KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 6/2010

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 6/2010

Den a místo zasedání: 14.10.2010 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:17 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Dále starosta konstatoval, že dle prezenční listiny jsou přítomni čtyři členové zastupitelstva obce ze sedmi, tzn. nadpoloviční většina, a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Ing. Roman Bílý – nepřítomen, neomluven; Mgr. Martin Náhlík – nepřítomen, omluven; Jiřina Severová – nepřítomna, omluvena.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání pana Ing. Jaroslava Škodu a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Jiřina Halašková a pan Jaroslav Suda.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva obce a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
K návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje následující program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Projednání zadání územního plánu Klenovice
4) Smlouva na věcné břemeno
5) Rozpočtové změny
6) Různé a diskuse
7) Závěr

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 57/6/2010.


*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

V úvodu tohoto bodu starosta sdělil, že zápis z minulého zasedání byl řádně ověřen určenými ověřovateli a je uložen k nahlédnutí na obecním úřadu. Proti zápisu nebyly vzneseny žádné námitky.
Dále starosta obce provedl kontrolu usnesení s tímto závěrem: Zatím nebyla z časových důvodů uzavřena směnná smlouva mezi Obcí Klenovice a xxxxxxxxxx na směnu pozemků, kupní smlouva mezi Obcí Klenovice a xxxxxxxxxx na příkup pozemku nebyla realizována z důvodu nesprávného zablokování pozemku 2122/94 KÚ Tábor v rámci KPÚ. Zatím nebyl dán pokyn k projektování prodloužení chodníků a přechodů ing. Koplíkovi.

*    *    *

Bod 3 – Projednání zadání územního plánu Klenovice

Zastupitelé obdrželi s pozvánkou materiál s Návrhem zadání územního plánu Klenovice. Při diskusi k návrhu zadání si přítomní zastupitelé zároveň prohlédli výkresy limitů využití území a hodnot záměrů a problémů. Jde o doplňující průzkumy a rozbory územního plánu, které byly porovnány s textovou částí. Dále starosta seznámil jednání s Vyhodnocením požadavků, stanovisek, podnětů, připomínek a vyjádření k návrhu zadání ÚP zpracované projektantem. Ze 31 obeslaných dotčených orgánů 16 neodpovědělo, z 15 vyjádření bylo 7 bez požadavků a 8 zbylým bylo jejich stanovisko a vyjádření vyhodnoceno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí vyhodnocení veřejného projednávání návrhu zadání územního plánu Klenovice, které je shrnuto v tabulce v příloze č. 3 tohoto zápisu.

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 58/6/2010.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje návrh zadání územního plánu Klenovice, ve znění dle přílohy č. 4 tohoto zápisu dle § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „stavební zákon“).

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 59/6/2010.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice ukládá starostovi obce ve spolupráci s pořizovatelem zajistit vypracování návrhu územního plánu Klenovice.

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 60/6/2010.


*    *    *

Bod 4 – Smlouva na věcné břemeno

Starosta obce seznámil zastupitelstvo se Smlouvou o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k uložení kabelového vedení NN pro společnost E.ON Distribuce, a.s. v obecním pozemku parc.č. KN 2419/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi pro stavbu „Klenovice, kabel NN – xxxxxxxxxx“. Zastupitelstvo obce tuto smlouvu schvaluje za úplatu ve výši 500 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k uložení kabelového vedení NN pro společnost E.ON Distribuce, a.s. v obecním pozemku parc.č. KN 2419/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi pro stavbu „Klenovice, kabel NN – xxxxxxxxxx“ za úplatu ve výši 500 Kč.

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 61/6/2010.


*    *    *

Bod 5 – Rozpočtové změny

Zastupitelstvo obce projednalo starostou provedenou 9. změnu rozpočtu obce Klenovice na rok 2010, která jím byla provedena v souladu s Vnitřní směrnicí číslo 1/2008, o rozpočtu. Dvě rozpočtová opatření v této změně obsažená byla provedená v duchu směrnice z důvodu naléhavosti či neodkladnosti, neboť hrozilo riziko z prodlení. Rozpočtová změna obsahuje tato rozpočtová opatření:

Rozpočtové opatření 37/2010
výměna bojleru v restauraci
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3613   Nebytové hospodářství   12 800,00
    Výdaje celkem   12 800,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 12 800,00  
    Financování celkem 12 800,00  

Rozpočtové opatření 38/2010
likvidace zeleného odpadu
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3726   Využívání a zneškodňování ostatních odpadů   35 000,00
    Výdaje celkem   35 000,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 35 000,00  
    Financování celkem 35 000,00  

Zastupitelstvo obce provedená rozpočtová opatření shledalo odůvodněnými a konstatovalo, že byla provedena v souladu s Vnitřní směrnicí číslo 1/2008, o rozpočtu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice rozhoduje, že starostou provedená rozpočtová opatření číslo 37/2010 a 38/2010 ze dne 29.9.2010 byla učiněna v souladu s Vnitřní směrnicí 1/2008, o rozpočtu.

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 62/6/2010.


Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem 10. změny rozpočtu obce Klenovice v roce 2010. Rozpočtová změna obsahuje tato tři rozpočtová opatření:

Rozpočtové opatření 39/2010
úplata za zřízení věcného břemene
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 500,00  
    Příjmy celkem 500,00  
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   500,00
    Financování celkem   500,00

Rozpočtové opatření 40/2010
volby do zastupitelstva obce a Senátu PČR (dotace + výdaje na zajištění voleb)
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR, ÚZ 98187 29 000,00  
    Příjmy celkem 29 000,00  
6115   Volby do zastupitelstev ÚSC, ÚZ 98187   29 000,00
    Výdaje celkem   29 000,00

Rozpočtové opatření 41/2010
poplatky za uložení odpadů na skládku
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1333 Poplatky za uložení odpadů 600 000,00  
    Příjmy celkem 600 000,00  
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   600 000,00
    Financování celkem   600 000,00

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje 10. změnu rozpočtu obce Klenovice na rok 2010.

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 63/6/2010.


*    *    *

Bod 6 – Různé a diskuse

Pro vyhlášený POV na r. 2011 bylo rozhodnuto žádat o dotaci na opravu chodníků podél silnice 1/3. Jako první by se realizovaly krátké úseky od obecního úřadu k autobusové zastávce ve směru Praha.
Společně s obcemi Mikroregionu Soběslavsko bude požádáno o dotaci na bezdrátový rozhlas rovněž v příštím roce, který umožní lepší ozvučení včetně vzdálenějších míst.
Byl vydán souhlas s opravou příjezdové komunikace od Soběslavi na Novou Hospodu. Zhotovitelem a investorem bude firma Metrostav, která provádí rekonstrukci jako náhradu za používání komunikace od farmy Jasanka na rozcestí k Nové Hospodě při stavbě dálnice D 3. Akce se uskuteční na přelomu měsíce října a listopadu.
Dále byli zastupitelé seznámeni s návrhem kupní ceny za ideální polovinu parcely 2117/1 v majetku ÚZSVM ČR. Vzhledem k výši ceny bylo rozhodnuto o dalším možném jednání.
Přítomným byla předložena situace na zasíťování v severozápadní části obce. Vzhledem k výškovým rozdílům terénu bude hledáno optimální řešení v případě kanalizace.
Na minulém zasedání byl předložen návrh el. pohonu zvonění. Byla doplněna nabídka firmy Elekon na další variantu vyzvánění. Protože nejde o klasické zvonění, budou se dále získávat informace z okolních obcí, které již mají podobné systémy pohonu.
Firma Visiocom poslala svoji nabídku na LED solární systém pro ochranu chodců na přechodech. Uvedená nabídka bude prověřena technicky a legislativně na možnost instalace.
Před nadcházejícím zimním obdobím je třeba zajistit smluvně údržbu chodníků a komunikací s více subjekty.
Dne 5.10. 2010 byl v nočních hodinách odcizen u sběrného dvora nový kontejner na zelený odpad v hodnotě 54 672.- Kč.

*    *    *

Bod 7 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 21:41 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání
3) Vyhodnocení veřejného projednávání návrhu zadání územního plánu Klenovice
4) Návrh zadání územní plánu Klenovice

Zápis byl vyhotoven dne: 18.10.2010

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Škoda, v.r.  
 
Ověřovatelé: Jiřina Halašková, v.r. dne 20.10.2010
  Jaroslav Suda, v.r. dne 20.10.2010
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín, v.r. dne 20.10.2010


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 14.10.2010 v kanceláři obecního úřadu
Jméno Podpis
Ing. Roman Bílý nepřítomen - neomluven
Jiřina Halašková Jiřina Halašková, v.r.
Mgr. Martin Náhlík nepřítomen - omluven
Jiřina Severová nepřítomna - omluvena
Jaroslav Suda Jaroslav Suda, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2
Zveřejněná informace o konání zasedání

Zasedání zastupitelstva obce Klenovice

datum: 14.10.2010 (čtvrtek)
začátek: 19:00 hodin
místo: kancelář obecního úřadu

Program

1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Projednání zadání územního plánu Klenovice
4) Smlouva na věcné břemeno
5) Rozpočtové změny
6) Různé a diskuse
7) Závěr


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 6.10.2010
sejmuto: 15.10.2010

*    *    *

Příloha č. 3
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Vyhodnocení veřejného projednávání návrhu zadání územního plánu Klenovice

*    *    *

Příloha č. 4
Pro zobrazení dokumentu je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader Návrh zadání územní plánu Klenovice

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek