KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2010

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Klenovice č. 2/2010

Den a místo zasedání: 27.4.2010 v kanceláři obecního úřadu.
Jednání zahájeno: 19:10 hodin.

Na zasedání zastupitelstva obce Klenovice bylo přítomno všech sedm členů zastupitelstva obce.
Určení ověřovatelé zápisu: pan Mgr. Martin Náhlík a paní Jiřina Severová.

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a konstatoval, že je přítomno všech sedm zastupitelů, tzn. zastupitelstvo je usnášeníschopné. Starosta obce navrhnul k zařazení na program jednání další bod: Žádost o bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu ČR. Předložená změna v programu byla schválena a program jako celek byl rovněž všemi přítomnými zastupiteli schválen.
  Program:
    1) Zahájení a program
    2) Kontrola usnesení
    3) Závěrečný účet obce za rok 2009
    4) Věcné břemeno NN
    5) Čištění návesního rybníka
    6) Terénní úpravy severozápad
    7) Rozpočtová změna
    8) Zpráva o kontrole finančního výboru
    9) Zpráva o kontrole kontrolního výboru
  10) Žádost o bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu ČR
  11) Různé a diskuse
  12) Usnesení a závěr
  (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Všechna usnesení jsou plněna, chybí pouze předložit rozpočet nové hasičské zbrojnice, který ještě není hotov.
 
ad 3) Zastupitelstvo obce projednalo návrh závěrečného účtu obce Klenovice za rok 2009, který byl zveřejněn na úřední desce i na webových stránkách obce dne 22.3.2010, a jenž jednotliví zastupitelé obdrželi předem k prostudování. Do doby konání jednání zastupitelstva obce ani v jeho průběhu nikdo ze zastupitelů či občanů neuplatnil k návrhu žádnou připomínku, tak byl závěrečný účet obce Klenovice za rok 2009 schválen v navrhovaném znění a zastupitelstvo obce Klenovice projednání závěrečného účtu uzavřelo svým vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 4) Na jednání byla předložena smlouva o zřízení věcného břemene s firmou E.on na uložení kabelu NN pro připojení budoucí rekreační chaty pana xxxxxxxxxx v lokalitě U Hasíka do komunikace p.č. 2441/3. Břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou částku 500,- Kč.
(Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 5) Starosta shrnul celý postup kroků v případě návesního rybníka. I přes sanační zásah z prosince minulého roku, kterým byla provedena úprava vody vápenným roztokem, nedošlo po zimě k jejímu výraznému zlepšení. Proto bylo rozhodnuto, že se rybník vypustí. Ve spolupráci s firmou SITA a.s., bylo dohodnuto, že se usazený sediment bude odsávat a vyvážet na úložiště do bývalé pískovny Hůrka u Doubí. Firma neprováděla práce v rychlém sledu a tím došlo k zahuštění kalu, což způsobilo horší možnost odčerpávání. Dodavatel služby bez našeho vědomí a souhlasu použil nevhodnou techniku, která celou věc zkomplikovala a znemožnila pokračovat ve zvoleném způsobu likvidace. Naštěstí byla vyvezena většina materiálu, který bylo třeba ze dna odstranit. Poté byly práce zastaveny, byl proveden úklid okolí hráze a vyvápnění dna. Následně se začal rybník napouštět s tím, že nerovnosti dna částečně srovná působení vody. Smlouva s firmou SITA a.s. byla uzavřena na odsávání kalu, na odebírání vzorků a vyvápnění a podle předběžného odhadu se mělo jednat o částku cca 200 tisíc Kč. Zatím bylo zaplaceno více jak 143 tisíc za odsátí a uložení téměř 300 tun kalové vody a pastovité hmoty. Po celou dobu byly odebírány kontrolní vzorky včetně nátoku do nádrže. Do jednání byla doručena druhá kalkulace za práce provedené od první faktury. Zastupitelé rozhodli, že v žádném případě se nebude hradit činnost techniky, která nebyla ani smluvně objednána. Dále se přítomní zastupitelé shodli na tom, že i v druhé platbě je nutné vycházet při závěrečné kalkulaci z údajů podložených vážními lístky ze skládky. Samozřejmě je jasné, že původní odhad bude překročen. Podle předběžných informací se bude konečná cena pohybovat v rozmezí 250 až 300 tisíc korun.
 
ad 6) Na základě povolení bylo provedeno pokácení stromů na pozemcích pro budoucí výstavbu RD severozápad. Hmota dřeva v kulatině byla vymanipulována a prodána za více jak 15,5 tis. Kč, náklady na těžbu činily 10,5 tis. Kč. Neprodejná dřevní hmota byla vytěžena samovýrobou na dohodu a ostatní větve a odpadní dřevo byly spáleny na hromadách. Firma Chališ s.r.o. předložila nabídku na vytrhání pařezů, jejich odvoz na skládku a následnou úpravu terénu rozprostřením navezené zeminy z výstavby komunikace jihozápad z podzimu minulého roku. Jedná se o deponii v objemu cca 360 m3, která se rozveze a rozhrne. Tím dojde k vyrovnání terénních nerovností. Nabídková cena za provedené práce činí skoro 107 tisíc Kč plus uložení pařezů na skládku do Želče za cenu 1200 Kč/tuna. Zastupitelé s tímto řešením včetně ceny souhlasí.
 
ad 7) Zastupitelstvo obce projednalo návrh 4. rozpočtové změny v roce 2010, která obsahuje tato rozpočtová opatření:
  Rozpočtové opatření 12/2010
  prodej dřeva, úplata za zřízení věcného břemene, podíl na nákladech - geometrický plán
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 20 400,00  
      Příjmy celkem 20 400,00  
    8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   20 400,00
      Financování celkem   20 400,00

  Rozpočtové opatření 13/2010
  čištění rybníka
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  2339   Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl, j.n   300 000,00
      Výdaje celkem   300 000,00
    8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 300 000,00  
      Financování celkem 300 000,00  

  Rozpočtové opatření 14/2010
  úprava území - lokalita severozápad
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3636   Územní rozvoj   130 000,00
      Výdaje celkem   130 000,00
    8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 130 000,00  
      Financování celkem 130 000,00  
  Zastupitelstvo obce rozpočtovou změnu projednalo a schvaluje. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 8) Předsedkyně finančního výboru předložila zprávu za první čtvrtletí 2010. Bylo konstatováno, že příjmy byly plněny ve výši 26,69% ročního rozpočtu, výdaje dosáhly 15,40% ročního objemu a na žádné položce nebylo zjištěno přečerpání finančních prostředků. Provedená kontrola nezjistila žádné nedostatky v hospodaření obce.
 
ad 9) Předseda kontrolního výboru rovněž přednesl hodnocení za první tři měsíce 2010 s tímto výsledkem: byla plněna všechna usnesení, nebylo shledáno porušení právních předpisů, rozpočtové změny a opatření byly přijaty v souladu s platnou legislativou a vnitřní směrnicí o rozpočtu, stav majetku je bez závad, stav pohledávek a závazků je uspokojivý a zatím neproběhly žádné plánované investice či neinvestiční akce.
 
ad 10) K dalšímu naplňování územního plánu obce je třeba požádat o bezúplatný převod pozemků do majetku obce, jejichž vlastníkem je Pozemkový fond ČR. Starosta obce seznámil zastupitelstvo s lokalitami obce, v nichž se tyto pozemky nacházejí. Jedná se o pozemky v katastrálním území Klenovice u Soběslavi těchto p.č. PK 756,757,758, 770, 771, 774, 1315, 1315/5, 1316, dále KN dle GP 584 – 30/2009 p.č. KN 406/1, 415/1, 418/1, 418/2, 426/1, 426/3, 454/1. Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným převodem výše zmíněných pozemků.
(Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel.)

ad 11) Různé a diskuse:
  - Starosta informoval o ukončených opravách komunikací a jejich následném zametání, což obojí proběhlo v prvních třech týdnech měsíce dubna. Obojí by se mělo vejít do 170 tisíc.
  - Dále konstatoval, že v polovině dubna dostala nový nátěr obvodového pláště, oken a dveří místní kaplička, která jako poslední doplnila upravené obecní budovy.
  - Obchodní družstvo Jednota provedlo v naší prodejně úpravy interiéru a celou provozovnu po malířských a natěračských pracích vybavilo novým inventářem. Tento krok významně přispěje ke zvýšení kultury prodeje.
  - V pátek proběhne pálení čarodějnic na hřišti v Lomkách. Dřevo bylo pokáceno a odvezeno minulý víkend, šlo o soušky a polomy z obecních lesů. Ve čtvrtek bude přivezena májka na náves. Ozdobená májka se bude stavět kolem půl sedmé hodiny pomocí jeřábu. Zapálení hranice by se mělo uskutečnit po osmé hodině. Obojí se podařilo zajistit, ale stále s většími problémy pramenícími z nezájmu mládeže. Kromě toho se vyskytují různé polemiky okolo této tradice. Jediné správné místo pro hranici jsou Lomky jako nejvyšší bod obce a máj se vždy tyčila na návsi.
  - Na první květnovou neděli připadá každoroční pouť s dopolední mší svatou v místní kapličce. Pouťové atrakce, které zajišťuje rodina Hábichových, se připravovaly už od poloviny týdne. Na sobotní večerní zábavu je objednávána kapela Allegro Band, která bude hrát k poslechu a tanci.
  - Starosta předložil zastupitelům řešení náhradní výsadby za pokácené stromy v severozápadní části obce, kde bylo poraženo na 50 ks různých listnatých dřevin. Výsadba byla realizována v posledním dubnovém týdnu v jihozápadní části v zelených pásech podél komunikace a z obou stran ČOV. Celkem bylo vysázeno asi 145 thújí, 10 ks stromů a 10 ks keřů. V rozpočtu bylo na toto pamatováno částkou 5O tisíc korun. Výsadbu provedli manželé Polákovi. Této výsadbě předcházely terénní úpravy zelených pruhů podél nové komunikace včetně osetí, dopískování chodníků a zhotovení zámkové dlažby před přístřeškem čističky. Tyto činnosti zbývaly dokončit z podzimní výstavby.
  - Místostarosta informoval o nutnosti objednat nový velkoobjemový kontejner na odpad v separačním dvoře. Cena kontejneru dle nabídky je 48 tisíc Kč.
  - V loňském roce navrhovala obec firmě Metrostav jako přístupovou komunikaci na stavbu dálnice D3 komunikaci, která prochází areálem Jasanky směrem na rozcestí u Nové Hospody výměnou za vybudování a zpevnění polní cesty vedoucí od Flíčků podél Lomků na Novou Hospodu. Tento náš návrh se setkal s pochopením až letos a v současné době se na této variantě intenzivně pracuje. Do měsíce by měla firma přijít s oficiální žádostí.
 
ad 12) Usnesení a závěr
 
Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:

Usnesení 13/2/2010 ze dne 27.4.2010
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.

Usnesení 14/2/2010 ze dne 27.4.2010
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet Obce Klenovice za rok 2009 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Usnesení 15/2/2010 ze dne 27.4.2010
Zastupitelstvo obce schvaluje uložení kabelu NN pro přípojku na parc.č.2443/1 a následnou smlouvu o věcném břemenu.

Usnesení 16/2/2010 ze dne 27.4.2010
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o celé problematice čištění návesního rybníka.

Usnesení 17/2/2010 ze dne 27.4.2010
Zastupitelstvo obce souhlasí s terénními úpravami v severozápadní lokalitě včetně ceny.

Usnesení 18/2/2010 ze dne 27.4.2010
Zastupitelstvo obce schvaluje 4. změnu rozpočtu roku 2010 dle bodu 7) zápisu.

Usnesení 19/2/2010 ze dne 27.4.2010
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu finančního výboru o provedené kontrole.

Usnesení 20/2/2010 ze dne 27.4.2010
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole.

Usnesení 21/2/2010 ze dne 27.4.2010
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemků od PF ČR dle bodu zápisu.

Schůzi ukončil starosta ve 22:35 hodin.


Zapsal: Ing. Jaroslav Škoda

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Martin Náhlík, v.r.
Jiřina Severová, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek