KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze    |   Tisk stránkyTisk stránky
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2010

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 1/2010


Den a místo zasedání: 11.11.2010 v sále místní restaurace Klenovice.
Zasedání zahájeno: 19:06 hodin.


Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Klenovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:06 hodin dosavadním starostou obce panem Mgr. Lubomírem Turínem (dále jako „předsedající“).
Dne 2.11.2010 bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasovaní (lhůta uplynula dne 29.10.2010, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Klenovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 3.11.2010 do 11.11.2010. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno sedm členů (z celkového počtu sedmi všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

*    *    *

Složení slibu členy zastupitelstva

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

*    *    *

Určení ověřovatelů a zapisovatele

V souladu s platným Jednacím řádem zastupitelstva obce Klenovice předsedající určil ověřovateli zápisu paní Jiřinu Halaškovou a pana Ing. Jana Molíka a zapisovatelem pana Pavla Fitla.

*    *    *

Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje následující program zasedání:
I) Volba starosty a místostarosty
  určení počtu místostarostů
  určení, které funkce budou členové zastupitelstva obce vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
  určení způsobu volby starosty a místostarosty
  volba starosty
  volba místostarosty
II) Finanční a kontrolní výbor
  zřízení finančního a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů
  volba předsedy finančního výboru
  volba předsedy kontrolního výboru
  volba členů finančního výboru
  volba členů kontrolního výboru
III) Komise
IV) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce
V) Jednací řád zastupitelstva obce Klenovice
VI) Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce
VII) Koupě pozemků
VIII) Rozpočtová změna
IX) Bezdrátový rozhlas
X) Různé a diskuse

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/1/2010.


*    *    *

Bod I – Volba starosty a místostarosty

Určení počtu místostarostů

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zvolení jednoho místostarosty.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/2/2010.Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

Předsedající navrhl, aby nebyla určena žádná funkce, pro kterou by byli členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon žádné funkce nebude žádný člen zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněn.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/3/2010.Určení způsobu volby starosty a místostarosty

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
I přes úvodní konstatování předsedajícího, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, bude volba starosty a místostarosty probíhat veřejně, byl předložen návrh usnesení o veřejné volbě, o němž se hlasovalo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/4/2010.Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: člen zastupitelstva pan Ing. Jaroslav Škoda navrhl zvolit do funkce starosty pana Mgr. Lubomíra Turína. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice volí starostou obce Klenovice pana Mgr. Lubomíra Turína, nar. xx.xx.xxxx, bytem Klenovice xxx.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/5/2010.Po volbě starosty zasedání i nadále předsedal Mgr. Lubomír Turín (dále jen „předsedající“), který byl opětovně zvolen starostou obce.

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy: člen zastupitelstva pan Mgr. Lubomír Turín navrhl zvolit do funkce místostarosty pana Ing. Jaroslava Škodu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice volí místostarostou obce Klenovice pana Ing. Jaroslava Škodu, nar. xx.xx.xxxx, bytem Klenovice xxx.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/6/2010.*    *    *

V 19:23 hodin opustila zasedání zastupitelstva obce paní Marie Hrazdilová a z dalšího jednání byla omluvena. Předsedající konstatoval, že od této chvíle je přítomno šest členů zastupitelstva ze sedmi, což je stále nadpoloviční většina, a tudíž je zastupitelstvo obce i nadále usnášeníschopné.

Bod II – Zřízení finančního a kontrolního výboru

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích), neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/7/2010.Volba předsedy finančního výboru

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: člen zastupitelstva Mgr. Lubomír Turín navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Ing. Jaroslava Vacka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice volí předsedou finančního výboru pana Ing. Jaroslava Vacka.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/8/2010.Volba předsedy kontrolního výboru

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: člen zastupitelstva Mgr. Lubomír Turín navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Ing. Jana Molíka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice volí předsedou kontrolního výboru pana Ing. Jana Molíka.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/9/2010.Volba členů finančního výboru

Předsedající vyzval předsedu finančního výboru Ing. Jaroslava Vacka k podání návrhů na členy finančního výboru. Ing. Vacek na členy finančního výboru navrhl paní Radku Pazderovou a pana Zdeňka Břízu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice volí členy finančního výboru paní Radku Pazderovou a pana Zdeňka Břízu.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/10/2010.Volba členů kontrolního výboru

Předsedající vyzval předsedu kontrolního výboru Ing. Jana Molíka k podání návrhů na členy kontrolního výboru. Ing. Molík na členy kontrolního výboru navrhl pana Jaroslava Sudu a pana Mgr. Martina Náhlíka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice volí členy kontrolního výboru pana Jaroslava Sudu a pana Mgr. Martina Náhlíka.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/11/2010.


*    *    *

Bod III – Komise

Předsedající informoval zastupitelstvo, že dle § 122 odst. 1 zákona o obcích může rada obce zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Současně s tímto zmínil § 99 odst. 2 zákona o obcích, který uvádí, že v obcích, kde se rada obce nevolí, vykonává její pravomoci starosta. A dále poznamenal, že tuto pravomoc si nemůže podle zákona o obcích vyhradit zastupitelstvo, proto je pouze starosta obce tím, kdo zřizuje komise, jmenuje či odvolává předsedy a členy.
Starosta obce pan Mgr. Lubomír Turín seznámil přítomné zastupitele a veřejnost se svým rozhodnutím, které učinil dle výše uvedeného, že tímto okamžikem zřizuje kulturní komisi a jmenuje její předsedkyní paní Jiřinu Halaškovou. Dále jmenuje členy kulturní komise, kterými jsou paní Marie Hrazdilová a Veronika Příplatová.

*    *    *

Bod IV – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna dle dále uvedeného.

Odměna neuvolněného starosty
Předsedající navrhnul stanovit neuvolněnému starostovi obce měsíční odměnu ve výši 18.260 Kč s účinností od 11.11.2010. Odměna je stanovena dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. takto: částka ze sloupce 6: 9.131 Kč + částka ze sloupce 9: (1.304 Kč x 7 = 9.128 Kč) = dohromady obě složky odměny 18.259 Kč, zaokrouhleno na celé desetikoruny nahoru 18.260 Kč.
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje panu Mgr. Lubomíru Turínovi odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 18.260 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 11.11.2010.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/12/2010.


Odměna neuvolněného místostarosty
Předsedající navrhnul stanovit neuvolněnému místostarostovi obce měsíční odměnu ve výši 16.640 Kč s účinností od 11.11.2010. Odměna je stanovena dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. takto: částka ze sloupce 7: 7.509 Kč + částka ze sloupce 9: (1.304 Kč x 7 = 9.128 Kč) = dohromady obě složky odměny 16.637 Kč, zaokrouhleno na celé desetikoruny nahoru 16.640 Kč.
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje panu Ing. Jaroslavu Škodovi odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 16.640 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode 11.11.2010.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/13/2010.


Odměna předsedů výborů a komisí
Předsedající navrhnul stanovit každému neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který současně vykonává funkci předsedy výboru nebo komise, měsíční odměnu ve výši 1.520 Kč s účinností od 11.11.2010. Odměna je stanovena dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. takto: částka ze sloupce 13: 280 Kč + částka ze sloupce 14: 180 Kč + částka ze sloupce 11: 880 Kč + částka ze sloupce 14: 180 Kč = dohromady všechny složky odměny 1.520 Kč.
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice v souladu s § 72, § 84 odst. 2 písm. n) a § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanovuje neuvolněnému členovi zastupitelstva obce panu Ing. Jaroslavu Vackovi, který současně vykonává funkci předsedy finančního výboru, odměnu ve výši 1.520 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 11.11.2010.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/14/2010.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice v souladu s § 72, § 84 odst. 2 písm. n) a § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanovuje neuvolněnému členovi zastupitelstva obce panu Ing. Janu Molíkovi, který současně vykonává funkci předsedy kontrolního výboru, odměnu ve výši 1.520 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 11.11.2010.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/15/2010.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice v souladu s § 72, § 84 odst. 2 písm. n) a § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanovuje neuvolněné člence zastupitelstva obce paní Jiřině Halaškové, která současně vykonává funkci předsedkyně kulturní komise, odměnu ve výši 1.520 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 11.11.2010.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/16/2010.


Odměna členů výborů a komisí
Předsedající navrhnul stanovit každému neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je současně členem výboru nebo komise, měsíční odměnu ve výši 1.210 Kč s účinností od 11.11.2010. Odměna je stanovena dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. takto: částka ze sloupce 13: 280 Kč + částka ze sloupce 14: 180 Kč + částka ze sloupce 12: 570 Kč + částka ze sloupce 14: 180 Kč = dohromady všechny složky odměny 1.210 Kč.
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice v souladu s § 72, § 84 odst. 2 písm. n) a § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanovuje neuvolněnému členovi zastupitelstva obce panu Jaroslavu Sudovi, který je současně členem kontrolního výboru, odměnu ve výši 1.210 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 11.11.2010.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/17/2010.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice v souladu s § 72, § 84 odst. 2 písm. n) a § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanovuje neuvolněné člence zastupitelstva obce paní Marii Hrazdilové, která je současně členkou kulturní komise, odměnu ve výši 1.210 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 11.11.2010.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/18/2010.


*    *    *

Bod V – Jednací řád zastupitelstva obce Klenovice

Předsedající seznámil přítomné s § 96 zákona o obcích, který stanovuje, že „Zastupitelstvo obce vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání zastupitelstva obce.“. K naplnění tohoto ustanovení zákona je zpracován aktualizovaný Jednací řád zastupitelstva obce, který plně nahrazuje jednací řád schválený předchozím zastupitelstvem. Předsedajícím bylo provedeno shrnutí smyslu i obsahu jednacího řádu.
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce Klenovice.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/19/2010.


*    *    *

Bod VI – Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce

Předsedající seznámil přítomné s § 84 odstavec 2 písmeno s) zákona o obcích, podle něhož je vyhrazeno zastupitelstvu obce stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce (dále jen „zásady“). Tyto zásady je nutno stanovit, neboť cestovní náhrady uvedené v zákoníku práce se vztahují na zaměstnance. Členové zastupitelstva obce nejsou z pohledu zákoníku práce zaměstnanci, tudíž se na ně ustanovení o cestovních náhradách nevztahuje. Stanovování výše cestovních náhrad v připravených zásadách je provázáno se zákoníkem práce, a tudíž každá změna zákonných sazeb cestovních náhrad bude vždy automaticky promítnuta i do těchto zásad.
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/20/2010.


*    *    *

Bod VII – Koupě pozemků

1) Pozemek od ÚZSVM
Zastupitelé obce byli seznámeni se záměrem připravit novou lokalitu k vybudování šesti nových rodinných domků. Zájmové území, které se nachází v severozápadní části obce na rozcestí Ovčín – Bory, je složeno celkem ze tří pozemků. Dva vlastní obec Klenovice a třetí pozemek je v podílovém vlastnictví Obce Klenovice a České republiky s právem hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Na základě jednání s ÚZSVM byla obci předložena nabídka na odprodej ideální poloviny požadovaného pozemku parc.č. 2117/1 o výměře 3.272 m2 za cenu 426.860 Kč. Koupí tohoto podílu se Obec Klenovice stane výhradním vlastníkem všech pozemků ve zmíněné lokalitě. Poté bude možno započít s parcelací, realizací inženýrských sítí a následným prodejem zájemcům o výstavbu rodinných domků. Ohledně navrhované ceny bylo ještě jednáno s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a bylo sděleno, že z jejich strany je tato cena konečná a neměnná.
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje koupi jedné ideální poloviny pozemku parc.č. 2117/1 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 3.272 m2 od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za cenu 426.860 Kč.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/21/2010.


2) Pozemky od Státního statku Jeneč
Dále byli přítomní seznámeni se žádostí Obce Klenovice o odprodej pozemků, které jsou ve vlastnictví Státního statku Jeneč a jsou součástí místních komunikací. Pro získání těchto pozemků do vlastnictví obce není jiná možnost, než je odkoupit. Státním statkem Jeneč byl předložen znalecký posudek, podle něhož je úhrnná cena požadovaných pozemků 46.490 Kč. Jedná se o pozemky parc.č. 59/8 o výměře 9 m2, 59/14 o výměře 383 m2, 1334/22 o výměře 63 m2, 1334/23 o výměře 28 m2, 2415/18 o výměře 152 m2, 2423/9 o výměře 10 m2, 2423/18 o výměře 136 m2. Ve všech případech jde o pozemky vedené jako ostatní plocha, ostatní komunikace.
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje koupi pozemků v katastrálním území Klenovice u Soběslavi od Státního statku Jeneč, státního podniku, parc.č. 59/8 o výměře 9 m2, 59/14 o výměře 383 m2, 1334/22 o výměře 63 m2, 1334/23 o výměře 28 m2, 2415/18 o výměře 152 m2, 2423/9 o výměře 10 m2, 2423/18 o výměře 136 m2 za celkovou cenu 46.490 Kč.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/22/2010.


*    *    *

Bod VIII – Rozpočtová změna

Na základě schválené koupě jedné ideální poloviny pozemku parc.č. 2117/1 v k.ú. Klenovice u Soběslavi za cenu 426.680 Kč je nutno navýšit rozpočtované výdaje o 426,7 tis.Kč. Dále je zapotřebí navýšit rozpočtované výdaje o 46,5 tis.Kč z důvodu schválení koupě pozemků od Státního statku Jeneč, s.p., která by se realizovala za úhrnnou cenu 46.490 Kč.
Zvýšené výdaje budou pokryty financující položkou změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, tzn. přebytkem hospodaření minulých let. Tato rozpočtová změna, která je již letos 11. v pořadí, obsahuje následující dvě rozpočtová opatření.

Rozpočtové opatření 42/2010
koupě pozemku od ÚZSVM
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n.   426 700,00
    Výdaje celkem   426 700,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 426 700,00  
    Financování celkem 426 700,00  

Rozpočtové opatření 43/2010
koupě pozemků od Státního statku Jeneč, s.p.
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
2212   Silnice   46 500,00
    Výdaje celkem   46 500,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 46 500,00  
    Financování celkem 46 500,00  

Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje 11. změnu rozpočtu obce Klenovice na rok 2010.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/23/2010.


*    *    *

Bod IX – Bezdrátový rozhlas

Předsedající informoval o záměru vybudovat v obci bezdrátový rozhlas, který by zcela nahradil současný místní rozhlas. Tento rozhlas by byl realizován za podpory dotace v rámci společného projektu Svazku obcí SOBĚSLAVSKO v roce 2011. Dle rozpočtu zpracovaného v loňském roce by výdaje na pořízení rozhlasu činily 373.065 Kč a obec by se na těchto výdajích podílela 30%. Zbylá část by byla hrazena dotací z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje. Bezdrátový rozhlas bude obsahovat SW s dodávkou vlastního PC, 20x bezdrátové hlásiče, 57x reproduktory.
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy. Občan obce pan xxxxxxxxxx zkonstatoval, že je vhodné bezdrátový rozhlas pořídit, když je z velké části dotovaný.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje svou účast na společném projektu DSO Soběslavsko „Bezdrátové obecní rozhlasy“ podávaném do POV Jihočeského kraje pro rok 2011 a Obec Klenovice je připravena projekt spolufinancovat v předpokládané výši 30%.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.

Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 1/24/2010.


*    *    *

Bod X – Různé a diskuse

V tomto bodu byl dán prostor přítomným občanům obce, aby sdělili zastupitelstvu své podněty, návrhy a připomínky.
Vedoucím separačního dvora bylo poukázáno na špatný přístup pro vývoz velkoobjemového kontejneru. Bude vyřešeno zpevněním příjezdu.
Starosta obce informoval, že bude jednáno s Pozemkovým fondem České republiky o možnosti pronájmu pozemků kolem separačního dvora. Tyto pozemky má obec v úmyslu odkoupit pro zvažované rozšíření dvora. Tímto pronájmem vznikne obci předkupní právo a nebude hrozit, že uvedené pozemky koupí někdo jiný, např. ze spekulativních důvodů.
Bylo upozorněno, že túje kolem ČOV Topas jsou rezavé. Tento stav bude řešen s paní Polákovou, která tuto veřejnou zeleň vysazovala. Dále bude zhotovena strouha, která zmíněný prostor odvodní, protože túje stojí ve vodě a tím dochází k jejich úhynu.
Místním občanem byl podán návrh, aby v místě, kde končí komunikace v jihozápadní části obce, byly umístěny tři kůly, které by zabránily vjezdu z pole na tuto komunikaci, neboť dochází k jejímu znečištění. Starostou bylo sděleno, že kůly by tomuto nepomohly a vhodnějším řešením by bylo zbudování zátarasu.
Přítomným občanem bylo poukázáno, že někteří vyváží zelený odpad na bývalé hřiště. A co je možno s tím udělat. Dostalo se mu odpovědi, že je toto věc majitele pozemku.
Byl vznesen dotaz, zda předkupní právo na pozemky kolem separačního dvora je ovlivnitelné dobou pronájmu a po jaké době vzniká předkupní právo. Tato otázka zůstala nezodpovězená.
Dále zazněl dotaz na kauzu „hřiště“. Starosta informoval přítomné, že byla podána ústavní stížnost na konání soudů, aby bylo posouzeno, zda v předmětné věci bylo postupováno správně.
V další diskusi bylo poukázáno na problémy, zvláště starších občanů, při ukládání zeleného odpadu do kontejneru. Byla zmíněna možnost zhotovení nájezdní rampy.
Další dotaz se týkal možnosti vybudování hřiště v případě, že i podání stížnosti k ústavnímu soudu nepovede ke zpětnému získání hřiště do majetku obce. Přítomnými zastupiteli bylo sděleno, že v obci není vhodná lokalita, kde by bylo možno hřiště vybudovat.
Zastupitel obce Ing. Jaroslav Vacek požadoval na další zasedání zařadit bod na komunikaci od Peterků zhruba v délce 150 metrů. Starostou bylo sděleno, že je toto předčasné, neboť probíhá KPÚ.
Další dotaz zazněl, zda se prohrnuje sníh od Nové hospody směrem do Soběslavi. Bylo odpovězeno, že dříve to nebylo z důvodu nezpevněného povrchu komunikace možné. Od letošního roku, kdy byla provedena rekonstrukce komunikace, bude prohrnování zajištěno.
Opět byla dále vznesena otázka na zimní údržbu. Bylo sděleno, že toto musí fungovat a obec je již dohodnuta s firmami zajišťujícími tuto službu.
Dále byl položen dotaz, zda lze pokutovat ty občany, kteří parkují svými vozy na místních komunikací tak, že brání prohrnování a vlastně i bezproblémové jízdě. Zazněla i možnost odtažení takto umístěného vozidla.
V závěrečném slově starosta obce nastínil směr, kam se bude obec v příštím období ubírat. Zmínil přípravu nové lokality pro výstavbu šesti rodinných domků, rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení kolem silnice E55, rozšíření restaurace, výstavbu hasičské zbrojnice, protipovodňová opatření na Ovčíně a vytipování lokality pro vybudování sportoviště.

*    *    *

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:10 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 15.11.2010

Zapisovatel: Pavel Fitl, v.r.  
 
Ověřovatelé: Jiřina Halašková, v.r. dne 15.11.2010
  Ing. Jan Molík, v.r. dne 15.11.2010
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín, v.r. dne 15.11.2010


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 11.11.2010

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková, v.r.
Marie Hrazdilová Marie Hrazdilová, v.r.
Ing. Jan Molík Ing. Jan Molík, v.r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2
Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce

Slib
člena zastupitelstva obce

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“.

Svým podpisem potvrzuji složení slibu

Jméno a příjmení Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková, v.r.
Marie Hrazdilová Marie Hrazdilová, v.r.
Ing. Jan Molík Ing. Jan Molík, v.r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


V Klenovicích 11.11.2010

*    *    *

Příloha č. 3
Zveřejněná informace o konání zasedání

I N F O R M A C E
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Klenovice


Obecní úřad Klenovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klenovice, svolaného dosavadním starostou obce v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: místní restaurace v Klenovicích
Doba konání: 11.11.2010 od 19:00 hodin

Navržený program


1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
  a) určení počtu místostarostů
  b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva obce vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
  c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
  d) volba starosty
  e) volba místostarosty
4) Finanční a kontrolní výbor
  a) zřízení finančního a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů
  b) volba předsedy finančního výboru
  c) volba předsedy kontrolního výboru
  d) volba členů finančního výboru
  e) volba členů kontrolního výboru
5) Komise
6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce
7) Jednací řád zastupitelstva obce Klenovice
8) Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce
9) Koupě pozemků
10) Rozpočtová změna
11) Bezdrátový rozhlas
12) Různé a diskuse

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.
V Klenovicích 3.11.2010


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 3.11.2010
sejmuto: 12.11.2010

*    *    *

  © 2001 - 2021 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek