KLENOVICE - oficiální stránky obce

Oficiální stránky obce Klenovice
Klenovice
Přepnout vzhled: PRO SLABOZRAKÉ   Textová verze
Úvod -> Obec -> Zastupitelstvo obce -> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2010

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice č. 2/2010

Den a místo zasedání: 14.12.2010 v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zahájeno: 19:14 hodin.

Bod 1 – Zahájení a program

Zasedání zastupitelstva obce Klenovice zahájil starosta obce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Klenovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 6.12.2010 do 14.12.2010. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno sedm členů zastupitelstva obce ze sedmi, tzn. nadpoloviční většina, a tudíž zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta obce určil zapisovatelem zápisu z tohoto zasedání pana Ing. Jana Molíka a dva ověřovatele zápisu, kterými jsou paní Marie Hrazdilová a pan Jaroslav Suda.
Starosta obce rovněž sdělil, že zápis z minulého zasedání byl řádně ověřen určenými ověřovateli a je uložen k nahlédnutí na obecním úřadu. Proti zápisu nebyly vzneseny žádné námitky.

Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva obce a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce (příloha č. 2).
K návrhu programu byl starostou obce vznesen následující návrh na doplnění: zařazení bodu „Pronájem pozemků od PFČR“. Do programu jednání byl tento bod zařazen jako č. 9 programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zařazení bodu „Pronájem pozemků od PFČR“ do programu zasedání.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 2/25/2010.

Na základě schváleného doplnění návrhu programu zasedání zastupitelstva obce starosta seznámil přítomné s upraveným programem.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje následující program zasedání:
1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
4) Stočné
5) Rozpočtová změna
6) Finanční příspěvek – gymnastický kroužek
7) Rozpočet na rok 2011
8) Smlouva – věcné břemeno NN
9) Pronájem pozemků od PFČR
10) Různé a diskuse
11) Závěr

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 2/26/2010.

*    *    *

Bod 2 – Kontrola usnesení

Starosta obce provedl kontrolu usnesení s tímto závěrem:

Usnesení č. 1/21/2010 – schválená koupě poloviny pozemku parc.č. 2117/1 od ČR - ÚZSVM byla oznámena výše uvedenému úřadu.
Usnesení č. 1/22/2010 – schválená koupě pozemků od Státního statku Jeneč byla prodávajícímu oznámena, zasláno usnesení a podepsaná kupní smlouva na předmětné pozemky.
Není splněno usnesení č.31/3/2010 – schválení prodeje pozemku parc.č. 2122/94, neboť tento pozemek byl omylem zařazen do KPÚ a tímto zablokován.
Není splněno usnesení č.55/5/2010 – schválená směna pozemků s xxxxxxxxxx ze Soběslavi. V současné době je požádáno o znalecký posudek o ceně pozemků.

*    *    *

Bod 3 – Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích

Starosta obce informoval, že v souvislosti s novým Daňovým řádem platným od 1.1.2011, který současně ruší Zákon o správě daní a poplatků, je nutno zcela přepracovat všechny obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. Zastupitelstvu obce je předloženo k projednání šest nových obecně závazných vyhlášek obce Klenovice. Jedna vyhláška ruší stávající vyhlášku o místních poplatcích a pěti vyhláškami se zavádějí místní poplatky v obci s účinností od 1.1.2011.
Zastupitelstvo obce projednalo následující obecně závazné vyhlášky:

1) Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 4/2003, o místních poplatcích. Tato vyhláška ruší obecně závaznou vyhlášku z důvodu její legislativní neaktuálnosti, kterou byly v obci zavedeny následující místní poplatky: poplatek ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného a poplatek z ubytovací kapacity.
  Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška obce Klenovice č. 4/2003, o místních poplatcích.
  Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
  Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 2/27/2010.

2) Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku ze psů. Poplatky jsou navrženy ve stejné výši jako doposud, tj. 50 Kč za prvního psa a 75 Kč za každého dalšího psa. Ve vyhlášce je specifikováno osvobození od poplatku pro držitele psů trvale bydlící na samotách a na osadě Ovčín. Jedinou změnou oproti stávající úpravě je termín splatnosti poplatku, který byl 15.3. běžného roku a nyní je navržen do 31.3. běžného roku.
  Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, o místním poplatku ze psů.
  Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
  Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 2/28/2010.

3) Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt. Obsah obecně závazné vyhlášky se nezměnil, pouze je koncipován dle nové zákonné úpravy.
  Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
  Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
  Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 2/29/2010.

4) Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. V této nové obecně závazné vyhlášce byla specifikována veřejná prostranství, za jejichž užívání se bude vybírat místní poplatek. Vyhláška je doplněna i o mapku s vyznačením míst, která poplatku podléhají. Některé částky poplatků byly převzaty z minulé vyhlášky a jiné, které v původní vyhlášce nebyly vůbec uvedeny a o nichž hovoří zákon o místních poplatcích, byly doplněny a u nich stanovena výše. Nově byla zpřesněna definice Osvobození a úlev (Článek 8). Např. byli od poplatku zcela osvobozeni provozovatelé pouťových atrakcí v rámci každoroční květnové poutě.
  Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
  Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
  Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 2/30/2010.

5) Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku ze vstupného. Tato vyhláška je sestavena dle nové právní úpravy a rovněž u ní oproti stávající úpravě došlo k upřesnění sazeb poplatků.
  Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010, o místním poplatku ze vstupného.
  Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
  Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 2/31/2010.

6) Obecně závazná vyhláška č. 6/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tato obecně závazná vyhláška současně ruší doposud platnou vyhlášku „o odpadech“. Výše poplatku zůstává zachována jako v předchozí vyhlášce, tzn. 500 Kč pro trvale bydlící občany a 335 Kč za rekreační nemovitost. Ke změně došlo u občanů trvale bydlících na samotách Pod Svákovem, U Hasíka a Veselka. Do současně doby byli tito poplatníci v poplatkové povinnosti postaveni na úroveň rekreantů, tzn. platili jeden poplatek za nemovitost, bez ohledu na počet trvale bydlících osob. V návrhu této obecně závazné vyhlášky již toto není takto stanoveno. Trvale bydlící na uvedených samotách budou platit poplatek za každou osobu přihlášenou k trvalému pobytu. Pouze je těmto poplatníkům poskytována úleva od poplatku ve výši 165 Kč. Tato úleva je poskytována z důvodu nemožnosti zabezpečení pravidelného svozu popelových nádob z uvedených nemovitostí. Dále se mění způsob placení poplatku a termín, a to na jednorázově do 31.3. běžného roku. Rovněž je v návrhu nové vyhlášky doplněno osvobození od poplatku pro poplatníky v kalendářním roce jejich narození a i nadále zůstává zachováno osvobození pro poplatníky přihlášené k trvalému pobytu na ohlašovně obecního úřadu.
  Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
  Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 2/32/2010.

*    *    *

Bod 4 – Stočné

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo výši stočného pro rok 2011 v původní výši - to je 6 Kč / m3 resp. 276 Kč za osobu a rok. Zároveň i u tohoto poplatku platí osvobození od placení pro občany narozené v daném roce a mající trvalý pobyt na území obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice stanovuje stočné ve výši 6,-- Kč za 1 m3 a splatnost stočného jednorázově do 31.3. příslušného kalendářního roku. Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje osvobození od placení stočného pro osoby narozené v daném roce a mající trvalý pobyt v obci.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 2/33/2010.

*    *    *

Bod 5 – Rozpočtová změna

Zastupitelstvo obce projednalo návrh 13. změny rozpočtu obce Klenovice na rok 2010, která obsahuje následující rozpočtová opatření:

Rozpočtové opatření 46/2010
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 60 000,00  
    Příjmy celkem 60 000,00  
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   60 000,00
    Financování celkem   60 000,00

Rozpočtové opatření 47/2010
daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ -78 000,00  
    Příjmy celkem -78 000,00  
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   -78 000,00
    Financování celkem   -78 000,00

Rozpočtové opatření 48/2010
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 3 000,00  
    Příjmy celkem 3 000,00  
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   3 000,00
    Financování celkem   3 000,00

Rozpočtové opatření 49/2010
daň z příjmů právnických osob
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1121 Daň z příjmů právnických osob -170 000,00  
    Příjmy celkem -170 000,00  
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   -170 000,00
    Financování celkem   -170 000,00

Rozpočtové opatření 50/2010
poplatky za uložení odpadů
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1333 Poplatky za uložení odpadů -200 000,00  
    Příjmy celkem -200 000,00  
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   -200 000,00
    Financování celkem   -200 000,00

Rozpočtové opatření 51/2010
poplatek za likvidaci komunálního odpadu
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 12 100,00  
    Příjmy celkem 12 100,00  
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   12 100,00
    Financování celkem   12 100,00

Rozpočtové opatření 52/2010
daň z nemovitostí
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  1511 Daň z nemovitostí 50 000,00  
    Příjmy celkem 50 000,00  
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   50 000,00
    Financování celkem   50 000,00

Rozpočtové opatření 53/2010
pronájmy pozemků
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 1 000,00  
    Příjmy celkem 1 000,00  
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   1 000,00
    Financování celkem   1 000,00

Rozpočtové opatření 54/2010
poplatek za odpady
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3722   Sběr a svoz komunálního odpadu 1 200,00  
    Příjmy celkem 1 200,00  
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   1 200,00
    Financování celkem   1 200,00

Rozpočtové opatření 55/2010
odměna za třídění odpadů
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3727   Prevence vzniku odpadů 3 400,00  
    Příjmy celkem 3 400,00  
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   3 400,00
    Financování celkem   3 400,00

Rozpočtové opatření 56/2010
úroky od banky
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 800,00  
    Příjmy celkem 5 800,00  
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   5 800,00
    Financování celkem   5 800,00

Rozpočtové opatření 57/2010
dotace z POV na úroky z úvěru
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
  4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů, ÚZ 710 23 800,00  
    Příjmy celkem 23 800,00  
2212   Silnice   -19 040,00
2212   Silnice, ÚZ 710   19 040,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací   -4 760,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací, ÚZ 710   4 760,00
    Výdaje celkem   0,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.   23 800,00
    Financování celkem   23 800,00

Rozpočtové opatření 58/2010
kultura
§ pol. text MD (Kč) Dal (Kč)
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví   1 000,00
    Výdaje celkem   1 000,00
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú. 1 000,00  
    Financování celkem 1 000,00  

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje 13. změnu rozpočtu obce Klenovice na rok 2010.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 2/34/2010.

*    *    *

Bod 6 – Finanční příspěvek – gymnastický kroužek

Starosta seznámil zastupitelstvo obce se žádostí kroužku sportovní gymnastiky při ZŠ Tučapy o finanční příspěvek pro jejich činnost. Žádost nebyla odsouhlasena.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční příspěvek Základní škole a Mateřské škole Tučapy ve výši 3.000,-- Kč pro kroužek sportovní gymnastiky.
Výsledek hlasování: pro 2, proti 4, zdrželi se 1.
Návrh byl zamítnut – usnesení nepřijato.

Dále starosta obce předložil žádost ZO zdravotně postižených Soběslav o finanční příspěvek na činnost pro rok 2011. Přílohou této žádosti bylo vyúčtování příspěvku z roku 2010. Finanční příspěvek byl schválen s částkou 5000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000,-- Kč pro Základní organizaci zdravotně postižených Soběslav a uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Obce Klenovice mezi Obcí Klenovice a Svazem tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizací Soběslav.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 2/35/2010.

Jako další projednalo zastupitelstvo obce žádost o finanční příspěvek pro Diakonii ČCE - Rolnička v Soběslavi. Žádaná výše příspěvku 18.000 Kč byla schválena.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční příspěvek ve výši 18.000,-- Kč pro Diakonii ČCE – středisko Soběslav.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 2/36/2010.

*    *    *

Bod 7 – Rozpočet na rok 2011

Návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2011 byl vyvěšen na úřední desce dne 24.11.2010 a sejmut dne 14.12.2010. Ve stejném období byl návrh rozpočtu zveřejněn na webových stránkách obce, tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup. Občané měli možnost se k návrhu rozpočtu vyjádřit a vznést připomínky buď písemně do 13.12.2010 a nebo na tomto zasedání, čehož nikdo nevyužil.
Zastupitelstvo obce detailně po jednotlivých položkách a paragrafech projednalo návrh rozpočtu obce Klenovice na rok 2011. V rámci projednávání nebyly vzneseny ani přijaty žádné pozměňovací návrhy. Konečná podoba rozpočtu na rok 2011 je tak naprosto shodná se zveřejněným návrhem.

Rozpočet obce Klenovice na rok 2011 v členění podle závazných ukazatelů:

PŘÍJMY
  pol. název částka
  1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 946 900,00
  1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 58 500,00
  1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 144 900,00
  1121 Daň z příjmů právnických osob 912 000,00
  1211 Daň z přidané hodnoty 2 106 900,00
  1333 Poplatky za uložení odpadů 1 700 000,00
  1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 345 800,00
  1341 Poplatek ze psů 5 900,00
  1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 000,00
  1361 Správní poplatky 1 000,00
  1511 Daň z nemovitostí 250 000,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV 122 100,00
§   název částka
1012   Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 5 600,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 155 000,00
3613   Nebytové hospodářství 71 400,00
3631   Veřejné osvětlení 10 100,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 300,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 6 600,00
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 12 000,00
3727   Prevence vzniku odpadů 20 000,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 000,00
PŘÍJMY CELKEM 6 887 000,00

VÝDAJE
§   název částka
1014   Zvláštní veterinární péče 20 000,00
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 3 000,00
1031   Pěstební činnost 30 000,00
1032   Podpora ostatních produkčních činností 100,00
2212   Silnice 976 900,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 436 800,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 100,00
2310   Pitná voda 410 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 1 188 000,00
2339   Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl 5 000,00
3111   Předškolní zařízení 200 000,00
3113   Základní školy 500 000,00
3314   Činnosti knihovnické 83 400,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 15 000,00
3326   Poříz., zachov. a obnova hodnot míst. kultur., národ. a histor. povědomí 166 200,00
3341   Rozhlas a televize 173 000,00
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000,00
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví 51 500,00
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 3 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 87 000,00
3613   Nebytové hospodářství 90 000,00
3631   Veřejné osvětlení 225 000,00
3635   Územní plánování 1 500 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj, j.n. 533 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 310 000,00
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 352 200,00
3724   Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 10 000,00
3726   Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 100 000,00
3727   Prevence vzniku odpadů 30 000,00
3741   Ochrana druhů a stanovišť 2 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 180 600,00
4349   Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 34 000,00
6112   Zastupitelstva obcí 547 900,00
6171   Činnost místní správy 793 000,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 12 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 20 000,00
6402   Finanční vypořádání minulých let 17 000,00
VÝDAJE CELKEM 9 140 700,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Saldo příjmů a výdajů (schodek hospodaření): -2 253 700,00

FINANCOVÁNÍ
  pol. název částka
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 2 853 700,00
  8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček -600 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 2 253 700,00

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočet Obce Klenovice na rok 2011 v členění dle uvedených závazných ukazatelů. Rozpočet je schválen jako schodkový s výší schodku 2,253.700,-- Kč. Schodek rozpočtu bude pokryt z přebytků hospodaření minulých let.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje rozpočet obce Klenovice na rok 2011 v členění podle uvedených závazných ukazatelů. Rozpočet je schválen jako schodkový s výší schodku 2,253.700,-- Kč, který bude pokryt financující položkou „Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech“.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 2/37/2010.

*    *    *

Bod 8 – Smlouva – věcné břemeno NN

Zastupitelstvu obce byla předložena žádost společnosti EON Distribuce a.s. o zřízení práva věcného břemene vztahujícího se k uloženému kabelu NN v obecním pozemku parc. č. KN 44/10 a KN 2423/15 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi v souvislosti se stavbou – kabel NN pí. xxxxxxxxxx. Kabel je uložen v části obecní komunikace.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k uložení kabelového vedení NN pro společnost E.ON Distribuce, a.s. v obecním pozemku parc.č. KN 44/10 a KN 2423/15 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi pro stavbu „Klenovice - kabel NN, p. xxxxxxxxxx“ za úplatu ve výši 500 Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 2/38/2010.

*    *    *

Bod 9 – Pronájem pozemků od PFČR

Zastupitelstvo obce projednávalo situaci kolem sběrného dvora – jeho nevyhovující kapacitu a s tím spojené organizační a provozní komplikace. Rozhodlo o jeho plošném rozšíření a za tím účelem rozhodlo o žádosti o pronájem pozemkových parcel se separačním dvorem sousedících, které jsou ve vlastnictví PF ČR. Jedná se o tyto pozemky v k.ú. Klenovice u Soběslavi parc.č. 1312/20, 1312/30, 1312/31, 1312/32, 1312/33, 1312/34.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice ruší své Usnesení číslo 44/4/2010 ze dne 5.8.2010 – „Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemků od PF ČR dle bodu zápisu“.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 2/39/2010.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje pronájem pozemků parc.č. 1312/20, 1312/30, 1312/31, 1312/32, 1312/33, 1312/34 v k.ú. Klenovice u Soběslavi.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Návrh usnesení byl přijat jako Usnesení číslo 2/40/2010.

*    *    *

Bod 10 – Různé a diskuse

Starosta obce stanovil termín inventarizace majetku obce na 18.12.2010. Zároveň s tím byla jmenována inventarizační komise ve složení: předseda Ing. Jan Molík a členové pan Pavel Fitl, pan Jaroslav Suda a pan Ing. Jaroslav Škoda.
Starosta obce informoval zastupitelstvo o skutečnosti, kdy Policie ČR odložila šetřený případ krádeže nového kontejneru na velkoobjemový odpad z října letošního roku. Zároveň s tím seznámil zastupitele se skutečností, že tento případ nebude likvidován pojišťovnou dle platné smlouvy.
Starosta obce podal zastupitelstvu informace o probíhající organizaci zimní údržby obecních komunikací, které zajišťují tři subjekty – pan Suchan, pan ing. Vacek a pan Záhora.
Dále starosta obce oznámil přítomným, že podal žádost o grant na pořízení nového územního plánu obce u Centra pro regionální rozvoj ČR v Písku.
Další žádost o poskytnutí dotace na opravu chodníků byla podána do Programu obnovy venkova KÚ JČK prostřednictvím pověřené obce.
Dále bylo požádáno o stavební povolení na výstavbu obecní komunikace od zastávky na Želeč směrem do obce až na rozcestí s nově vybudovanou komunikací v jihozápadní části obce a druhá žádost o stavební povolení se týká výstavby nových chodníků podél silnice I/3 a úpravy obou stávajících přechodů pro chodce dle platné ČSN.

*    *    *

Bod 11 – Závěr

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 22:39 hodin.

*    *    *

Přílohy zápisu
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 20.12.2010

Zapisovatel: Ing. Jan Molík, v.r.  
 
Ověřovatelé: Marie Hrazdilová, v.r. dne 22.12.2010
  Jaroslav Suda, v.r. dne 22.12.2010
 
Starosta: Mgr. Lubomír Turín, v.r. dne 22.12.2010


*    *    *    *    *

Příloha č. 1
Prezenční listina
ze zasedání zastupitelstva obce Klenovice konaného dne 14.12.2010

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce
Podpis
Jiřina Halašková Jiřina Halašková, v.r.
Marie Hrazdilová Marie Hrazdilová, v.r.
Ing. Jan Molík Ing. Jan Molík, v.r.
Jaroslav Suda Jaroslav Suda, v.r.
Ing. Jaroslav Škoda Ing. Jaroslav Škoda, v.r.
Mgr. Lubomír Turín Mgr. Lubomír Turín, v.r.
Ing. Jaroslav Vacek Ing. Jaroslav Vacek, v.r.


*    *    *

Příloha č. 2
Zveřejněná informace o konání zasedání

I N F O R M A C E
o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice


Obecní úřad Klenovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Klenovice.

Místo konání: kancelář Obecního úřadu Klenovice
Doba konání: 14.12.2010 od 19:00 hodin

Navržený program


1) Zahájení a program
2) Kontrola usnesení
3) Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
4) Stočné
5) Rozpočtová změna
6) Finanční příspěvek – gymnastický kroužek
7) Rozpočet na rok 2011
8) Smlouva – věcné břemeno NN
9) Různé a diskuse
10) Závěr


V Klenovicích 6.12.2010


Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce


vyvěšeno: 6.12.2010
sejmuto: 15.12.2010

*    *    *

  © 2001 - 2022 obec Klenovice Prohlášení o přístupnosti stránek