obce Klenovice mezi Obcí Klenovice a Českým svazem včelařů, o.s., základní organizací Soběslav.

Usnesení 4/1/2010 ze dne 5.3.2010
Zastupitelstvo obce schvaluje uložení kabelu NN pro přípojku na parc.č. 2447/1 a následnou smlouvu o věcném břemenu.

Usnesení 5/1/2010 ze dne 5.3.2010
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi a místostarostovi zajistit podklady pro zamýšlenou novou hasičskou zbrojnici.

Usnesení 6/1/2010 ze dne 5.3.2010
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi a místostarostovi připravovat podklady pro dotace z ROP a dále pracovat na projektové přípravě lokality severozápad.

Usnesení 7/1/2010 ze dne 5.3.2010
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej přebytečného a nepotřebného majetku PC s příslušenstvím za cenu 372 Kč xxxxxxxxxx.

Usnesení 8/1/2010 ze dne 5.3.2010
Zastupitelstvo obce bere na vědomí bez výhrad starostou provedenou 2. rozpočtovou změnu v roce 2010 dle bodu 9) zápisu.

Usnesení 9/1/2010 ze dne 5.3.2010
Zastupitelstvo obce schvaluje 3. změnu rozpočtu roku 2010 dle bodu 9) zápisu.

Usnesení 10/1/2010 ze dne 5.3.2010
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o postupu v rámci Komplexní pozemkové úpravy.

Usnesení 11/1/2010 ze dne 5.3.2010
Zastupitelstvo obce bere na vědomí termín podpisu smluv o bezúplatném převodu pozemků na PF ČR.

Usnesení 12/1/2010 ze dne 5.3.2010
Zastupitelstvo obce ruší plánovanou hasičskou soutěž a ušetřené peníze budou použity na projektové práce nové hasičské zbrojnice.

Schůzi ukončil starosta ve 22:15 hodin.


Zapsal: Mgr. Lubomír Turín

Ověřovatelé zápisu:
Jaroslav Suda, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek