KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2010

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Klenovice č. 3/2010

Den a místo zasedání: 29.6.2010 v kanceláři obecního úřadu.
Jednání zahájeno: 19:15 hodin.

Na zasedání zastupitelstva obce Klenovice bylo přítomno šest členů zastupitelstva obce. Ing. Roman Bílý – nepřítomen, neomluven.
Určení ověřovatelé zápisu: paní Jiřina Halašková a pan Jaroslav Suda.

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a konstatoval, že je přítomno šest zastupitelů ze sedmi, tzn. nadpoloviční většina, a tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Starosta obce navrhnul změny v oznámeném programu takto: vyřazení bodu 9) – Vytápění biomasou (přesunutí do bodu Různé a diskuse) a nahrazení novým bodem 9) Prodej pozemku; vyřazení bodu 10) – Úprava přechodu pro chodce (přesunutí do bodu Různé a diskuse) a nahrazení novým bodem 10) Změny společných zařízení KPÚ. Předložená změna v programu byla schválena a program jako celek byl rovněž všemi přítomnými zastupiteli schválen.
  Program:
    1) Zahájení a program
    2) Kontrola usnesení
    3) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro příští volební období
    4) Věcné břemeno NN
    5) Převod pozemků od Pozemkového fondu ČR
    6) Žádost o finanční příspěvek
    7) Výběr zhotovitele – oprava chodníků
    8) Příspěvek na ČOV
    9) Prodej pozemku
  10) Změny společných zařízení KPÚ
  11) Oprava pomníku
  12) Odvodnění komunikace
  13) Územní plán
  14) Rozpočtová změna
  15) Různé a diskuse
  16) Usnesení a závěr
  (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)

V souvislosti se schváleným bodem jednání číslo 6) – Žádost o finanční příspěvek – oznámil starosta obce Mgr. Lubomír Turín, že podle § 83, odst. 2 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, dochází v jeho případě při projednávání a rozhodování ve věci předmětného bodu ke střetu zájmů, protože o finanční příspěvek žádá Základní škola a Mateřská škola Tučapy, jejíž je ředitelem. Zastupitelstvo obce souhlasí s vyloučením Mgr. Lubomíra Turína z projednávání a rozhodování o zmíněném bodu. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.).
 
ad 2) Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Všechna usnesení jsou plněna.
 
ad 3) Pro příští volební období bylo navrženo zastupitelstvo obce v počtu 7 členů. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 4) Zastupitelstvo obce souhlasí se Smlouvou o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku parc. č. KN 2441/3,PK 2440 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi pro stavby realizované pod názvem:Klenovice U Hasíka přípojka NN p. xxxxxxxxxx. Jedná se o síť technického vybavení. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 5) Protože byla dokončena digitalizace intravelánu obce, došlo v některých případech k přečíslování parcel. Důsledkem jsou jiná parcelní čísla. Na minulém zasedání byl schválen bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu ČR podle předchozího číslování, což neodpovídá současnému stavu v katastru nemovitostí. Proto se ruší bod jednání ad 10) č. 2/2010 a následně i bod Usnesení 21/2/2010 ze dne 27.4.2010. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
Pro další naplňování územního plánu obce je třeba nově požádat o bezúplatný převod od PF do majetku obce. Starosta seznámil přítomné opět s novými čísly pozemků. Jde o tato parcelní čísla: KN 751/9, 751/10, 756, 770/1, 770/3, 770/5, 773/3, 779, 852/131, 852/141, 852/145, 852/157, 1315/1, 1315/5, 1315/9, 1315/10, 1315/12, 1315/13 a 1316. Dále by předmětem převodu byly pozemky nebo jejich části dle nového GP č.584-30/2009. Jsou to tato parcelní čísla: KN 406/1, 415/1, 418/1, 418/2, 426/1, 426/3, 428/2 a 454/1. Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným převodem výše uvedených pozemků. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 6) Místostarosta přečetl žádost o finanční příspěvek na činnost gymnastického kroužku Základní školy a Mateřské školy Tučapy ve výši 3 000,- Kč, který nebyl schválen. (Hlasování: 0 pro, 5 proti, 0 zdržel.)
 
ad 7) Zastupitelům byly předloženy 3 cenové nabídky na opravu chodníků v severozápadní části obce. Oslovené firmy podaly následující nabídky:
Karel Kovář Soběslav     270 900,- Kč bez DPH
Chališ spol. s.r.o. Tábor     289 485,- Kč bez DPH
Sdružení DAOS Tučapy     294 775,- Kč bez DPH
Přítomnými zastupiteli byla vybrána nejnižší nabídka a zhotovitelem byl schválen p. Karel Kovář ze Soběslavi. Předpokládaná doba realizace je konec srpna a začátek září. Na tuto akci je přislíbená dotace ve výši 160 tis. Kč z POV. Po podepsání smlouvy se zhotovitelem a předložení dalších potřebných náležitostí bude podepsána smlouva na dotaci z Programu obnovy venkova s KU JČK. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 8) Na zasedání byla projednána žádost o příspěvek na domovní ČOV p. xxxxxxxxxx a sl. xxxxxxxxxx, která byla zkolaudována na pozemku p.č. 165/3. ČOV slouží pro již zkolaudovaný dům p. xxxxxxxxxx na sousedním pozemku.(Hlasování: 4 pro, 0 proti, 2 zdržel.)
 
ad 9) Na základě oznámení obce o úmyslu prodat pozemek KN 2122/94 o výměře 88 m2 požádala o jeho odkoupení xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx. Vzhledem k tomu, že tento pozemek sousedí s jejími nemovitostmi, byl prodej schválen za cenu 100,- Kč/m2. Za tímto účelem bude uzavřena kupní smlouva. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 10) V rámci probíhající KPÚ byly provádějící firmou GEODIS Brno dány ke schválení změny společných zařízení. Změny se týkaly navržených cest v lesích, dále nerealizovaných krajinných prvků a v poslední řadě drobné změny z důvodů nesouhlasů vlastníků. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 11) Zastupitelstvo obce souhlasí s opravou a renovací pomníku padlých v parku u obecního úřadu. Renovaci provede firma Olmiva z Č. Budějovic. Cenová kalkulace je odhadnuta do 25 tis. Kč. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 12) Starosta seznámil zastupitele se třemi místy, kde dochází vlivem povrchové a spodní vody k vyplavování sousedních nemovitostí z obecních komunikací. Bylo rozhodnuto o vybudování takových úprav, které odvedou vodu do kanalizace nebo do volného terénu. Podle zhotovitele p. Tilleho by si opatření měla vyžádat částku kolem 30 tis. Kč. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 13) Se změnou legislativy má ÚP obce platnost do r. 2015. Vzhledem k tomu , že je v současné době možno žádat o dotace na pořizování nových územně plánovacích dokumentů, bylo schváleno pořízení nového územního plánu obce. Dále byl schválen jako zastupitel pro spolupráci s pořizovatelem starosta obce Mgr. Lubomír Turín. Smlouva na pořizování ÚP se uzavře se společností UPLAN,s.r.o., která splňuje kvalifikační požadavky pro výkon této činnosti. Komise pro hodnocení nabídek předložených ve výběrovém řízení na zpracovatele ÚPo bude ve složení: ing. Jaroslav Škoda, Mgr. Martin Náhlík a Jaroslav Suda, jako náhradníci jsou Jiřina Halašková a Jiřina Severová. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 14) Zastupitelstvo obce projednalo návrh 6. rozpočtové změny v roce 2010, která obsahuje tato rozpočtová opatření:
  Rozpočtové opatření 16/2010
  poplatek ze psů
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
    1341 Poplatek ze psů 500,00  
      Příjmy celkem 500,00  
    8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   500,00
      Financování celkem   500,00

  Rozpočtové opatření 17/2010
  daň z nemovitostí - snížení příjmu dle oznámení FÚ Soběslav
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
    1511 Daň z nemovitostí -90 000,00  
      Příjmy celkem -90 000,00  
    8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   -90 000,00
      Financování celkem   -90 000,00

  Rozpočtové opatření 18/2010
  pronájem vodovodu, podíl na zisku - ČEVAK a.s.
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  2310   Pitná voda 7 500,00  
      Příjmy celkem 7 500,00  
    8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   7 500,00
      Financování celkem   7 500,00

  Rozpočtové opatření 19/2010
  sponzorské dary - Den dětí
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3421   Využití volného času dětí a mládeže 10 000,00  
      Příjmy celkem 10 000,00  
    8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   10 000,00
      Financování celkem   10 000,00

  Rozpočtové opatření 20/2010
  vítání nových občánků
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.   35 000,00
      Výdaje celkem   35 000,00
    8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 35 000,00  
      Financování celkem 35 000,00  

  Rozpočtové opatření 21/2010
  územní plán
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3635   Územní plánování   120 000,00
      Výdaje celkem   120 000,00
    8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 120 000,00  
      Financování celkem 120 000,00  

  Rozpočtové opatření 22/2010
  oprava pomníku
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3326   Poříz., zachov. a obnova hodnot míst. kultur., národ. a histor. povědomí   25 000,00
      Výdaje celkem   25 000,00
    8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 25 000,00  
      Financování celkem 25 000,00  

  Rozpočtové opatření 23/2010
  odvodňovací pásy
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  2321   Odvádění a čištění odpadních vod   30 000,00
      Výdaje celkem   30 000,00
    8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 30 000,00  
      Financování celkem 30 000,00  

  Rozpočtové opatření 24/2010
  kontejner na zelený odpad, kontejnery na odpady
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3723   Sběr a svoz ostatních odpadů   75 000,00
      Výdaje celkem   75 000,00
    8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 75 000,00  
      Financování celkem 75 000,00  
  Zastupitelstvo obce rozpočtovou změnu projednalo a schvaluje. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel.)

ad 15) Různé a diskuse:
  - Starosta informoval závěrečném jednání Komplexní pozemkové úpravy, které proběhne ve čtvrtek 1.7.2010 v Myslkovicích na zámku v sále. Zde budou zhodnoceny výsledky úprav a účastníci budou seznámení s návrhem, o kterém bude rozhodnuto.
  - První neděli v červnu se uskutečnil Den dětí na hřišti v Lomkách. Tentokrát byly připraveny pro děti zážitkové atrakce firmou 1.Veselá autíčka. Program se líbil. Jeho cena byla 18 tisíc, s občerstvením se částka vyšplhala na téměř 21 tis. Kč. Po pěti tisících přispěly Š+H Bohunice a Intersnack Choustník.
  - Vítání občánků je naplánováno na pátek 2.7.2010 od 15 hod. v restauraci. Vítáni budou děti narozené od roku 2009 po současnost. Vedle dárku, květiny a přání dostanou naši nejmenší po 2 tisících. Celkem jich je patnáct.
  - Byla rovněž předložena koupě pozemku na rozšíření cesty okolo chat do Borů. Zastupitelé souhlasí s příkupem, jedná se o společné vlastnictví chatařů a musí se stanovit cena, která by měla být podle nepotvrzených informací kolem 50Kč/m2.
  - V separačním dvoře došlo k výměně kontejnerů. Byl zakoupen nový na velkoobjemový odpad za téměř 50 tis. Na návsi vedle restaurace vzniklo hnízdo na třídění odpadů se 4 nádobami, ještě se musí objednat dvě, aby nabídka na třídění byla úplná. Došlo i na úklid ve dvoře na třídění odpadů, ve kterém se musí pokračovat. S ukončením stávajícího systému likvidace zeleného odpadu bylo rozhodnuto o zakoupení dalšího velkoobjemového kontejneru.
  - Nabídka na centrální vytápění biomasou bylo jednomyslně odmítnuto pro nereálnost v našich podmínkách a našich možnostech.
  - Položkový rozpočet zamýšlené nové hasičské zbrojnice byl vyčíslen na více jak jeden milion a jedno sto tisíc korun. Tato stavba se bude řešit v případě dostatku financí. Současná zbrojnice bude sloužit jako sklad materiálu obecního úřadu.
  - Na ochranu osady Ovčín před povodněmi, které se opět oživilo s letošními povodněmi, je pamatováno v rámci společných zařízení KPÚ jako priorita číslo jedna. Nicméně se musí sledovat dotační tituly na tuto problematiku.
  - Místní kaplička by měla být vybavena elektricky ovládaným zvonem, což musí být ošetřeno samostatným odběrným místem pro napájení el. energií. Zvažuje se i odvodnění kolem stavby.
  - Na konci května byl na úřední desce zveřejněn záměr pro nové vedení VVN Kočín-Mírovka a jeho vlivu na životní prostředí. Navržená trasa je podle předložené dokumentace v dostatečné vzdálenosti od současné i plánované zástavby v severozápadním okraji obce a povede přes řeku Lužnici okolo Ovčína.
  - Do konce roku se musí ošetřit úpravami dle normy oba přechody pro chodce. Horní přechod, který jde přes značení odbočovacího pruhu, by měl mít právě v těchto místech středový ostrůvek. Chodníky u spodního by měly mít vysazenou plochu do vozovky. To se plánuje v souvislosti s rekonstrukcí chodníků podél hlavní silnice, která je vzhledem k finančním možnostem v nedohlednu. Jako prozatímní řešení se jeví využití pozinkovaných ostrůvků, které by byly doplněny neformovatelnými majáky s reflexní grafikou vždy ve směru jízdy vozidel. Další hypotézou jsou jízdní pruhy pro cyklisty, které by negovaly vysazené chodníkové plochy. Obě varianty je nutné prověřit na odboru dopravy KÚ JČK a u DI PČR.
 
ad 16) Usnesení a závěr
 
Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:

Usnesení 22/3/2010 ze dne 29.6.2010
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.

Usnesení 23/3/2010 ze dne 29.6.2010
Zastupitelstvo obce z důvodu střetu zájmů schvaluje vyloučení Mgr. Lubomíra Turína z projednávání a rozhodování o bodu 6) Žádost o finanční příspěvek.

Usnesení 24/3/2010 ze dne 29.6.2010
Zastupitelstvo obce stanovuje dle § 67 a § 68 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) pro další volební období 2010-2014 sedm členů zastupitelstva obce Klenovice.

Usnesení 25/3/2010 ze dne 29.6.2010
Zastupitelstvo obce schvaluje uložení kabelu pro přípojku na parc.č. KN 2441/3 a PK 2440 a následnou smlouvu o věcném břemenu.

Usnesení 26/3/2010 ze dne 29.6.2010
Zastupitelstvo obce ruší své Usnesení číslo 21/2/2010 ze dne 27.4.2010 - Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemků od PF ČR dle bodu 10) zápisu.

Usnesení 27/3/2010 ze dne 29.6.2010
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu ČR dle bodu 5) zápisu.

Usnesení 28/3/2010 ze dne 29.6.2010
Zastupitelstvo obce neschvaluje finanční příspěvek na činnost kroužku gymnastiky Základní školy a Mateřské školy Tučapy.

Usnesení 29/3/2010 ze dne 29.6.2010
Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele na opravu chodníků p. Karla Kováře ze Soběslavi a následné uzavření smlouvy o dílo.

Usnesení 30/3/2010 ze dne 29.6.2010
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek majitelům domovní ČOV umístěné na parcele č. 165/3.

Usnesení 31/3/2010 ze dne 29.6.2010
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 2122/94 o výměře 88 m2 za cenu 100 Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy se sl. xxxxxxxxxx.

Usnesení 32/3/2010 ze dne 29.6.2010
Zastupitelstvo obce schvaluje změny společných zařízení při Komplexní pozemkové úpravě předložené provádějící firmou.

Usnesení 33/3/2010 ze dne 29.6.2010
Zastupitelstvo obce schvaluje opravu a renovaci pomníku padlých.

Usnesení 34/3/2010 ze dne 29.6.2010
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravy na komunikacích pro odvod povrchové a spodní vody.

Usnesení 35/3/2010 ze dne 29.6.2010
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení územního plánu Klenovice (dále též jen „ÚP“) dle § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 písm. a) stavebního zákona.

Usnesení 36/3/2010 ze dne 29.6.2010
Zastupitelstvo obce schvaluje starostu obce Mgr. Lubomíra Turína dle § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona, jako zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem v oblasti územního plánování (např. § 47 odst. 1 a odst. 4, § 49 odst. 1, § 53 odst. 1 stavebního zákona) po celé funkční období tohoto zastupitelstva.

Usnesení 37/3/2010 ze dne 29.6.2010
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy (o zajištění územně plánovací činnosti při pořizování územního plánu Klenovice pro Obecní úřad Klenovice) dle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona se společností UPLAN, s. r. o., jejíž pracovník splňuje kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti dle § 24 odst. 1 stavebního zákona.

Usnesení 38/3/2010 ze dne 29.6.2010
Zastupitelstvo obce schvaluje komisi pro hodnocení nabídek předložených ve výběrovém řízení na zpracovatele územního plánu Klenovice ve složení: Mgr. Martin Náhlík, Jaroslav Suda a Ing. Jaroslav Škoda. Současně zastupitelstvo obce schvaluje náhradníky komise ve složení: Jiřina Halašková a Jiřina Severová.

Usnesení 39/3/2010 ze dne 29.6.2010
Zastupitelstvo obce schvaluje 6. změnu rozpočtu roku 2010 dle bodu 14) zápisu.

Usnesení 40/3/2010 ze dne 29.6.2010
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup dvou kontejnerů na tříděný a jednoho velkoobjemového na zelený odpad.

Schůzi ukončil starosta ve 22:35 hodin.


Zapsal: Ing. Jaroslav Škoda

Ověřovatelé zápisu:
Jiřina Halašková, v.r.
Jaroslav Suda, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek