KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 5/2010

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 5/2010

Den a místo zasedání: 16.9.2010 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:17 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Dále starosta konstatoval, že dle prezenční listiny je ve chvíli zahájení zasedání zastupitelstva obce přítomno šest členů zastupitelstva obce, tzn. nadpoloviční většina, a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
V průběhu zasedání se dostavil zastupitel obce pan Jaroslav Suda.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání pana Ing. Jaroslava Škodu a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou pan Ing. Roman Bílý a paní Jiřina Severová.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva obce a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
K návrhu programu byl starostou obce vznesen následující návrh na doplnění: zařazení bodu „Zpráva o kontrole finančního výboru“.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zařazení bodu „Zpráva o kontrole finančního výboru“ do programu zasedání.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 50/5/2010.


Na základě schváleného doplnění návrhu programu zasedání zastupitelstva obce starosta seznámil přítomné s upraveným programem.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje následující program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Projekt přechody pro chodce a prodloužení chodníků
4) Vícepráce chodníky a vjezdy
5) Oprava komunikace – u chodníků
6) Zpevnění komunikací
7) Směna pozemků
8) Elektrický pohon zvonu - kaplička
9) Zpráva o kontrole finančního výboru
10) Rozpočtová změna
11) Různé a diskuse
12) Usnesení a závěr

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 51/5/2010.


*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

V úvodu tohoto bodu starosta sdělil, že zápis z minulého zasedání byl řádně ověřen určenými ověřovateli a je uložen k nahlédnutí na obecním úřadu. Proti zápisu nebyly vzneseny žádné námitky.
Dále starosta obce provedl kontrolu usnesení s tímto závěrem: všechny body byly splněny vyjma uzavření kupní smlouvy dle Usnesení 31/3/2010.
Místostarosta informoval o jednání s panem xxxxxxxxxx, které se týkalo zvažované směny pozemků z důvodu zabezpečení stávající přístupové cesty ke sběrnému dvoru obce.

V 19:27 hodin se dostavil zastupitel obce pan Jaroslav Suda.

*    *    *

Bod 3 – Projekt přechody

Starosta informoval o cenové nabídce Ing. Jiřího Koplíka na vypracování projektové dokumentace, která by řešila úpravu obou přechodů v obci přes silnici I/3, prodloužení chodníku od domu č.p. 120 k domu č.p. 94, vybudování chodníku podél silnice I/3 ve směru na Tábor od domu č.p. 52 k hornímu přechodu. Dále bude navrženo vybudování nového chodníku od domu č.p. 153 podél silnice I/3 ve směru na Tábor. Výdaje na pořízení projektu by činily 55.200 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zpracování projektové dokumentace Ing. Jiřím Koplíkem na úpravu obou přechodů pro chodce v obci přes silnici I/3 a prodloužení chodníku od domu č.p. 120 k domu č.p. 94, vybudování chodníku podél silnice I/3 ve směru na Tábor od domu č.p. 52 k hornímu přechodu a vybudování nového chodníku od domu č.p. 153 podél silnice I/3 ve směru na Tábor. Celkové výdaje na zpracování projektové dokumentace budou činit 55.200 Kč.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 52/5/2010.


*    *    *

Bod 4 – Vícepráce chodníky a vjezdy

Starosta obce informoval o dokončení opravy chodníků od domu č.p. 121 směrem na Ovčín. Dle uzavřené Smlouvy o dílo měla výměna povrchu chodníků činit 325 tis. Kč. Zastupitelé byli seznámeni, že v rámci této rekonstrukce byly provedeny vícepráce a další práce v celkové hodnotě 465.204 Kč. Další práce zahrnují zbudování vjezdů k rodinným domům za částku 360.684 Kč. Vícepráce obsahují rozšíření komunikace (31.320 Kč), vybudování tří nových uličních vpustí (28.200 Kč) a opravu komunikace asfaltovým betonem (45.000 Kč). Z emocemi prosycené diskuse vyplynulo, že byla ze strany obce podceněna příprava celé akce, která vedla k chybně specifikovaným zadávacím podmínkám. Zastupitelstvo obce zkonstatovalo, že práce provedené nad rámec původní Smlouvy o dílo je nutno uhradit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje provedení dalších prací a víceprací při opravě chodníků od domu č.p. 121 směrem na Ovčín. Další práce zahrnují zbudování vjezdů k rodinným domům za částku 360.684 Kč a vícepráce v celkové hodnotě 104.520 Kč obsahují rozšíření komunikace, vybudování tří uličních vpustí a opravu komunikace asfaltovým betonem.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 53/5/2010.


*    *    *

Bod 5 – Oprava komunikace – u chodníků

Starosta informoval o potřebě úprav některých částí místních komunikací. Dle jeho požadavků zpracovala firma Vialit Soběslav spol. s r.o. cenovou nabídku na zvažované akce. Jedná se o úpravy povrchu komunikace spočívající v rozšíření vozovky penetračním pruhem od domu č.p. 124 směrem na Ovčín až k domu č.p. 20. Dle cenové nabídky si tato úprava vyžádá finanční prostředky ve výši 58,4 tis. Kč + DPH. Dále byli zastupitelé obeznámeni s úvahou úpravy části místní komunikace – odbočení k domům č.p. 12 a 22. Dle nacenění by tato úprava stála 45,73 tis.Kč + DPH. Rovněž byla prodiskutována i možnost úpravy vjezdu u kapličky za částku 21,24 tis.Kč + DPH. Zastupitelstvo obce s těmito navrhovanými úpravami, které zrealizuje firma Vialit Soběslav spol. s r.o., souhlasí. Cena takto koncipovaných úprav činí 150.444 Kč včetně DPH.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje rozšíření místní komunikace od domu č.p. 124 až k domu č.p. 20, úpravu vjezdu k domům č.p. 12 a 22 a úpravu vjezdu u kapličky za celkovou cenu 150.444 Kč včetně DPH. Úpravy provede firma Vialit Soběslav spol. s r.o.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 54/5/2010.


*    *    *

Bod 6 – Zpevnění komunikací

Tento naplánovaný bod byl projednán v bodě předchozím.

*    *    *

Bod 7 – Směna pozemků

Starosta obce informoval o zamýšlené směně obecního pozemku za pozemky ve vlastnictví xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx. Záměr obce směnit pozemky byl vyvěšen na úřední desce obecního úřadu dne 16.8.2010 a sejmut 1.9.2010, čímž byla splněna povinnost na zveřejnění záměru dle zákona o obcích. Obec Klenovice by směnila svůj pozemek v katastrálním území Klenovice u Soběslavi parc.č. KN 44/15 o výměře 93 m2 za pozemky ve vlastnictví xxxxxxxxxx v katastrálním území Klenovice u Soběslavi parc.č. KN 74/6 o výměře 21 m2, parc.č. KN 2423/11 o výměře 63 m2, parc.č. 2423/12 o výměře 27 m2, parc.č. KN 2423/13 o výměře 31 m2 a parc.č. KN 2423/14 o výměře 52 m2. Pozemky by byly směněny bez dalších vzájemných kompenzací.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje směnit pozemek ve vlastnictví Obce Klenovice v katastrálním území Klenovice u Soběslavi parc.č. KN 44/15 o výměře 93 m2 za pozemky ve vlastnictví xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx v katastrálním území Klenovice u Soběslavi parc.č. KN 74/6 o výměře 21 m2, parc.č. KN 2423/11 o výměře 63 m2, parc.č. 2423/12 o výměře 27 m2, parc.č. KN 2423/13 o výměře 31 m2 a parc.č. KN 2423/14 o výměře 52 m2. Pozemky budou směněny bez dalších vzájemných kompenzací.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 55/5/2010.


*    *    *

Bod 8 – Elektrický pohon zvonu

Zastupitelé byli seznámeni s nabídkami na elektrický pohon zvonu v místní kapličce. Ze tří oslovených firem své nabídky předložily dvě – firma ELEKON, s.r.o. Vyškov za cenu 70.368 Kč a firma IMPULS-B s.r.o. Ostrava-Poruba za cenu 75.003 Kč. Druhá uvedená firma kromě obyčejného zvonění nabízí i možnost odbíjení hrany. Zastupitelé obce konstatovali, že je nutno ještě zjistit další podrobnosti o možnostech více typů vyzvánění, např. hrana, umíráček, klekání.

*    *    *

Bod 9 – Zpráva o kontrole finančního výboru

Předsedkyně finančního výboru předložila zastupitelstvu obce dva zápisy finančního výboru o provedených kontrolách, které proběhly ve dnech 7.7.2010 a 14.7.2010. Předmětem kontroly byly účetní doklady a stav pokladny včetně pokladních dokladů. Kontrolami nebyly zjištěny žádné závady či nedostatky.

*    *    *

Bod 10 – Rozpočtová změna

Zastupitelstvo obce projednalo návrh 8. změny rozpočtu obce Klenovice na rok 2010, která obsahuje tato rozpočtová opatření:

Rozpočtové opatření 29/2010
dotace z POV - oprava chodníku
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů, ÚZ 710 160 000,00  
    Příjmy celkem 160 000,00  
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   160 000,00
    Financování celkem   160 000,00

Rozpočtové opatření 30/2010
prodej pozemku
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3639   Komunální služby a územní rozvoj j.n. 8 800,00  
    Příjmy celkem 8 800,00  
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   8 800,00
    Financování celkem   8 800,00

Rozpočtové opatření 31/2010
oprava chodníku: vícepráce 254 tis.Kč + vytýčení kabelů 2,4 tis.Kč + uložení stavebního odpadu 3,9 tis.Kč
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   260 300,00
    Výdaje celkem   260 300,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 260 300,00  
    Financování celkem 260 300,00  

Rozpočtové opatření 32/2010
oprava komunikace (vícepráce při opravě chodníku)
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2212   Silnice   77 000,00
    Výdaje celkem   77 000,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 77 000,00  
    Financování celkem 77 000,00  

Rozpočtové opatření 33/2010
vybudování kanalizačních vpustí (vícepráce při opravě chodníku)
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2321   Odvádění a čištění odpadních vod   29 000,00
    Výdaje celkem   29 000,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 29 000,00  
    Financování celkem 29 000,00  

Rozpočtové opatření 34/2010
chodníky: PD 5,2 tis.Kč + zimní údržba 15 tis.Kč
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   20 200,00
    Výdaje celkem   20 200,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 20 200,00  
    Financování celkem 20 200,00  

Rozpočtové opatření 35/2010
likvidace zeleného odpadu
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3726   Využívání a zneškodňování ostatních odpadů   50 000,00
    Výdaje celkem   50 000,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 50 000,00  
    Financování celkem 50 000,00  

Rozpočtové opatření 36/2010
směna pozemků (návrh na vklad, znalecký posudek)
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3639   Komunální služby a územní rozvoj j.n.   1 000,00
    Výdaje celkem   1 000,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 1 000,00  
    Financování celkem 1 000,00  

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje 8. změnu rozpočtu obce Klenovice na rok 2010.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 56/5/2010.


*    *    *

Bod 11 – Různé a diskuse

Zastupitel obce pan Jaroslav Suda vznesl dotaz, kdo je viníkem opakovaného znečišťování místního návesního rybníka. Starostou bylo odpovězeno, že s jistotou nelze nikoho takto označit, ale pravděpodobně původcem znečištění je firma Jasanka.
Starosta obce informoval, že již bude vyroben objednaný kontejner na zelený odpad. Jakmile bude tato obecní zakázka hotova, kontejner bude umístěn vedle separačního dvora.
Starosta se ještě vrátil k problematice přechodů v obci přes silnici I/3. Sdělil, že projektant připravovaných úprav i zástupce dopravního inspektorátu Policie České republiky se přiklánějí k variantě se středovým ostrůvkem.
Místostarosta hovořil o potřebě uzavřít řádné smlouvy na zimní údržbu místních komunikací. Doposud byla tato činnost řešena formou ústních dohod, což ne vždy vedlo ze strany obce k úplné spokojenosti.

*    *    *

Bod 12 – Usnesení a závěr

Závěrem starosta obce zrekapituloval jednotlivá usnesení, která byla na tomto zasedání přijata.

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:33 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 20.9.2010

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Škoda, v.r.  
 
Ověřovatelé: Ing. Roman Bílý, v.r. dne 20.9.2010
  Jiřina Severová, v.r. dne 22.9.2010
 
Místostarosta: Ing. Jaroslav Škoda, v.r. dne 20.9.2010


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 16.9.2010 v kanceláři obecního úřadu
Jméno Podpis
Ing. Roman Bílý Ing. Roman Bílý, v.r.
Jiřina Halašková Jiřina Halašková, v.r.
Mgr. Martin Náhlík Mgr. Martin Náhlík, v.r.
Jiřina Severová Jiřina Severová, v.r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2
Zveřejněná informace o konání zasedání

Zasedání zastupitelstva obce Klenovice

datum: 16.9.2010 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Projekt přechody pro chodce a prodloužení chodníků
4) Vícepráce chodníky a vjezdy
5) Oprava komunikace – u chodníků
6) Zpevnění komunikací
7) Směna pozemků
8) Elektrický pohon zvonu - kaplička
9) Rozpočtová změna
10) Různé a diskuse
11) Usnesení a závěr


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 8.9.2010
sejmuto: 17.9.2010

*    *    *

  © 2001 - 2020 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek