KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2010

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Klenovice č. 4/2010

Den a místo zasedání: 5.8.2010 v kanceláři obecního úřadu.
Jednání zahájeno: 19:20 hodin.

Při zahájení zasedání zastupitelstva obce Klenovice byli přítomni čtyři členové zastupitelstva obce. Ing. Roman Bílý – nepřítomen, neomluven; Jiřina Severová – nepřítomna, neomluvena; Jaroslav Suda – nepřítomen, omluven s tím, že se dostaví později.
Určení ověřovatelé zápisu: paní Jiřina Halašková a pan Mgr. Martin Náhlík.

ad 1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a konstatoval, že jsou přítomni čtyři zastupitelé ze sedmi, tzn. nadpoloviční většina, a tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Starosta obce navrhnul změnu v oznámeném programu takto: zařazení bodu 8) – Komunikace Soběslav – Nová hospoda. U následujících bodů došlo k jejich posunutí. Předložená změna v programu byla schválena a program jako celek byl rovněž všemi přítomnými zastupiteli schválen.
  Program:
    1) Zahájení a program
    2) Kontrola usnesení
    3) Zhotovitel územního plánu
    4) Rozšíření separačního dvora
    5) Koupě pozemků od Pozemkového fondu ČR
    6) Problematika návesního rybníka
    7) Úpravy přechodů pro chodce
    8) Komunikace Soběslav – Nová hospoda
    9) Rozpočtová změna
  10) Různé a diskuse
  11) Usnesení a závěr
  (Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 2) Dále provedl kontrolu usnesení s tímto závěrem: všechny body byly splněny vyjma uzavření kupní smlouvy dle Usnesení 31/3/2010.
 
Ve 20:35 hodin se dostavil zastupitel obce Jaroslav Suda. Tím se počet přítomných zastupitelů zvýšil ze čtyř na pět.
 
ad 3) Zastupitelé byli seznámeni s výsledky výběrového řízení na zhotovitele nového územního plánu obce. S poptávkou byly obeslány tři firmy dle vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Hodnotící komise na svém jednání zkontrolovala všechny tři došlé nabídky, žádná nebyla vyřazena, protože splňovaly zadaný obsah. Jediným kritériem hodnocení byla cena a proto bylo stanoveno následující pořadí: 1. místo - UPLAN, s.r.o., Vlastiboř 21,39201 Soběslav – cena 1.235.000 Kč, 2. místo – A+U Design, spol. s r.o., U Černé věže 9, 37001 České Budějovice - cena 1.290.000 Kč, 3. místo - Atelier Architektury, Luční 460, 50003 Hradec Králové – cena 1.352.000 Kč. Komise tímto navrhla obci jako zadavateli o zadání této veřejné zakázky dle uvedeného pořadí. Zhotovitelem nového územního plánu obce byla schválena společnost UPLAN, s.r.o. se sídlem ve Vlastiboři, se kterou bude následně i uzavřena smlouva jako s dodavatelem. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 4) Zastupitelům byl předložen návrh na rozšíření plochy sběrného dvora. Spočívá v příkupu pozemků sousedících se sběrným dvorem a to p.č. 1312/20, 1312/23, 1312/30, 1312/31, 1312/32, 1312/34 od PF ČR a následnou směnou pozemků s panem xxxxxxxxxx tak, aby byla zabezpečena stávající přístupová cesta ke sběrnému dvoru. Následovaly by terénní úpravy, zpevnění plochy, oplocení pozemku, osazení dalších vjezdových vrat. Stávající ukládání zeleného odpadu bude zrušeno a nahrazeno ukládáním do nového kontejneru umístěného v prostoru sběrného dvora. Směna bude vyžadovat geometrické zaměření. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 5) Na základě projednání předchozího bodu všichni přítomní souhlasí s odkoupením pozemků p.č. KN 1312/20, 1312/23, 1312/30, 1312/31, 1312/32, 1312/33, a 1312/34, které jsou ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 6) Opět byla projednána situace kolem návesní požární nádrže. Vzhledem k tomu, že jde v podstatě o rybník bez stálého významnějšího přítoku, tzv. „nebesák“, je problematické v období bez srážek ovlivňovat kvalitu vody a výšku hladiny. Stálým přítokem je skleněný vodovod, dále přečištěná voda z ČOV z nové východní zástavby a odpadní vody z kanalizace rovněž z této strany obce. Větší množství organických látek se občas neutralizuje nehašeným vápnem. Jakékoliv srážky by měly vždy přinést oživení vodní plochy, ale paradoxně i přináší nečistoty a splach z hlavní silnice, z horní části obce včetně polí a také samozřejmě i povrchovou vodu ze zemědělského areálu, kde je uskladněna i siláž a senáž. Dle odebraných vzorků firmou Sita,a.s. se po deštích ve vodě nachází močovina, která ničí veškerý život ve vodě (řasy a dafnie) a tím se stává mrtvou a mnohdy zapáchající tekutinou. Po dohodě s touto firmou, která nádrž monitoruje, budou navržena opatření. Zároveň se v poslední době jedná i s majitelem zemědělských objektů, kterou je Jasanka s.r.o., aby pravidelně vyvážela silážní šťávy ze záchytných jímek a tím by nemělo dojít k úniku v případě deštivého počasí. Bude svoláno společné jednání vedení obce, zemědělského subjektu za účasti ekologického poradce uvedené firmy.
 
ad 7) Na program jednání byla zařazena otázka řešení dvou stávajících přechodů pro chodce. Z loňského jednání, které inicioval krajský úřad ve spolupráci s dopravní policií, vyplynula nutnost upravit je dle nových norem platných v unii. Definitivní podobu přinese návrh, který se v současné době zpracovává jako doplněk k projektu chodníků. V případě nedostatku financí nebo nezískání dotace či grantu se pravděpodobně budou realizovat pouze přechody, v opačném případě by mohla být ohrožena jejich existence. Pro rychlé řešení je možné použít i reflexní majáky z plastu. Délka přechodů musí být zkrácena nástupními ostrůvky u chodníků nebo uprostřed.
 
ad 8) Již rok je navržena obcí firmě Metrostav,a.s. jako přístupová cesta pro budování trasy dálnice D 3 v našem úseku komunikace p.č. 2433 od farmy na rozcestí u Nové Hospody za zpevnění stávající polní cesty p.č. 2427/3 od Soběslavi okolo Lomků na Novou Hospodu. V současné době je toto řešení reálné a stavební firma nabízí opravu formou asfaltového postřiku (penetrace) s podkladními vrstvami o tloušťce 35 cm. Zastupitelé souhlasí s tímto návrhem. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel.)
 
ad 9) Zastupitelstvo obce projednalo návrh 7. rozpočtové změny v roce 2010, která obsahuje tato rozpočtová opatření:
  Rozpočtové opatření 25/2010
  poplatky za uložení odpadů
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
    1333 Poplatky za uložení odpadů 1 000 000,00  
      Příjmy celkem 1 000 000,00  
    8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   1 000 000,00
      Financování celkem   1 000 000,00

  Rozpočtové opatření 26/2010
  úroky od banky
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 000,00  
      Příjmy celkem 3 000,00  
    8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   3 000,00
      Financování celkem   3 000,00

  Rozpočtové opatření 27/2010
  pořizování územního plánu
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  3635   Územní plánování   30 000,00
      Výdaje celkem   30 000,00
    8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 30 000,00  
      Financování celkem 30 000,00  

  Rozpočtové opatření 28/2010
  projektová dokumentace - chodníky
  § pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   50 000,00
      Výdaje celkem   50 000,00
    8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 50 000,00  
      Financování celkem 50 000,00  
  Zastupitelstvo obce rozpočtovou změnu projednalo a schvaluje. (Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel.)

ad 10) Různé a diskuse:
  - Starosta informoval přítomné zastupitele o ústavní stížnosti ve věci hřiště, která byla podána prostřednictvím právní zástupkyně JUDr. Pomijové k ústavnímu soudu na postupy soudů jednotlivých stupňů a jejich mnohdy rozporuplná rozhodnutí. Obec Klenovice nebyla nikdy jako vlastník vyzvána k vydání předmětné nemovitosti.
  - Místostarosta seznámil zastupitelstvo se stavem parcel, které jsou součástí komunikací či veřejných prostranství a po digitalizaci intravelánu jsou ve vlastnictví soukromých osob. Pozemky se budou muset vykupovat nebo směňovat. Jednání už probíhají.
  - Starosta seznámil jednání zastupitelů s legislativním pohledem na společenské služby občanům jako jsou životní jubilea či vítání nových občánků. Toto využívání matričních údajů nebo údajů z evidence obyvatel je v rozporu s výkonem působnosti obce a neplní účel úřední potřeby územně samosprávního celku. Pokud budeme chtít pokračovat v poskytování těchto služeb, budeme muset získat osobní údaje jiným vhodným způsobem.
 
ad 11) Usnesení a závěr
 
Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:

Usnesení 41/4/2010 ze dne 5.8.2010
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.

Usnesení 42/4/2010 ze dne 5.8.2010
Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele nového územního plánu obce společnost UPLAN, s.r.o. Vlastiboř a uzavření smlouvy na dodávku této služby.

Usnesení 43/4/2010 ze dne 5.8.2010
Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření separačního dvora dle bodu zápisu.

Usnesení 44/4/2010 ze dne 5.8.2010
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemků od PF ČR dle bodu zápisu.

Usnesení 45/4/2010 ze dne 5.8.2010
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o stavu požární nádrže a ukládá starostovi svolat uvedené jednání.

Usnesení 46/4/2010 ze dne 5.8.2010
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o řešení přechodů pro chodce.

Usnesení 47/4/2010 ze dne 5.8.2010
Zastupitelstvo obce schvaluje využívání místní komunikace p.č. 2433 stavbou dálnice a opravu cesty p.č.2427/3.

Usnesení 48/4/2010 ze dne 5.8.2010
Zastupitelstvo obce schvaluje 7. změnu rozpočtu roku 2010 dle bodu 9) zápisu.

Usnesení 49/4/2010 ze dne 5.8.2010
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o podání ústavní stížnosti ve věci hřiště.

Schůzi ukončil starosta ve 22:20 hodin.


Zapsal: Ing. Jaroslav Škoda

Ověřovatelé zápisu:
Jiřina Halašková, v.r.
Mgr. Martin Náhlík, v.r.

Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek